Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (261.3 KB, 46 trang )

Trang 1
TUẦN 1 TIẾT 1
Ngày dạy:
HỌC BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
( Dân ca Nùng_ Đặt lời: Anh Hoàng )
 
I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Hát đồng đều, rõ lời.
- Biết bài hát là dân ca của dân tộc Nùng.
II. Chuẩn bò:
- GV hát chuẩn xác.
- Nhạc cụ, tranh ảnh.
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát
Giáo viên Học sinh
- Giới thiệu bài hát
- Hát mẫu
- Đọc lời ca theo tiết tấu
- Hướng dẫn học sinh khởi động
giọng
- Dạy hát từng câu, chia bài hát thành
5 câu ( Móc xích).
-Học sinh lắng nghe
- Học sinh lắng nghe
- Đọc theo hướng dẫn của giáo viên
- Khởi động theo hướng dẫn
- Hát từng câu theo sự hướng dẫn của
giáo viên.
* HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vận động phụ họa.
Giáo viên Học sinh


- Giáo viên hướng dẫn học sinh hát
kết hợp vỗ tay theo phách
- Luyện học sinh vỗ tay đều
- Giáo viên hát và thực hành mẫu
( Quê hương em biết bao tươi đẹp)

.
- Học sinh chú ý theo dõi
- Học sinh thực hành vỗ tay
- Quan sát giáo viên làm
- Học sinh thực hành cả bài( vỗ tay
theo phách)
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 2
Giáo viên bắt nhòp cho học sinh thực
hành.
- Giáo viên chia nhóm cho học sinh
thực hành theo nhóm.
- Thực hành cả lớp
- Học sinh chia làm 2 nhóm ( nhóm 1
hát, nhóm 2 vỗ tay).
- Thực hành cá nhân vài em.
Củng cố:
- Giáo viên gọi vài em.
- Nhận xét, đánh giá tiết học.
Hướng dẫn học ở nhà:
- Hát ôn ở nhà cho thuộc.

TUẦN 2 TIẾT 2
Ngày dạy:

ÔN BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
 
I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Tập biểu diễn bài hát.
II. Chuẩn bò:
- Giáo viên chuẩn bò vài động tác phụ họa.
- Nhạc cụ ( kèn melodion).
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu :
* HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát: “Quê hương tươi đẹp”.
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên đàn cho học sinh nghe lại
giai điệu của bài hát.
- Hỏi tên bài hát
- Khởi động giọng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh hát
ôn
-Học sinh im lặng lắng nghe.
- Nói được tên bài hát
- Thực hành cả lớp
- Cá nhân ( vài em) – hát theo nhóm
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 3
* HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp động tác phụ hoạ.
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên hướng dẫn học sinh hát
kết hợp vỗ tay và nhún chân theo
nhòp 2.
- Giáo viên thực hiện mẫu
- Hướng dẫn học sinh thực hành trước

lớp.
- Giáo viên nhận xét
- Học sinh nghe, quan sát.
- Lắng nghe
- Học sinh thực hành theo giáo viên
- Học sinh biểu diễn trước lớp.
* HOẠT ĐỘNG III: Hát kết hợp vổ tay theo tiết tấu lời ca.
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên thực hành mẫu
♫ ♫ ♫
Quê hương em biết bao tươi đẹp
- Giáo viên chia nhóm: 2 nhóm.
- Học sinh lắng nghe, quan sát
-Học sinh thực hành theo giáo viên
- Thực hành theo nhóm
Nhóm 1: Hát - Nhóm 2: Vỗ tay
Củng cố:
- Giáo viên gọi vài em khá hát lại toàn bài kết hợp múa, vỗ tay
theo tiết tấu.
- Gọi 3 em mỗi em thực hành 1 kiểu.
Hướng dẫn học ở nhà:
- Thực hành bài hát ở nhà, kết hợp động tác phụ họa.

TUẦN 3 TIẾT 3
Ngày dạy:
HỌC BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
( Nhạc và lời: Phạm Tuyên)

Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 4

I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Biết bài hát của nhạc sỉ Phạm Tuyên.
II. Chuẩn bò:
- GV hát chuẩn xác bài hát.
- Nhạc cụ : kèn melodion.
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát
Giáo viên Học sinh
- Giới thiệu bài hát ( Trích nhạc cảnh:
Mèo đi câu cá của Nhạc sỉ Phạm
Tuyên).
- Hát mẫu
- Đọc lời ca theo tiết tấu
- Luyện giọng: âm a, i
- Dạy hát từng câu ngắn ( Móc xích).
-Học sinh im lặng, lắng nghe
- Trật tự, lắng nghe
- Đọc theo hướng dẫn của giáo viên
- Đọc cao độ a,i với 3 nốt : Đ -R-M
- Hát theo sự hướng dẫn của giáo
viên, hát đều đến hết bài.
* HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu và phách.
Giáo viên Học sinh
- Làm mẫu động tác vỗ tay theo
phách
- Hát kết hợp vỗ tay từng phách của
lời ca.
- Hướng dẫn học sinh hát vỗ tay theo
tiết tấu lời ca

