Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

10 Đề thi thử quốc gia THPT môn toán 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (143.53 KB, 10 trang )

GV: Nguyễn Thị Thắng
ĐỀ THI
Câu 1:(2điểm) Cho hàm số :
3 2
3 2y x x= − +
có đồ thị (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường
thẳng
( ): 9 1 0d x y+ − =
Câu 2:(1điểm) Giải phương trình sau:
2
cos2 2cos 2sin
2
x
x x+ =
Câu 3:(1điểm) Giải các phương trình sau:

( )
2 2
) log log 9 1 0
3
3
a x x− − =
2
2 3
1
1
) 7
7
x x


x
b
 
 ÷
 
− −
+
=
Câu 5:(1điểm) Cho số phức
z
thỏa mãn điều kiện:
( )
1
2 5
1
i
i z i
i

+ + = −
+
.Tìm môđun của số
phức
z
Câu 6:(1điểm) Một con súc sắc cân đối và đồng chất được gieo hai lần. Tính xác suất sao cho
tổng số chấm hai lần gieo không quá 8.
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Biết rằng cạnh
( )
SA ABCD⊥
, cạnh bên SC hợp với mặt đáy một góc

0
60
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và
khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD).
…………………………………………
ĐỀ THI
Câu 1:(2điểm) Cho hàm số :
3 2
3 2y x x= − +
có đồ thị (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường
thẳng
( ): 9 1 0d x y+ − =
Câu 2:(1điểm) Giải phương trình sau:
2
cos2 2cos 2sin
2
x
x x+ =
Câu 3:(1điểm) Giải các phương trình sau:

( )
2 2
) log log 9 1 0
3
3
a x x− − =
2
2 3

1
1
) 7
7
x x
x
b
 
 ÷
 
− −
+
=
Câu 5:(1điểm) Cho số phức
z
thỏa mãn điều kiện:
( )
1
2 5
1
i
i z i
i

+ + = −
+
.Tìm môđun của số
phức
z
Câu 6:(1điểm) Một con súc sắc cân đối và đồng chất được gieo hai lần. Tính xác suất sao cho

tổng số chấm hai lần gieo không quá 8.
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Biết rằng cạnh
( )
SA ABCD⊥
, cạnh bên SC hợp với mặt đáy một góc
0
60
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và
khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD).
KỲ THI QUỐC GIA 2015. MÔN TOÁN 12
ĐỀ THI THỬ số 3
…………
Câu 1:(2điểm) Cho hàm số :
1
x
y
x
=
+
có đồ thị (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng
( )
:3 0d x y− =
Câu 2:(1điểm) Giải phương trình sau:
cos2 2 3sin cos 2x x x+ =
Câu 3:(1điểm) Giải các phương trình sau:

4 2 1
) 2 2 5 3.5

x x x x
a
+ + +
+ = +

) log log log 7
5
25
5
b x x x+ + =

Câu 4:(1điểm) Tính tích phân sau:
2
2
2 3 2
1
1
x x
I dx
x
− +
=

+
Câu 5:(1điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
( ) 3 5y f x x x= = + +
trên đoạn
[ ]
3;1−

.
Câu 6:(1điểm) Một hộp chứa 4 quả cầu đỏ, 5 quả cầu xanh, 6 quả cầu trắng. Lấy ngẫu nhiên 4
quả cầu . Tính xác suất sao cho được ít nhất 1 quả cầu đỏ.
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết rằng cạnh
( )
; 3SA ABCD SA AB a AD a⊥ = = =
. Gọi M là trung điểm BC. Tính thể tích khối chóp
S.ABMD và góc giữa SM và mặt phẳng (ABCD).
Câu 8:(1điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
. Cho tam giác ABC biết
( ) ( ) ( )
3; 1 ; 0;2 ; 2;3A B C− −
.
Tìm tọa độ tâm và độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu 9: (1điểm) Trong không gian
Oxyz
cho điểm
( )
2; 2;1I −
và mặt phẳng
( )
P
có phương
trình
2 3 0x y z− − + =
. Viết phương trình mặt cầu
( )
S
tâm I và tiếp xúc mặt phẳng (P). Tìm

tọa độ tiếp điểm.
…………………………………………
KỲ THI QUỐC GIA 2015. MÔN TOÁN 12
ĐỀ THI THỬ SỐ 3
…………
Câu 1:(2điểm) Cho hàm số :
3 2
2 3 1y x x= + −
có đồ thị (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2) Dùng đồ thị (C) , tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất :
3 2
2 3 1x x m+ − =
Câu 2:(1điểm) Giải các phương trình sau:
sin x 3sin x 2
4 4
   
