Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

Tiểu luận môn học Quản lý môi trường Đô thị và khu công nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.82 KB, 13 trang )

Tiểu luận môn học Quản lý môi trờng Đô thị và khu công nghiệp
MụC LụC
CHơNG I.......................................................................................................................................................................2
TặNG QUAN Về KHU CôNG NGHIệP QUANG MINH.......................................................................................2
1.1. GI I THIệU CHUNG................................................................................................................................................2
1.1.1. Vị trí địa lý.............................................................................................................................................3
1.1.2. Diện tích đất............................................................................................................................................3
1.1.3. Lực lợng lao động.......................................................................................................................................3
1.2. Cơ Sậ Hạ TầNG KHU CôNG NGHIệP........................................................................................................................3
1.2.1. Đất đai........................................................................................................................................................3
1.2.2. Nguồn điện................................................................................................................................................4
1.2.3. Hệ thống thoát nớc.......................................................................................................................................4
1.2.4. Xử lý nớc thải và chất thải rắn...................................................................................................................4
1.2.5. Hệ thống cung cấp nớc sạch........................................................................................................................4
1.2.6. Hệ thống giao thông nội bộ trong khu công nghiệp...................................................................................4
1.2.7. Hệ thống cây xanh.....................................................................................................................................4
1.2.8. Hệ thống thông tin......................................................................................................................................4
1.3. HIệN TRạNG MôI TRấNG TạI KHU CôNG NGHIệP...................................................................................................5
1.3.1. Ô nhiễm môi trờng tại khu công nghiệp Quang Minh.................................................................................5
1.3.2. Thực trạng quản lý môi trờng tại khu công nghiệp Quang Minh.................................................................6
CHơNG II......................................................................................................................................................................7
CáC GIảI PHáP CầN TH C HIệN để đảM BảO S PHáT TRIểN BềN VữNG CẹA KHU CôNG
NGHIệP.........................................................................................................................................................................8
2.1. CáC GIảI PHáP Kĩ THUậT, CôNG NGHệ ..................................................................................................................8
2.1.1. Giải pháp bảo vệ môi trờng không khí.......................................................................................................8
2.1.2. Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt.........................................................................................................................9
2.1.3. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn....................................................................................................................9
2.1.4. Giải pháp bảo vệ môi trờng nớc..................................................................................................................9
2.1.5. Quản lý chất thải rắn.................................................................................................................................9
2.2. Cơ CHế CHíNH SáCH V QUảN Lí MôI TRấNG ....................................................................................................10
2.2.1. Cơ chế chính sách...................................................................................................................................10


2.2.2. Tăng cờng công tác quản lý môi trờng........................................................................................................12
Học viên: Dơng Thị Ngọc Oanh Lớp CNMT2008 1
Tiểu luận môn học Quản lý môi trờng Đô thị và khu công nghiệp
Chơng I
Tổng quan về khu công nghiệp quang minh
1.1. Giới thiệu chung
Khu cụng nghip Quang Minh c thnh lp theo Quyt nh s 3742/2004/Q-
UB do Ch tch U ban nhõn dõn tnh Vnh Phỳc cp ngy 22 thỏng 10 nm 2004 v vic
thnh lp, phờ duyt d ỏn v cho Cụng ty TNHH u t v Phỏt trin h tng Nam c
lm ch u t xõy dng v kinh doanh kt cu h tng Khu cụng nghip Quang Minh, th
trn Quang Minh, huyn Mờ Linh, TP H Ni.
Khu cụng nghip Quang Minh l Khu cụng nghip a ngnh, bao gm cỏc ngnh
ngh chớnh: Cụng nghip lp rỏp c khớ in t; ch bin thc phm; cụng nghip nh,
hng tiờu dựng; Ch bin trang sc; Sn xut linh kin in t chớnh xỏc, xe mỏy, ụtụ;
in gia dng; C khớ...
n cui thỏng 10-2004, khu Cụng nghip Quang Minh (Mờ Linh) ó thu hỳt 148 d
ỏn u t; trong ú cú 20 d ỏn nc ngoi v 128 d ỏn trong nc c cp giy phộp
xõy dng trờn din tichs 2.300ha vi s vn u t 4.900 t ng v 100 triu USD. D
kin khi cỏc d ỏn i vo hot ng s gii quyt vic lm cho 34.000 lao ng. Hin nay
ó cú 117 d ỏn ang tin hnh xõy dng, lp t thit b; 16 d ỏn ó i vo hot ng, 15
d ỏn ang trin khai cụng tỏc n bự gii phúng mt bng
Bn quy hoch KCN Quang Minh
Học viên: Dơng Thị Ngọc Oanh Lớp CNMT2008 2
Tiểu luận môn học Quản lý môi trờng Đô thị và khu công nghiệp
1.1.1. Vị trí địa lý
Khu cụng nghip Quang Minh thuc th trn Quang Minh v th trn Chi ụng, huyn
Mờ Linh, Thnh ph H Ni cú din tớch 344,4 ha vi phm vi, ranh gii c xỏc nh
nh sau:
- Phớa Bc : Giỏp khu dõn c ven sụng C L thuc xó Quang Minh
- Phớa Nam : Giỏp ng cao tc Bc Thng Long - Ni Bi

