Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

SKKN Bồi dưỡng ban chỉ huy đội trong trường tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (153.69 KB, 26 trang )

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
“MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI TRONG TRƯỜNG TIỂU
HỌC”
A. Phần mở đầu
I. Lý do chọn đề tài:
Đảng ta và Bác Hồ coi công tác thiếu niên nhi đồng là sự nghiệp đào tạo một lớp
người mới cho đất nước. Việc giáo dục các em là một khoa học, một nghệ thuật, không
nên tuỳ tiện chủ quan. Bác Hồ nói: "Ngày nay chúng là nhi đồng, ít năm sau chúng sẽ là
công dân, cán bộ ". Đảng ta đặc biệt quan tâm đến lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng luôn
mong muốn trong tâm hồn các em trong sáng hồn nhiên có được những ảnh hưởng tốt
đẹp để tạo nên một lớp người mới phát triển toàn diện. Đảng ta từng nhấn mạnh "Tiền đồ
rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng".
Trong bức thư gửi cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học 1945 Bác nói: "
Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không. Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang
sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không. Chính là nhờ một phần lớn ở
công học tập của các cháu "
Trong trường tiểu học, các em được học tập những kiến thức cơ bản về tự nhiên,
xã hội, được học tập, vui chơi và đặc biệt là tham gia công tác Đội. Từ đó các em hoàn
thiện dần về nhân cách, biết tự chủ, tự tin và làm chủ cuộc sống. Trong nhà trường, Đội
là tổ chức nòng cốt các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục của nhà trường, là lực
lượng dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và do Đoàn thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh phụ trách. Bác Hồ viết: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thành
công hay thất bại là do cán bộ đó tốt hay chưa tốt".
Đội thiếu niên tiền phong là tổ chức của các em, do các em điều hành. Vì vậy cần
có một lực lượng có năng lực tổ chức, đó là BCH Đội.
BCH Đội đại diện cho số đông Đội viên, chỉ huy và trực tiếp điều hành các hoạt
động của Đội, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục Đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi,
cháu ngoan Bác Hồ.
Chi đội TNTP là nơi biến nghị quyết của liên đội thành chương trình kế hoạch


hoạt động cụ thể của mình từng tuần, tháng, học kỳ Chi đội là nơi tưực tiếp giao việc và
động viên từng Đội viên hoàthành tốt nhiệm vụ của mình để bình xét thi đua, kết nạp Đội
viên mới và giới thiệu cho Đoàn những Đội viên ưu tú, phân công Đội viên phụ trách sao
nhi đồng. Vì vậy một liên Đội được đánh giá là xuất sắc hay yếu kém phụ thuộc nhiều
vào việc chỉ huy điều hành của BCH liên Đội và đặc biệt là sự điều hành của BCH chi
Đội. Vì lẽ đó việc bồi dưỡng BCH chi Đội là yếu tố quan trọng và vô cùng cấp thiết. Đó
chính là lý do tôi lựa chọn đề tài: "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban
chỉ huy chi Đội trong trường tiểu học".
II. Mục đích nghiên cứu:
Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ
trách.
Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục
trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có sự
hướng dẫn của phụ trách Đội, Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục
tiêu phấn đấu cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập, phấn
đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ Có thể nói hoạt động Đội là một
trong những con đường giáo dục không thể thiếu trong quá trình giáo dục nhân cách cho
trẻ, giúp các em phát triển toàn diện. Vì vậy việc bồi dưỡng BCH chi Đội là vô cùng quan
trọng và cần thiết.
Đề tài "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi Đội
trong trường tiểu học" giúp:
- Tìm ra nội dung, phương pháp bồi dưỡng BCH chi Đội đạt hiệu quả cao nhất,
đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ở địa phương.
- Vận dụng những bài học lý luận để xây dựng được đội ngũ BCH chi Đội có đủ
phẩm chất của người Đội viên, có hiểu biết về Đội, có khả năng điều hành hoạt động Đội,
nhanh nhẹn, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc được giao, giúp cho hoạt
động của Đội ngày một phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.
III. Đối tượng nghiên cứu:

Đây là đề tài "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên Ban chỉ huy chi
Đội trong trường tiểu học" nên tôi tập trung nghiên cứu các Ban chỉ huy chi Đội thuộc
liên Đội trường tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
IV. Nhiệm vụ của đề tài:
Đề tài này tập trung nghiên cứu về nội dung bồi dưỡng thường xuyên BCH chi
Đội và đưa ra một số phương pháp, hình thức phù hợp trong việc bồi dưỡng BCH chi
Đội.
V. Phạm vi đề tài:
Đề tài tập trung nghiên cứu việc bồi dưỡng BCH chi Đội, có nghĩa đối tượng
nghiên cứu là BCH chi Đội của liên Đội (từ lớp 3 đến lớp 5).
VI. Phương pháp nghiên cứu:
1. Phương pháp quan sát:
Là phương pháp thu thập thông tin về các em thuộc BCH chi Đội từ lớp 3 đến lớp
5 bằng cách tri giác trực tiếp các nhân tố khác có liên quan.
2. Phương pháp điều tra:
Là phương pháp thu thập các sự kiện trên cơ sở sự trả lời bằng văn bản của các
em Đội viên về việc tham gia công tác Đội qua sự hướng dẫn của BCH chi Đội.
3. Phương pháp tổng hợp tài liệu:
Là phương pháp tìm hiểu những người đi trước đã liên quan đến đề tài như thế
nào? Đã giải quyết như thế nào? Liên quan đến đâu
4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm:
Là phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn tại trường, đem lý luận phân tích
kinh nghiệm của thực tiễn rồi từ những phân tích đó rút ra kết luận những bài học thành
công và thất bại, những phát hiện mới và phát triển hoàn thiện.
B. Nội dung nghiên cứu
I. Cơ sở lý luận:
Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ
trách.
Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục

trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu cho Đội
viên, giúp đỡ Đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập và trong hoạt động Đội,
thực hiện quyền và bổn phận theo luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Mục đích của hoạt
động Đội luôn bám sát mục tiêu đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa, con người phát
triển toàn diện. Mục đích hoạt động của Đội cũng thống nhất với mục tiêu giáo dục của
nhà trường tiểu học. Chính vì thế, tổ chức Đội phải cùng với nhà trường và các lực lượng
giáo dục khác kết hợp một cách chặt chẽ để giáo dục các em ở cả trường học, trên địa bàn
dân cư, trong giờ học và ngoài giờ học.
Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động có tính chất đặc trưng đáp ứng nhu cầu của
lứa tuổi và đảm bảo các nguyên tắc giáo dục trẻ em. Trong điều 5 chương II điều lệ Đội
ghi rõ "Đội tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách
Đội". Cũng vì lẽ đó mà Đội TNTP Hồ Chí Minh có một lực lượng cán bộ Đội rất quan
trọng, đó là BCH Đội - BCH liên Đội và đặc biệt là BCH chi Đội.
BCH Đội là đại diện cho số đông Đội viên trực tiếp chỉ huy điều hành các hoạt
động của Đội thực hiện các mục tiêu giáo dục Đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi,
cháu ngoan Bác Hồ và mục tiêu trước mắt là trở thành Đoàn viên thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh.
BCH luôn là cánh tay đắc lực của Tổng phụ trách và là đơn vị trực tiếp biến nghị
quyết của liên Đội trong mọi hoạt động của trường. Như vậy BCH chi Đội có giỏi, có
năng lực thì công việc của Tổng phụ trách sẽ đỡ vất vả hơn, các em cũng sẽ phát huy được
tính sáng tạo, tính năng động, tự chủ của mình.
Vì vậy việc bồi dưỡng BCH chi Đội là việc vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nói
cách khác, bồi dưỡng BCH chi Đội là nâng cao những phẩm chất, những năng lực cần có
của BCH chi Đội, phát huy được sở trường, tư chất của BCH chi Đội. Bồi dưỡng chi Đội
tốt thì hoạt động Đội ở trường sẽ diễn ra sôi nổi hơn, lôi cuốn nhiều em Đội viên tham
gia. Đồng thời việc bồi dưỡng này phải diễn ra thường xuyên và liên tục bởi các em còn
rất nhỏ (từ 9 đến 11 tuổi) nên việc lĩnh hội có thể rất nhanh nhưng cũng sẽ rất chóng quên
nếu như không được thường xuyên nhắc đến.
Công tác bồi dưỡng BCH là một việc làm khoa học và sáng tạo, đòi hỏi người phụ

trách phải kiên nhẫn bền bỉ. Quá trình bồi dưỡng BCH đòi hỏi phụ trách vừa làm vừa trau
dồi, tích lũy kinh nghiệm đóng góp cho khoa học công tác Đội.
Vậy một liên Đội có phong trào Đội phát triển mạnh là do BCH chi Đội đã luôn
được bồi dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả.
II. Cơ sở thực tiễn:
Trường tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội nằm trên mặt phố Cát Linh
thuộc hai phường Cát Linh và Quốc Tử Giám. Do vậy phần đông các em là con công
nhân, con gia đình kinh doanh. Các em phần lớn đều dễ bảo, có phần mạnh dạn và nhiệt
tình trong hoạt động Đội.
Trường luôn đạt trường tiên tiến cấp quận. BGH nhà trường, Hội cha mẹ học sinh,
Ban chăm sóc thiếu nhi thuộc hai phường Cát Linh và Quốc Tử Giám, các giáo viên chủ
nhiệm luôn quan tâm giúp đỡ hoạt động Đội đạt kết quả.
Qua 6 năm làm Tổng phụ trách tôi luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi các bạn
đồng nghiệp cũng như tìm hiểu về tư liệu hoạt động Đội. Đặc biệt làm thế nào cho đội
ngũ BCH Đội hoạt động có hiệu quả và có kinh nghiệm để luôn giữ vững danh hiệu:
"liên Đội mạnh cấp thành phố".
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Đội quận, trường Đội Lê Duẩn, của các anh, chị đã
từng nhiều năm làm Tổng phụ trách, tôi đã phần nào thực hiện tốt công tác Tổng phụ
trách và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu. Do vậy trong năm học vừa qua, công
việc bồi dưỡng BCH chi Đội đã đạt kết quả rõ rệt.
III. Các biện pháp bồi dưỡng bch chi Đội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đội
tntp hồ chí minh:
Bồi dưỡng BCH là việc làm thường xuyên và quan trọng không thể thiếu được
của phụ trách. Bồi dưỡng BCH là yếu tố quyết định sự thành công của phong trào Đội.
Bồi dưỡng BCH là nâng cao và phát huy những mặt mạnh sẵn có của các em,
đồng thời khơi dậy niềm tiềm năng còn tiềm ẩn trong các em, giúp các em vươn tới
những phẩm chất năng lực cần có của người chỉ huy.
1. Nội dung bồi dưỡng:
* Bồi dưỡng phương pháp công tác của BCH:
- Cách ghi chép biên bản, thực hiện các sổ sách của Đội, dự thảo nghị quyết, báo

