Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH TIỂU HỌC HỌC TỐT MÔN THỂ DỤC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (732.97 KB, 14 trang )

Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
TI: MT S BIN PHP GIP HC SINH TIU HC
HC TT MễN TH DC

A/- PHN M U:
I- Bi cnh ca ti:
Bc tiu hc l bc hc nn tng trong chng trỡnh giỏo dc ph thụng. Yờu
cu cp thit l hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch hc sinh vi mc tiờu giỏo dc ton
din (c, trớ, th m, lao ng).
Mụn th dc l mt mụn hc ht sc quan trng trong nh trng, hc sinh
tham gia hc tt s gúp phn phỏt trin th cht, m bo cỏc yờu cu v sc khe
tham gia hc tt cỏc mụn hc khỏc cng nh thc hin tt cỏc mt hot ng m nh
trng ra.
Hin nay cho thy do iu kin nh trng cũn gp nhiu khú khn v sõn bói
trong ging dy th dc (thiu din tớch sõn chi, bói tp). Tuy nhiờn vic nm c
im tõm sinh lớ tr v vn dng tt cỏc hỡnh thc, phng phỏp ging dy s giỳp hc
sinh hc tt mụn Th dc trong nh trng.
Trong thc t giỏo dc th cht núi chung v mụn hc Th dc trong nh
trng núi riờng, th cht gi vai trũ quan trng trong vic giỏo dc ton din.Th dc
l mt bin phỏp tớch cc, tỏc ng nhiu ti sc khe hc sinh v rốn luyn thõn th
bi dng o c tỏc phong con ngi mi.
Giỏo dc th cht gúp phn bo v, tng cng sc khe, phỏt trin th lc ,
cung cp nhng kin thc c bn v v sinh c th, v sinh mụi trng, , hỡnh thnh
thúi quen tp luyn th dc th thao, bit thc hin mt s ng tỏc c bn trong th
dc th thao, trũ chi vn ng , to nờn mụi trng phỏt trin t nhiờn ca tr, gõy
cho tr cú mt cuc sng vui ti lnh mnh.
II- Lớ do chn ti:
a s cỏc trng tiu hc trong huyn nm vựng nụng thụn, hc sinh nghốo,
gia ỡnh cha quan tõm n vic vui chi gii trớ cho cỏc em. Ngoi ra cỏc em cũn ph
giỳp gia ỡnh khi khụng i hc, cỏc em khụng cú thi gian chi th dc th thao. T ú
gõy khú khn cho cỏc em hc th dc.


Ngoi ra, la tui hc sinh tiu hc tớnh vui chi, hn nhiờn, hiu ng v s
thiu t tin cha mnh dn khi thc hin nhng k thut ng tỏc trc lp l thng
xuyờn i vi cỏc em. c bit l mt tõm sinh lý cú nhiu thay i ln. Vỡ vy, trong
mụn Th dc khụng nờn theo khuynh hng th dc n thun, mỏy múc, gõy cho cỏc
em s mt mi, cng thng, nhm chỏn, dn n phn tỏc dng rốn luyn m phi cú
bin phỏp kớch thớch tỏc ng n hot ng ton din c v mt tõm sinh lý cỏc em,
to nờn s hng thỳ, giỳp cỏc em ham thớch, tp luyn tt hn.
Qua nhng nm ging dy Th dc trng cho thy tng khi lp u cú cỏc
i tng hc sinh khỏc nhau nh: th lc, chiu cao, cõn nng, cú em cú sc khe
tt, sc khe yu, cú em tt bm sinh. õy l im m bn thõn tụi luụn trn tr.
Vy phi lm th no v bin phỏp no cho cỏc em khụng phi th ng
ng nhỡn cỏc bn tp luyn m luụn ham mun, t tin th hin mỡnh trc ỏm ụng
v thc hin m bo cỏc yờu cu v kin thc - k nng mụn Th dc m chng
trỡnh ó t ra.
T nhng yờu cu cp thit t ra, cựng vi nhng bin phỏp c s dng
hp lý, phự hp vi i tng hc sinh s cú tỏc dng quan trng n tng i tng
tp luyn, phỏt huy tớnh t giỏc, tớch cc gõy kớch thớch hay ng viờn cho cỏc em
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 1
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
cú th tp luyn nõng cao sc khe tham gia hc tt cỏc mụn hc v cỏc hot ng
khỏc trng tiu hc.
T nhng yu t trờn nờn tụi chn ti:
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
III- Phm vi nghiờn cu:
- Tỡm hiu nghiờn cu phõn phi chng trỡnh, sỏch giỏo khoa, ni dung iu
chnh ca B v thc tin ging dy mụn Th dc ti Trng tiu hc A Phc
Hng.
- p dng phng phỏp hp lớ vo gi hc Th dc nhm giỳp hc sinh hc tt
mụn Th dc.

- Hc sinh cỏc khi lp trong trng tiu hc.
VI- im mi trong kt qu nghiờn cu:
- Qua quỏ trỡnh nghiờn cu giỳp giỏo viờn phỏt hin ra nhng bin phỏp,
phng phỏp ging dy hp lớ, phự hp vi tng i tng hc sinh, ng thi nm
vng tõm sinh lớ ca hc sinh cp tiu hc.
- Hc sinh ngy cng tớch cc t giỏc hn trong tp luyn, cht lng c tng
lờn rừ rt giỳp lp hc ngy cng sinh ng hn.
- Ci tin mi dựng dy hc giỳp hc sinh nm vng chun kin thc, k
nng m chng trỡnh qui nh.
- Thay i cỏc hỡnh thc, phng phỏp ging dy nhm phỏt huy tớnh ch ng
tớch cc hc sinh trong ging dy.
B/- PHN NI DUNG:
I- C s lớ lun:
- Giỏo dc th cht trong trng tiu hc giỳp hc sinh phỏt trin ton din cỏc
t cht vn ng (sc nhanh, sc mnh, sc bn, mm do, tớnh khộo lộo), nõng cao
dn kh nng thớch ng ca c th i vi nhng bin i bt li ca thi tit, khớ hu
v tng sc khỏng, chng bnh tt cho cỏc em.
- Trang b cho cỏc em nhng kin thc cn thit, c bn nht v th dc th
thao, hỡnh thnh cỏc k nng vn ng c bn lm c s cho cỏc em rốn luyn c th,
vui chi gii trớ,
- Thụng qua cỏc hot ng giỏo dc th cht trong nh trng nhm bi dng
cho cỏc em nhng t tng, tỡnh cm, hỡnh thnh nhng phm cht o c, bit vn
dng v th hin nhng phm cht ú trong hc tp, lao ng.
- Ci tin tt cỏc hỡnh thc, phng phỏp ging dy s gúp phn nõng cao cht
lng giỏo dc v hiu qu o to ng thi phỏt hin, bi dng bc u cỏc ti
nng th thao ca t nc.
II- Thc trng ca vn :
Nhỡn chung i ng cỏn b giỏo viờn ging dy mụn Th dc tng i y ,
cú trỡnh chuyờn mụn vng vng, thi gian cụng tỏc lõu nm ó ỳc kt c nhiu
kinh nghim trong quỏ trỡnh ging dy, ú l vn thun li cho quỏ trỡnh hng dn,