 ÷  ÷
   
π π
+ + − =
Câu 3:(1điểm) Giải các phương trình sau:

4 2 1
) 2 2 5 3.5
x x x x
a
+ + +
+ = +


) log log (4 ) 5
4 2
b x x+ =

Câu 4:(1điểm) Tính tích phân sau:
2
2
(1 sin )cos
0
I x xdx
π
= +

Câu 5:(1điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:
1
2 ln
1
x
y x
x
 
 ÷
 
+
= −

trên
đoạn
[ ]
2;3


Câu 6:(1điểm) Tìm các số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn của
7
1
3
4
x
x
 
 ÷
 ÷
 
+
, với x > 0.
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Biết rằng cạnh
( )
SA ABCD⊥
, mặt bên (SCD) hợp với mặt đáy một góc
0
60
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD
và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).
Câu 8:(1điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
. Cho hai điểm
( )
3;1
M

,

( )
2; 3N −
. Viết phương trình
đường tròn có tâm nằm trên trục Oy và đi qua hai điểm M, N.
Câu 9:(1điểm) Trong không gian
Oxyz
cho điểm
( )
1;2;3E
và đường thẳng
( )
d
có phương
trình
1 2
2 1 1
x y z− +
= =

. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua E và vuông góc với đường
thẳng
( )
d
. Tìm tọa độ điểm
/
E
đối xứng với E qua đường thẳng (d)
…………………………………………
KỲ THI QUỐC GIA 2015. MÔN TOÁN 12
ĐỀ THI THỬ SỐ 4

…………
Câu 1:(2điểm) Cho hàm số :
3 2
3y x x= − +
có đồ thị (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2) Dùng đồ thị (C) , biện luân theo m số nghiệm của phương trình :
3 2
3 0x x m− + − =
Câu 2:(1điểm) Cho góc
;
2
π
α π
 
 ÷
 


1
sin
5
α
=
. Tính
sin
6
π
α
 

 ÷
 
+
Câu 3:(1điểm) Giải các phương trình sau:

( )
) 5 1 3 2 3 2a x x x− + − = −

2 1
) 2 7.2 3 0
x x
b
+
− + =
Câu 4:(1điểm) Tính tích phân sau:
2
3 2
3
1
1
1I x x dx
x
 
= + +
 ÷
 

Câu 5:(1điểm) Cho số phức
z
thỏa mãn điều kiện:

( ) ( ) ( )
2 1 3 1 2z z i i− = + − +
.Tìm môđun của
số phức
z
Câu 6:(1điểm) Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện
3 3 2 1
.
1 1 3
n n
C C C C
n
n n n
− −
− =
− − +
. Tìm số
hạng chứa
6
x
trong khai triển theo nhị thức Niu-tơn của biểu thức
1
2 ( 0)
3
n
x x
x
 
 ÷
 ÷

 
+ >
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Biết rằng cạnh
( )
SA ABCD⊥
, mặt bên (SCD) hợp với mặt đáy một góc
0
60
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD
và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).
Câu 8:(1điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
. Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC nếu biết
đỉnh
( )
2;1A
, trực tâm
( )
6;3H −
và trung điểm cạnh BC là
( )
2;2D
.
Câu 9:(1điểm) Trong không gian
Oxyz
cho điểm
( )
1; 2;3I −
và mặt phẳng
( )

P
có phương trình
2 2 3 0x y z− + − =
. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua I và vuông góc với mặt
phẳng
( )
P
. Tìm tọa độ giao điểm của chúng.
…………………………………………
KỲ THI QUỐC GIA 2015. MÔN TOÁN 12
ĐỀ THI THỬ SỐ 5
…………
Câu 1:(2điểm) Cho hàm số :
( )
1
4 2
2
4
y f x x x
= = −
có đồ thị (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ
0
x
biết
( )
0
'' 1f x = −