cáo thi đua, báo cáo tổng kết, thành tích, đăng ký thi đua, biên bản nghị quyết Đại hội
Đội, lời điều khiển của chương trình hoạt động Đội, sinh hoạt sao nhi đồng dựa vào kế
hoạch của Tổng phụ trách.
- Phương pháp tổ chức họp BCH Đội.
- Phương pháp xây dựng kế hoạch (theo chủ đề, kế hoạch tháng, kế hoạch thi
đua).
- Phương pháp tổ chức và điều khiển sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể (sinh
hoạt các cấp cán bộ Đội, đại hội Đội ).
- Phương pháp chỉ đạo và tổng kết kinh nghiệm.
* Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành của BCH:
- Các thủ tục nghi lễ của Đội và phương pháp tổ chức: (lễ kết nạp Đội viên, lễ
trưởng thành, lễ phát động chủ đề, sinh hoạt Đội ).
- Sinh hoạt Đội: Bằng hình thức thi đua sôi nổi hấp dẫn giáo dục Đội viên theo
mục tiêu của Đội. Sinh hoạt Đội có nhiều hình thức như: sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt
truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt bất thường, sinh hoạt vui chơi có thể bồi
dưỡng các kỹ năng như:
+ Cách tập hợp điều khiển buổi sinh hoạt Đội.
+ Cách điều khiển, tổ chức và hướng dẫn sao cho đơn vị thực hiện tốt nội dung
chương trình đề ra.
+ Cách hướng dẫn đơn vị hoạt động vui chơi, văn nghệ tập thể.
+ Cách nhận xét, đánh giá.
- Đại hội Đội: Là cuộc sinh hoạt Đội nhằm phát huy quyền dân chủ, tự quản để
lựa chọn BCH và xây dựng nghị quyết của Đội.
Đại hội Đội mỗi năm một lần đối với liên Đội cũng như chi Đội. Cần bồi dưỡng
về các nội dung:
+ Điều khiển nghi lễ thủ tục: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào cờ, giới
thiệu chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội.
+ Điều khiển Đại hội: (viết báo cáo tổng kết và phương hướng công tác Đội,
hướng dẫn Đội viên thảo luận, bầu BCH Đội, thông qua nghị quyết Đại hội).
+ Tổ chức các hoạt động chào mừng (văn nghệ, trò chơi, thi báo tường ).

- Hoạt động lớn của Đội: là những nội dung sinh hoạt mang màu sắc của Đội,
được diễn ra trong thời gian dài như: Phát động chủ đề, hoạt động thi đua
Mục đích: Tập hợp Đội viên, tạo phong trào thi đua cho Đội viên rèn luyện theo
chủ đề: Có thể bồi dưỡng những nội dung sau:
+ Công tác chuẩn bị cho hoạt động: Họp BCH, định hướng nội dung và cơ sở vật
chất phục vụ hoạt động, phổ biến nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ tới từng người
trong BCH.
+ Tổ chức hoạt động: Theo nội dung đã bàn, biết lựa chọn các hình thức cho phù
hợp với nội dung, biết huy động và phối hợp các Đội viên nòng cốt để tổ chức tốt hoạt
động. Trong hoạt động, có kiểm tra đánh giá.
+ Sơ kết, tổng kết nội dung hoạt động: Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức
điều hành các hoạt động, kết quả hoạt động
* Bồi dưỡng tác phong BCH:
- Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công: Giúp các em thạo việc,
hiểu người trong hoạt động chuyên môn và hoạt động chung, có bản lĩnh trong giao tiếp
và phối hợp với người khác.
- Bồi dưỡng khả năng tổ chức và quản lý một cách toàn diện, khoa học.
- Bồi dưỡng BCH trở thành những cán bộ Đội mẫu mực, có kỹ năng nghiệp vụ, có
uy tín trong tập thể.
* Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội:
- Nghi thức và phương pháp hướng dẫn nghi thức.
- Các phương pháp tổ chức trò chơi, dạy hát, dạy múa, tổ chức trại, hoạt động xã
hội, tham quan
- Các bài hát, điệu múa, trò chơi (nút dây, dẫn đường, mật thư ).
Khi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội cần chú ý các loại hình cho phù hợp như:
- Tập luyện cho Đội nòng cốt.
- Thực hiện tập luyện chung.
- Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ bằng hội thi
Tóm lại: Nội dung bồi dưỡng chỉ huy nhằm giúp các em thạo việc, biết tổ chức
hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công, có khả năng tổ chức quản lý hoạt