giỳp hc sinh tp luyn.
Tuy nhiờn, hin nay vic ging dy mụn Th dc Trng tiu hc cũn gp
nhiu khú khn.
- Mt s giỏo viờn th dc cha nm rừ tõm sinh lý la tui ny hoc phn
ln l do ln tui ngi vn ng Vỡ vy phõn mụn Th dc cha dy tt, dy ly cú
v ụi khi b qua.
- Mt s giỏo viờn mi t Trung hc c s chuyn xung dy Th dc tiu
hc cũn lỳng tỳng khi trin khai i hỡnh v hay nhm ln khi hụ mt s khu lnh.
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 2
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
- Quỏ trỡnh lờn lp cha chun b sõn bói, dựng dy hc (Dõy nhy giỏo viờn,
cũi, búng,).
- a s giỏo viờn v hc sinh cha coi trng cht lng ca mt tit hc Th
dc.
- Mt s giỏo viờn cha i ỳng qui trỡnh ca 1 tit dy.
- Giỏo viờn cha chỳ trng trong vic t chc trũ chi.
+ Nhiu tit dy cú ghi Trũ chi t chn, giỏo viờn chn v t chc trũ chi
cho cú l, cha chỳ ý n mc ớch ca trũ chi ú cú phự hp vi bi dy hay khụng?
+ Mt s giỏo viờn b qua phn ny lý do cng khụng cn thit min rng cú
y kin thc ca chng trỡnh l c. Nh vy ó lm cho tit dy va khụ khan,
va cng nhc lm cho cỏc em mt mi.
- Mt s trng sõn bói cũn hn hp, cỏt v bi khi ging dy.
Hc sinh tiu hc bc u mi lm quen vi phõn mụn Th dc, tớnh hn
nhiờn, hiu ng v thiu t tin, cho nờn cỏc em cũn lỳng tỳng thc hin cỏc t th,
ng tỏc v cỏch hụ cỏc khu lnh cha chun
iu kin c s vt cht i vi mụn hc Th dc l rt cn thit, trong nhiu
nm trc do nhiu quan im v cỏch nhỡn quỏ n thun nờn vic quy hoch ca
nhiu trng khụng cú sõn rng tp th dc, nht l cỏc trng úng trờn a bn
nụng thụn.Trong quỏ tỡnh tỡm hiu, tụi ó tin hnh kho sỏt, thng kờ, phõn loi ban

u thỡ thy c s vt cht hin cú phc v cho cụng tỏc dy v hc mụn Th dc
mc tng i y .
III- Bin phỏp tin hnh gii quyt vn :
T nhng thc trng trờn bn thõn xin trỡnh by mt s bin phỏp sau:
1. iu tra c im tõm sinh lớ hc sinh tiu hc:
ging dy tt v giỳp hc sinh nm vng kin thc k nng mụn th dc
theo chng trỡnh qui nh. Ngoi vic nm vng ni dung, chng trỡnh, ci tin
phng phỏp ging dy thỡ vic nm c s vt cht, nm c im v tỡnh trng sc
khe ca cỏc i tng hc sinh cỏc khi lp l mt vn cn thit v ht sc quan
trng.
Hc sinh tiu hc thuc la tui 6 11 tui, la tui ny cú nhng bin i
quan trng trong cuc sng, hc tp vỡ vy c im tõm sinh lớ th hin qua cỏc hot
ng v nhn thc, tip thu, cú nhng thay i c bn.
Qua quỏ trỡnh ging dy bn thõn tụi tỡm hiu c im tõm sinh lớ cỏc khi lp
nh sau:
- Hc sinh khi 1, 2 thỡ lng vn ng ca la tui ny nh v tip thu mt
cỏch mỏy múc, cha cú kh nng phõn tớch.
- Hc sinh khi 3, 4 bit phõn bit c bn k thut ng tỏc nhng vn cũn n
gin cho nờn dn n kộm t tin khi thc hin ng tỏc.
- Hc sinh khi 5 kh nng tip thu c hỡnh thnh v phỏt trin, ý thc t
giỏc tp luyn ng tỏc c nõng lờn.
Vỡ vy nm c c im tng i tng hc sinh s giỳp giỏo viờn vn dng
tt nhng phng phỏp ging dy v theo hng dy hc phõn húa i tng hc sinh.
Bn thõn tụi ngay t u nm cng da trờn c s ca phiu khỏm sc khe ca cỏc
lp kt hp vi iu tra tin hnh phõn loi s lng hc sinh cú sc khe tt, sc
khe cha tt v s hc sinh bnh tt nm v ỏp dng trong chng trỡnh ging dy
cho phự hp.
Vớ d: Khi ging dy mt ni dung no ú hoc t chc chi mt trũ chi. Qua
quỏ trỡnh tỡm hiu tõm sinh lớ hc sinh, giỏo viờn s thun tin hn trong vic giỳp
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc

Trang 3
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
nhng hc sinh cú sc khe yu hay hc sinh khuyt tt bng nhng phng phỏp
phc hi chc nng.
Nm hc: 2009 2010 lp 5A cú em hc sinh l : Nguyn Vn Hiu dc
ngi m, gy nc da trng xanh, rt yu t. Qua quỏ trỡnh iu tra nm c im
tõm sinh lý cho thy bn thõn em khú hon thin bi dy i u v mt s trũ chi
ũi hi Sc nhanh. Bn thõn tụi s dng vic ging dy theo hng phõn húa i
tng hc sinh, khi ging dy i u tụi hng dn em i thng theo nhp v
nh hng cho em nhng kin thc c bn v i u khi sc khe em bỡnh phc
thỡ em s thc hin ni dung i u mt cỏch d dng i vi trũ chi ũi hi sc
nhanh nh : Trũ chi lũ cũ tip sc thỡ cú th khụng c cu vo i thi m phõn
cụng em lm th cho cỏc bn xem sao ú phõn cụng em lm trng ti em cú th tp
trung quan sỏt nm tht chc cỏc ng tỏc trũ chi m cỏc bn ó thc hin
2. Cụng tỏc chun b ca giỏo viờn trc khi lờn lp:
- Trong quỏ trỡnh ging dy mụn Th dc trng tiu hc cụng tỏc chun b
ca giỏo viờn trc khi lờn lp cng gúp phn giỳp tit hc c sinh ng hn, giỳp
hc sinh hng thỳ hn trong tp luyn. Mun vy giỏo viờn cn chỳ ý v thc hin tt
mt s im sau:
a. Nghiờn cu k hoch bi son v tp li ng tỏc:
- Sau khi ó son giỏo ỏn xong, giỏo viờn cn phi nghiờn cu k nm chc
ni dung, phng phỏp v cỏc bc lờn lp (Bi vỡ khi lờn lp giỏo viờn th dc dy
ngoi tri khỏc so vi giỏo viờn dy lp l phi nm vng cỏc ng tỏc.). Cú nh th
vic ging dy mi thnh tho, thc hin mt cỏch ch ng, linh hot v cú hiu qu.
- Ngoi nghiờn cu k ni dung ging dy, giỏo viờn cn lm th nhng ng
tỏc nm c c bn k thut ng tỏc trc khi lờn tit dy. Cú nh vy khi ging
dy giỏo viờn mi lm mu v truyn th ng tỏc cho hc sinh mt cỏch d dng hn,
tt hn.
Nh hai quỏ trỡnh trờn giỏo viờn mi phỏt hin nhng thiu sút b sung bi
son hon chnh hn tit hc c tt hn, sinh ng hn.

Vớ d: Khi ging dy mt ng tỏc no ú trong bi th dc phỏt trin chung
cỏc khi lp hay khi gii thiu i u ca lp 5. Thỡ giỏo viờn cn phi xem k li
ni dung, v tp trc li nhng ng tỏc khi lờn lp truyn th, hng dn hc
sinh c tt hn. Bi vỡ giỏo viờn l ngi lm mu, tp mu thỡ ng tỏc phi chun
xỏc, khụng bt kỡ mt s sut no.
b. Sõn tp, dng c:
- ging dy mt tit Th dc c tt hn thỡ ngoi nghiờn cu k hoch bi
son v tp li ng tỏc thỡ sõn bói, dng c cng úng vai trũ ht sc quan trng cho
mt gi hc Th dc. Vỡ vy trc khi lờn lp giỏo viờn cn phi chun b sõn bói,
dng c trc khi gi hc theo yờu cu ca k hoch bi son.
Kim tra li sõn bói, dng c nu khụng c an ton thỡ phi sa cha v b
sung kp thi. Mt khỏc, ngi giỏo viờn cn phi chn v trớ tp cho hc sinh mt
cỏch phự hp nh: trỏnh ỏnh nng chiu vo mt hc sinh, sõn tp phi m bo sch
v an ton
Vớ d: Khi chi trũ chi Nộm búng trỳng ớch. Giỏo viờn cn chun b trc
nhng dng c nh búng nha, st, hay sõn bói tp luyn cũn cỏt bi, ỏ thỡ giỏo
viờn cn v sinh ngay (ti sõn, lm ỏ) bo v an ton cho cỏc em tp luyn,
trỏnh phn tỏc dng khi tp luyn Th dc.
c. Cỏn s lp:
Trong mt gi lờn lp s lng hc sinh ụng, trỡnh hc sinh khụng ng
u nờn vic qun lớ hng dn, giỳp hc sinh gp nhiu khú khn. khc phc
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 4
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
khú khn trờn giỏo viờn cn phi t chc mt mng li cỏn s lp giỳp cho
giỏo viờn thc hin tt chun kin thc - k nng qua tng tit dy.
Vớ d: Trong ging dy giỏo viờn dựng phng phỏp phõn nhúm, chia t tp
luyn thỡ giỏo viờn quan sỏt giỳp hc sinh tuy nhiờn khụng th bao quỏt ht, do vy
cỏn s s l tr lớ c lc ca giỏo viờn, giỳp giỏo viờn sa sai hoc giỳp hc sinh
yu c tt hn.

3. Dựng phng phỏp trc quan:
Trong giỏo dc th cht, trc quan gi vai trũ ht sc quan trng, bi vỡ hot
ng ca hc sinh ch yu mang tớnh cht thc tin, ng thi mt trong nhng nhim
v ca giỏo dc th cht l phỏt trin ton din cỏc c quan cm giỏc.
Trong mụn Th dc, cú mt tit hc cú hiu qu cao, to cho cỏc em nim
say mờ, hng thỳ trong hc tp, tp luyn, nm vng c ni dung bi hc, khụng
cn ghi lý thuyt, thc hin ng tỏc mt cỏch chớnh xỏc, hon ho khụng cú du hiu
mt mừi, chỏn nn tp luyn cho cú, cho xong, m phi m bo tt cht lng mụn
hc. Mun t c nhng yờu cu trờn, cn cú phng phỏp thit yu sau:
Phng phỏp ging gii v lm mu:
+ Ging gii:
Giỏo viờn phi bit vn dng ging gii nhng iu quan trng nht, mu cht
c bn nht ca ng tỏc, phi m bo chớnh xỏc v ni dung. Li núi phi ngn gn,
sinh ng, hỡnh tng, hp dn, nờu bt c nhng im chớnh ca ng tỏc thỡ hc
sinh mi khỏi nim chớnh xỏc bc u, hc sinh mi hng thỳ hc tp. Núi di dũng,
khú hiu hc sinh s chỏn, nh hng ti mt luyn tp v khi lng vn ng ca
bi.
Vớ d: Khi dy hc sinh Nộm búng trỳng ớch qua ging gii s giỳp hc sinh
phõn tớch c s ging v khỏc nhau ca Nộm trỳng ớch v Nộm i xa. Hoc
khi dy hc sinh ng tỏc Bt xa thỡ vic ging gii s giỳp hc sinh phõn bit c
phi hp tay chõn khỏc nhau v ging nhau ca ng tỏc Bt xa v Bt cao.
Vic ging gii giỳp hc sinh nm vng nhng nột c bn k thut, trỏnh c
sai sút mc phi trong tp luyn. Vỡ vy vic ch dn ca giỏo viờn cú ý ngha ỏng k
trong quỏ trỡnh tp luyn, hc tp.
Vớ d: ng tỏc cỳi ngi, tay chm ngún chõn, chõn thng li ch dn ca
giỏo viờn khi thc hin bi tp nhc hc sinh khụng c khuu gi l rt cn thit.
- Bờn cnh ú m thoi l hỡnh thc hi v tr li. Cõu hi dựng trong m
thoi nhm kớch thớch s quan sỏt, tớch cc sỏng to trong suy ngh, giỳp hc sinh nm
c qui tc ỏnh giỏ c hnh ng ca mỡnh v ca bn.
Vớ d: Ai bit trũ chi ny, cỏch chi nh vy ỳng khụng? Hay Lm ng

