Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

skkn Tích hợp môn Ngữ văn để tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Lịch Sử

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (318.63 KB, 50 trang )


Tích hợp bộ môn Văn học để tạo hứng thú cho học
sinh trong dạy học Lịch sử ở trường THCS.
 !"#$%
&'
#()*+,-./*+,0123*4
*),56776877
 9:+,;<(
$=>:?@AB+ !C !"#$% DE
F
;BG<H8I7&JII
K;?LM:M+ !"#$% DEFN
#+,BEFC#'O!?
;BG<H&H&I&I
P$:Q+BM:R
N1G'ALSB9>,+Q0A6L<GT4
G<,
N*!"G<,L'A+U=D:Q
.6(>92AR!+M:!VBW!LB+XV2
Y4:G<L>Y)LR;RA!+Z!LB+:[
A>9BA)G)<,L<)A6?>9'!
LB+:A!)GGAB+\+'L<+)G:<G-T4!"
:= '
N#BW!B) !"MA:M+!:4<Q!LB+
6(>:]BL)6(:RG!+M)Z)GB'
<,^
J"4LM:M+%),_:M+:!V
Y6(HNH&


Nguyễn Vũ Nguyên






 '\+4P6):`2!?<,)(>D,B
B:`2SWDZ>+,aL)G:UX!4
:M,:T)!4:b2,+M+:`20GG)'T4 !"B
+4_:b!,+M+T4!?2!4RB
:!V#?c4(L+GLL)>W3G
/+W)G!+,D,3bd2BL)!)G:R+b
((T49FWL)(2+eB
4>A2(3A=b:R(f'a/L)
GLA !"6 G'<,>L+9G
!2:XV2D)BL) Gc6
B:`2!?<,)(Y4:U"<G 4GM,) S
aW:R +,Q:<)+)(LAB+\+'D
.9Z,>Q+6\+4L+a,=bG(gZ
c=6:!4)G)(L):[+:!V\+' DW
+W:!4 4:a,!L)B:RX:UB 4G:`)
AR b 4G9<,4,D
 !2>:R'<,W GQ<,(>D=G
)G/:Q+'A!!>9':b:_L)<> G>A
LSB):W2QB>A2\+4G4()a
\+4:RAM9)B hiG+:)G<GT4
;'
EYa4GR+=>A!?
<,W>YG)B'!?'<,)B
1'<,L):!4:GB h>bB hZc 
\+3+T4LG)!"Q!?B =/!Q!?B9
'>!!AMU!jkD>6LGB h

"4Y6(H:4,2:W!VL)(
#$%

.B!LB+6( G'<,L !"#$%lA
cd4?'!4+
N:<l:!!>9'T4(
N$k6(AML)G)':>Dm
a4G>=bT4( GB(
N4nLB+6(A!+L2 GBG!!>9'G
(
N4nLB+6(+oAM\+4 ()GB R6
)
N.6(L)ckB+Z4G"/p+DB"
:RLD:>3Q+/'?T4+W"
:R:A2:M,:Tc_:]:RQ6G>p[>>3
 >:<G:=>LWW>!!T4":<)YG!"
N%LG<!LB+),)(lDm?)lb(_a+
?c4c=?'T4YBL
Nq+4B3V6()G<,(Gb(
:!V(LMc4Q+k6(>biL)\+i!2
:M+)R+>R+a+_?Qk6( G) !"
rYQ+6'<, !"#$%>:[Z!?
),>:]BL)c6):`2!?'<, !"
#$%*c)<,T4L+VLdc!LB+6(M
)+:!V\+'W
.Q34(:[a,:!V=bGi>33
>:LZ!+, GB!+M!LB+L\+4G)($i
+)4?>2La+>:U"<G 43(ZW
)
.Q34:UBE":Q+Zps!LB+

