Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

SKKN nâng cao năng lực hoạt động của ban chỉ huy liên – chi đội trong trường tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.45 KB, 14 trang )



1. Cơ sở lí luận

 !"!#$%&'()#%*!+$%!"!#
 ! !,-.%/-012"3,4
!!-3#)56-78,!!9
&4):"31
 ;3)1!<=,;3)&)#)>=
?2)'@A1,:%:/:&
)BCBDE8) ?FG3!=
44H;3I-2--&J3@$%8K4):-
3-L6=AI%#>1/:-A1
,;32 $%"=I%!<=,-M>-//!(
3-!NO-)4-5P3'&
BCBD1?4!!
9@)8> M@!&9P;3$%-
$%%;-Q):1?!!9&/=R
'=%% )//-!<=,)$
=!#!<=,)&*;3BCBD%
)@E5I=1)L%&
4@?%1?)L%#NO2@'3S
=T'UVWO-0-!&X#)>=
>/'VW),%!/E)5=
%*0%M&
J31%B9!(! MBY!/Z-=,[
-S\]3->/='VW)3!N4!
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
!;3&'V^3=_1B9
!TBDBU-1?!1! 3;3
))1,&


2. Cơ sở thực tiển
J3#% 1!! M-MA(P39 M#
$%!/&B!!M>;=&
#P-)K`@E! &a9
$%8:):Z-EE$%?%"$):!/%:-
G)1-P3M-Pb0c$%N21
,$"=Y--"=;3!)%7;3-
Q?M>$"=;3!-;3$%)d@@
"$)K31A1)& $%1,4-
#@"$M>-!<=,@-=b>-E
#Ae@E"3!M!),$%)
1,@&4?)>=#!!E
@ - f$%81%#1,4%M)
'V^!11,&
41,%)!! 
M#)3!N;3'!/"3!M&'3=
_1BDB!),1,,%)0%M& '1
,4,%);3%##BDBE"3I%->/4'
,$%=4201"2;3g)
&X#)>=),>/'),%)Q"3!M)/
&B>/ '),%%NOBDB2
d-88S!"!#>/ "23&
)#)>='4)3!N4!
!!9"=YMhCI301
;3'V^!! Mi&
j
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
 ! "#" $%&
'( $%&
BP=):%#%!3=IdA1

=k%;3'!"!#)!(K
)Y&5/L22 @EI3/?
;3'l%f'5Y?!
,%-89>-G3)):$%11,&$%1
1, I3FP!%MG)1;3&:
$%1M>-!<=,1$%@20%;)=20
;3%# $%5P!(3-!NOL;I
K3;3/:&C!3@ ,3%282I
!L0%$),!=,&
)(  $%&
BSPhB>/,)'Vi
)#'VW3=_1;3B9!-fBDB!/
),mkA9A-$n!-Ao3)&)c
*(! "#" $%&
 P=6ApKA3m
! "#"+#, /0&1DK=f %
)),-!,%-,%)-;3'!! 
M
! "#"&23,4.5mDK=f#% ?
)!'@$%4@$%3
,#1,,%);3%#&
! "#".67 8$mDK=f
5f-@=,):$%0%!nKL),$%%?-
q
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
3?&Bg@@8,f$%1,f,%))%4
)3!N;3'
! "#"$& ! 14):K=KL
$%1,4)3!N!,%;3%#&
! "#"9 0.1 K%)9

!El%  %!3"2"!#&Bg@!f
!3?L>5k ;3LKAp&
:;6<3
BCBD(! M!/3)
f&X#)>=%4.=%!NOBDB2"3
I%!/),&B=3@S>!
P!L$%')SP(K)Y! M
BY!/Z^[^\]3&
=># ?@ $%&
\%:A!3#3 ,&rQ:3=O%4
%?),#2M-'`)>=&44
),;3%##$% MO&KL34):$%
gsWZZ91,4),;3'@0K&)#)>=
$%E?8t5=)b0-,);3 =
201"2;3$%&
';3! MBY!/Z6?"3I%
5=&B=!"!#;3$%)dN8
=k%&X#)>=%8)5=L8,
%5/>/$%#__!lAe%3
"22"3@E.=%!BCBD;3K)Y&
=A@690
u
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
BB BC 390 D&
Z BvwxjvZj oE%,)M
j BvsxjvZj M)P,
q 4vsxjvZj 0F)3M!&
u BZvxjvZj yI=1K&
R EZZxjvZj B"3> 5$%5k)@F
a 4ZZxjvZj SAp3))A