tỏc nh vy cú ỳng cha?
+ Lm mu (th phm):
Trc ht giỏo viờn cn nghiờn cu k ni dung bi dy. Giỏo viờn phi tp lm
mu tng ng tỏc, thao tỏc nhun nhuyn, phõn tớch rừ rng tng chi tit, yu lnh k
thut ng tỏc trc khi lờn lp hc sinh hiu v nm bt ngay.
ó gi l lm mu thỡ ng tỏc phi t yờu cu chớnh xỏc, p, ỳng k thut.
Vỡ nhng ng tỏc ban u d gõy n tng sõu trong trớ nh cỏc em. i vi giỏo
viờn khụng chuyờn, giỏo viờn khụng cú kh nng lm mu thỡ nờn cho hc sinh quan
sỏt k tranh nh hoc cú th bi dng cỏn s, chn nhng em cú nng khiu tt v
mt ny lm mu thay cho giỏo viờn khi ging dy ng tỏc mi.
Khi lm mu, giỏo viờn phi chn v trớ ng thớch hp tt c hc sinh u
nhỡn thy cỏc chi tit ca ng tỏc. Trỏnh khụng nờn hc sinh ng ngc giú, quay
mt v hng mt tri, hay cú nhng hot ng khỏc trc mt.
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 5
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
Vớ d: Bi th dc phỏt trin chung, giỏo viờn cn ng ni cao, c li phự
hp; Tp ng tỏc bng thỡ giỏo viờn ng nghiờn.
- Lm mu phi kt hp vi ging gii, nhc nh cỏc em tp trung quan sỏt
nhng khõu ch yu m giỏo viờn yờu cu, li núi khi ging gii phi rừ rng cho
ton th hc sinh u nghe thy.
4. Bin phỏp sa cha ng tỏc sai cho hc sinh:
Trong quỏ trỡnh ging dy, hc sinh khụng trỏnh khi vic sai sút khi thc hin
ng tỏc nờn vic a ra bin phỏp, phng phỏp sa cha l rt cn thit, gúp phn
giỳp hc sinh thc hin c bn ỳng k thut ng tỏc to iu kin cho hc sinh tip
thu nhanh chúng v chớnh xỏc.
Bn thõn xin a ra mt s nguyờn nhõn sai sút ca hc sinh khi tp luyn.
- Do la tui cũn nh nờn vic tip thu k thut ng tỏc cũn hn ch.
- Cha nm c yờu cu ca bi v cỏch tin hnh tp luyn m giỏo viờn ó
hng dn.

- Phng phỏp ging dy ca giỏo viờn cha phự hp, a im tp luyn, tỡnh
trng sc khe ca hc sinh hoc hc sinh khụng tp trung trong tp luyn.
- Giỏo viờn sa cha cũn qua loa cha bao quỏt.
T nhng nguyờn nhõn trờn bn thõn cng a ra mt s gii phỏp sau:
- Giỏo viờn cn phi nghiờn cu nhng nguyờn nhõn thiu sút ca tng hc sinh
vn dng nhng phng phỏp sa cha sai sút kp thi cho tng i tng hc
sinh.
- Trong quỏ trỡnh tp luyn thc t cho thy giỏo viờn khụng th sa cha sai
sút cho hc sinh trong mt gi hc ht c, cho nờn cn phi sa cha nhng sai sút
ch yu l c.
- Cn chỳ ý cỏc khi 1, 2 khụng nờn ũi hi cỏc em thc hin ng tỏc trong
thi gian ngn c hay khụng nờn sa cha nhng sai sút cho cỏc em bng nhng
bin phỏp cng rn m phi thng xuyờn ng viờn cho cỏc em sa cha tt hn.
- Nhng sai sút nh v k thut giỏo viờn cú th nhc bng li. Nu thy c lp
sai sút nhiu quỏ thỡ giỏo viờn nờn tm dng li v thc hin lm mu, ging gii li k
thut ng tỏc ng thi giỏo viờn cng vch ra nhng sai sút m cỏc em thng mc
phi, t ú hng dn hc sinh cỏch tp luyn ri tip tc tp luyn.
Vớ d: Khi ging dy ng tỏc Thng bng ca bi th dc phỏt trin chung
(Lp 4, 5). õy l mt ng tỏc khú cho nờn ngoi vic lm mu, ging gii k thut
ng tỏc rt k cho hc sinh, tuy nhiờn trong quỏ trỡnh tp luyn cỏc em mc sai sút rt
nhiu (thng l cỏc em khụng thng bng c, hay b ngó, a chõn khụng thng,
tay khụng ngang ). Cho nờn khi thy cỏc em sai sút nhiu giỏo viờn nờn tm dng v
thc hin lm mu li ng thi hng dn cỏch Thng bng tt hn.
5. Trũ chi giỳp hc sinh hng phn, t giỏc, tớch cc hn trong tp luyn:
- Trũ chi khụng phi l hỡnh thc gii trớ n thun, m cú ý ngha giỏo dc v
giỏo dng cao, gúp phn tớch cc vo vic giỏo dc hc sinh v phm cht o c,
trớ dc v sc khe.
- Mt khỏc c im ca hc sinh tiu hc tớnh hiu ng, ớt tp trung, ớt chỳ ý,
nht l khi lờn lp ngoi tri hay b cỏc yu t bờn ngoi lm nh hng. Do vy bn
thõn thy rừ tm quan trng ca vic t chc trũ chi trong cỏc tit hc nờn tụi ó tỡm