động Đội một cách toàn diện, khoa học và có bản lĩnh trong giao tiếp để trở thành một
cán bộ mẫu mực có năng lực, uy tín.
2. Hình thức bồi dưỡng BCH:
a) Bồi dưỡng định kỳ:
Tổng phụ trách cần có kế hoạch định kỳ để bồi dưỡng BCH vào đầu năm học, giữa
năm học và cuối năm học.
- Đầu năm học: Cần tổ chức bồi dưỡng phương pháp cach tổ chức điều khiển Đại
hội Đội các cấp, phương pháp xây dựng, kế hoạch hoạt động, dự thảo nghị quyết, báo
cáo, ghi chép sổ sách
- Giữa năm: Bồi dưỡng cho BCH kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội như nghi thức,
múa hát, trò chơi và phương pháp hướng dẫn tổ chức điều khiển sinh hoạt tập thể
- Cuối năm: Hướng dẫn phương pháp tổng hợp đánh giá thi đua, kiểm tra công
nhận liên, chi Đội mạnh
b) Bồi dưỡng thường xuyên:
Tổng phụ trách cần có chương trình bồi dưỡng BCH trong kế hoạch hoạt động của
liên Đội ngay từ đầu năm học, theo các nhiệm vụ liên quan tới chức năng chuyên môn
của từng uỷ viên và của từng cấp Đội. Xếp lịch bồi dưỡng thường xuyên theo tuần, tháng,
học kỳ.
- BCH liên Đội: 2 đợt một học kỳ: Nội dung hoạt động, biện pháp tiến hành
- BCH chi Đội: 2 tháng một lần: Hướng dẫn nội dung yêu cầu cách tổ chức sinh
hoạt Đội theo chủ điểm, chuyên đề, định kỳ
c) Bồi dưỡng theo chuyên đề:
Có thể tổ chức bồi dưỡng theo nhiệm vụ của từng cấp chỉ huy hoặc BCH ở các khối
lớp (lớp 4; lớp 5) nhằm trao đổi rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động giữa các khối lớp, tổ
chức cho BCH tham quan dự các giờ sinh hoạt hoặc hoạt động của các chi đội.
d) Bồi dưỡng thông qua việc tổ chức các hoạt động lớn:
Bằng các hoạt động chung của liên Đội, cần thu hút và phân công BCH các chi Đội
tham gia như: "Hội thi chi Đội trưởng giỏi", "Hội thi vẻ đẹp Đội viên", "Hội thi phụ trách
Sao giỏi", "Hội trại, hội thi nghi thức " Qua các hoạt động, với công việc được phân
công, được tham gia quan sát, BCH tự rút ra nhiều bài học thực tiễn quý giá.

3. Phương pháp bồi dưỡng BCH:
Công tác bồi dưỡng BCH chính là quá trình tổ chức học đi đôi với hành, do đó phải
kết hợp nhiều phương pháp bồi dưỡng khác nhau để đạt được mục tiêu, chất lượng BCH
tại mỗi đơn vị. Có 2 phương pháp chủ yếu sau:
a) Phương pháp mở lớp:
Lớp tập trung theo đợt ngắn ngày hay dài ngày (trong năm học hoặc trong dịp hè)
cần chú ý:
- Chương trình cụ thể cho từng loại lớp, từng loại đối tượng.
- Tài liệu hướng dẫn cho các em học tập, Tổng phụ trách phải có phương pháp
giảng dạy về công tác Đội, tức là vừa dạy kiến thức, vừa hướng dẫn cách tổ chức thực
hành để rèn kỹ năng công tác Đội cho chỉ huy như: phương pháp trực quan, luyện tập, ghi
nhớ.
- Các loại hình phù hợp với khả năng tổ chức của đơn vị: Lớp tập huấn sinh hoạt
chủ đề, lớp bồi dưỡng chuyên đề, lớp bồi dưỡng định kỳ
- Tổ chức lớp: Lên kế hoạch, xây dựng nội dung, chuẩn bị giáo viên phiên chế các
lớp, tổ chức kiểm tra đánh giá, tổng kết khen thưởng, rút kinh nghiệm
b) Phương pháp bồi dưỡng qua thực tế:
Phương pháp này rất quan trọng, phong phú về nội dung và biện pháp thực hiện.
c) Bồi dưỡng qua các cuộc họp BCH:
- Họp định kỳ: Duy trì họp theo lịch quy định. Nội dung họp phải đảm bảo việc
kiểm tra thực hiện nghị quyết, đánh giá tình hình thi đua, bàn bạc nhiệm vụ thời gian tới
và phân công nhiệm vụ tới từng uỷ viên. Mỗi lần họp cần phải có ý kiến của phụ trách,
hoặc Tổng phụ trách, các thành viên đều phải có ý kiến tham gia.
- Họp giao ban cấp liên Đội: Nội dung để nắm bắt tình hình chỉ đạo thi đua chung
của liên Đội, chi Đội có ý kiến chỉ đạo và giải quyết của BCH liên Đội đối với những
hoạt động lớn phải có ý kiến của Tổng phụ trách và Ban giám hiệu.
Tổ chức các cuộc họp BCH, hội nghị nhằm giúp chỉ huy Đội rèn luyện năng lực
tự quản và người phụ trách có thể hiểu rõ trình độ nhận thức của các em để có điều kiện
bồi dưỡng cụ thể hơn
d) Bồi dưỡng qua công tác thực tế:

- Giao nhiệm vụ đến từng uỷ viên trong BCH liên Đội, chi Đội, có hướng dẫn cụ
thể để các em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao song vẫn phải đảm bảo vừa sức, phù
hợp với đối tượng.
- Tổng phụ trách có thể làm mẫu để các em rút kinh nghiệm từ việc sắp xếp lên kế
hoạch đến việc tổ chức thực hiện ở liên Đội mình hoặc liên Đội khác. Khi có hoạt động
mới, có thể mời BCH cùng tham gia.
- Kiểm tra kỹ năng, thao tác của BCH về cách điều hành, hướng dẫn tổ chức hoạt
động bằng cách giao nội dung hoạt động cho các BCH.
Bồi dưỡng qua công tác thực tế đòi hỏi Tổng phụ trách phải giúp các em biết vận
dụng kiến thức đã được hướng dẫn vào thực tiễn củadv. Do vậy có sự phối hợp chặt chẽ
giữa Tổng phụ trách với phụ trách các chi Đội, cần có sự kết hợp giữa công tác bồi dưỡng
của phụ trách với tự bồi dưỡng của BCH.
Bồi dưỡng cán bộ Đội có nhiều hình thức khác nhau như đã nói ở trên. Nhưng tôi
xin đi sâu vào việc nghiên cứu bồi dưỡng thường xuyên độingũ BCH chi Đội.
Việc bồi dưỡng thường xuyên giúp nắm được quy trình công tác của cả năm học,
đồng thời nâng cao chất lượng chỉ huy.
Ngay từ đầu năm học, sau khi nhận được kế hoạch hoạt động Đội năm học 2003 -
2004 của Hội đồng Đội thành phố và Hội đồng Đội Quận, tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch
hoạt động Đội của liên Đội, đồng thời lập kế hoạch bồi dưỡng theo 5 đợt thi đua.
* Đợt 1: Từ 5/9 - 15/10:
- Bồi dưỡng cách ghi chép văn bản, sổ sách Đội (báo cáo, sơ kết, biên bản, nghị
quyết, chương trình đại hội, sinh hoạt Đội )
- Bồi dưỡng cách xây dựng kế hoạch công tác Đội dựa vào kế hoạch của Tổng
phụ trách.
- Bồi dưỡng cách tổ chức Đại hội chi Đội.
- Bồi dưỡng cách phát động, triển khai chương trình tự rèn luyện Đội viên.
* Đợt 2: Từ 16/10 - 20/11:
- Bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội theo tháng.
- Bồi dưỡng phát động thi đua theo chủ điểm: "Ngàn hoa dâng tặng thầy cô ".
- Bồi dưỡng cách tham gia công tác từ thiện: mua tăm ủng hộ người mù, ủng hộ

đồng bào lũ lụt, ủng hộ trẻ em khuyết tật, ủng hộ Điện Biên v v.
* Đợt 3: Từ 21/11 - 22/12:
- Bồi dưỡng sinh hoạt theo tháng.
- Bồi dưỡng sinh hoạt theo chủ điểm: "Tiếp bước cha anh - Xây dựng đất nước".
- Bồi dưỡng thực hiện công tác Trần Quốc Toản.
* Đợt 4: Từ 12/01 - 26/3:
- Bồi dưỡng sinh hoạt theo chủ điểm: "Mừng Đảng, mừng Xuân - Cùng tiến
bước lên Đoàn ".
- Bồi dưỡng về kỹ năng nghi thức Đội.

- Tham gia công tác từ thiện nhân đạo: mua tăm ủng hộ người mù đợt 2,
quyên góp sách, truyện, quyên góp "quỹ tình thương"
* Đợt 5: Từ 27/3 - 19/5:
- Bồi dưỡng sinh hoạt Đội theo chủ điểm: "Mừng đất nước thống nhất - Mừng đội
em trưởng thành".
- Tổ chức sinh hoạt theo tháng.
- Tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 26/3, 7/5, 19/5.
- Tổ chức viết bài tìm hiểu” Âm vang Điện Biên”.
- Bồi dưỡng sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong năm học.
iv. Kết quả:
Sau khi đề ra kế hoạch tập trung bồi dưỡng BCH. Tôi xin phép trình bày một số
trọng tâm của từng đợt và kết quả hoạt động đạt được qua việc bồi dưỡng:
1. Đợt 1:
Chú trọng vào việc bồi dưỡng cách tổ chức Đại hội chi Đội.
Sau khi bước vào năm học mới, ngày 18/9/2003 tôi tiến hành cho 1 chi Đội làm
Đại hội mẫu - Chi đội Kim Đồng - Lớp 5G.
- Thành phần tham dự gồm: BCH chi Đội trong toàn Liên Đội, cô Tổng phụ trách,
cô giáo chủ nhiệm cùng toàn thể Đội viên lớp 5G.
- Công tác chuẩn bị:
+ Địa điểm: Tại phòng học lớp 5G.

+ Trang trí: Quốc kỳ, cờ Đội, ảnh Bác, khẩu hiệu, khăn trải bàn, lọhoa bàn Chủ
tịch, bàn thư ký, hòm phiếu
+ Đội viên ăn mặc đúng nghi thức.
+ Chuẩn bị báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2002 – 2003; phương hướng hoạt động của
năm 2002 - 2003.
- Diễn biến Đại hội:
+ BCH tập hợp Đội viên, kiểm tra sĩ số, tư thế, trang phục của Đội viên.
+ Khai mạc Đại hội: Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố số
lượng Đội viên dự Đại hội.
+ Bầu Chủ tịch đoàn gồm 3 em và 1 thư ký Đại hội (đã dự kiến và đưa ra Đại hội
biểu quyết).
+ Mời Chủ tịch Đoàn, thư ký lên bàn làm việc.
+ Chủ tịch Đoàn công bố chương trình và thời gian Đại hội. Đồng thời đọc báo
cáo tổng kết công tác trong nhiệm kỳ 2001 - 2002 và dự thảo chương trình công tác Đội
nhiệm kỳ 2003 - 2004.
+ Các thành viên trong chi Đội tham gia góp ý kiến vào bản báo cáo và phương
hướng cho nhiệm kỳ tới.
+ Đại hội biểu quyết cho báo cáo và phương hướng nhiệm kỳ tới.
+ Bầu BCH chi Đội mới: Đề cử 7 em, bầu 5 em.
+ Bầu Ban kiểm phiếu: 3 em.
+ Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ và danh sách ứng cử (đã thông qua tại Đại
hội trù bị) kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu.
Các Đội viên chi Đội Kim Đồng cân nhắc lựa chọn BCH chi Đội mới rồi cho
phiếu vào hòm. Trong lúc chờ Ban kiểm phiếu làm việc Đại hội giải lao và tổ chức văn
nghệ, chơi trò chơi.
+ Ban kiểm phiếu công bố kết quả, chọn 5 em có số phiếu cao nhất vào BCH chi
Đội mới.
+ Tổng phụ trách phát biểu ý kiến và trao cấp hiệu.
+ BCH chi Đội mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.
+ Chủ tịch Đoàn đánh giá kết quả Đại hội và tuyên bố bế mạc, chào cờ bế mạc.