6(>L)AB+\+'>"<,:tL)B+=T4
(u)?;]BL)XV2!?2
&

 !"#$"%"$&'("%')"*+(,"
 !"#$"%-%.#-(/"
 2>!2:Q+GL) Gc(
?' G!? 9G`*!24 G:!"
BA4>B:<A4)Z\+W>> !2L)
\+W>)c4 S\+4 ( G 4=?>G
  +,QW>AMpLZ'LG!":RB hX2
Q'G`>AR!2)G:">B B
a:W2p[
*!>4+Z(`>vAW3(:)G)
T4G4(L>S:<Z:)G)G4()
S(.9Z,:W2B h>=v
:!V 4T,+\+4D(`>2cR+:!V`
+\+4:(G4,(
*+2'D(`>_
9 <4b:=G:!B4,9l<G 4cm
 G=QL.B*4)2>:RL<cB\+' D:LG
< GY4 'L)6A4a> G9c'
_a> G:!2 Ra>'LG!".B
*4DL)4GL!+):WG<2Q6>6A4 
2
012#%'3#4567"89:
)LB+6( DMGB(Z>'<,LA
DQ+)=+!? G)G)!2:QZ:D:Q
),$ 9=+!2G)>:M+'R:+Ww
T4*1;4 ':[a

3+,4 S>%1E))LB+(Zx4G
U')LB+6(y
K
q+,R !"ZG@@
EG GT:[)M+:R 9),QB)
LB+6( G<,(L
z G!2>\+,RG1%@4*(
TAQ4 S)B)L+6( G<,(
 G\+,R#$%&'(T4
)=G1%%@4*(>@1%% ;9X>1%N
%*+,-$AMw%)LB+#U$3F G<,(L
{AA2B)LB+?4#U$3F G<,(LA
d4GL2 GBa4GB+\+'<,(La
*G) 4B)LB+6( G<,(LS:QZ
: DQ+ G< 3=+L>A4L+ZW>L+Z6
<^*!Z,>D:Q)LB+6( G<,(L:[
:!V:QZa+  G DQ+)LB+ G)G)!2
f'aL)GLA !"6 G'
<,>L+9G9!2:XV2D)BL)
 Gc6B:`2!?<,)(Y4:U"<G
4GM,) SaW:R +,Q:<)+)(L
AB+\+'D.9Z,>Q+6\+4L+a,=bG(
gZc=6(:!4)G)(L):[+
:!V\+' DW+W:!4 4:a,!L)B:RX
:UB 4G:`)AR b 4G9<,4,D
|+DY- >p:!4 4 Tích hợp bộ môn
Văn học để tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường THCS.
0%.#-;<"*#4567"89
*!b4:[LA=6)B D\+4
 ( G) !"`>Ll:a,L)w= 4

\+={3p>G4()R+:!V\+,L+Z RT4p[
>gAM3)GBU!jLZ !"\+4:RT4(

P
+,>4,AQ+\+4B4+Q
NQuan niệm thi cửFW(vb (+!? 9
w(T{:3:WA)A9`\+)G)B
Q\+ 99)) RT4La)2
- Do cơ chế thị trường0X`> R!/[G
T4G4()B>9)Wib (G4(
>L3:!V\+4a
#?c4(L+GLL)>W3G
/+W)G!+,D,3bd2BL)!)G:R+b
((T49FWL)(2+eB
4>A2(3A=b:R(
*!9Ll:A)b4piuL>9YLa+
LA4 S\+4 ( G:"Wp[f'aL
DDm:W2(B4,Q+!2 2LD,L
L)():M+ G!? 9GX2W
!G>.6>;4Ld^9G!"!?L4M'_c
=La)2:RWAd= )=
(R+ gW)L4G::RL)9>':D+ 4WaBT
>WL<(D9:t)::bY4:G< R
T4LaLG<
.9Ll:A>.B*4><;<G4(LLM=}}}`3
!;eF!":[R+0wCùng với quá trình quốc tế hoá ngày càng mở
rộng. Thì trở về nguồn là xu thế chung của các dân tộc trên thế giới, với
chúng ta đó là sự tìm tòi phát hiện ngày càng sâu sắc hơn những đặc điểm xã
hội Việt Nam, những phẩm chất cao quý, những giá trị truyền thống và
những bài học lịch sử giúp chúng ta lựa chọn và tiến hành bước đi thích hợp

hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn
minh”.
.9>:W2G<,MZ=:b
:_>a+_d4L G!? 9GB4,
J
 !"`>D:D+L)WBGT49)\+,
:D+ 4Wc\+4B4LBQL
=)#*($(>%)>?@(A">%)>-%.#%(A"
=B(-CD"*?>%<E6(6!>%CF"*>%)>"*%(G"#HI
=B(-CD"*"*%(G"#HI:
N#( !"#$%UWL2J>7>I>8
N1G<,T4) !")GX<,
 !"<
=0%<E6("*%(G"#HI:
NZ +=+k6(a4)6(A
 '4:G<L>:]BL)L.B*4
==%CF"*>%)>"*%(G"#HI:
N*=+>aLG<k6(a4)6(:R
:!4)G)'
N4G'>":UB 4G:` bB\+4Y
<,
N*=+)LB+Q!?<,(L
N%GG4>)Z>GLL28
NER 4:\+'(()L)):RY:AA:Q+v
)`+VL3
=0%J"K <(#)#-!(K(AI6L"%M#:
 G<,(L !"`>G!"
LG<)LB+4+:a,.6(a4>k6( 4:")G"9p',
4BL>R++,L>U3<>?4<
=0 L"%M#NJ"*(5"

 ~4:"2) DGbQ+RLG<!MG<> +,Q+,>
 +,B`3>44G>a4^;a,L))LB+'Q+B\+4
 ( GLa.3! +,B1A>\+4a++,B4
p::!Vc,+WBT4LL)"#X.!?=
.}x!?=2")• +q+Wy>:U_ R2/3
7
X:Q+g_xA_>_>Z,_>4_y>:U"+4G
 +,QW:G)W]G<pa>'GBL[`x'L)A<G
`?G1A6y4,%?CT,L)R+!V:G)>:U
LST4a4:_:W[G>L/L:] ! D €T4!a ULb4
!2T4aa4 G+`:M+LY4!2)c!2
%)LB+6(a4vAML)G)'
:><G:!V3M/2W'L>B:4()G
)AR:<:!V\+'G!!:<G:=A+>
G +,QWaA 
 G4:G<L88N8PK>GT,+a+44G
a4:R(4)L)a+_BL:4(
Ví dụE<,f)Pw@G )G<.B*44+ 4
2=Dx88N8PyF}}w@G )Gax88N8Py1G
ARca+44G4+:R(4G+WW`
T44Da/!AL[4T4a@2\+M
bL4G:
)'*+,-(
.'/0-12+-(/0
)'*+,-(
.' ) 2+-(34
Hay:
)5)%'
#67,/$5"7
=00 )#>%OE-;I&A""*P":

~4:")G"9- 4BLAd4:W2B
9'\+=E+'QB4,aZ>GA
R+34,:G< 3T4k6(:A:R
(4
Ví dụ:E<,)w.B*4 Gc68&8N8KP{N+•}
w992);O!?{1GAR:G< 3
I
 Gk“ Vợ nhặt”T4Ea:R+'<:AT+W
68KK:M+68KP
','8 '5,/9:;<=)'>9=-?
<)/@2AB>'$CDE2FG)&5)5/
=,/)-H/!)+F(1;<I2
+"! '12'/'E+"0-
7H/+4&';."+G-&/?//%3)  -
/?73)5;
%:G< 36( (AR9+Q?'
cR+B3T4<:A:=M,p4p4G>':6p)
!"9:AOX!4LM:!V=!\+4:G< 3
+' >(/9+:M,:TQB),Y:A>i
R+a+_)2BL>:U" R'6!!V
)9)c9':<G:=:b:_
3.2.3(QI-%I&,-K2#%'3
R++,LA4 S‚:W2B<,(L.9
R++,),AT:QM2cB GG 9L>
b(L<W'L>9'BaZT4
\+=.3!R++,“Đêm hội long trì”;kwHoàng Lê Nhất
Thống Chí{+,><,GML4(>)L(LG<‚
cR++,4:]>'!pD+:Z=LT4(
Ví dụ:E<,)Kw.B*44+ 42=D{F}N
$!? 94LM=4T4a@1GMD<

