Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (212.01 KB, 17 trang )

Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I/ Lí do chọn đề tài:
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và nhà nước, trong những năm
qua toàn ngành giáo dục đã tích cực vận động các lực lượng giáo dục khác tham gia
vào sự nghịêp giáo dục và đào tạo.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đó là sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy
đảng, chính quyền địa phương, của các tổ chức chính trị xã hội, của nhân dân của các
nhà hảo tâm đã tạo nên những thuận lợi rất mạnh mẽ cho sự nghiệp giáo dục và đào
tạo phát triển.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn công tác huy động cộng
đồng cho phát triển giáo dục vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế bất cập, chưa đáp ứng kip
với nhu cầu nhiệm vụ của ngành đã đặt ra.
Trong những năm qua, trường THCS Vinh Quang cũng tích cực thực hiện chủ
trương này và ít nhiều cũng đã mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, đứng
trước sự đòi hỏi ngày càng cao về các điều kiện cơ sở vật chất nhà trường nhằm phục
vụ tốt cho công tác giáo dục tại địa phương. Một câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để
ngày càng huy động được tốt hơn các nguồn lực cho công tác giáo dục mà đặc biệt là
các nguồn lực vật chất, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy của nhà
trường, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
Tôi đã triển khai nghiên cứu đề tài: "Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực
vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục", từ năm học 2009-2010 và đặc biệt là
trong năm học 2010-2011 đã chính thức áp dụng một số biện pháp mà trong quá trình
học tập tôi được tiếp cận, bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi đã cụ thể hóa chúng cho
phù hợp với tình hình thực tiễn.
Đề tài này đề cập tới việc nghiên cứu thực trạng công tác huy động cộng đồng tại
trường THCS Vinh Quang trong những năm qua, tìm ra những hạn chế và nguyên
nhân tồn tại, đồng thời áp dụng một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của lĩnh vực
công tác này.


II/ Mục đích nghiên cứu:
Đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nhãng nguyên nhân hạn chế. Vận dụng những giải
pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả của việc huy động các nguồn lực vật chất đáp ứng
ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục của xã nhà.
III/ Kết quả cần đạt được:
-Đánh giá đúng thực trạng.
-Chỉ ra được những nguyên nhân hạn chế
-Đề xuất được những giải pháp.
-Áp dụng mang lại hiệu quả.
IV/ Phạm vi, kế hoạch, phương pháp nghiên cứu:
1. Phạm vi nghiên cứu:
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
1
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
-Nghiên cứu thực trạng về phương pháp huy động, kết quả huy động các nguồn
lực vật chất của nhà trường từ năm học 2006-2007 đến năm học 2009-2010.
-Áp dụng các biện pháp mới trong năm học 2010-2011.
2. Kế hoạch nghiên cứu:
-Xem xét các số liệu báo cáo trong những năm học gần đây.
-Áp dụng một số biện pháp đã được tổng kết trong lí luận.
-Đánh giá kết quả, đề xuất các giải pháp thực hiện tại cơ sở cho những năm tới.
3. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu.
PHẦN II: NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận:
1. Nhận thức về công tác xã hội hoá sự nghiệp giáo dục:
Từ những năm 1990 bộ GD đã cùng với công đoàn ngành mở cuộc vận động xã
hội hoá GD và từ đó đến nay nội dung xã hội hoá GD ngày càng phong phú. Để GD

bước vào thế kỷ 21 một cách vững chắc Nhà nước cũng đã thể chế hoá cuộc vận động
này và nêu rõ các nội dung cơ bản của xã hội hoá sự nghiệp GD. Để ngắn gọn người ta
thường gắn 5 nội dung XH hoá nêu trên với 5 chữ hoá như sau:
- GD hoá XH: tức là tạo cơ hội học tập cho mọi người- tạo nên một XH học tập;
- Cộng đồng hoá trách nhiệm của GD và của cộng đồng, xã hội;
- Đa dạng hoá loại hình, hình thức GD;
- Đa phương hoá nguồn lực và huy động cộng đồng;
- Thể chế hoá nội dung XH hoá GD; thể chế hoá HĐCĐ để chủ trương này nhanh
chóng đi vào cuộc sống.
Bằng việc đối chiếu sự tác động các nội dung xã hội hoá GD lên các mục tiêu
QLGD,QL nhà trường chúng ta có thể thấy rất rõ vai trò của quá trình xã hội hoá GD
đối với việc thực hiện các mục tiêu QLGD nói chung, QL nhà trường nói riêng. Chính
vì vậy có thể nói xã hội hoá GD không chỉ là biện pháp tăng cường mối quan hệ GD-
XH mà còn là một biện pháp để thực hiện các mục tiêu QLGD.
XHH công tác GD không phải là cách làm giáo dục chỉ có riêng ở nước ta mà là
cách làm giáo dục phổ biến của các nước trên thế giới, kể cả các nước phát triển. Tuy
nhiên, thuật ngữ được họ sử dụng không phải là “xã hội hoá công tác giáo dục” mà là
“sự tham gia, ủng hộ của cộng đồng vào giáo dục”. Rõ ràng là thuật ngữ được sử dụng
rộng rãi trên thế giới này về mặt ngữ nghĩa đã thể hiện được rõ ràng nội dung cơ bản
của XHH công tác GD.
2. Huy động cộng đồng- Một trong những biện pháp quan trọng triển khai xã
hội hoá giáo dục:
-Xét về góc độ chính trị thì huy động cộng đồng (HĐCĐ) chính là quá trình thực
hiện xã hội hoá (XHH). Bởi vì có thể hiểu : Xã hội hoá giáo dục là “ Huy động toàn
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
2
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================

xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp sức xây dựng nền
giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước”.
- Điều 11 của Luật Giáo dục đã ghi: “Mọi tổ chức, gia đình và công dân đều có
trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường
giáo dục lành mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục.”
- Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 2001-2010 cũng đã đề cập: “Khuyến khích
huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Tạo cơ hội cho
mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học thường xuyên, học suốt đời; tiến tới
một xã hội học tập”
- Điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số 07/QĐ-2007/BGD&ĐT
ngày 2/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT xác định rất rõ vai trò, vị trí nhiệm vụ của
trường học trong mối quan hệ cộng đồng địa phương. Trường học có nhiệm vụ góp
phần xây dựng môi trường giáo dục thống nhất giữa nhà trường, gia đình, xã hội; khai
thác mọi tiềm năng của cộng đồng tham gia giáo dục học sinh, phát huy tác dụng của
một cơ sở giáo dục đối với cộng đồng. Thông qua Đại hội giáo dục cơ sở và Hội đồng
giáo dục xã (phường, thị trấn) trường học phối hợp chặt chẽ với cộng đồng bao gồm
cha mẹ học sinh, các cơ sở sản xuất, các cơ quan, đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã
hội, các đơn vị quân đội và các cá nhân có tâm huyết, hoà đồng vào đời sống kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương và để địa phương có phương hướng, kế hoạch
hỗ trợ cho nhà trường.
Điều 47, Điều lệ trường trung học viết:
“Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức và cá nhân
nhằm:
- Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia
đình và xã hội.
- Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng
phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng cơ sở vật
chất nhà trường”.
Do vậy, việc làm tốt công tác huy động cộng đồng vừa là nhiệm vụ, vừa là giải
pháp hữu hiệu trong việc làm tốt công tác xã hội hóa nói riêng, nâng cao chất lượng

giáo dục nói chung.
3. Những vấn đề lí luận cơ bản về công tác huy động cộng đồng:
3.1. Khái niệm: Huy động cộng đồng để phát triển giáo dục là quá trình huy động
sự đóng góp của các cá nhân và tập thể (không phân biệt giai tầng, ý thức hệ, khoảng
cách địa lí ) có nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích muốn được chia sẻ với nhà trường
và vì sự phát triển của nhà trường ở từng cơ sở và từng địa phương nhằm thực hiện
được mục tiêu xã hội hóa giáo dục.
3.2. Mục đích của HĐCĐ:
Một là, xây dựng các điều kiện thiết yếu phục vụ cho quá trình giáo dục ở nhà
trường (CSVC trường lớp, đội ngũ giáo viên );
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
3
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
Hai là, tạo sự đồng thuận giữa nhà trường - gia đình- địa phương, góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường theo tinh
thần xã hội hóa giáo dục.
3.3. Nội dung của HĐCĐ: Nội dung chính của HĐCĐ là để tạo ra các nguồn lực
phục vụ việc xây dựng và phát triển nhà trường. Có hai nguồn lực chính cần quan tâm
trong quá trình HĐCĐ đó là:
-Nguồn lực vật chất bao gồm: Tài lực, vật lực, nhân lực, đất đai, trường sở, trang
thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.
-Nguồn lực phi vật chất bao gồm: Việc tạo ra môi trường giáo dục thống nhất, sự
tham gia, sự ủng hộ chủ trương giáo dục, sự tư vấn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm.
3.4. Đối tượng HĐCĐ: Có thể liệt kê ra đây có 5 nhóm đối tượng huy động đó là:
- Lãnh đạo Đảng, chính quyền ở xã (phường), thôn xóm, đường phố: đây là lực
lượng quan trọng quyết định sự đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường và cũng là lực
lượng tạo cơ chế cho việc HĐCĐ ở địa phương, tạo điều kiện cho việc HĐCĐ triển

khai thuận lợi.
- Gia đình, cha mẹ học sinh, Hội CMHS: Đây là lực lượng có nhu cầu, nguyện
vọng, lợi ích trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường, một đối tác quan trọng trong việc
HĐCĐ của nhà trường. Đây cũng là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.
- Các lực lượng xã hội: Các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội khuyến
học, Hội nông dân, Hội cựu giáo chức, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh
niên, và các tổ chức tôn giáo, tổ chức từ thiện; cơ quan, ban ngành trước hết là các
ngành có chức năng liên đới đối với nhà trường về an ninh trật tự, các đơn vị liên kết
Tất cả các tổ chức này tạo nên một lực lượng đông đảo, đa dạng, tuỳ từng nội dung
HĐCĐ mà nhà trường tận dụng vai trò của họ.
- Các cơ sở SXKD, dịch vụ, đơn vị quân đội, công an: Đây là một lực lượng hỗ
trợ quan trọng, tạo khả năng liên kết trong việc huy động các nguồn lực.
- Các tổ chức quốc tế, các cá nhân, đặc biệt cá nhân có uy tín, các mạnh thường
quân Kinh nghiệm cho thấy trong nhiều trường hợp đối tượng này tuy ít nhưng lại
cho những kết quả bất ngờ trong quá trình HĐCĐ.
3.5.Người làm công tác HĐCĐ
- Lãnh đạo địa phương và cấp QLGD trực tiếp: Xã hội hoá công tác giáo dục là
một cuộc huy động toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nhân tố, mọi lực
lượng xã hội. Chỉ có Đảng mới có thể lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, cơ cấu hành
chính làm nên sức mạnh đó. Do vậy chủ thể “bao trùm” trong việc HĐCĐ phát triển
nhà trường phải là lãnh đạo địa phượng và cấp QLGD trực tiếp. Chính quyền các cấp
với chức năng quản lý nhà nước của mình không chỉ tạo điều kiện mở rộng đối tượng
huy động, khuyến khích họ đóng góp mà còn tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động và
tổ chức điều hành sự phối hợp các lực lượng xã hội tham gia xây dựng và phát triển
nhà trường . Do vậy, vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương không thể
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
4
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục

