Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.17 KB, 3 trang )

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở THCS
Họ và tên : Tô Thị Khâm – Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Cát Bà
1
Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
1. Tác giả:
- Họ tên: Tô Thị Khâm
- Ngày tháng năm sinh: 23/11/1970
- Đơn vị công tác: Trường THCS thị trấn Cát Bà
- Điện thoại: 0313688447 ; 0982726590
- E mail :
2. Tên sản phẩm:
Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên trường THCS thị trấn Cát Bà năm học 2012 – 2013 .
3. Cam kết:
Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm là sản phẩm của cá nhân tôi. Nếu có
xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với từng phần hay toàn bộ sản phẩm,
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về tính trung thực
thực của bản cam kết này.
Cát Bà, ngày 25 tháng 02 năm 2013
Người viết cam kết
Tô Thị Khâm
MỤC LỤC
Họ và tên : Tô Thị Khâm – Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Cát Bà
2
Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở THCS
Họ và tên : Tô Thị Khâm – Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Cát Bà
3

×