)GLG<+)@BL)G:"WT4a1G
AR9'OZ+ Gk“ Tắt đUn”T4*DW:R
(4.9]+)OZ+':=Yb +:
dN:=4GT4:RAL)!"M+G*q+.2RBT4
k9aZ:T4dgaZT4wFG
A{;a,L)A+ DL2 GBWGT4a
@ GBALaa4g!+4G+]
8
3.2.4. R(+S#)#%E<"*:
 ;a,L)LG<6( 4:" XL]2"9p', 4B
L!L<A LL2*!"U3L<MB
)'=4 ?cD!V)U= > 
T49
Ví dụ:E<,)Jw#G<:T4*+,-ƒq+W!2G) G
c688N8P{1GARU3<T4*!"
'J"'-K3L)#MN&MO->'$PQ2->3
L)58$; GU3),*+,-ƒq+W:[:RL<cU= DA
 L<'pbT4*!"Z:!V2T4FN
@(3)N&/" 0I/'$20+2R-
)&SA"-/9'+,&;<E/$/> E%
/",&'), KTU:'"'IOVW'E
')'U')+!S@7U:)2'7'I
,:);
=0T %F#5#)#%E<"*:
)c6( 4:")G":Rp', 4B!V>
BL> G]''BL:A$A
DQ+k?4 4:"g:3B<
 G4:G<L88N8KP>2 4:"T4F] Z.BF:[A
Q+?4<:]BL)?T4#U$3F:R+(+
>a>aL3ic44)GF] Z.B

F
Ví dụ:E<,)w$4G )G$<2`4
68KP{}wF] Z.BF 4:"85P58K{>1G
AR)?
E„…1†}#}‡…*#}
A X4/: &
BY2)
Z/)-PK))
H
A X4/CIU/)Q[;
VD'8+"
<\I/"9)
]^[![
#'8+,C
,+>)/_2>))
@`/"K)&
a>)&6
a>b<P2->bA7
.%)K/0)
A X4/CI5,5)
aP& X4/K)
I'+c/'0 )
<K^K'8
A X4/C,U/>/$)
B)'!<P2A7;
A X4/)dU;
+,?4GMbd(L(c)?>
a+?-R+' 99L> c
k>:G< 34d4 9+!VL)G)'c
:<:!VB+\+') D]Q>6t

$LG<)LB+6( :Q+A!+D: G<,(L
!BLG<)LB+),M'V)S4c4
RLG<6( G)(>!?G
L]:L]L<RLG<6(>:Q+),lL)G(D,)
>B+\+')LB+4'G G<,(L:<B+
\+'4G
==5(-;U6!V"*%W5#456(A#'3NX"*-!(K(AI6L"%M#-; "*N<&%M#
K2#%'3

)LB+6( G\+ 9<,(L !"`A
4 SGL2
==5Y(K(AI6L"%M#*Z>>%["K!E#% @!(*($"*-%GE'("%8\"*?
%7>N]"?*(I^>%M#'("%%(QI8CD#'JI 'P#@$"#%7-'.+(A"?%(A"-CD"*K2#%
'3
 Ví dụ:E<,)&w`468KP)
)LZ!2.B*4aTS4{N}CB`4
:!V4W*A:B !4),P5I58KP>*ZG)+,W:M+
)\+a:U:Q+Bq+a*Z;O!? B+ [
$3Ta*Z M (EG44:;Q+B\+4
 (+ZLVG+4:[: +!?;')`.B
FLZ=:LB`4 GG)\+W;RR+a+_
B),>GAR:(G(i!T4L[#U$3
F:U)GG)\+W !2),`4
VW'E&TeS
fT'-P/g7$'8';AT%'E8'^
P'4/^)'`I,);<(7$^ &K')
))&K'$P2:)+"`P/ *;
A&S&SKag#2'E8CI/&;
E:(:G<6 >(D,:!V3DT499>
D,:!V"?:[3+U?Lb)G G"b),:U)G

'/':=L)3\+,Q
==05Y(K(AI6L"%M##ZCI-%,K_"-; "*6(A#*() NX#-C-C`"*?-a"%
#$E#% %M#'("%
.BZWLBc4k6(>2B<,(
L G !"#$%L)BL) DM)\+4 (9
6(A:]:R` Qpa,9!VR>:R9
)ga(>B+Z:]_.6(A:<:!!
9'T4!"!=>bG!"!2:$aNBNF

SNX:kw*4\+W?){T4d!"EB>wf9*:<
G{T4*+,- [0w+,:LZ{T4#U$3F#4,)
w#U$3F:uD*!"{T4 ME!">w.B*4\+!?
T4;e*+Z0)?ˆ*!":99T4!2ˆT4$4.>
w#G4;Bf{T4W#c+A DL2 G)L
AQ+a+QG9'G(G<,)!
wEWWpaL!VH7PNH77xL27y>)wE44
%?KINKIxL27y0)w*cG<:T4*+,-ƒq+W!2
G)8IN8IxL28y0)w$+Wa@
b{q+4:A +,QW,+!2>:G)>d=:LZ>T>,+
+G)9>,+\+!?:D!2>Ld!') +,QW
+W!22+U/! B)4T4ea:W
`\+Wa,+):!V_a+
*!'4L+')!LB+)G:R'
<,<la,4LB:] !T44v(L4
ca+>c:G<A+L)‚BL)>A
!2T4BZ!LB+a<>6()G'<,
L
==b5Y(K(AI6L"%M##Ic"**Z>>%["dI5"-;M"*6! 6(A#>%)--;(Q"
+W"L"*-%.#%!"%
E(L('Z!+,:Ra3> b 4WL