z BZjxjvZj 3M;3!5k=,
w BvZWqxjvZq BSAp3)o\\C
s BuxjvZq !5k=,))=,&
EFG:
B926 7#7HI ?J&K@
J30%%B9!;3! MBY!/Z&'2I
1>/=!;3K)Y!N
m$%!'38A9A-3%!
),8&B1O3%-3"23
I{B0():IO)A3%3#% 6
#%!3?L=IA3m
'(="3E3>L&K/$D1
|'3%f)3!N)!,%;3S=&
Bg)!'31,f,%)?3-
3%Y!,%!:> -'N5$%H)Y!
;3%#&
|)_%)Lb0S2Rv}-'3_%?
-3 AI)d!
!3"23&
)="3 #7$BM "2#D1
R
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
|B9!"3I%8t>/'
-3@ '-3@>
/  :$%@,"2&
|34?Y):);,%:)
!!T3@4? U&
|3%3%%4):'3%,!,
-3@@-3@K'%),)KL
AKA9A;3-E:$%2%3)&

*(="3"&K1
|3?A1"3I%;3=MA-3A4=3
 ?;3-S"3I%),M;=8M)8
)-!l"3!M&
|'L$%M:u-:R-$%SM
 f3%H&
>#N0"#" ?J&K@7H
Bg1!)L=I!!3%A42
A3m
'(>O #""7;# #7$<0.7#P8#
2 2C (
WD4?):);,%:13MIA1
&$%2@;20 ,%)?3m@.%
/P4-@01-@0-/213ML$%@;
,ME=;&
WD4?):-!1,4>/&
Q3%3:>/-'];>/&
a
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
WB3%%):']!,DN?!3!
E=;2'--=,%0-2&)&)c
WXE0%M:?=51MQ:
)5F=m
|B@)?;39P!)!-@E
#.%/P)I;3%&B3%3A
I=$%A1/-f $%M>4K&
|yFL=@!'VW
,$%3%3E=;89>/),%)?3&
)(>O #&QNR
Wo36#?'-BDB)

>/!#'])5F>/')=P
82=;3Zv)ZZ;30%MT!g=P82=@Y%),(
!U&\>/ )-#P-P;3
g89>/l%I=Pf$%3%3:>/)
"23&C>/ p89A3m
SE&M'1
z