Năm học 2010-2011
=======================================================================
thiếu được trong cuộc vận động xã hội hoá công tác giáo dục (XHHCTGD) và công
tác HĐCĐ .
- CBQL các nhà trường phải là chủ thể huy động trực tiếp: với chức năng
nhiệm vụ của mình cũng cần chủ động huy động hoặc đề xướng việc huy động thông
qua việc tham mưu; biết phát huy nội lực, bởi vì họ sẽ hiểu rõ hơn ai hết những nhu
cầu phát triển trong các hoạt động giáo dục của mình. Vì vậy, nhà trường phải giữ vai
trò chủ động, nòng cốt trong cuộc vận động và triển khai quá trình HĐCĐ tham gia
xây dựng và phát triển nhà trường .
Tuy nhiên ta cũng cần chú ý: Trong hoạt động HĐCĐ cụ thể, tuỳ thuộc chức năng,
trách nhiệm của mình mà lực lượng xã hội này có thể giữ vai trò chủ thể HĐCĐ,
nhưng trong hoạt động HĐCĐ khác họ lại có thể là đối tượng được huy động. Xã hội
hoá công tác giáo dục là một cuộc huy động toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp
của mọi nhân tố, mọi lực lượng xã hội. Vì vậy vai trò của các “chủ thể” HĐCĐ của
lãnh đạo địa phương được phát huy khi họ “bật đèn xanh” cho việc HĐCĐ nhưng khi
họ là đối tượng tham mưu của CBQLGD nói chung, CBQL nhà trường nói riêng thì họ
trở thành đối tượng HĐCĐ.
Nhà trường (CBQLGD) với chức năng nhiệm vụ của mình cũng cần phát huy nội
lực, bởi vì họ sẽ hiểu rõ hơn ai hết những nhu cầu phát triển trong các hoạt động giáo
dục của mình, XHHCTGD chính là nhằm đáp ứng những nhu cầu đó. Vì vậy, nhà
trường phải giữ vai trò chủ động, nòng cốt trong cuộc vận động XHHCTGD và triển
khai quá trình HĐCĐ tham gia xây dựng và phát triển giáo dục nói chung, nhà trường
nói riêng.
- Gia đình, cha mẹ học sinh, Hội CMHS: Đây là lực lượng có nhu cầu, nguyện
vọng, lợi ích trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường, một đối tác quan trọng trong việc
HĐCĐ của nhà trường . Đây cũng là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh. Tuy nhiên không phải khi nào họ cũng
đóng vai trò “đối tượng HĐCĐ” mà rất nhiều trường hợp họ thay mặt nhà trường đứng
ra HĐCĐ cho nhà trường nếu lãnh đạo nhà trường “có lời” và thuyết phục họ được

thông qua nguyên tắc lợi ích và dân chủ hóa. Trong trường hợp đó hội cha mẹ học sinh
trở thành “chủ thể HĐCĐ” cho nhà trường
Ta cũng cần chú ý: Trong hoạt động HĐCĐ cụ thể, tuỳ thuộc chức năng, trách
nhiệm của mình mà lực lượng xã hội này có thể giữ vai trò chủ thể HĐCĐ, nhưng
trong hoạt động HĐCĐ khác họ lại có thể là đối tượng được huy động.
3.6. Các nguyên tắc HĐCĐ:
- Nguyên tắc đồng thuận: Đó là việc khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học,
tôn trọng đạo lý, đề cao sự học, đề cao giá trị của học vấn của mỗi gia tộc, dòng họ,
nâng cao lòng tự trọng vinh quang của gia tộc, dòng họ, lòng tự tin của cá nhân từ đó
thuyết phục, vận động họ để họ hiểu và từ đó đồng thuận với những đề xuất hoặc
những biện pháp HĐCĐ của trung tâm GDTX đối với những người được huy động
- Nguyên tắc về lợi ích: Mỗi hoạt động hợp tác, phối hợp đều phải xuất phát từ
nhu cầu và lợi ích của cả hai phía: nhà trường và cộng đồng, mỗi bên tham gia đều tìm
thấy, đều được thoả mãn lợi ích chung và lợi ích của mình. Nguyên tắc lới ích 2 phía
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
5
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
là nguyên tắc rất quan trọng để HĐCĐ có sức sống và có thể duy trì lâu dài. Nguyên
tắc này tạo động lực cho sự tham gia của cộng đồng và đảm bảo cho việc tiếp tục các
hoạt động phối hợp khác sau này. Cần quán triệt nguyên tắc lợi ích 2 chiều trong việc
triển khai các biện pháp cụ thể: phải bảo đảm rằng các kết quả của việc HĐCĐ không
chỉ mang lại lợi ích cho giáo dục, cho nhà trường mà còn mang lại lợi ích thiết thực
cho những người tham gia, cho cộng đồng, cho địa phương thì các biện pháp đó mới
khả thi, có sức sống và việc HĐCĐ mới được phát triển bền vững.
- Nguyên tắc thích ứng, phù hợp: nhà trường cũng như các lực lượng xã hội trong
cộng đồng, các tổ chức đều có những chức năng và trách nhiệm riêng. Để khai thác,
phát huy, khuyến khích họ tham gia vào một hoạt động nào đó phải phát hiện và nhằm

đúng chức năng, trách nhiệm của đối tác, và để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó họ
có thể tham gia hoạt động cùng nhà trường. Hơn nữa đối với mỗi nguồn lực huy động
mỗi đối tượng huy động có “mặt mạnh” riêng cuả họ, cần khai thác đúng; mặt khác
phải chọn thời điểm thích hợp và cách thức cũng như nguồn lực huy động phù hợp với
điều kiện hoàn cảnh của địa phương, vùng miền.
- Nguyên tắc dân chủ: Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc quản lý.
Tuy nhiên, đối với việc huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng và phát triển
nhà trường cần phải quan tâm đến nguyên tắc dân chủ. Nguyên tắc này tạo môi trường
công khai, dân chủ cho mọi tầng lớp của cộng đồng hiểu giáo dục hơn, hiểu nhà
trường hơn, có điều kiện để “biết, bàn, làm, kiểm tra” các hoạt động HĐCĐ; tạo điều
kiện cho mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội phát triển toàn diện và mang lại
hiệu quả thiết thực. Vấn đề công khai, dân chủ luôn là vấn đề quan trọng trong việc
huy động cái gì; để làm gì và mang lại hiệu quả cụ thể nào
- Nguyên tắc kết hợp ngành – lãnh thổ:
Chủ trương huy động cộng đồng và xã hội hoá triển khai trong thực tế rất cần sự
phối hợp nhịp nhàng giữa địa phương và ngành GD.
Đây là một nguyên tắc tạo định hướng cho các nhà trường phát huy được sức mạnh
tổng hợp của cả ngành dọc và cả địa phương nơi nhà trường đóng.
- Nguyên tắc pháp lí: Sự vận động của giáo dục với các lực lượng giáo dục trong
quá trình HĐCĐ tham gia giáo dục nói chung và đối với nhà trường nói riêng cần dựa
trên cơ sở pháp lý vì XH hóa GD của Việt nam phải được tiến hành dưới sự quản lí
của nhà nước và vì vậy phải nắm chắc nội dung các quy định của nhà nước trung ương
cũng như nhà nước địa phương là rất quan trọng. Các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã
hội, cũng cần có những cơ sở pháp lý để phát huy chức năng nhiệm vụ của mình và
tham gia cùng làm giáo dục để họ thấy đấy vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ. Tuy
nhiên nội dung của nguyên tắc này nằm ở chỗ: Mọi sự đồng thuận phải được “thể chế
hóa” tức được ghi chép lại dưới dạng biên bản hay bản ghi nhớ của các đối tác huy
động để lời nói không bị “gió bay”.
Sáu nguyên tắc nêu trên nhằm chỉ ra cách suy nghĩ tìm hướng, tìm đối tượng trong
cộng đồng để khai thác các tiềm năng cho giáo dục, nhưng cũng phải tuỳ từng đối