- Phớa ụng : Giỏp xó Kim Hoa, huyn Mờ Linh, TP H Ni
- Phớa Tõy : Giỏp tuyn ng st H Ni Lo Cai
Khong cỏch n Khu cụng nghip Quang Minh:
* Cỏch Sõn bay quc t Ni Bi: 3 km
* Cỏch trung tõm Thnh ph H Ni: 15 km
* Cỏch Cng Hi Phũng: 100 km
* Cỏch Cng nc sõu Qung Ninh Cỏi Lõn: 120 km
Khu cụng nghip Quang Minh nm giỏp ng cao tc Bc Thng Long - Ni Bi v
ng st H Ni Lo Cai, lin k cng Hng khụng Quc t Ni Bi, u trc giao
thụng ng st v ng Quc l 18 t trung tõm min Bc ra Cng Hi Phũng v Cng
nc sõu Qung Ninh Cỏi Lõn rt thun tin cho vic vn chuyn hng hoỏ.
1.1.2. Diện tích đất
Quy hoch chung 1.600 ha, trong ú din tớch t giai on 1 l 344,4 ha, n ht
thỏng 3-2004 ó lp y 100% din tớch cụng nghip cho thuờ giai on 1, tnh ang quy
hoch m rng khu cụng nghip ny thờm 150 ha.
1.1.3. Lực lợng lao động
H Ni l ni hng nm cung cp hng vn lao ng c o to chuyờn sõu v
qun lý, k thut v tay ngh cao. Dõn s TP H Ni khong 6,5 triu ngi, trong ú
khong 70% l dõn s trong tui lao ng. õy l ngun lao ng cung cp y cho
nhu cu trong Khu cụng nghip.
Khong cỏch t trung tõm TP H Ni n Khu cụng nghip khong 07 km, m bo
cho vic lc lng lao ng t H Ni i li hng ngy n KCN thun tin v d dng.
1.2. Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
1.2.1. Đất đai
* Cao san nn trung bỡnh 9,8 m
* Cht t: cng v ó san nn
Học viên: Dơng Thị Ngọc Oanh Lớp CNMT2008 3
Tiểu luận môn học Quản lý môi trờng Đô thị và khu công nghiệp
1.2.2. Nguồn điện
- Ngun in c cung cp liờn tc v n nh c ly t tuyn in cao th ca

Thnh ph H Ni.
- Tng cụng sut ton khu khong 60.000 KVA.
- Mng li in c cung cp dc cỏc ng giao thụng ni b trong KCN. Doanh
nghip u t v xõy dng trm h th tu theo cụng sut tiờu th.
1.2.3. Hệ thống thoát nớc
H thng thoỏt nc ma v nc thi (nc thi cụng nghip v nc thi sinh hot)
c xõy dng riờng bit. Nc ma c thu gom qua h thng cng v thoỏt ra cỏc sụng
trong khu vc. Nc thi c thu gom v Nh mỏy x lý nc thi ca KCN.
1.2.4. Xử lý nớc thải và chất thải rắn
Ton b nc thi cụng nghip v nc thi sinh hot c Doanh nghip x lý t
tiờu chun ti thiu mc nc C trc khi x ra h thng ng nc thi chung ca KCN.
Sau ú, KCN s tip tc x lý t tiờu chun theo quy nh ca Chớnh Ph Vit Nam.
Cht thi rn: cỏc Nh mỏy trong KCN s ký Hp ng phõn loi, thu gom v vn
chuyn rỏc thi vi cỏc n v cú chc nng phõn loi, thu gom v vn chuyn rỏc thi
vn chuyn rỏc thi ra khi KCN trỏnh gõy ụ nhim mụi trng.
1.2.5. Hệ thống cung cấp nớc sạch
H thng cung cp nc sch c u ni n tn chõn tng ro tng Doanh
nghip.
1.2.6. Hệ thống giao thông nội bộ trong khu công nghiệp
- H thng ng giao thụng ni b c thit k hp lý phc v cho vic i li
cho cỏc phng tin giao thụng n tng lụ t mt cỏch d dng, thun tin
- H thng ng khu trung tõm rng 36m, ng nhỏnh rng 24m.
- H thng ng chiu sỏng c lp t dc theo cỏc tuyn ng.
1.2.7. Hệ thống cây xanh
H thng cõy xanh chim 10-12% din tớch ton KCN, kt hp gia cõy xanh tp
trung v cõy xanh dc cỏc tuyn ng to cnh quan chung ca KCN.
1.2.8. Hệ thống thông tin
H thng vin thụng t tiờu chun quc t v luụn sn sng ỏp ng nhu cu thụng tin
liờn lc. H thng cỏp quang ngm c u ni trc tip n chõn hng ro ca tng
Doanh nghip.