tũi v t chc cỏc trũ chi trong cỏc tit dy ca mỡnh trong my nm gn õy thỡ thy
cỏc tit dy cú hiu qu hn.
Trong quỏ trỡnh ging dy bn thõn phõn loi trũ chi nh sau:
+ Trũ chi l mt bi tp b tr cho vic tp luyn.
+ Trũ chi l mt bi tp luyn.
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 6
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
a. Trũ chi l mt bi tp b tr cho vic tp luyn:
- Loi trũ chi ny ta nờn chn ỏp dng vo nhng tit dy cú s vn ng
ca cỏc c bp v cỏc khp ca hc sinh. Tt nhiờn vo u gi hc bao gi giỏo viờn
cng cho hc sinh khi ng ton din, tuy nhiờn cú th mt s hc sinh thc hin cũn
h ht, cha t yờu cu nht l cỏc tit hc vo bui sỏng khi cỏc em sau mt ờm
ng cỏc c ngh, c th cũn mt mừi u oi.
Nu giỏo viờn cho t chc trũ chi sau khi thc hin bi tp khi ng, cỏc em
s thy thoi mỏi, hng phn hn lờn thỡ vo bi tp luyn cú s vn ng cỏc em thy
d dng v cũn trỏnh c nhng tai nn nh trt khp, au c bp khi tp luyn. Do
ú ta chn trũ chi ng l ch yu. Tựy theo tớnh cht vn ng ca tit dy m ta
chn trũ chi cho phự hp. Cú th thay i trũ chi c thnh trũ chi mi nhng phự
hp vi ni dung bi.
Vớ d:
+ Bi 47: Phi hp chy v bt nhy. ( SGV Th dc lp 5, trang 118).
Giỏo viờn cho hc sinh chi trũ chi Nhy ỳng, nhy nhanh. Trũ chi ny
giỳp cho hc sinh vui chi, khi ng mt cỏch tớch cc hn ng thi to s hng
phn khi tp luyn v l bi tp b tr cho ni dung hc tip theo Phi hp chy v
bt nhy .
Hỡnh 1 : Nhy ỳng, nhy nhanh.

Hỡnh 1.
+ Hc ni dung tp hp hng : Cú th chi trũ chi Thi xp hng nhanh.

Qua trũ chi ny giỳp hc sinh tớch cc hn k nng tp hp hng, tỏc phong k
lut, nhanh nhn, khn trng.
Hỡnh 2: Thi xp hng nhanh.
Hỡnh 2.
b. Trũ chi l mt bi tp luyn:
Theo yờu cu ca chng trỡnh thỡ loi trũ chi ny chim a s cỏc tit. Trong
ú cũn s ớt tit giỏo viờn t chn trũ chi.
Trũ chi ny giỳp hc sinh luyn tp kin thc vi tinh thn t nguyn t giỏc,
nờn giỏo viờn phi chn ỳng trũ chi thỡ tỏc dng luyn tp s c t hiu qu cao.
Tuy nhiờn cn phi chỳ ý mt s im sau:
+ c im tõm sinh lớ ca hc sinh: la tui tiu hc c th cha phỏt trin
hon chnh nờn khụng th la chn trũ chi ũi hi phi dựng nhiu sc mnh, trũ chi
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 7
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
cú qui tc phc tp v khi t chc trũ chi cn lu ý s lng hc sinh nam, hc sinh
n, hc sinh cú sc khe yu Vỡ vy cn chn trũ chi, t chc chi cho phự hp v
hp dn .
+ a im, sõn tp, dng c: Giỏo viờn cn lu ý s lng hc sinh tham gia,
cu trỳc ni dung trũ chi, hỡnh thc t chc chi.
+ Thi gian v hon cnh: Thi gian chi quyt nh ti cỏch la chn trũ chi,
mt khỏc trũ chi chu nh hng trc tip vo iu kin hon cnh (nng, ma ) c
th giỏo viờn chn la cỏc hỡnh thc t chc v loi trũ chi cn thit.
Cú nh vy giỏo viờn t chc ging dy theo hng phõn húa i tng hc
sinh mt cỏch tt hn.
Vớ d:
Trũ chi Chy tip sc m trong chng trỡnh ó gii thiu ch dựng luyn
chy nhanh v ch vn dng mt vi tit cũn li giỏo viờn phi t chn. Cho nờn giỏo
viờn cn tỡm cỏc trũ chi phự hp vi tit dy.
+ Trũ chi 1: Nhanh lờn bn i! (Hỡnh 3)

Trũ chi ny rốn luyn cho hc sinh t cht nhanh nhn, linh hot v cỏch t
chc phi hp gia cỏc bn trong nhúm. Trũ chi ny cú nhiu hỡnh thc t chc khỏc
nhau (hng ngang, vũng trũn, tam giỏc ) tựy s lng hc sinh, sõn bói, dng c.


Hỡnh 3

a b c

+ Trũ chi 2: (Hỡnh 4) V 2 vch gii hn cỏch nhau 10m, chớnh gia 2 vch
gii hn v mt vũng trũn cú ng kớnh 0,5m v mt vt no ú bt kỡ. Khi bt
u chi, giỏo viờn gi tờn s no thỡ hai em s ú chy lờn ginh ly vt trong vũng
trũn, khi ngi ca i bn ó cm vt thỡ ngi cựng s phi chy ui theo ginh ly
li vt bng cỏch v nh vo ngi bn. Trong trng hp ny ngi cm vt s thua,
cũn nu ngi cm vt chy qua vch gii hn thỡ l ngi thng cuc. Sau ú vt
li trong vũng trũn, trũ chi li tip tc nh th cho n ngi cui cựng ca hai i.
Vi trũ chi trờn giỏo viờn cú th t t tờn v hng dn cỏc em chi, cú th
chn trũ chi nh nhng hn.
õy l trũ chi hon thin bi tp chy nhanh.
x 10m x
x x
x x
x x
x x
x x
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 8
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
Hỡnh 4.
Ngoi ra trong quỏ trỡnh ging dy mt s ni dung chỳng ta cú th s dng trũ