Câu 2:(1điểm) Cho góc
3
;2
2
π
α π
 

 ÷
 

1
sin os
2 2 2
c
α α
+ = −
. Tính
sin 2
α
Câu 3:(1điểm) Giải các phương trình sau:

1 3
) 5 5 26
x x
a
− −
+ =

) 3 2 3 2 1b x x x+ + + = −


Câu 4:(1điểm) Tính tích phân sau:
( )
1
1
1 ln
e
I x x dx
x
= + +

Câu 5:(1điểm) Cho số phức
1 3z i= − +
.Tìm phần thực, phần ảo và môđun của số phức
2w z z= +
Câu 6:(1điểm) Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện
0 1 2
2 4 97
n n n
C C C− + =
. Tìm số hạng
chứa
4
x
trong khai triển theo nhị thức Niu-tơn của biểu thức
2
2
( 0)
n
x x

x
 
− ≠
 ÷
 
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Biết rằng cạnh
( )
SA ABC⊥
,
, 3BC a AC a= =
, mặt bên (SBC) hợp với mặt đáy một góc
0
60
. Tính thể tích
khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).
Câu 8:(1điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
. Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC nếu biết
đỉnh
( )
2;2A
, và hai đường cao lần lượt có phương trình
3 4 0 ; 2 0x y x y− − = + − =
.
Câu 9:(1điểm) Trong không gian
Oxyz
cho mặt phẳng
( )
P
có phương trình

2 2 3 0x y z+ − − =

và mặt cầu
( )
2 2 2
: 10 4 4 24 0S x y z x y z+ + − − − + =
. Tìm tọa độ tâm I và bán kính r của mặt cầu
( )
S
. Chứng minh rằng mặt phẳng
( )
P
tiếp xúc mặt cầu
( )
S
. Tìm tọa độ tiếp điểm .
…………………………………………
KỲ THI QUỐC GIA 2015. MÔN TOÁN 12
ĐỀ THI THỬ SỐ 6
…………
Câu 1:(2điểm) Cho hàm số :
3 2
1
x
y
x

=
+
có đồ thị (C)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng -2
Câu 2:(1điểm) Cho góc
3
;
2
π
α π
 

 ÷
 

9
os
41
c
α
= −
. Tính
tan
4
π
α
 

 ÷
 
Câu 3:(1điểm) Giải các phương trình sau:


( ) ( )
2 2
) 2log 1 log 5 1a x x− = − +

( )
2 3
) 2 1 2 1b x x x x x− + = − −
Câu 4:(1điểm) Tính tích phân sau:
( )
2
0
sin 2I x x cosx dx
π
= +

Câu 5:(1điểm) Cho số phức
3 2z i= +
. Tìm phần thực, phần ảo và môđun của số phức
2w iz z= −
Câu 6:(1điểm) Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện
1 2 2
2 1
14
n n n
C nA A
+
= −
. Tìm hệ số không
chứa
x

trong khai triển theo nhị thức Niu-tơn của biểu thức
3
1
( 0)
n
x x
x
 
+ >
 ÷
 
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a . Mặt bên hợp với mặt
đáy một góc
0
60
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ tâm mặt đáy đến mặt
phẳng (SCD).
Câu 8:(1điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
. Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC nếu biết
đỉnh
( )
4; 1C −
, đường cao và trung tuyến kẻ từ đỉnh B lần lượt có phương trình
2 3 12 0 , 2 3 0x y x y− + = + =
.
Câu 9:(1điểm) Trong không gian
Oxyz
cho 3 điểm
( ) ( ) ( )

2;1;0 , 03;4 , 5;6;7A B C
.Viết phương
trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng BC. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên
mặt phẳng đó.
…………………………………………
KỲ THI QUỐC GIA 2015. MÔN TOÁN 12
ĐỀ THI THỬ SỐ 7
…………
Câu 1:(2điểm Cho hàm số :
3 2
1 3
5
4 2
y x x
= − +
có đồ thị (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình :
3 2
6 0x x m
− + =
có 3 nghiệm thực
phân biệt
Câu 2:(1điểm) Cho góc
α

tan 2
α
=
. Tính

3 3
sin
sin 3
M
cos
α
α α
=
+
Câu 3:(1điểm) Giải các phương trình sau:

( )
2
) 2 1 2 3a x x x+ − = −

2 1
) 2 7.2 3 0
x x
b
+
− + =
Câu 4:(1điểm) Tính tích phân sau:
2
2 2
1
3 lnx x
I dx
x
+
=


Câu 5:(1điểm) Cho số phức
z
thỏa mãn điều kiện:
( ) ( ) ( )
3
2 3 1 2z i i i i− = + + +
.Tìm nghịch đảo
của số phức
z
Câu 6:(1điểm) Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện
( )
3 1
1 1
138 1
n
n n
A C n

+ +
+ = +
. Tìm số hạng
chứa
4
x
trong khai triển theo nhị thức Niu-tơn của biểu thức
3
1
( 0)
2

n
x x
x
 
+ >
 ÷
 
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a . Biết cạnh bên hợp
với mặt đáy một góc
0
60
. Tính thể tích khối chóp S.ABC và góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt
đáy.
Câu 8:(1điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
. Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC nếu biết
1 5
;
2 2
M
 

 ÷
 
là trung điểm của cạnh AB, đường trung tuyến kẻ từ A có phương trình
3 1 0x y− − =
, đường cao kẻ từ B có phương trình
2 8 0x y− + =
Câu 9:(1điểm) Trong không gian
Oxyz

cho hai điểm
( ) ( )
0; 2;1 , 2;2;1A B−
và mặt phẳng
( )
P

phương trình
2 5 0x y z− + − =
. Gọi M là giao điểm của đường thẳng AB và , H là hình chiếu
vuông góc của trung điểm đoạn thẳng AB trên mặt phẳng
( )
P
. Tính độ dài MH.
…………………………………………
KỲ THI QUỐC GIA 2015. MÔN TOÁN 12
ĐỀ THI THỬ SỐ 8
…………
Câu 1:(2điểm) Cho hàm số :
2 1
2
x
y
x
+
=

có đồ thị (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng -5

Câu 2:(1điểm) Giải phương trình sau:
( )
3 sin 2 os cos2 sin 0x c x x x− + − =
Câu 3:(1điểm) Giải các bất phương trình sau:

( ) ( )
) log 2 log 3 1 log5a x x− + − ≤ −

2
) 2 5 3 4b x x x+ − ≤ +
Câu 4:(1điểm) Tính tích phân sau:
2
0
sin 2 cos
1 cos
x x
I dx
x
π
=
+

Câu 5:(1điểm) Cho hai số phức
1 2
5 3 ; 7z i z i= + = −
. Tìm số phức liên hợp của số phức
1 1 2
2 4 .w z z z= −
Câu 6:(1điểm) Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện
2 3

1 7 1
n n
C C n
+ =
. Tìm số hạng chứa
7
x

trong khai triển theo nhị thức Niu-tơn của biểu thức
( )
2
n
x −
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật
aABaSAABCDSA ==⊥ ;2),(
, góc giữa SD và mặt đáy bằng 60
0
. Tính thể tích khối chóp
S.ABCD.
Câu 8:(1điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC nếu biết đường
trung tuyến kẻ từ A đi qua điểm
( )
1;4H
, đường thẳng AB có phương trình
2 3 0x y+ − =
, đường
thẳng AC có phương trình
3 2 1 0x y− − =

và đường thẳng BC đi qua điểm
( )
3;1K −
Câu 9: (1điểm) Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng
( )
1
2
3
2
2
:
1
+=


=

z
y
x
d


−−=
+=
=

tz
ty
x
d
25
1
0
:)(
2
a) Viết phương trình mặt phẳng
( )
α
chứa đường thẳng d
1
và song song d
2.
.
b) Viết phương trình mặt cầu có tâm là gốc tọa độ và tiếp xúc mặt phẳng
( )
α
…………………………………………
KỲ THI QUỐC GIA 2015. MÔN TOÁN 12
ĐỀ THI THỬ SỐ 9
…………
Câu 1:(2điểm) Cho hàm số
128
24
+−= xxy
có đồ thị
( )