tượng, từng công việc mà vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều
kiện và hoàn cảnh cụ thể. Điều cần nhấn mạnh ở đây là kỹ năng giao tiếp với cộng
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
6
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
đồng, sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của các chủ thể HĐCĐ là điều kiện quan
trọng cho việc thực hiện tư tưởng XHHGD và HĐCĐ. Chính những nguyên tắc này
cho phép chúng ta sử dụng các mối quan hệ chính thức và không chính thức trong việc
phối hợp kết hợp với lãnh đạo của địa phương và các lực lượng xã hội, tạo cho Hiệu
trưởng một hành lang pháp lý trong việc triển khai các biện pháp huy động cộng đồng
một cách hợp lí dựa trên sự đồng thuận của địa phương nơi trường học đang phục vụ.
Muốn làm được điều này CBQLGD phải tham mưu tốt để lãnh đạo địa phương ra
thông báo đồng thuận hoặc tốt hơn là có nghị quyết HĐND địa phương hay một quyết
định của UBND về vấn đề huy động cộng đồng.
II/ Cơ sở thực tiễn:
1. Tình hình của huyện Tiên Lãng: Trong báo cáo tổng kết công tác xã hội hóa
giáo dục năm học 2009-2010 của ngành giáo dục huyện Tiên Lãng có nêu:
“Trong điều kiện ngành GD còn gặp rất nhiều khó khăn về CSVC, kinh phí phục
vụ cho việc dạy, học và các hoạt động khác trong và ngoài nhà trường, Phòng
GD&ĐT đã chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện tăng cường công tác xã hội hoá
giáo dục, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của mọi lực lượng trong toàn xã
hội đối với công tác giáo dục. Trong nhiều năm qua, nhiều trường đã làm tốt công tác
này. Nhiều trường đã huy động được nguồn kinh phí đáng kể trong việc xây dựng nhà
trường, bổ sung CSVC phục vụ công tác dạy và học, hỗ trợ các hoạt động giáo dục.
Tiêu biểu là các trường THCS Tiên Thắng, Đoàn Lập, Thị Trấn, Bắc Hưng, Tự
Cường, Vinh Quang, Kiến Thiết, Tây Hưng …
Huyện uỷ, UBND huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hoá

giáo dục, đã tuyên dương, khen thưởng kịp thời cho những HS đạt giải Quốc gia,
Thành phố nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) để động viên HS tiếp tục phát huy những
thành tích đã đạt được, tích cực, chịu khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Hội cha mẹ học sinh thực sự đã đóng góp nhiều công sức, vật chất lẫn tinh thần,
động viên phong trào dạy tốt, học tốt của cả thầy và trò, xây dựng cơ sở vật chất tạo
cảnh quan nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại: Cơ sở vật chất ở nhiều trường ở các bậc học,
nhất là bậc Mầm non còn khó khăn, bất cập so với quy mô phát triển và yêu cầu của
nâng cao chất lượng; tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia chững lại. Duy trì
chuẩn quốc gia ở những trường đã được công nhận chuẩn từ năm 2002 về trước còn
nhiều khó khăn”.
3. Tình hình của nhà trường: Nghiên cứu kết quả công tác xã hội hóa trong mấy
năm học gần đây cho chúng ta kết quả như sau:
+Về nhận thức: Đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường
cũng như cán bộ chính quyền địa phương khi nói đến xã hội hóa giáo dục thì thường
chỉ liên tưởng đến việc kêu gọi học sinh đóng góp được bao nhiêu tiền, làm được công
trình gì. Đối tượng để huy động thì chỉ hướng đến các bậc cha mẹ học sinh. Về biện
pháp huy động thì chưa có lộ trình rõ ràng, thường chỉ có sự bàn bạc giữa lãnh đạo nhà
trường và thường trực Hội cha mẹ học sinh.
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
7
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
+Về kết quả huy động: Trong các năm học 2006-2007 đến năm học 2009-2010,
việc huy động phụ huynh học sinh đóng góp thường được tiến hành dưới hình thức
công trình Hội, mỗi năm học cũng đã giải quyết được một vấn đề cụ thể như:
-Năm học 2006-2007: Xây dựng được bể chứa nước rửa tay, ghế đá trị giá 16 triệu
đồng.