chi giỳp cho cỏc em tp luyn c tớch cc, t giỏc hn.
Vớ d:
Bi 46: Bt xa tp phi hp chy, nhy.(SGV Th dc lp 4, trang 117).
Ni dung phi hp chy, nhy giỏo viờn cú th t chc cho hc sinh tp luyn
di hỡnh thc trũ chi sau khi giỏo viờn hng dn xong. Chỳng ta cú th chia lp
thnh 2 nhúm thc hin (S lng n bng nhau), tuy nhiờn trong quỏ trỡnh cỏc em
chi giỏo cn phi yờu cu cỏc em phi m bo c yờu cu ca bi. (Hỡnh 5)
Hỡnh 5
- Ngoi
nhng gii phỏp
thc hin nờu trờn
trong quỏ trỡnh t chc cỏc trũ chi chỳng ta cn phi quan tõm n dựng dy hc
phc v cho trũ chi, sõn chi bói tp phi m bo tuyt i tớnh an ton v s cõn
i, ng u gia cỏc i thi ua nh: S lng gia nam v n phi tng i nhau,
th trng sc khe phi ng u v nu nh s lng gia cỏc i trờn lch nhau thi
i thiu s cú 1 em thc hin 2 ln trờn ng tỏc ú. Nh th s giỳp cho cỏc em hon
thin tt ni dung ca cỏc trũ chi v thc hin tt theo chun kin thc k nng cng
nh vic dy hc theo hng phõn húa i tng hc sinh m chng trỡnh ó qui
nh.
6. Bin phỏp thi ua khen thng:
la tui tiu hc cỏc em rt thớch c thy cụ khen ngi, tuyờn dng. c
khen ngi, tuyờn dng cỏc em s hng thỳ v c gng phỏt huy nhiu hn.
Trong sut tit hc, giỏo viờn cng nờn dựng phng phỏp thi ua khen thng
ng viờn cỏc em, mi mt ni dung cho cỏc t thi ua vi nhau, giỏo viờn nhn xột
khen thng s to nờn s tranh ua, gng sc tp luyn. Núi mt cỏch khỏc, tõm lý
hc sinh ch cn ng viờn khen ngi mt iu gỡ ú l cỏc em s thớch thỳ v phn
u cao trong hc tp.
tỡm hiu tỡnh hỡnh hc sinh mt cỏch ton din, trong mi lp hc, tỡm hiu
kh nng vn ng ca cỏc em, cú sc kho tt, cú sc kho yu, hay bnh tt cú
hỡnh thc bi dng tp luyn khỏc nhau, cú nh vy s giỳp cho cỏc em t chun

kin thc - k nng m chng trỡnh ó qui nh.
Thc hin tt vic dy hc phõn húa i tng hc sinh i vi hc sinh yu,
khuyt tt, khụng cỏc em ngh, m giỏo viờn phi t chc riờng cho cỏc em tp vi
cng nh hoc cho cỏc bn cú sc kho tt giỳp cỏc bn yu, giỏo viờn nờn
ng viờn khớch l cỏc em ny. To iu kin cho cỏc em, chng hn cho cỏc em ny
lm trng ti trong cỏc trũ chi, cỏc hot ng thi ua hoc ỏp dng phng phỏp tp
luyn bng cỏch phc hi chc nng vi hỡnh thc nh nhng, ni dung phự hp
cỏc em ny c hot ng, to cho cỏc em mt tinh thn tho mỏi, vui v phn khi
tp luyn nõng cao sc kho cựng cỏc bn.
Vớ d: Hc bi th dc phỏt trin chung, khi thi ua cỏc t hoc thi ua cỏ nhõn,
giỏo viờn cn phi nhn xột, ỏnh giỏ ỳng kh nng ng thi khen ngi khớch l
tinh thn cho cỏc em tp luyn tt hn. Tuy nhiờn cn chỳ ý n hc sinh cỏ bit hoc
hc sinh khuyt tt chỳng ta cn phi khen ngi cỏc em tuy cha hon thnh bi th
dc nhng thy cỏc em cú c gng v cú kh nng phỏt trin trong tp luyn so vi
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 9
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
nhng ln trc. Trong cỏc ni dung khỏc nh trũ chi, nhy dõy tng t cng
vy.
7. Cỏn s lp cú vai trũ rt quan trng trong phõn mụn th dc:
- Trong mt gi lờn lp, mt giỏo viờn phi bao quỏt rt ụng hc sinh, hot
ng sõn bói nờn vic hng dn sa cha ng tỏc sai cho hc sinh cú phn b hn
ch. Do ú s ln tp ca mi hc sinh quỏ ớt, nh hng n kt qu bi dy. T ú
khc phc nhng khú khn trờn, giỏo viờn cú th bi dng cỏn s cỏc lp, cỏc
khi tht tt ngay t u nm hc, giỳp mỡnh trong lỳc ging dy.
- Khi chia nhúm tp luyn hoc hc mt ni dung no ú. Cỏn s lp cú th
giỳp giỏo viờn trong vic sa sai v lm mu nhng ng tỏc m giỏo viờn yờu cu.
Vớ d: Hc ng tỏc tay ca bi th dc phỏt trin chung lp 2.
Sau ln 1, ln 2 giỏo viờn lm mu gii thớch ng tỏc thỡ ln 3 cỏn s lp thc
hin va lm mu va hụ nhp hc sinh bt chc lm theo. T ú giỏo viờn cú th

bao quỏt ht c lp v sa sai tớch cc hn.
- Cỏn s lp úng vai trũ rt quan trng trong phõn mụn Th dc, l ngi phi
nm vng cỏc khu lnh v phi t tin khi ng trc ỏm ụng, cho nờn cú mt
tit dy hon ho thỡ cỏn s cng gúp mt phn khụng nh trong quỏ trỡnh ging dy
ca giỏo viờn. Hin nay trong phõn mụn Th dc khụng cú tit kim tra vỡ vy vic
luõn phiờn cỏn s cng giỳp giỏo viờn d dng trong vic ỏnh giỏ xp loi hc sinh
theo chun kin thc - k nng cú phõn húa i tng hc sinh. ng thi cng phỏt
huy tớnh tớch cc ca hc sinh.
- Trong phõn phi chng trỡnh phõn mụn Th dc: khi 1(1 tit/tun), cỏc
khi cũn li (2 tit/tun).Vỡ vy chỳng ta cú th thay i cỏn s lp nh sau: Mt cỏn
s lp trờn mt tun. C nh th mi em trong lp iu l mt cỏn s lp. Ngoi ra,
trong ging dy giỏo viờn cn phi lu ý trong vic luõn phiờn cỏn s trong quỏ trỡnh
phõn nhúm, chia t nhm phỏt huy cao tớnh ch ng, tớch cc hc sinh mt cỏch
ng b.
Vớ d: Hc: i hỡnh i ng v bi th dc phỏt trin chung. Nu ta ỏp dng
phng phỏp trờn s giỳp cho giỏo viờn nhn bit kh nng ca tng hc sinh t ú cú
bin phỏp thớch hp sa sai v ỏnh giỏ cho tng em. ng thi cỏc em cng mnh
dn, t tin hn qua mi tit hc.
8. C s vt cht:
Trong mụn th dc thỡ iu kin c s vt cht, dng c hc tp rt quan trng,
nờn ỏp dng trit vỡ nú d to nờn hng phn. Cho nờn mi ni dung, mi tit hc,
giỏo viờn nờn thay i dng c nh : búng ỏ, búng chuyn, dõy nhy hay cỏc vt
dng khỏc mang mu sc ỏp dng trong bi hc v trũ chi, s tỏc ng vo mt cỏc
em gõy s hng thỳ hp dn trong tp luyn.
m bo cụng tỏc giỏo dc th cht cho hc sinh ũi hi phi tng cng
cỏc thit b dng c phc v cho vic ging dy ca thy cụ v vic tp luyn ca hc
sinh theo hng:
- Mi nm nh trng phi xut cung cp mt s thit b dng c dy hc.
- Hng nm bn thõn tụi v thy cụ t lm thờm mt s thit b, dng c gúp
phn lm giu thờm dựng dy hc ca nh trng phc v tt cho cụng tỏc giỏo dc