- Chia nhóm
- Học sinh nhìn xem giáo viên làm
- Thực hành động tác vỗ tay
- Hát kết hợp vỗ tay theo từng phách
của lời ca:
( Chim ca líu lo _ Hoa như đón chào_
- Học sinh theo dõi giáo viên làm
mẫu và làm theo giáo viên
Chim ca líu lo, Hoa như đón chào
- Thực hành từng nhóm.
Củng cố:
- Giáo viên hát toàn bài, đệm nhạc.
- Hướng dẫn học sinh hát nhún chân nhòp nhàng
- Cá nhân ( vài em).
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 5
Hướng dẫn học ở nhà:
- Về nhà hát lại cho thuộc.

TUẦN 4 TIẾT 4
Ngày dạy:
ÔN BÀI HÁT: MỜI BẠNVUI MÚA CA
TRÒ CHƠI : NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ
 
I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Tập biểu diễn và vận động phụ họa
- Đọc đúng tiết tấu bài đồng dao: Ngựa ông đã về.
II. Giáo viên chuẩn bò:
-Nhạc cụ: kèn.

- Một vài thanh que
- Thuộc câu đồng dao, nắm vững trò chơi.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát đã học
Giáo viên Học sinh
- Cho học sinh nghe giai điệu bài hát
đã học
- Hát lại bài hát
- Hướng dẫn học sinh vỗ tay theo
phách kết hợp nhún chân
- Tổ chức biểu diễn trước lớp
- Nhắc lại tên bài hát đã học
- Lắng nghe và hát lại
- Thực hành nhóm vỗ tay, nhún chân
theo phách
- Hát đơn ca, tóp ca.
* HOẠT ĐỘNG II: Trò chơi: Ngựa ông đã về
Giáo viên Học sinh
- Hướng dẫn học sinh đọc câu đồng
dao theo tiết tấu
- Lắng nghe, quan sát thực hành mẫu
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 6
. .

- Hướng dẫn học sinh đọc lại nhiều
lần cho thạo
- Chia nhóm đọc
- Hướng dẫn đọc kết hợp vỗ tay theo
tiết tấu

- Hướng dẫn chơi trò chơi
- Đọc thuộc câu hát
-Học sinh đọc
- Nhóm 1: đọc
Nhóm 2: vỗ tay
- Làm động tác ngựa phi:
+ Tay trái chống hông
+ Tay phải vung về trước, nhún.

Củng cố:
- Nhận xét trò chơi
- Thực hành cả lớp cùng giáo viên
Hướng dẫn học ở nhà:
- Hát ôn bài hát : Mời bạn vui múa ca.
- Chơi trò chơi ở nhà.

TUẦN 5 TIẾT 5
Ngày dạy:
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
MỜI BẠN VUI MÚA
CA
 
I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay đệm theo phách hoặc theo tiết
tấu lời ca.
- Biết làm động tác phụ hoạ và trò chơi.
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 7
II. Chuẩn bò:

- GV hát chuẩn xác bài hát.
- Nhạc cụ quen dùng.
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát “ Quê hương tươi đẹp”
Giáo viên Học sinh
- Đàn giai điệu
- Bắt nhòp
- Hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay theo
phách
( Quê hương em biết bao tươi đẹp)
- Giáo viên làm mẫu: hát kết hợp vỗ
tay theo tiết tấu lời ca.
-Học sinh lắng nghe, nói đúng tên bài
hát
- Hát theo hướng dẫn của giáo viên
( cả lớp)
-Thực hành cả lớp – cá nhân ( vài
em)
- Chia nhóm:
Nhóm 1: hát
Nhóm 2: vỗ tay theo phách
- Cả lớp thưc hành
* HOẠT ĐỘNG II: Ôn bài hát “ Mời bạn vui múa ca”
Giáo viên Học sinh
- Đàn giai điệu
- Hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay theo
phách
- Giáo viên làm mẫu
hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu
- Nghe nhạc, nói đúng tên bài hát

- Hát cả lớp, cá nhân
( Chim ca líu lo, hoa như đón chào)
- Thực hiện theo nhóm ( 2 nhóm)
( Chim ca líu lo, hoa như đón chào)
* HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi âm nhạc
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên làm mẫu:
đọc theo tiết tấu
• •
- Trật tự quan sát giáo viên làm mẫu
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 8
Nhong nhong nhong ngựa ông đã về
cắt
cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn.
- Thực hiện lần 2 kết hợp vỗ tay
- Hướng dẫn học sinh làm động tác
cưỡi ngựa+ nhún
- Thực hiện đọc kết hợp vận động
- Đọc thuộc câu tiết tấu
- Thực hành cả lớp theo giáo viên
- Học sinh làm cùng giáo viên
Củng cố – hướng dẫn học ở nhà:
- Giáo viên gọi vài em hát ôn hai bài hát.
- Thực hành cả lớp trò chơi cưỡi ngựa nhiều lần
- Về nhà: Hát ôn 2 bài hát cho thuộc.