* Kết quả đạt được:
- Đại hội chi Đội mẫu đã tạo được không khí trang nghiêm, giúp các Đội viên ý
thức được sự long trọng của một buổi Đại hội chi Đội, các em có thái độ nghiêm túc và tự
hào khi đứng trong hàng ngũ Đội.
- Đại hội chi Đội mẫu đã giúp cho các BCH chi Đội khác có kinh nghiệm tổ chức
Đại hội chi Đội của mình, các em đã tự thiết kế thành công Đại hội chi Đội mình và
100% chi Đội đã hoàn thành tốt Đại hội chi Đội (24/9/2003), sau khi tiến hành Đại hội
Chi Đội đại trà, các em đã bầu ra cho chi Đội mình một BCH có năng lực, phẩm chất tạo
điều kiện cho Đại hội liên Đội thành công tốt đẹp (vào ngày 15/10/2003).
- Đối với chương trình tự rèn luyện Đội viên: Sau khi toạ đàm và tìm hiểu thế nào
là chương trình rèn luyện Đội viên và cách triển khai chương trình rèn luyện Đội viên
giữa Tổng phụ trách, BCH liên Đội, chi Đội, phụ trách Sao: Tổng phụ trách sẽ triển khai
chương trình tự rèn luyện Đội viên tới các em thuộc BCH liên Đội, chi Đội và Đội viên,
thiếu niên Nhi đồng bằng văn bản. BCH liên Đội, chi Đội triển khai, nêu cách thực
hiện( theo nhóm). Còn các em nhi đồng được các anh chị phụ trách Sao hướng dẫn. Kết
quả 99% Đội viên thiếu niên, nhi đồng của liên Đội tiểu học Cát Linh đạt danh hiệu “
Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.
- Đối với việc lập kế hoạch công tác Đội, cách ghi chép sổ sách, ghi báo cáo
Tổng phụ trách đưa ra kế hoạch công tác của liên Đội, sau đó hướng dẫn các em lập kế
hoạch của chi Đội từng đợt, sau mỗi đợt đều có tổng kết - ghi báo cáo
2. Đợt 2:
Tập trung bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành của BCH chi Đội về cách phát
động thi đua theo chủ điểm "ngàn hoa dâng tặng thầy cô".
Kết thúc đợt 1 vào đầu tháng, tôi hướng dẫn các BCH chi Đội lên kế hoạch cụ thể
phát động thi đua, BCH sẽ phối hợp với Đội sao đỏ kiểm tra đánh giá các mặt hoạt động.
Lễ phát động của liên Đội diễn ra vào buổi chào cờ đầu tuần của đầu tháng 11.
Đối với từng chi Đội: Lễ phát động cũng sẽ diễn ra trong lớp ngay sau lễ phát
động của cô Tổng phụ trách. BCH chi Đội sẽ lên kế hoạch thi đua giữa các phân Đội (các
phân Đội trưởng sẽ chấm chéo). Cuối mỗi tuần tổng kết một lần. Cuối đợt thi đua sẽ tổng
kết và khen thưởng.