-Năm học 2007-2008: Xây dựng được hệ thống chứa nước uống cho học sinh, quạt
điện treo tường trị giá gần 10 triệu đồng.
-Năm học 2008-2009: Mua bảng chống lóa trị giá 15 triệu đồng.
-Năm học 2009-2010: Mua đệm nhảy trị giá trên 8 triệu đồng.
+Tình hình cơ sở vật chất:(tính đến đầu năm học 2010-2011)
-Phòng học: 10 phòng.
-Bàn ghế đạt chuẩn: 4 phòng.
-Bảng chống lóa: 10
-Phương tiện hỗ trợ dạy học: Máy chiếu prjector: 1 chiếc; máy tính xách tay: 1 chiếc;
chưa có phòng thực hành bộ môn.
III/Những nguyên nhân hạn chế:
-Nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục chưa đúng, chưa đầy đủ.
-Công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của toàn xã hội cho công tác
xã hội hóa còn hạn chế.
-Phương pháp vận động còn bất cập, còn thiếu tính khoa học, chưa phát huy tốt va trò
chủ thể huy động, chưa khai thác hết tiềm năng của các đối tượng huy động.
-Kết quả huy động về nguồn lực vật chất còn hạn chế, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho
việc nâng cao chất lượng giáo dục.
- Điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, do là một xã thuần
nông, bình quân thu nhập chưa cao, địa phương không có các doanh nghịêp lớn đóng
chân trên địa bàn.
IV/ Các biện pháp đã được áp dụng:
Với mục tiêu tập trung đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực vật chất đáp ứng
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, mà chủ yếu là hướng đến đối
tượng là các bậc cha mẹ học sinh, cùng với việc đa dạng hóa các đối tượng huy động.
Năm học 2010-2011 chúng tôi đã mạnh dạn áp dụng phương pháp huy động cộng
đồng đã được tổng kết trong chuyên đề Huy động cộng đồng phát triển giáo dục của
PGS-TS Đặng Xuân Hải-Trường Đại học giáo dục với một số giải pháp phù hợp với
tình hình thực tế. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp sau:
Biện pháp 1: Xác định đúng đắn vấn đề cần huy động:

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, trường THCS Vinh Quang có 12 lớp với
gần 400 học sinh, hiện nay toàn trường chỉ có 9 phòng học, học sinh phải học 2 ca.
Nhà trường bố trí 6 phòng học dành cho 2 ca học, mỗi ca 6 lớp, 3 phòng học còn lại
dành cho công tác bồi dưỡng, học thêm, Trong những năm qua, được sự quan tâm
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
8
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh đã trang bị cho các phòng học bảng chống lóa
và một số trang thiết bị dạy học. Nhưng tình trạng bàn ghế của các phòng học đã cũ
nát, xuống cấp. Trong tổng số 9 phòng học, hiện nay đã có 4 phòng học có bàn ghế đạt
chuẩn, có chất lượng cao(đã được nhà nước đầu tư, ngân sách nhà trường, địa phương
trang bị trong những năm học trước), số bàn ghế đó đã đáp ứng được cho 8 lớp học, 4
lớp còn lại phải sử dụng bàn ghế cũ. Để cải thiện điều kiện dạy và học, nhằm thực hiện
chủ trương công bằng trong nhà trường. Sau khi tham khảo ý kiến của tập thể, của một
số phụ huynh học sinh, nhà trường quyết định tổ chức hoạt động huy động cộng đồng
nhằm cải thiện điều kiện dạy và học với mục tiêu là huy động sự đóng góp của các bậc
cha mẹ học sinh để trang bị được 2 phòng học bàn ghế chuẩn.
Xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu mà trong đó việc
nâng cao chất lượng học sinh giỏi giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với tình hình ngân
sách vô cùng khó khăn, không có nguồn kinh phí dành cho công tác thi đua khen
thưởng. Thực tế trong những năm qua cho thấy, dù đã có nhiều cố gắng trong việc
nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng việc động viên khen thưởng cả
thầy và trò không kịp thời, không có hiệu quả động viên khích lệ cả thầy và trò trong
học tập, vì vậy vấn đề xây dựng một khoản kinh phí chi cho công tác động viên khen
thưởng các thầy cô giáo và các em học sinh có nhiều thành tích trong giảng dạy và học
tập cũng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Như vậy vấn đề cần huy động thứ
hai là chuẩn bị một nguồn kinh phí cho công tác khen thưởng.

Dự kiến nguồn huy động khoảng 50 triệu đồng trở lên, trong đó phần cải thiện điều
kiện dạy và học là 35 triệu đồng, tính bình quân mức huy động mỗi phụ huynh học
sinh khoảng 100000đ; ngoài ra việc huy động để xây dựng quỹ khen thưởng giáo viên
và học sinh phấn đấu đạt từ 15 triệu trở lên.
Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch huy động cộng đồng phù hợp với thực tiễn:
Sau khi đã xác định được vấn đề cần huy động thì biện pháp tiếp theo là phải xây dựng
kế hoạch huy động chi tiết, khả thi, đảm bảo tốt các nguyên tắc, lựa chọn đúng đối
tượng cần huy động và phát huy được vai trò chủ thể của lực lượng huy động.
2.1.Mục đích của hoạt động huy động: Như phần trên đã xác định thì nguồn lực
vật chất cần huy động hướng vào hai mục đích, đó là Cải thiện điều kiện dạy và học
và xây dựng nguồn quỹ khen thưởng giáo viên và học sinh.
2.2.Nội dung huy động: Với mục đích hướng vào nguồn lực vật chất.
2.3. Thời điểm thích hợp nhất và lộ trình cần thiết cho việc huy động:
a. Thời điểm huy động: Nguồn lực huy động được nhằm để phục vụ cho việc thực
hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011, nên thời điểm thích hợp nhất là vào cuộc họp
phụ huynh học sinh đầu năm (tháng 8/2010)
b. Lộ trình: Để công tác huy động có được kết quả tốt đẹp, cần phải xác đinh chính
xác lộ trình huy động, vạch ra lộ trình đúng đắn sẽ nhận được sự đồng thuận cao của
toàn xã hội, của chính quyền địa phương. Từ đó việc huy động sẽ đạt được kết quả cao
hơn. Sau khi nghiên cứu kỹ lý luận và thực tiễn, tôi đã xác định lộ trình sẽ được thực
hiện như sau:
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
9
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
-Thăm dò ý kiến: Thông qua các mối quan hệ, bằng cách gặp gỡ một số phụ huynh
học sinh của các lớp, tôi có trao đổi về chủ trương sẽ phát động chương trình này để
các bậc cha mẹ học sinh nắm được tính cấp bách của vấn đề. Qua trao đổi thì hầu hết

