Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

Bài tiểu luận môn lý thuyết tài chính tiền tệ: Cổ phiếu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (603.35 KB, 19 trang )

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Ths. Hoàng Thọ Phú
SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nhóm Ngoại tệ_K09402B
1. Thái Thị Thúy An
2. Bùi Thị Thúy Diễm
3.Trần Thị Tú Khuê
4. Hoàng Thị Bảo Khuyên
5.Nguyễn Thị Tú Uyên
6.Nguyễn Thị Thu Vân
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
CỔ PHIẾU
CỔ PHIẾU
TP.Hồ Chí Minh – 02/2011
Công việc Người phụ trách
Chương 1 PHẦN MỞ ĐẦU
Thúy An
Chương 2 NỘI DUNG
2.1 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Các loại chứng khoán

Thu Vân
2.2 CỔ PHIẾU
2.2.1 Khái niệm cổ phiếu
2.2.2 Đặc điểm cổ phiếu
2.2.3 Phân loại cổ phiếu
Thúy Diễm
- Ưu điểm, nhược điểm của cổ phiếu thường và cổ
phiếu ưu đãi
2.2.4 Thị trường cổ phiếu
2.2.4.1 Tại sao phải phát hành cổ phiếu?


2.2.4.2 Khi nào phát hành cổ phiếu?
Tú Khuê + Thúy An
2.2.4.3 Thị trường cổ phiếu
a. Cơ cấu tổ chức của thị trường cổ phiếu
b. Chủ thể tham gia của thị trường cổ phiếu
c. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Bảo Khuyên + Tú Uyên
Chương 3 KẾT LUẬN
Tú Khuê
Tổng hợp và trình bày file word
Thúy An
Trình bày Power Point
Khuê, Khuyên, Diễm,
Uyên
Thuyết trình
Vân
2
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
CỔ PHIẾU
MỤC LỤC
………………………………………………………………………………………..........
Chương 1. PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………………..4
Chương 2. NỘI DUNG………………………….………………………………………..…...…5
3
CỔ PHIẾU
Nền kinh tế Việt Nam năm 2010 đạt mức tăng trưởng 6,78%, đang trong giai đoạn
phát triển sôi động. Một đất nước được coi là phát triển thực sự nếu thị trường tài chính
của nước đó hoạt động nhanh nhạy và hiệu quả. Là hạt nhân trung tâm của Thị trường tài
chính, thị trường chứng khoán luôn thể hiện tốt vai trò tạo vốn và chu chuyển vốn linh hoạt

hơn trong nền kinh tế, là cầu nối giữa một bên là các nhà đầu tư với bên kia là các doanh
nghiệp cần vốn kinh doanh.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường
chứng khoán Việt Nam cũng đang có những bước chuyển đổi mạnh mẽ và đó cũng là xu
thế tất yếu khi Việt Nam chủ động bước vào hội nhập với nền kinh tế quốc tế.
Để có một bước tiến như thế thì yếu tố nguồn vốn giữ vai trò quan trọng, điều đó
đòi hỏi cần đẩy nhanh việc huy động nguồn vốn dài hạn thì việc phát triển thị trường vốn
trong thời gian sắp tới là rất cần thiết. Đặc biệt là phát triển thị trường chứng khoán, đây là
kênh dẫn vốn quan trọng để phát triển nhanh nền kinh tế đất nước
Vừa qua, thị trường chứng khoán đã có những bước phát triển đáng kể cả về quy
mô và chất lượng hàng hóa trên thị trường, và đặc biệt là chú trọng phát triển thị trường cổ
phiếu. Đó là lý do thôi thúc chúng em thực hiện đề tài “Cổ phiếu” để có thể giải thích
nguyên nhân trên.
5
CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU
CỔ PHIẾU
Chứng khoán là hàng hóa trên thị trường chứng khoán, là bằng chứng xác nhận
quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối vời tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát
hành. Là một phương tiện có thể thỏa thuận và có thể thay thế được, đại diện cho một giá
trị tài chính, được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
Chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán
phái sinh.
- Cổ phiếu là chứng từ xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu
đối với tài sản hoặc vồn của một công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phiếu sẽ trở thành cổ
đông của công ty cổ phần đó.
- Trái phiếu là một loại chứng khoán xác định nghĩa vụ trả nợ (cả vồn gốc và lãi ) của
tổ chức phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu sẽ trở
thành trái chủ, tức là chủ nợ của một tổ chức phát hành (có thể là chính phủ, chính quyền
địa phương, công ty ).
- Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sơ hữu của nhà đầu tư đối với