Với hình thức phát động thi đua theo chủ đề điểm như thế này đã tạo ra sự thi đua
sôi nổi giữa các phân, các chi Đội. Các em biết được ý nghĩa của việc mình làm và cùng
nhau phấn đấu vươn lên trong học tập tốt hơn, rèn luyện ý thức tốt hơn.
Mặt khác BCH chi Đội cũng học tập được cách phát động thi đua theo những chủ
điểm khác nhau, biết cách đánh giá, cho điểm sao cho công bằng, tạo không khí thi đua
sôi nổi chứ không ganh đua, ganh tị lẫn nhau.
Đối với các chi Đội, hàng tháng việc sinh hoạt chi Đội là điều không thể thiếu bởi
đâu là buổi các em tổng kết công tác từng tháng, đưa ra phương hướng tháng tới, các em
được chơi các trò chơi, biểu diễn văn nghệ Tôi đã tổ chức một buổi sinh hoạt chi Đội
mẫu tại chi Đội Võ Thị Sáu - Lớp 4G. Thành phần tham dự là toàn bộ BCH liên Đội - chi
Đội.
Qua buổi sinh hoạt này các em sẽ hình dung được thế nào là một buổi sinh hoạt
chi Đội. Các em sẽ về chi Đội mình lập kế hoạch, viết chương trình và tổ chức buổi sinh
hoạt chi Đội mình được tốt hơn.
Đối với công tác từ thiện: Sau khi cô Tổng phụ trách phát động trên toàn liên Đội,
BCH chi Đội về chi Đội mình phát động, triển khai kế hoạch thực hiện. Trong năm học
2003 - 2004 toàn liên Đội tiểu học Cát Linh đã thực hiện tốt công tác từ thiện với những
kết quả sau:
- Quyên góp quỹ tình thương : 5.115.000 đ
- Mua tăm ủng hộ người mù : 5.800 gói
- ủng hộ h/s khuyết tật Hà Nội, h/s Điện Biên : 3.264.000đ
- Tặng quà cho 6 học sinh con thương binh : 300.000 đ
- Tặng quà cho 38 học sinh có hoàn cảnh khó khăn : 1.114.000 đ
- ủng hộ quần, áo cho h/s các tỉnh Biên Giới : 863 bộ
- Tặng vở cho h/s Điện Biên : 1.200 q
- Thu giấy loại lấy quỹ ủng hộ Điện Biên : 1.238.000đ
3. Đợt 3:
Tập trung bồi dưỡng sinh hoạt Đội theo chủ điểm "Tiếp bước cha anh - Xây dựng
đất nước".
Mục đích: Thu hút Đội viên trong chi Đội tham gia, giáo dục Đội viên theo điều lệ

nghi thức Đội, các em vừa học tập vừa được vui chơi giải trí. Buổi sinh hoạt diễn ra trong
một tiết học.
- Chuẩn bị: ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, cờ Đội, lọ hoa.
- Diễn biến:
+ Tập trung, kiểm tra quân số
+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Sơ kết thi đua khen thưởng.
+ Phổ biến công tác mới, thảo luận góp ý.
+ Phụ trách dặn dò.
+ Trò chơi hái hoa dân chủ (tìm hiểu về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam).
+ Văn nghệ.
+ Bế mạc.
- Kết quả việc bồi dưỡng cho BCH về tổ chức sinh hoạt Đội theo chủ điểm, BCH
chi Đội đã áp dụng tốt vào chi Đội mình, các em đều hứng thú tham gia những buổi sinh
hoạt chi Đội, vì nó phát huy quyền dân chủ của Đội viên, các em vui chơi giải lao sau
những giờ học căng thẳng.
Đối với công tác Trần Quốc Toản: Việc thực hiện tốt công tác này đồng nghĩa với
việc toàn liên Đội thực hiện tốt việc thu nhặt giấy vụn. Sau khi phát động tại liên Đội và
chi Đội, toàn liên Đội hào hứng, sôi nổi tham gia công tác này. Kết quả toàn liên Đội thu
được 1.307 kg với số tiền: 1.794.000 đ.
4. Đợt 4:
Bồi dưỡng phát động thi đua "Mừng Đảng mừng xuân - Cùng tiến bước lên Đoàn".
Vào đầu đợt thi đua thứ 4, tôi họp BCH liên Đội, đề ra kế hoạch của đợt 4. Sau khi
Tổng phụ trách phát động tại liên Đội vào lễ chào cờ đầu tuần tháng 2. Các chi Đội về
triển khai thi đua giữa các phân Đội (phân Đội trưởng chấm chéo). Cuối mỗi tuần sơ kết
một lần. Cuối đợt báo cáo tổng kết, khen thưởng.
Điều này tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các phân Đội, các chi Đội. Qua đây các
em phấn đấu rèn luyện tốt hơn về mọi mặt.
Đối với các buổi sinh hoạt chi Đội, Tổng phụ trách họp BCH chi Đội, liên Đội triển
khai kế hoạch tháng tới. Các em thuộc BCH chi Đội về triển khai kế hoạch, xây dựng

chương trình, tổ chức tốt buổi sinh hoạt chi Đội. Các em sẽ hào hứng và thích thích với
mỗi buổi sinh hoạt chi Đội.
Bồi dưỡng về kỹ năng nghi thức Đội cho BCH, hướng dẫn cách tập trung Đội viên
nhanh gọn, thực hiện tốt các thao tác chỉ huy, thành thạo nghi thức Đội, các yêu cầu về
chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu để điều chỉnh các Đội viên trong chi
Đội.
Qua đợt bồi dưỡng này BCH chi Đội đã củng cố được kỹ năng chỉ huy nghi thức
của Đội phục vụ các buổi lễ diễu hành, kỷ niệm, sinh hoạt truyền thống thật trang
nghiêm đúng nghi lễ và mang tính đặc thù riêng của Đội.
5. Đợt 5:
Bồi dưỡng phát động chủ điểm tháng "Mừng đất nước thống nhất - Mừng Đội em
trưởng thành".
Mục đích: Thu hút Đội viên trong chi Đội tham gia, giáo dục Đội viên về truyền
thống đấu tranh anh dũng của cha ông ta thông qua chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ,
truyền thống của Đội, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, các em
vừa học tập vừa được vui chơi giải trí. Buổi sinh hoạt diễn ra trong một tiết học.( VD:
Sinh hoạt theo chủ điểm: “Hướng về Điện Biên thân yêu”).
- Chuẩn bị: ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, cờ Đội, lọ hoa.
- Diễn biến:
+ Tập trung, kiểm tra quân số
+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Sơ kết thi đua khen thưởng.
+ Phổ biến công tác mới, thảo luận góp ý.
+ Phụ trách dặn dò.
+ Trò chơi hái hoa dân chủ (tìm hiểu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ).
+ Văn nghệ.
+ Bế mạc.
Cuối mỗi năm học, BCH chi Đội phải nghe đánh giá, sơ kết kết quả đạt được của
chi Đội mình trong năm học do vậy việc bồi dưỡng cách sơ tổng kết, đánh giá đúng với
thực tế cho BCH chi Đội là điều vô cùng quan trọng.