Bc4B>B!VL)6('
Ví dụ: E<, )Kw.B*44+ 42=D{>
MTW)GM< M'DpaL!VT4@:!Vi
LD4+k+B+Mag'((;W2a@> Gk
wf':a@{*+,-ƒq+Wv €"e'1
1H/$'2/$)U/72/$)U/
)+/;a>''9)@"hT5)'6)'1
K@"h>7'8/0YH2'L)7'8I )-
=$%g2&"e$g+)i[''$
&
/ )'`c/;Bc/2'I=-"$2
/0-"$
==TL"%M#>%$")"%%F(-%`#45#I\#'B"*-%e(8<(
.6(L)ckB+Z4G"/p+DB"
:RLD:>3Q+/'?T4+W"
:R:A2:M,:Tc_:]:RQ6G>p[>>3
 >:<G:=>LWW>!!T4":<)YG!"$39Z,c4
6(2LAWLBZ
4ARk6( GB<,)(LY4
:R RG)B6L)!+,T4(Y4a,=bG
(+=LG'D>Y4_a+:!V
c=L)La+4,iGL)4)A2>A
+
SNX:E<,:!?w$+Wa@Y
IPI:+Wv|}|{xL2Iy;R_(4'LG<L<T4aaG
 4>‰T43\+,QG)*+,-Lb:A>4
LD,)w$<,]{x$<,a,y:R(4
A)1-9)4:A72
#$:));
BRC X52

#0!U/));
B<c3)()K2
@E<) ),%///7;
VR )_ '7-F2
<W'`7'4/Fj
 #G]<,)w99)!2GŠ|.}N|.}}xL2
7y>4AR)44GAQ' 4 N*+,-a,4G
4(4>:4+!?DGaa
.>)))+,i
k-1:G \[@\<)
K
c/)b)
N/I4E
f95^BF25^@";
@84E4
 #G]'QA>>K))/A/x2
8y2cA6Q\+WS><W<:A)A6Q)3>
):R_cA6:A;')$3T:[:Q 4B
gY!2'\+,!+(aa)B>T
4Q)>+(aa!=G )Gf9a(
*!"<,AR)44G:RG<!
@4-i!b)
@4+(b!W),-
@4/-'!:%5)2
@)b,-T){
$/ G)),GARG#%i)@,)
:)%:RD,:!VM)G3)MT3\+,Q
<T4aa
V"/T))'
A0/_g-I0)'9)2

A0/I/42
A0lE"
A> )-7&DVE
I&K')4
==fL"%M#*(g>K!EhE9E%Z5i#)#@!(%M#K2#%'3+%j+%5":
$=LL)+eB>),6!"
4>A2>-LmL;R_c<),:U"L)
wQG{)(L4D,4D'c!LB+
6(A‹ GGG4:U"6!"LG<
!LB+6()G)%LG<!LB+),)(lDm?
P
)la4G DQ+=b(ZG(>b(_a+?
c4c=?'T4YBL
SNX: E<,)w$+:D+ 4T44D!'W:
G{xL27y4ARZ:G<_T4kw;NN
N{T4|sN4Nsx6(Iy:RL)=W:QG
 )G6G@#!;AL):G<'B:4+T4;NNW2W
4,A>+:4+:A!L):+W=T4:G !2
cW4,AL)BaT4Q62>Q6!'T
4
#G]<,)w*cG<:T4*+,-ƒq+W!2G)
x8y4ARma+ G)w6*)~U{T4 M
#G)wLbZ+,Q4:[-*!":>4,v9f6AB
L,{L)L"2B+)
Ef]L+Z!?T4N4AR 3)a+? G
)w*!":99T4!2{T4$4.:RG<
NP'-<'8+,
<K/FBVE  &)=N&M
B%^/4BP9 )02
A&'0K'1/