th cht cho hc sinh.
- Thng xuyờn ci to v nõng cao cỏc sõn tp ỏp ng nhu cu v ni dung
v theo chun kin thc k nng trong chng trỡnh ging dy.
- Giỏo viờn cn nghiờn cu ni dung chng trỡnh v t lm thờm nhng
dựng mang tớnh hiu qu cao phc v cho nhiu tit dy.
Vớ d: Mụ hỡnh tranh dy bi th dc phỏt trin chung .
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 10
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
Qua nhng nm ging dy trờn c s nghiờn cu ni dung chng trỡnh, chun
kin thc - k nng ca mụn th dc qui nh kt hp vi vic thc hin cỏc dựng
dy hc sn cú ca th vin thit b. Bn thõn tụi ó thit k thờm dựng dy hc nờu
trờn nhm nõng cao ging dy mụn th dc trong nh trng c th:
Mt mụ hỡnh trờn gm nhng trc hỡnh hp ch nht cú ớnh hỡnh nh minh ha
tng ng vi cỏc nhp ca ng tỏc, chớnh nhng hỡnh nh trờn bng cỏch xoay
chuyn theo tng mt (Mi mt l mt nhp ng tỏc) ó giỳp tụi thun li trong vic
ging dy, phỏt huy cao tớnh ch ng tớch cc ca hc sinh khi thc hin cỏc bi th
dc phỏt trin chung cho tt c cỏc bi, cỏc tit trong cỏc khi m chng trỡnh ó qui
nh.
Trong hi thi Sỏng to, t lm dựng dy hc nm hc 2010 - 2011.
dựng trờn ó t c gii B cp huyn. (Hỡnh 6)
Hỡnh 6. dựng ging dy cỏc bi Th dc phỏt trin chung.
IV- Hiu qu ca SKKN:
Vi cỏc bin phỏp trờn ó ỏp dng trong vic ging dy nh trng, bn thõn
qua kho sỏt thy hc sinh khụng cũn chỏn nn m luụn hng phn, ham mun tp
luyn, luụn trụng n gi hc th dc. Trong quỏ trỡnh dy hc, nu thy cỏc em cú
du hiu mt mi tụi s thay i ni dung to li s hng thỳ, ly li tõm lý trng
thỏi vui ti cho cỏc em. Nh vy m cht lng ngy cng c nõng cao v t hiu
qu ỏng mng qua tng nm, c th nh sau:
BIU MU THNG Kấ KT QU MễN TH DC

NM HC TSHS
KT QU T C
A
+
T l A T l B T l
2008 - 2009 238 90 37,8% 148 62,2% / /
2009 - 2010 237 117 49,3% 120 51,7% / /
2010 - 2011 253 130 51,3% 123 49,7% / /
* Nguyờn nhõn t c kt qu trờn:
- Ban giỏm hiu trng luụn nhit tỡnh giỳp cng nh to mi iu kin
tụi hon thnh tt nhim v chuyờn mụn.
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 11
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
- Cng nh cỏc mụn hc khỏc bn thõn bao gi cng cú k hoch dy hc c
th (giỏo ỏn), nghiờn cu k tng ni dung trc khi lờn lp, luụn nm vng chun
kin thc k nng v phõn húa i tng hc sinh.
- iu kin sõn bói c chun b tt: bng phng, thoỏng, ting n khụng lm
nh hng xung quanh v ngc li.
- Hỡnh thc t chc lp mt cỏch linh hot khụng gp khuụn, mỏy múc, luụn
tỡm tũi, sỏng to ra cỏc phng phỏp dy hc phự hp vi la tui cỏc em.
* Bờn cnh ú vn tn ti mt s yu kộm sau:
Núi chung chng trỡnh dy th dc trong trng tiu hc rt a dng, phong
phỳ nhng tu theo mi mc khỏc nhau. Chỳng ta nghiờn cu trong mi tit dy
to mi iu kin, s dng phng phỏp phự hp vi la tui cỏc em, m bo tớnh
va sc, hp dn, to nờn s hng phn, kớch thớch cỏc em say mờ luyn tp, nõng cao
sc kho m bo vic hc tp.
Trong quỏ trỡnh t chc tin hnh cng gp mt s khú khn:
+ Gõy tn nhiu thi gian vỡ vy giỏo viờn cn phi nghiờn cu k tng ni
dung ca bi trc khi lờn lp a ra phng phỏp ging dy hp lý.

