Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của vốn đầu tư phát triển tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000- 2007

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (141.8 KB, 19 trang )


ĐỀ TÀI
Sử dụng mô hình kinh tế lượng
phân tích tác động của vốn đầu tư
phát triển tới tăng trưởng kinh tế
Việt Nam giai đoạn 2000- 2007

Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Chương 2 THỰC TRẠNG VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CỦA ĐẦU TƯ
VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000- 2008

Chương 3: MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG
CỦA VỐN ĐẦU TƯ TỚI TĂNG TRƯỞNG

Chương 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

1.1 VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

1.2 TĂNG TRƯỞNG KINH T

1.4 CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

1.3 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ


Chương 2 THỰC TRẠNG VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CỦA
ĐẦU TƯ VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI
ĐOẠN 2000- 2007

2.1. SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ

2.2 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

2.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CHO TĂNG
TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000- 2007

2.1. SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ

2.2 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

2.2.1. Tăng trưởng của các ngành kinh tế

2.2 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

2.2.2. Tăng trưởng của các thành phần kinh tế

×