qvw

qv>/8mfBCBD
w

qvs

ZR>/A9A
s

ZRs

qvS23
s

qvZv

qv>/)>?#&
SE&M)1
z

qvw


qv>/!NK>
w

qvs

ZR>/882M
s

ZRs

qvS23
z
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
s

qvZv

qv>/b03=).,&
SE&M*1
z

qvw

qv>/8J43-3
w

qvs

ZR>/8

s

ZRs

qvS23
s

qvZv

qv>/b0_0"O&
SE&MT1
z

qvw

qv>/8> 
w

qvs

ZR>/9PM
s

ZRs

qvS23
s

qvZv


qv>/b0E%-KK-)&
SE&MU1
z

qvw

qv>/8%f3
w

qvs

ZR>/dK!#
s

ZRs

qvS23
s

qvZv

qv>/)9
SE&MV1
z

qvw

qv>/%f3
w


qvs

ZR>/%P!:&
s

ZRs

qvS23
s

qvZv

qv>/)
SE&MW1
z

qvw

qv8-%f3> 
w
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
w

qvs

ZR>!NK
s

ZRs


qvS23
s

qvZv

qvb0&
W*E@>/!)3!89>/&
WBDBA,>/g89-)%$%%8,
*(D& X"&HE>/$D
a. Tập huấn bồi dưỡng năng lực.
WkA9A;3$"=YA9-A9)
A9!"=Y&
W)882;3M;3)&
W'-8AK!&)&)c
W9PM')m
|@"3K!#M&
|!(Zv)ZZ&
|~;3g)!'&
|!(2!#F)> 4/&
@@F89M%d&
W K!#mEE-;3
!9P-9P&
WB>/'!(8K%d!-@=
)AP=!:> &
W'_%)Lb0,);3&
b. Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ của Đội.
s
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
WB>?#`m>?-S4#$1=
!-H&

|'Mb>?#
|B1m3';3%%I-!(
S=>?#mM-3-L•-)N!N&\'
6_%)L>?#->?1Q5$%-@F&
| %A48mg)!'3=3>8
)8:d8%#8&
WB>/ab0)q8!4&
WB! 38%f3;3
|BDB:d$%_%!ngITYU-3=)
8?):,%f3&
|'8:d8%f3&
WB! 3!NK-#&
0&J&?,"6.7,J&.O#"
'(0&J&?
Bg! 3K!#>/'g0%
MmjvZZWjvZj)jvZjWjvZq&;3!?I!n!,&
W)_%.ab0gsvWsR}A):0%M!:_%
.ab0SgRvWav}&
W$%18! 389A-1>?#- %A48
A):0%M!:#B9!2 )_(&
W8%f3-81%"2!N! 3!NK&
W!`?$%3%3E=;)@,"2K
m!$/I="b-!\O?$%
Zv
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
3%3A9-"20%jvZjWjvZq8?wZs&vvv&X:A4@?
7"$%MA<)YB!0%jvZj&
W3';3!0%jvZjWjvZqwv-qR}-
)(6.7,7.O#"
€=S>!P!LMA';3

VW)SP(K)Y! MBY!/Z&
>AYBZ(
[ \37;O #6K7
Bg8,>/!#!)
•!34&B1b0-%f3)A9A!/4&'3S=
;3g1! 3b0;3%#)1kA9
A&X#8,=L0%M$&
E8 0.,; "#2P
J331>/'VW-!f!3%#8
M,%m
W\%),#/="233#%#2#% =
IgI-#% 1A3"2?3&C/82I
1>/=A3A@;3%#-1>!3= %;3%#&4"2
4#%),#2@ -5I=1K!#%),%
3M) &
W4@?'VW@E=;01-@,
"2)"24!:213M>b`')V
&g@!3`'@01-=8k!),)f9
!!%M;3&
ZZ
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
WD25=8tb0,)8)
>/'%5=(E0%M&X#I=),%
!/E 3!=%4K&
]&H
‚4):!mJ3I%),89>/'
?•!30%&9!?/,&
‚4):=,mE4?7+):D]rƒB%(:>
/'VW/=,-/,>/'K)Y
!&B9P3BDBl%!39,%):3&B9

!@,MO)!f,%82I I3,
)=%;3%#&
^B/0&3.8?
Wo93=!;35/82\%&
W\b0!BCBD&
WCP):d1,PBCBD;3
5/823&
B!I=8o\\C;382I!"!#!/
%A1@@;3>  A?>)1,
L0%MA3&yI2%K&

Thứ 11, ngày 03 tháng 5 năm 2013
 C7@


Zj
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
 &K_B &K$
`>`>
aBB FG: Bb:
(I.cI&
' (
) '(>!+c//&X
* )(>!+c9P
T ( $%&,  $%&,
"! "#" $%&
U (:;6<3
V =(># ?@ $%&
W =(A@690
E(D&

d (B926 #7HI ?J&K@
e (>#N$"#" ?J&K@7H
'f (0&J&?,"6.7,7.O#"
>(A@/&X
'' ([ \37;O #6K7
Zq
Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.
') (E8 0.,; "#2P
'* (]&H
Zu

×