các bậc phụ huynh, trong đó có cả đồng chí chủ tịch UBND xã (cũng là phụ huynh học
sinh) đều tỏ ra đồng tình và nhất trí cao. Chúng tôi nhận thấy đây là một chủ trương
đúng đắn nên đã quyết định tiến hành các công việc tiếp theo.
-Bàn chủ trương trong Ban giám hiệu, chi bộ: Trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng
8/2010, với tư cách là bí thư chi bộ, tôi đã đưa vấn đề này vào thảo luận, xin ý kiến chi
bộ. Khi triển khai ở chi bộ thì đã nhận được sự đồng tình rất cao, tất cả các đồng chí
đảng viên trong chi bộ đều cho rằng đây là một việc làm hoàn toàn đúng đắn. Chi bộ
ra Nghị quyết về việc thực hiện kế hoạch huy động, giao cho Ban giám hiệu nhà
trường xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.
-Báo cáo địa phương xin chủ trương: Sau khi đã có sự thống nhất về mặt chủ
trương trong chi bộ đảng, trong Ban giám hiệu, hiệu trưởng nhà trường tiến hành việc
báo cáo kế hoạch chi tiết với lãnh đạo địa phương để nhận được sự đồng thuận cao của
chính quyền, từ đó chính quyền sẽ cùng phối kết hợp tham gia huy động, hỗ trợ thêm
những lực lượng khác tham gia vào công tác huy động.
-Đưa chủ trương ra cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường: Tại cuộc họp hội
đồng sư phạm nhà trường vào tháng 8, Ban giám hiệu dự kiến kế hoạch huy động với
toàn thể các thành viên, báo cáo chi tiết và xin ý kiến tham gia của các thành viên
trong hội đồng nhà trường. Sau khi tiếp thu ý kiến, tiến hành bổ sung, điều chỉnh kế
hoạch và triển khai các nội dung tiếp theo.
-Tiếp xúc với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh:
+Tiếp xúc với thường trực Ban đại diện: Trong chương trình chuẩn bị cho hội nghị
cha mẹ học sinh đầu năm, tôi đã tiến hành lồng ghép vào công tác chuẩn bị cho hội
nghị, ban giám hiệu nhà trường tiếp xúc với thường trực, bàn và thống nhất nội dung
hội nghị, trong đó có nội dung trao đổi về kế hoạch huy động cộng đồng. Đây là bước
khởi đầu của việc triển khai công tác huy động đến với đối tượng huy động, việc đồng
thuận của Thường trực Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh là đặc biệt quan trọng, vì
chínhbản thân họ sẽ trở thành chủ thể huy động. Bởi vì ngay sau cuộc họp này, Ban
đại diện Hội cham mẹ học sinh chính là lực lượng nòng cốt, là người "phát ngôn" về
kế hoạch huy động.
+Tổ chức hội nghị liên tịch giữa nhà trường và Ban đại diện hội cha mẹ học sinh

các lớp, thành phần bao gồm hội đồng trường, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm.
Ngoài những nội dung trong chương trình hội nghị đầu năm, Ban đại diện hội cha mẹ
học sinh là người tổ chức thực hiện kế hoạch huy động từ thời điểm này.
Biện pháp 3: Phát huy tốt vai trò của chủ thể huy động:
Bàn và quyết định trong cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm (trưởng ban đại
diện các lớp chủ trì huy động, GVCN tham gia vận động, thuyết phục, học sinh tham
gia vận động).
3.1. Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của lớp-Người phụ trách chính:
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
10
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
Sau khi đã thống nhất về chủ trương, biện pháp và toàn bộ nội dung của kế hoạch
huy động, tại kỳ họp cha mẹ học sinh toàn trường vào đầu năm học, vị trưởng ban đại
diện chi hội cha mẹ học sinh của lớp sẽ là người chủ trì việc huy động, từ việc tuyên
truyền về mục đích, ý nghĩa và tính cấp thiết của vấn đề, trực tiếp là người vận động
toàn thể các bậc cha mẹ học sinh nắm bắt được nguyện vọng của nhà trường, là người
"chuyển thể" những mong muốn của nhà trường thành nhu cầu tự nguyện của các bậc
cha mẹ học sinh. Về mặt hình thức, ban đại diện hội cha mẹ học sinh giữ vai trò "phụ
trách chính" trong việc huy động nguồn lực từ các bậc cha mẹ học sinh.
3.2. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp-Người phối hợp:
Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa phụ huynh học
sinh và nhà trường. Vì vậy việc bố trí giáo viên dạy giỏi, dạy tốt làm công tác chủ
nhiệm lớp tạo uy tín đối với PHHS là điều kiện tốt để phụ huynh đóng góp và tham gia
xây dựng nhà trường.
Trong kỳ họp phụ huynh đầu năm, để tham giá vào công tác huy động , người giáo
viên chủ nhiệm có vai trò tuyên truyền, giới thiệu về tình hình nhà trường, giúp các
bậc cha mẹ học sinh hiểu đúng, hiểu đẩy đủ về các chủ trương đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về
tình hình nhà trường, những thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm
học, có nhấn mạnh những khó khăn, những nhu cầu về cơ sở vật chất mà nhà trường
đang mắc phải. Về mặt hình thức, giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò "phối hợp" trong
việc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các nguồn lực vật chất.
3.3. Vai trò của học sinh:
Học sinh cũng giữ một vai trò rất quan trọng trong vịệc huy động cộng đồng.
Những lợi ích mà học sinh được hưởng sẽ nhanh chóng lan tỏa tới chính các bậc cha
mẹ, cũng như vậy, những thiếu thốn về cơ sở vật chất sẽ thường xuyên được phản ánh
đến gia đình học sinh.
Biết phát huy vai trò của học sinh trong việc huy động cộng đồng là một giải pháp
rất hiệu quả, có tính giáo dục cao. Tuy vậy không nên gây sức ép với đối tượng huy
động qua học sinh, đây là một nguy cơ rất dễ xảy ra nếu công tác vận động của giáo
viên chủ nhiệm không khéo léo.
3.4. Vai trò của lãnh đạo nhà trường:
Hiệu trưởng nhà trường giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc huy động cộng
đồng, là hạt nhân trung tâm của hoạt động. Bằng uy tín và năng lực của người hiệu
trưởng, người hiệu trưởng sẽ tập hợp được các lực lượng tham gia tích cực vào quá
trình huy động.
Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tổ chức việc thăm dò ý kiến của đối tượng
huy động, xây dựng kế hoạch, lộ trình huy động, trực tiếp tranh thủ sự ủng hộ của
chính quyền địa phương, tổ chức việc trao đổi, thống nhất, đề xuất với Ban đại diện
Hội cha mẹ học sinh những vấn đề cần huy động trong năm học.
Để thực hiện kế hoạch huy động cộng đồng này, bản thân tôi đã tiến hành khá bài
bản các quy trình thực hiện kế hoạch. Nhờ biết phát huy tốt các mối quan hệ mà trong
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
11
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011