Học viên: Dơng Thị Ngọc Oanh Lớp CNMT2008 4
Tiểu luận môn học Quản lý môi trờng Đô thị và khu công nghiệp
1.3. Hiện trạng môi trờng tại khu công nghiệp
1.3.1. Ô nhiễm môi trờng tại khu công nghiệp Quang Minh
Theo S Ti nguyờn v Mụi trng (TN-MT) H Ni, kt qu kim tra cỏc c s,
doanh nghip (DN) trong khu cụng nghip (KCN) Quang Minh (huyn Mờ Linh) cho thy,
tt c 32 n v u vi phm phỏp lut bo v mụi trng nghiờm trng.
Qua kim tra, ch cú 2 c s c kim tra cú cht lng nc x thi t tiờu chun
cho phộp; cú 10 c s cht lng nc x thi vt tiờu chun cho phộp ti 10 ln. Vic
qun lý cht nguy hi ca cỏc DN trong KCN cha tt, cú ti 27 c s qun lý cht thi
nguy hi khụng ỳng quy nh, nh cht thi khụng c phõn loi, ngoi tri, ln vi
rỏc thi sinh hot; khụng ký hp ng thu gom, vn chuyn, x lý, tiờu hu cht thi nguy
hi vi n v cú chc nng. Ngoi ra, trong KCN Quang Minh cú ti 14 c s khai thỏc
nc ngm khụng cú giy phộp, hoc khai thỏc nc vt quỏ lu lng cho phộp trong
giy phộp.
on kim tra ca S TNMT H Ni ó ly mu nc, t, khụng khớ nhiu v trớ
xung quanh KCN quan trc, ỏnh giỏ tng th. Cỏc thụng s c a ra phõn tớch cho
tng cht lng mụi trng so sỏnh vi Tiờu chun cht lng Vit Nam v nng ti
a cho phộp.
Cht lng mụi trng khụng khớ xung quanh ti im sỏt tng ro ngn cỏch gia
KCN v khu vc xung quanh cho thy: Nng bi cao hn TCVN cho phộp 1,108 ln,
nng H2S vt gii hn cho phộp 3,379 ln. mt s a im khỏc, kt qu quan trc
cng cho thy, H2S v bi vt quỏ gii hn cho phộp ca TCVN nhiu ln.
V kt qu phõn tớch nc mt, c quan chc nng cng ó phõn tớch cỏc thụng s pH,
mu sc, BOD5 20 C, COD, Amoni, Hg, Ni, Photpho, Coliform cỏc a im
quanh khu cụng nghip, mng thoỏt nc khu dõn c u vt quỏ tiờu chun cho
phộp. Cỏc ch s v Amoni u rt cao, vt trờn 10 ln.
Phõn tớch nc thi ti cng thi chung ca KCN (bao gm nc thi sau khi x lý,
nc thi t h thng thoỏt nc mt, nc thi cha c x lý ca cỏc c s), kt qu
cng cho thy: Nng cỏc cht nh TSS, Sun fua (S2-), Fe, BOD5 20 C cng u

vt gii hn cho phộp.
c bit, kt qu phõn tớch nc ngm ti mt s im trong khu dõn c thụn p
Tre cho thy hm lng Colifom (ch tiờu ụ nhim vi sinh) vt quỏ cao gii hn.
Kt qu quan trc mu t, phõn tớch cỏc thụng s As, Cu, Zn cng vt gii hn cho
phộp rt nhiu ln.
Học viên: Dơng Thị Ngọc Oanh Lớp CNMT2008 5

×