C/- PHN KT LUN:
I- Bi hc kinh nghim:
- Giỏo dc th cht l con dao hai li, ngi giỏo viờn hng dn hc sinh tp
luyn m khụng nm c tỡnh hỡnh sc khe, c im sinh lý ca hc sinh thỡ d
a n hu qu khú lng, gõy nguy hi n sc kho, tỏc ng xu n s phỏt trin
t cht ca hc sinh. thc hin c chng trỡnh v ging dy cho hc sinh tp
luyn cú hiu qu, iu quan trng cú tớnh quyt nh l phi cú giỏo viờn Th dc cú
trỡnh vng vng, yờu thớch th dc th thao, cú sc kho tt.
- Ngi giỏo viờn xỏc nh rừ vai trũ ca mỡnh v cụng vic cn phi lm. Giỏo
viờn phi nm vng tng i tng cỏc em hc sinh, gn gi phỏt hin s sỏng to
ca hc sinh, khen ngi ng viờn sa sai kp thi v to mụi trng tt cho hc sinh.
- Lng nghe ý kin úng gúp xõy dng ca ng nghip, bit sa cha khuyt
im v phỏt huy u im ca bn thõn, bn thõn cng t rỳt kinh nghim sau mi
hot ng giỳp hc sinh phỏt huy tt hn.
- Xúa c t tng Xem nh b mụn giỏo viờn lm cho giỏo viờn thờm
yờu ngh.
- Giỏo viờn khụng mt cụng sc, thi gian tỡm tũi cỏc trũ chi mi m cn chỳ ý
suy ngh v sỏng to s giỳp cho hc sinh Va hc, va chi b ớch, cú tớnh t chc,
tớnh giỏo dc cao.
- Giỏo viờn luụn tỡm tũi nhng phng dy hc phự hp vi iu kin thc tin,
khụng ỏp t, khụng mỏy múc.
- t nhng hiu qu cao trong ging dy giỏo viờn cn nm vng chng
trỡnh, nm vng chun kin thc k nng m hc sinh cn t mi tit dy. Nm v
vn dng tt cỏc hỡnh thc, phng phỏp ging dy, cú nh vy s giỳp hc sinh hc
tt mụn th dc trng tiu hc.
II- í ngha ca SKKN:
Sau thi gian ỏp dng phng phỏp trờn trng, tụi thy a s cỏc em cú tin
b nhiu trong mụn hc, c th l hc sinh tt c cỏc em rt ham thớch luyn tp,
thng trụng n tit hc th dc, cht lng tng lờn rừ rt qua tng giai on, k c
hc sinh sc kho yu, khuyt tt, cỏc em ó nm k ni dung chng trỡnh, tuy khụng

ũi hi mc cao cỏc em song cng m bo tt v mt sc kho, tinh thn ý
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 12
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
thc, t chc k lut, l c s cỏc em bc vo lp k tip vi bn lnh t tin hn,
tin xa hn.
Cỏc em hc tp mt cỏch cú hiu qu, to gi hc sinh ng, cỏc em t qun lý
v t chc tt khi c thy giao nhim v.
Hu ht cỏc em u hụ khu lnh chớnh xỏc.
Bit cỏch xp hng v ng ỳng v trớ, nhanh nhn, bit cỏch cho v bỏo cỏo
khi bt u v kt thỳc tit hc.
Tham gia ng din th dc gia gi u n.
T nhng bin phỏp, gii phỏp trờn ó giỳp cho hc sinh thc hin tt chng
trỡnh th dc trng trong nhiu nm qua.
III- Kh nng ng dng, trin khai:
ti ny ỏp dng rt thnh cụng trong n v tụi ang cụng tỏc, em li hiu
qu ỏng k trong cụng tỏc ging dy th dc nh trng v cú th ỏp dng rng rói
cp bc tiu hc.
IV- Nhng kin ngh, xut:
- Trong cụng tỏc giỏo dc th cht trng, giỏo viờn cn phi thng xuyờn
trao di nõng cao trỡnh chuyờn mụn, d gi trao i rỳt kinh nghim t cỏc ng
nghip.
- Kt hp vi Ban giỏm hiu nh trng trang b thờm hoc t lm dựng dy
hc, giỳp cho tit hc ngy cng sinh ng hn.
- Tham mu v thng xuyờn ci to, nõng cp sõn chi bói tp.
- Nh trng v ph huynh cn chỳ trng hn na trong cụng tỏc giỏo dc th
cht cho hc sinh.
Túm li giỏo dc th cht l o to con ngi phỏt trin ton din, cú o c,
tri thc, sc khe thm m. Gúp phn bo v v tng cng sc khe cho hc sinh,
phỏt trin cỏc t cht th lc to iu kin cho cỏc em phỏt trin bỡnh thng theo qui

lut la tui v gii tớnh. Gúp phn giỏo dc o c, rốn luyn cho hc sinh np sng
lnh mnh, vui chi cú t chc k lut, to tin nhõn cỏch con ngi xó hi ch
ngha. Do ú, l giỏo viờn chỳng ta phi thng xuyờn trao di kin thc hn na, tỡm
ra phng phỏp hp lớ khc phc nhng khú khn a giỏo dc th cht ngy
cng phỏt trin.
ti ny tuy rng ó hon thnh nhng khụng th trỏnh khi hn ch thiu
sút, mong cỏc bn ng nghip tham kho úng gúp ý kin, b sung tụi cú thờm cỏc
bin phỏp mi hay hn, sỏt thc hn vi thc tin a phng v tng i tng hc
sinh, gúp phn xõy dng con ngi phỏt trin mt cỏch ton din.
Phc Hng, ngy 10 thỏng 11 nm
2011 Ngi vit
Hunh Thanh nh
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 13
Saựng kieỏn kinh nghieọm Huyứnh Thanh ẹũnh
Ti liu tham kho
- Sỏch giỏo viờn th dc lp 1 ca B Giỏo dc v o to.
- Sỏch giỏo viờn th dc lp 2 ca B Giỏo dc v o to.
- Sỏch giỏo viờn th dc lp 3 ca B Giỏo dc v o to.
- Sỏch giỏo viờn th dc lp 4 ca B Giỏo dc v o to.
- Sỏch giỏo viờn th dc lp 5 ca B Giỏo dc v o to.
- Phng phỏp dy hc th dc v trũ chi vn ng cho hc sinh tiu hc, nh
xut bn Giỏo dc nh xut bn i hc s phm.
MC LC
Ni dung Trang
A/- PHN M U
I- Bi cnh ca ti 1
II- Lớ do chn ti 1-2
III- Phm vi nghiờn cu 2
IV- im mi trong kt qu nghiờn cu 2

B/- PHN NI DUNG
I- C s lớ lun 2
II- Thc trng ca vn 2-3
III- Cỏc bin phỏp tin hnh gii quyt vn 3-11
IV- Hiu qu ca SKKN 11-12
C/- PHN KT LUN
I- Nhng bi hc kinh nghim 12
II- í ngha ca SKKN 12-13
III- Kh nng ng dng, trin khai 13
IV- Nhng kin ngh, xut 13
Mt s bin phỏp giỳp hc sinh tiu hc hc tt mụn th dc
Trang 14

×