=======================================================================
suốt quá trình từ khâu xây dựng kế hoạch đến quá trình huy động tôi luôn phát huy
được vai trò của mình, đưa ra những giải pháp điều chỉnh kế hoạch, tận dụng tốt mọi
khả năng của mình để hiệu quả huy động đạt kết quả cao.
Biện pháp 4: Lập kế hoạch sử dụng nguồn huy động: Khi đã huy động được
nguôn kinh phí rồi thì việc tổ chức sử dụng nguồn kinh phí cũng vô cùng quan trọng.
Tôi luôn tôn trọng việc ưu tiên giải quyết các dự án đã đặt ra khi huy động, bởi khi
huy động chúng ta đã nói rõ sẽ nhằm mục đích gì, và cũng vì cái mục đích đặt ra đó
mà ta có thể huy động được nguồn lực.
+Với nguồn huy động được theo kế hoạch, Hội sẽ tiến hành mua 2 phòng học bàn
ghế chuẩn với chất liệu nhựa Composite. Thực hiện nghiêm túc các thủ tục tài chính
liên quan. Việc hợp đồng mua bán do Hội quyết định, Hiệu trưởng tham gia giám sát.
+Về nguồn kinh phí khen thưởng: Dự kiến sẽ thưởng theo Nghị quyết của Hội đã
xây dựng và được thông qua ngay trong kỳ họp đầu năm. Đây là một số nội dung được
trích dẫn từ Nghị quyết mà Hội đã xây dựng trong năm học này:
Stt Nội dung chi Định mức Dự chi
1 Bồi dưỡng, khen thưởng thường xuyên:
3000000
Bồi dưỡng cho học sinh đi dự thi học sinh giỏi Thành
phố, GV dẫn học sinh đi thi HSG thành phố
50 000/ lần
Bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp huyện ở
huyện, ở cụm trường.
10 000/lần
Khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong tháng,
mỗi tháng chọn 12 HS từ 12 lớp.
2
Khen thưởng các thầy cô giáo:
8000000
Khen thưởng thầy cô có học sinh giỏi cấp quốc gia văn

hóa ( Nhất, Nhì, Ba, KK)
2000000;
1600000;
1200000;
1000000
Khen thưởng thầy, cô giáo có học sinh giỏi các môn văn
hoá cấp Thành phố : ( Nhất, Nhì, Ba, KK)
1500000;
1000000;
800000; 600000
Các giải: Thể dục thể thao, giải khác cấp Thành phố
(HCV, HCB, HCĐ)
800000;
600000;
400000.
Khen thưởng thầy, cô giáo có học sinh giỏi các môn cấp
Huyện : ( Nhất, Nhì, Ba, KK)
100000; 80000;
70000; 60000
3 Khen thưởng học sinh:
10000000
Đạt học sinh giỏi quốc gia văn hóa (Nhất, Nhì, Ba, KK)
500000;
400000;
300000; 200000
Đạt học sinh giỏi quốc gia TDTT, khác
300000;
200000;
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng

12
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
150000; 100000
Đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố văn hóa (Nhất,
Nhì; Ba; KK)
250000;
200000;
150000; 100000
Đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố TDTT, khác
(Nhất, Nhì; Ba; KK)
200000;
150000;
100000; 70000
Đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện: (Nhất, Nhì; Ba;
KK)
60000; 40000;
30000; 20000
Đạt danh hiệu học sinh giỏi trường
(Học Kỳ I: Giấy khen, 5 cuốn vở )
Giấy khen, 5
cuốn vở
Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến
(Học Kỳ I: Giấy khen)
Giấy khen, 2
cuốn vở
Biện pháp 5: Tôn trọng các nguyên tắc trong thực hiện công tác huy động
cộng đồng: Như đã trình bày ở phấn trên, việc huy động cộng đồng cần phải tôn trọng
hệ thống các nguyên tắc(sáu nguyên tắc). Tùy thuộc vào mục đích và nội dung huy

động, chúng ta cần tuân tủ một số nguyên tắc cơ bản. Với vấn đề huy động các nguồn
lực vật chất ở đây thì cần phải tuân thủ 3 nguyên tắc cơ bản sau:
-Nguyên tắc đồng thuận: Nhà trường phải tạo được uy tín đối với toàn thể cán bộ,
nhân dân, phụ huynh và học sinh, tạo được sư tin tưởng đó thì các chủ trưương của
nhà trường nêu ra sẽ có sự đồng thuận rất cao. Để tổ chức huy động thành công thì
điều căn bản là phải nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số phụ huynh học sinh.
-Nguyên tắc dân chủ: Việc công khai bàn bạc các vấn đề từ chi bộ, đến hội đồng
nhà trường cũng như việc đem vấn đề ra công khai bàn bạc đến toàn thể các bậc cha
mẹ học sinh để quyết định chủ trương đã thể hiện sự dân chủ trong quá trình huy động.
Làm tốt nguyên tắc này thì đến khi triển khai kế hoạch huy động sẽ rất thuận lợi.
-Nguyên tắc về lợi ích: Kết quả huy động phải phù hợp với lợi ích của nhà trường
và của chính học sinh. Việc huy động nguồn lực cơ sở vật chất cũng chính là để cải
thiện điều kiện dạy và học, phục vụ cho chính bản thân học sinh được sử dụng. Đương
nhiên những sự thay đổi đó hoàn toàn có lợi cho nhà trường. Nguyên tắc này cần đảm
bảo là các vấn đề huy động phải đáp ứng được lợi ích hai chiều. Tôi lựa chọn các vấn
đề huy động đã nêu là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc về lợi ích.
V. Đối chứng kết quả:
+Kết quả huy động cộng đồng về nguồn lực vật chất từ năm học 2006- 2007 đến năm
học 2009-2010:
Năm học Sĩ số HS Xã hội hóa Quỹ Hội Nguồn khác Ghi chú
2006-2007 513 16 000 000 25 000 000
2007-2008 461 10 000 000 23 000 000
2008-2009 404 15 000 000 19 000 000
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
13
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
2009-2010 393 10 000 000 19 000 000 2 000 000