Việc tổng kết đánh giá kết quả đã giúp các em thấy được thành quả của chi Đội
mình, đồng thời thấy được những thiếu sót để có những kinh nghiệm hoạt động tích cực
hơn giúp phong trào của chi Đội phát triển mạnh hơn ở nhiệm kỳ sau.
* Đánh giá chung:
Sau khi BCH chi Đội được bồi dưỡng về kỹ năng công tác Đội, qua những hoạt
động cụ thể, qua sự đánh giá kết quả của từng đợt được rút kinh nghiệm các em đã từng
bước nâng cao khả năng điều hành hoạt động Đội, nhanh nhẹn hơn, chủ động hơn, có
nhiều sáng tạo hơn, đặc biệt là có trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được giao giúp
cho hoạt động của liên Đội ngày một phát triển.
Tôi đã điều tra hơn 600 Đội viên của liên Đội và thấy rằng 100% các em đã có ý
thức thực hiện tốt và tham gia đầy đủ các hoạt động Đội qua sự hướng dẫn, điều hành của
BCH chi Đội.
Trong năm học 2003 - 2004 vừa qua liên Đội tiểu học Cát Linh tiếp tục được xét là
liên Đội mạnh cấp thành phố, 2/10 chi Đội được công nhận là chi Đội mạnh cấp Quận và
cấp Thành phố.
C. Kết luận - kiến nghị
I. Kết luận:
1. Hoạt động Đội là hoạt động chính trị xã hội đặc biệt dành cho thiếu niên, nhi
đồng. Công tác bồi dưỡng BCH, đặc biệt là BCH chi Đội là một việc làm khoa học và
sáng tạo, đòi hỏi người phụ trách phải kiên nhẫn, bền bỉ, phải có trình độ nghiệp vụ vững
vàng, có điều kiện lao động hợp lý, thuận lợi. Đồng thời trong quá trình làm việc nên vừa
trau dồi vừa tích luỹ kinh nghiệm để đóng góp khoa học trong công tác Đội. Hoạt động
Đội là hoạt động của chính các em, vì vậy các em phải là những người tổ chức, điều hành
hoạt động. Do vậy cần xây dựng một đội ngũ cán bộ Đội thật vững vàng.
Việc bồi dưỡng BCH chi Đội giúp các em thạo việc, biết tổ chức, quản lý hoạt
động là yêu cầu cần thiết. Đặc biệt nó sẽ thúc đẩy phong trào thiếu nhi của các trường lên
cao, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của Đội trong nhà trường là vô cùng quan trọng
và không thể thiếu được. Bản thân các em trong BCH các chi Đội khi được bồi dưỡng
các em ngày càng có thêm hiểu biết về Đội, thấm nhuần tư tưởng của Đảng đối với hoạt
động Đội trong trường học, phát huy được tiềm năng sẵn có sự năng động, sáng tạo của

các em. Qua đó các em thấy được vị trí của mình mà phấn đấu hết sức mình để góp phần
thúc đẩy hoạt động Đội được lên cao. Đồng thời các em cũng tích luỹ được nhiều kinh
nghiệm về phương pháp chỉ huy, quản lý điều hành công việc của một cán bộ Đội, giúp
các em sau này sẽ có một vị trí ở những tầm cao hơn phục vụ cho lợi ích của Tổ quốc.
Mặt khác qua quá trình bồi dưỡng, người Tổng phụ trách cũng rút ra được nhiều
kinh nghiệm trong việc quản lý và bồi dưỡng BCH chi Đội. Đồng thời cũng tìm ra được
một cách khoa học nhất phương pháp bồi dưỡng cán bộ Đội, tiếp thu được những phương
pháp mới, cách quản lý mới trong công tác bồi dưỡng BCH chi Đội.
2. Qua thực tế của việc bồi dưỡng BCH chi Đội và kết quả của hoạt động Đội ở
cơ sở, tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm là:
- Muốn có một BCH chi Đội có năng lực trước tiên phải lựa chọn thật tốt đội ngũ
BCH chi Đội. Có như vậy mới tìm ra được người tài giỏi, có năng lực làm cánh tay đắc
lực cho Tổng phụ trách, điều hành tốt các hoạt động của Đội.
- Phải luôn luôn bồi dưỡng thường xuyên kỹ năng công tác cho cán bộ Đội, phải
theo dõi thường xuyên để đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm phần làm được và chưa
làm được để không ngừng cải tiến đổi mới, làm cho phong trào Đội ngày càng phát triển
hơn.
- Đây là một việc vô cùng cần thiết và quan trọng, giúp cho phong trào Đội được
nâng cao về mọi mặt.
- Người Tổng phụ trách ngay từ đầu năm học phải có một chương trình thật cụ
thể, chi tiết trong việc điều hành các hoạt động Đội. Với mỗi hoạt động lớn phải có kế
hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ cho các BCH chi Đội. Nhiệm vụ này phải phù hợp với
khả năng để phát huy được các tố chất, tài năng tiềm ẩn của các em.

×