B 4&/$/>,?7$
m/'7SV:'7 ES;;;m
%+Y:AT4f#U3L)Lbf9 4G:!"
=+!2Ga.B*4
==k(g>#)#lE%(QI-%GE69#)#-)#>%OE6L"%M#:
Fc4T4!?),L)G:[b(
:!V(LMc4Q+k6(>biL)\+i!2
:M+)R+>R+a+_?Qk6(> G) !"
(A<>bi<GQ:QGB R!+, G(Z
(;Q+:A:U42Bb4:[ ‰L+,B3
Gi!?(Z=+ABW)G)B*!
J
GMbdL)'(L(ZLG<9XVGY4
:G<>Y!? 9>Y)9eLG<96(vA>d
4D::W2e)(LR*+4L4(G
XV9lA>m:L44)4:)+ (a
 ;W2M6(a4>GvT,+ML
L2JF]X6(a4AQ+pp+DQ'aZ>
:44>"4GWL€T4AL<'3p99p[
B"
SNX: +,Q+,w•+$?N<Gq+aˆ>9L< G+UW
T4•+$?N<Gq+a>9L<T4•+$?>4GPHLb
iGu>PHiG4p+WR:[_G<G(+UW4G\+d
T4a.B*4>+<‚c9L<:A4l'3)=
G(R+D'(!"W :D!2.B*4Y:U
g:Qb:Q+L)!")>:Q+A++U
#G] +,Bw1A{>+4<:M3T41A
L24!`>A4_4,>\+MG_94AW
Q"9:U_:M+T4"9L!24+W"6
;%?:a,HHH6.)+:D+ 4'GB`\+W G

+`9T4L
 +,BwFŒ$a+N (+Š{2B:RD‚M>2BGL
em:!"L)c)(:M+ G+pa,)'G
B:D!2;AL)'GGb4M'' !2(
a!+a:T4RX
==mL"%M#K!"%n"*-7E*CF"*>%$")"%%(A"-%.#?#Z*()-;2K_"
-; "*6(A#+%j(>%X#K2#%'3
*+!!"43LL)M+Wc4B<)\+=9
k6( 4:")G"9- 4cBL:!VGL)c
D!?'B>A L2 GBM!
+, <T4\+=L
7
 SNXE<,Mm.TKA 'm;xL27y4A
RLD,kw#Ua+Fˆ)G+,$M:R=GLe
"+,)T4p[G +q+W+WF:M+4#G]
kVN&0%GT4*4.6:[):R
'L<p[G.B*4 G"9+,)TG'
-$Ack6(-'L<'+> Z:>
BL>G)'LY4:Y4RE<,
:c)L:A94Z)G:RG)():a,
=b?G(
 SNX:f)ˆE4f_%?ˆ+!4 3m)a+
4+4 9),pGMˆE4f_%?ˆxL28y~U)a+
 G)ˆOBp3ˆ !2 9),Mˆ$4G )G*Z=+
!2ˆxL28y#G]:R<G 43T44G )G<4+A;'
L[:<G GM}}ˆ@G )G$<8&HN8&2:v4GL)|N
*Bˆ)ˆ@G )G$<.B*4c68&HN8&Pˆ
xL28y94:()ˆf)4<ˆ9)(l4,?>(l
=b? DQ+>(lA3T4+<Y>
:

ˆ4!2D)p+>
+`LB+Q34+
E94f+Š:=:M+Z, !2
*(4$!?!2:=L
*4;)>*>#!*+,
•%?>#)iZ, U
EALl4U+
@'X4+!?\+,i
`),p[(L>
4S>4s>sL)Gˆ
I
 #4,<,)m.L)A7]mx27yE 9),-
+DT4q+4 +)G6G4AR:(:G<?
'L<_:A
w1]:a+)<G4:+U
q+a+4ZG4W!?
MW:+`)pt2
*!  "p+W4:!4
F Z UL4]4)
f‚)!2:S WG4
f4\+a:/vQ
 6(Z:!"+
Fa,<X4 "L<
;M,)) h]!G4
$i4X4+A
$W:m+b4{
n<"<ho
NL2DT4!LB+6(L)_G<9'
:+W2B+G(QaZ4X)G:A:R
(A:9':b:_>GLS?T4(:W