+Kết quả huy động các nguồn lực vật chất năm học 2010-2011( đến tháng 12/2010):
-Quỹ Hội: 36 triệu đồng (bình quân mức huy động 100 000đ/PHHS).
-Cha mẹ học sinh đóng góp tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
+Mua 2 phòng bàn ghế chuẩn: 35 triệu đồng (bình quân 100 000đ/PHHS).
+Phụ huynh học sinh đóng góp hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất, hỗ trợ điện nước: 36 triệu
đồng.
-Các nhà Mạnh thường quân ủng hộ:
+02 Radio caxet phục vụ giảng dạy trị giá gần 1 triệu đồng.
+Ủng hộ tiền mặt trị giá 6 triệu đồng.
+Ủng hộ các mẫu vật phục vụ thực hành thí nghiệm(tôm, ếch, cá, ) trị giá: 500 000đ.
+Ủng hộ phương tiện đưa đón học sinh thi học sinh giỏi, thi đấu TDTT trị giá:
500000đ.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
I/ Bài học kinh nghiệm:
Qua nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác huy động cộng đồng đóng góp cho
giáo dục, bản thân tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm rất bổ ích để tiếp tục thực
hiện công tác huy động cộng đồng đạt được hiệu quả mong muốn, đó là:
1. Phải biết tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cộng đồng và bản thân nhà
trường. Tuyên truyền về những chủ trương đúng đắn nhằm mục đích tốt đẹp dành cho
trẻ.
2. Không ngừng tạo lập uy tín, niềm tin đối với phụ huynh, cấp uỷ Đảng, chính
quyền và cộng đồng địa phương thông qua việc khẳng định uy tín của tập thể cán bộ,
giáo viên; khẳng định chất lượng của nhà trường.
4. Phát huy tối đa vai trò các giáo viên chủ nhiệm: Giáo viên chủ nhiệm có vai trò
quan trọng trong sự kết hợp giữa phụ huynh học sinh và nhà trường. Cần phải lựa
chọn, bố trí giáo viên dạy giỏi, dạy tốt làm công tác chủ nhiệm lớp, biết tạo uy tín đối
với PHHS là điều kiện tốt để phụ huynh đóng góp và tham gia xây dựng nhà trường.
Cần chú trọng việc thường xuyên liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học
sinh về việc thông báo tình hình rèn luyện, kết quả học tập của học sinh.
5. Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương và Phòng

GD&ĐT để có sự giúp đỡ tích cực đối với nhà trường.
6. Quan tâm xây dựng các cơ chế liên kết giữa nhà trường, gia đình, các lực lượng
xã hội. Quan tâm đến nguyên tắc lợi ích trong việc huy động cộng đồng, biết tận dụng
thời cơ và biết làm những việc có ích cho cộng đồng.
7. Hiệu trưởng nhà trường phải thường xuyên bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để làm
tốt vai trò của mình trong môi trường xã hội địa phương. Người hiệu trưởng có uy tín,
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
14
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
năng lực là nguồn kích thích sự tham gia của cộng động địa phương cho sự phát triển
nhà trường.
II/ Kết luận:
Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục mà cơ sở vật chất
nhà trường ngày một khang trang hơn, khắc phục được nhiều hạn chế trong công tác
đầu từ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà nước. Lãnh đạo địa phương, các tổ chức
chính trị xã hội và hội cha mẹ học sinh luôn quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục,
đã có sự thống nhất cao trong các chủ trương về đầu tư cho giáo dục, về việc thực hiện
các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Hiệu trưởng nhà trường cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng về
chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và nhà nước, dần dần từng bước nâng cao
hơn nữa hiệu quả của công tác huy động cộng đồng.
Cho dù đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng cả xã hội đã và đang
tiếp tục ủng hộ chúng ta trong sự nghiệp trồng người. Với niềm tin đó tôi tin rằng hiệu
quả công tác huy động cộng đồng nói riêng và công tác giáo dục sẽ ngày càng thu
được những kết quả tốt đẹp.
Trên đây là những suy nghĩ của bản thân tôi sau khi tiến hành nghiên cứu áp dụng
một số biện pháp huy động cộng đồng. Chắc chắn những hiểu biết đó còn nhiều thiếu

sót, kính mong sự tham gia góp ý của các thầy cô đồng nghịêp.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Vinh Quang, ngày 15 tháng 02 năm 2011
Người viết
Vũ Đức Cảnh
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
15
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
MỤC LỤC
TT Nội dung Trang
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
I. Lí do chọn đề tài
II. Mục đích nghiên cứu
III. Kết quả cần đạt được
IV. Phạm vi, kế hoạch, phương pháp nghiên cứu
PHẦN II: NỘI DUNG 2
I. Cơ sở lí luận
II. Cơ sở thực tiễn
III. Những nguyên nhân hạn chế
IV. Các biện pháp đã được áp dụng
V. Đối chứng kết quả
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 14
I. Bài học kinh nghiệm
II. Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Stt Tên tài liệu Nơi ban hành -Tác giả
1 Luật giáo dục 2005. Quốc hội

2 Luật 2009 sửa đổi một số điều của Luật giáo dục
2005.
Quốc hội
3 Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm
2005 của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh xã hội
hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục
thể thao.
Chính Phủ
4 Điều lệ trường trung học Bộ GD&ĐT
5 Điều lệ Ban đại điện hội cha mẹ học sinh Bộ GD&ĐT
6 Huy động cộng đồng tham gia phát triển giáo dục PGS-TS Đặng Xuân Hải
7 Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 PGD&ĐT Tiên Lãng
==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
16
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực vật chất từ cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục
Năm học 2010-2011
=======================================================================
NhËn xÐt cña héi ®ång thÈm ®Þnh trêng:NhËn xÐt cña héi ®ång thÈm ®Þnh côm trêng:

NhËn xÐt cña héi ®ång thÈm ®Þnh phßng gi¸o dôc:

NhËn xÐt cña héi ®ång thÈm ®Þnh==========================================================================
Vũ Đức Cảnh-THCS Vinh Quang-Tiên Lãng-Hải Phòng
17

×