một phần vốn góp của quỹ đại chúng. Là phương tiện để thành lập quỹ của một quỹ đầu tư
chứng khoán mà ngành nghề hoạt động chính là chơi chứng khoán.
- Chứng khoán phát sinh là công cụ được phát hành trên cở sở những công cụ đã có:
cổ phiếu, trái phiếu, là đòn bẩy, làm tăng nhiều lần giá trị các đối tượng đầu tư như cổ
6
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG
2.1 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
2.2.1 Khái niệm
2.2.2 Các loại chứng khoán
CỔ PHIẾU
phiếu, trái phiếu, hoặc để đảm bảo nếu giá của cổ phiếu, trái phiếu có thay đổi bao nhiêu
thì giá của các công cụ phái sinh vẫn sẽ được duy trì ở mức ban đầu.

Khi một công ty gọi vốn, số vốn cần gọi đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng
nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng
nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu và chỉ có công ty cổ phần mới phát hành cổ phiếu.
Như vậy, cổ phiếu chính là một chứng thư chứng minh quyền sở hữu của một cổ đông đối
với một công ty cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu.
Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cá nhân tối thiểu là ba và không hạn
chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền
tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp quy định tại khoản
3 điều 81 và khoản 5 điều 84 của luật doanh nghiệp 2005.
Tài sản của cổ đông = tài sản của công ty sở hữu – các khoản nợ của công ty
Cổ tức là hình thức chia sẻ lợi nhuận của công ty dựa trên tỉ lệ sở hữu.Tỉ lệ và hình
thức chia cổ tức do HĐND quyết định.Chỉ được chia cổ tức khi có lãi hoặc từ lợi nhuận để
lại.
Tỉ suất cổ tức hiện hành = Cổ tức nhận trong cả năm/giá thị trường của cổ phiếu.
 Các nội dung chủ yếu của cổ phiếu là
•Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty.

•Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
•Số lượng cổ phần và loại cổ phần
•Mệnh giá (par value/face value/norminal value) mỗi cổ phần và tong mệnh giá
•Họ tên địa chỉ và các chi tiết khác của cổ đông
•Thủ tục chuyển nhượng cổ phần
7
2.2 CỔ PHIẾU
2.2.1 Khái niệm cổ phiếu
CỔ PHIẾU
•Chữ kí mẫu của đại diện công ty và dấu của công ty
•Số đăng kí và ngày phát hành cổ phiếu
•Các nội dung khác nếu đó là cổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu của Baltimore and Ohio Railroad ở Mỹ, phát hành năm 1903
- Tính thanh khoản cao: Cổ phiếu có khả năng chuyển hóa thành tiền mặt dễ dàng.
Tuy nhiên tính thanh khoản của cổ phiếu phụ thuộc vào các yếu tố sau:
• Thứ nhất, kết quả kinh doanh của tổ chức phát hành (công ty có cổ phiếu
niêm yết). Nếu tổ chức phát hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả, trả cổ tức cao, cổ
phiếu của công ty sẽ thu hút nhà đầu tư và cổ phiếu thực sự dễ mua bán trên thị trường.
Ngược lại nếu công ty làm ăn kém hiệu quả không trả cổ tức hoặc cổ tức thấp, cổ phiếu
của công ty sẽ giảm giá và khó bán.
• Thứ hai là mối quan hệ cung cầu trên thị trường chứng khoán: Thị trường cổ
phiếu cũng như các loại thị trường khác đều chịu sự chi phối của qui luật cung cầu. Giá cổ
phiếu trên thị trường không chỉ phụ thuộc vào chất lượng công ty mà còn phụ thuộc rất lớn
vào nhu cầu của nhà đầu tư. Tuy một loại cổ phiếu rất tốt nhưng thị trường đang bão hòa
nguồn cung (nhiều hàng bán) thì cổ phiếu đó cũng khó tăng giá. Ngược lại khi thị trường
8
2.2.2 Đặc điểm của cổ phiếu

×