C
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
( )
C
.
2) Tìm m để phương trình
028
24
=+− mxx
có bốn nghiệm phân biệt.
Câu 2:(1điểm) Giải phương trình sau:
sin 3 sin 1
3 6
x x
π π
   
+ + − =
 ÷  ÷
   
Câu 3:(1điểm) Giải các bất phương trình sau:

2
2 2
) log log 4 4 0a x x+ − ≥

2
) 2 3 2 1b x x x− − + ≥ −
Câu 4:(1điểm) Tính tích phân sau:
( )
4

0
sin 1 cos
sin
x x x x
I dx
x x cosx
π
+ +
=
+

Câu 5:(1điểm) Tìm
Ryx ∈,
, biết:
2
( 2 ) 3x i x yi+ = − +

Câu 6:(1điểm) Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện
( )
2
2 2 1 3
1 2
. 4
n n n
C A A n
+
− =
. Tìm số hạng
chứa
5

x
trong khai triển theo nhị thức Niu-tơn của biểu thức
( )
1 2
n
x−
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.
( )SA ABCD⊥
.
SA =
2
a
, AB = 2a, AD = 5a, góc BAD có số đo 30
o
. Tính thể tích của hình chóp S.ABCD.
Câu 8:(1điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
. Tìm tọa độ tâm và độ dài bán kính của đường tròn
ngoại tiếp tam giác ABC biết
( ) ( ) ( )
3;1 ; 2; 1 ; 4;0A B C− −
Câu 9: (1điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2 ; -1 ; 3), mặt phẳng :
( ): 2 2 1 0P x y z− − + =
và đường thẳng d:
1 2
2 1 3
x y z− −
= =

. Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng của A

qua mp(P). Tìm tọa độ của điểm M trên đường thẳng d sao cho khỏang cách từ M đến mp(P)
bằng 3.
…………………………………………
KỲ THI QUỐC GIA 2015. MÔN TOÁN 12
ĐỀ THI THỬ SỐ 10
…………
Câu 1:(2điểm) Cho hàm số
2 1
1
x
y
x

=
+
có đồ thị
( )
C
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
( )
C
.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp điểm có hoành độ
1x
=
Câu 2:(1điểm) Cho góc
;
2
π
α π

 

 ÷
 

3
sin
5
α
=
. Tính
2
tan
1 tan
A
α
α
=
+
Câu 3:(1điểm) Giải các bất phương trình sau:

( )
) log 2 1 log
3 3
a x x+ ≤ −

( )
2 2
) 2 3 2 2b x x x x x+ + − ≥ − −
Câu 4:(1điểm) Tính tích phân sau:

( )
2
3
2 ln
1
I x x dx= +

Câu 5:(1điểm) Cho số phức
z
thỏa mãn điều kiện:
( ) ( )
1 3 2 6i z i z i+ + − = −
.Tìm môđun của
số phức
z
Câu 6:(1điểm) Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện
( )
1
7 3
4 3
n n
C C n
n n
+
− = +
+ −
. Tìm số
hạng chứa
8
x

trong khai triển theo nhị thức Niu-tơn của biểu thức
1
5
( 0)
3
n
x x
x
 
 ÷
 ÷
 
+ >
Câu 7:(1điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành,
·
0
2 2 ; 60AB AD a DAB= = =
; mặt bên (SAB) là tam giác cân tại S,
( ) ( )
SAB ABCD⊥
. Gọi M là
trung điểm CD, góc giữa SM và mặt đáy bằng
0
60
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và
khoảng cách giữa AM và SD.
Câu 8:(1điểm) Trong mặt phẳng
Oxy
. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC biết
( )

4; 5B
− −
, đường cao kẻ từ A và trung tuyến kẻ từ C có phương trình lần lượt là
5 8 8 0 ; 5 3 4 0x y x y+ − = − + =
Câu 9:(1điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm
( ) ( )
2;0;0 ; 1;1; 1A B −
. Viết
phương trình mặt phẳng trung trực (P) của đoạn thẳng AB và phương trình mặt cầu (S) tâm O
và tiếp xúc mặt phẳng (P).
…………………………………………

×