2aZ:A9AB+\+'DL)4X!LB+6(.3$4
VD+DT4*+,-#c+#+a
wE):M+!2:) ?p+W
$AV\+aX:[ +{
$4V +>LS,+!2!?aT4+4#)*
w#)*3+4 +
$S!;UEL)+4g{
n))o
 #4,<,}}}>BpqIK Q'0%#L^
KnrqstMrquvox8y>::G<AQf#UD>4 3)
a+? G)BT4W#c+:R('Z:!VD>
8
:4+!?>:<>M/T4$4)>L[)a4L+3
,+
@MLOa"Ž8&HC8KPL)ML D\+4 (>
:AL)"Ž+R+Gp[.B49!2LBT4a
G>/L)"Ž;'$%'.B*4 4:"_:M+L[:<G
$F<.B*4><,ML),4Zk
6(`T44:G<L),!wAF'\T4*DW>
G\T4*4$4G>BK'?T4*+,-$#G4>q+4
c:G< 3 GL2IC8:A3L)=W:Q
+WT4aa4!2&M=ALT4*ZC@C@G

 % 4:"T4;'$%'.B*4L)B (:<>A;'
L[:<G$<.B*42ALWG>):!VQ+_LV;R
(D,:!VM\+4 (T4;'$%'.B*4<,)I
@I$]I )'xL28y4 3mWa+@I'8
)/$/?)57;;; ;R(D, €d4GL2T4B)LZ
;'
  G+W@)WF•T4a.6(

 ?4G">Q+?D=":<)G !2:A>ck
:[ )!LB+W>_D+DL)<,(4AR4
 !+U)+,Z! agBF T4W#c+> @0
KT4*+,-;9>w#SsGG{T4#G).a>fI,@g
&T4;e*+Z>V)"L@gB&T4W#c+>7[&
V(NT4#G)#B>? h'^ag<)/ T4•
|+a>A-(]f[T4@4#+Ž;R+
 Gk A4T44_>AD:4+
!?>AG4XT4!"1'@A!
:=m<)GŠ!:=.B*4X >A)G
X)Q+"T4),_q+4:AL)G(R+ €
H
?Q+W:D+T4B4:[\+4 G G"Ž
A6DT4`q+W
=b*I&G"-P#+%(6o"NX"*-CK(AI6L"%M#6! *($"*N<&K2#%'3
%)LB+6( G"(>b"( :>
DmL+W(1b(A9:4Q+:W2B>
aZ>B!VLO-):!4=:2(
+,Z,>iGB)LB+6( G"(':''G
,+M+4+
=b$E@$ -S"%+% 5%M#?K <(@p"%n"*&,I-B6L"%M#%C#7I?
+%j"*q58!6! +%5(-%)#*()-;26L"%M#E!#%r+%5(-%)#*()-;2K2#%'38Q
>%X#6X#% @!(%M#K2#%'3
$k6(4G"/Y4++W>c
9' DL[<>)+36!?!G:)G4
 6()Z +4 L:RL)`Z
B>B!VL:4(> 9 <"(L)"
'6>L)LG[=:4(
Ví dụ:E<,)w.B*4 Gc68&8N8KP{F}}M
Q+4f_%?x75858KHy1GAR:G<?

4+
w&5^?)
AY/T7+G254/BF];
]% /b Y [
V)"A! \'U{
1GAQ9'L+L>L[<T4c
`:+M!2 6)a3:RD,:!V LT4A
E4f_%? R<+b()L244>R'
c!"a`q+4:A>GLS,+!2T4aa4>:U
"=G +,QWT4a fb''C
';

;]B:W2)LB+.#O1!MG<>`3>44G>a4G
MLG<‚c,+WM3G4:!"cL<c:R?'>
G4()'
=b0$E@$ 69Es-NI"*KCD"*'5 #% >%t%D>
E)LB+6(Gv:!4)Gc+X
V>(L()sGLsG BL<:!4)G\+Q+
=6(L)LG[+)(Lf"()
"2B+k6(>'!2Z +Z=T4
()GcD:Q:4(
Ví dụ:E<,)w$4G )G$<2`4
68KP{}wF] Z.BF 4:"85P58K{>GAR
:G<?4+:R(4)?Z,9'+Y>DT4
(*+,-ƒq+WQ!2 L[:<GG )G<
x57)57yr
A F 9&K)/
<-(/b/,
A,)-;
.B)LB+6('<,),vYL<B:A

=b=$E@$ #$Eqg#6L"%M#?-H#K!-%Q%(A"@u"*"*j""*n?8(AI
@\E5"*'H#@(QI#$E#5 
E)LB+6(G>GM ‰L+,BW
6-:<A:RRB:!V:M,:Tc'pb>!!>9'
RB Gk>:G< 36(
Ví dụE<,f)Pw@G )G<.B*44+ 4
2=Dx88N8PyF}}Nw@G )Gax88N8PyG
ARa+44G4+:RAQ:L)B_BT44
a
<4[U/
<4-97/3-(
A[8 $&

BK-U//R&-?
%:G<? >GM-:<g(:B+>s]
+U[>[GQL)G(/A' X9>9+ 4
+'':<>+U'? !"T4aL)B.2
R+'!Z,>ilD,:!V)T4:a)R+<
4G4Da'X:D+ 4
E(Q_LVT4+`48KP)
>f#U:('+,:LZx5858KPy>GAR?
Z,9'+YDT4(\+4)?“ Theo chân Bác”-
W#c+N
]/?pq
A-)B)@>;
BVE K$/G2
A&%<K/>'$P2Q;
B)@>"/0 1;
<,`2)"-) ;;;
V"/)/E)G

A3'")2-FB)@>
#" g/;;;/CG
B6-)&7>
<'A&";;;;zE1RO
m@E4", {+"jm
x7R2/$+&
z0'/0/)[S
I/" g/$'Om,Sm
<A ]),`@"
a72B,2:4 {
#6</)b:";
&
.2B 9),A'pb>:G<?!sGM\+=Q2B
<>3L2(!"!S4X2Q+T4a G),
G)_:<
$ARA>6c)LB+6(T4G
AM\+4 (DL)B+\+'T4)(L
=bb() 6(G"+%j"*"G"'3NX"*-CK(AI6L"%M#E\-#)#%E(/"
#Cv"*
E!LB+4'T:>__:!V+=>
+!LB+92:!4)G>G]:!4)GGAAM'bd
:+9>9_+G'Ac!LB+
6(2L):"<,)4SAQ+!?X
V2'6)6+T49?1Gbd g+4
:!4:b!LB+>:b:3>XV2
+>"4T4)9l!VL<AlL)G"()
*+)lLG[ 4Z +:!V=T4)(
=T)#>%CF"*>%)>'3NX"*-!(K(AI6L"%M#-; "*N<&%M#12#%'3
=TC56! @!(*($"*E\-8 <"-%F?8 <"6L""*P""%uEE("%% <
#% "%n"*'.+(A"?%(A"-CD"*?"%J"6o-K2#%'385"*%M#K!E#% "\(NI"*

@!(%M#8CD#>% "*>%g6!*(e%M#-%GE'("%8\"*
 G4:G<L.B*488N8KP>+U)LB+6(:A
4 S\+4 ( GB(4=GG4>b(
ARR+QB>aZL9:a,L)4:G<A DQ+
k6( 4:"X":R2BL>' 
+WL:A$k:A!L)c)LB+L
!:!V!2<6!?
1GAR)LB+6(:R(4GBL:4
(G+W!"+Z
Tường thuYt gBL<G(R+QcWL
\+4 (!"+Z 4G"/AT:Q>9D:g3
3 3!V!VT4(Q9'\+=
K
$D+<GT4)!"+ZUcMF:M+>9 R09
 RL:v4G0%6t GD+09':)
b.6(ARe V:R+!"+ZT4G:!V
:>Dm?
Ví dụ : E<,)&w`468KP)
)LZ!2.B*4aTS4{N}.N | L)-
&7"3)/A/1G!"+ZG)
Q+`4iG+4+
•#G)'L
•O-T4+`4
•E\+'>d4
EA\+')d4T4+4:A>/L)Mb
T4)!"+Z>GAR)?4+
*1‘’;“$”@
x@4 (f9y
A/DY/ +Q) 7
B'\'!''U

h7)d8)U
@^Z &TI')U
F/J/)
.&8)+FK
A)'1/727,K
<K',323)
ag<)/Sx2!T%-T)
V)=-K-
A &I'EK
Vg& Q Wc&)
.B:G<? L)G)!"+ZbG)'G
D$im_:!V\+':<)d4L2L4GT4+`
4
P

×