TUẦN 6 TIẾT 6
Ngày dạy:
HỌC BÀI HÁT: TÌM BẠN THÂN ( Lời 1 )

Nhạc và lời :Việt Anh
 
I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu, lời 1.
- Biết tên tác giả bài hát: Việt Anh
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo phách.
II. Chuẩn bò:
- Hát chuẩn xác bài hát
- Tìm hiểu bài hát : Tiết tấu rộn ràng, điệu đẹp. Nói về tình bạn
thân ái của tuổi thơ.
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát: Tìm bạn thân
Giáo viên Học sinh
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 9
-Giới thiệu bài hát ( ở trường, lớp các
em ai cũng có nhiều bạn mới rất dễ
mến….)
- Đàn giai điệu
- Hát mẫu
- Hướng dẫn học sinh đọc theo từng
câu ngắn theo tiết tấu.
- khởi động giọng: a,i
- Dạy hát từng câu (móc xích )
- Chia nhóm
- Nghe, trả lời câu hỏi của giáo viên
- Lắng nghe
- Đọc thuộc từng câu theo tiết tấu
- Thực hành cả lớp
- Hát theo hướng dẫn của giáo viên

- Thực hành theo nhóm ( 4 nhóm )
* HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách.
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên hướng dẫn học sinh hát
kết hợp vỗ tay đệm theo phách
( Nào ai ngoan ai xinh ai tươi )
- Hướng dẫn học sinh thực hành
- Chia nhóm

- Quan sát mẫu.
- Thực hành cả lớp , cá nhân
- 2 nhóm : Nhóm 1: hát
Nhóm 2: Vỗ tay
Củng cố – Hướng dẫn về nhà:
- Cả lớp cùng thực hành kết hợp vỗ tay.
- Giáo viên giáo dục tình cảm: yêu thương giúp đỡ bạn
- Về nhà: Hát lại cho thuộc.

TUẦN 7 TIẾT 7
Ngày dạy:
HỌC TIẾP BÀI HÁT: TÌM BẠN THÂN (Lời 2)
Nhạc và lời :Việt Anh
 
I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu ( Thuộc cả lời 1+ 2).
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 10
- Học sinh thực hiện được vài động tác phụ hoạ
II. Chuẩn bò:
- Hát chuẩn xác lời 2

- Biết vài động tác phụ hoạ
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Dạy hát lời 2
Giáo viên Học sinh
- Phân tích : lời 2 ( nhạc điệu giống
lời 1, khác lời ca)
- Hướng dẫn đọc lời 2 theo tiết tấu
- Khởi động giọng:
- Bắt nhòp
Dạy từng câu của lời 2
- Chia nhóm
- Lắng nghe
- Đọc đồng thanh theo hướng dẫn
Đọc cao độ: 3 âm
- cả lớp hát lai lời 1
- Hát từng câu theo hướng dẫn
- Học sinh hát theo nhóm
Nhóm 1: hát lời 1
Nhóm 2: hát lời 2
( đổi lại)
* HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp làm động tác
Giáo viên Học sinh
- Hướng dẫn mẫu động tác phụ hoạ
( Nhún chân theo phách, tay vẩy về
phía trước : 2 câu đầu)
( Hay tay giơ cao nắm vào nhau
nghiêng người sang 2 bên và xoay
tròn: 2 câu cuối)
- Hướng dẫn học sinh kết hợp từng
động tác

- Gọi vài em lên thực hành
- Chú ý quan sát( trật tự, im lặng)
- Làm cùng giáo viên ( cả lớp)
- thực hành từng nhóm
- Biểu diễn trước lớp
Củng cố – Hướng dẫn về nhà:
- Gọi vài em lên biểu diễn trước lớp
- Nhận xét đánh giá tiết học
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 11
- Về nhà: Thực hiện lại.

TUẦN 8 TIẾT 8
Ngày dạy:
HỌC BÀI HÁT: LÝ CÂY XANH
( Dân ca Nam Bộ)
 
I.Mục tiêu:
- Biết bài Lý Cây Xanh là dân ca Nam Bộ.
- Hát đúng giai điệu và lời ca
- Hát đồng đều, rỏ lời.
II. Chuẩn bò:
- Phải thuộc bài hát
- Nhạc cụ, kèn Melodion, Tranh phong cảnh Nam Bộ
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát
Giáo viên Học sinh
-Giới thiệu bài hát : thể loại dân ca
Nam Bộ
- Đàn giai điệu

- Hát mẫu
- Hướng dẫn đọc bài hát
- Hướng dẫn khởi động
- Dạy từng câu ngắn nối tiếp đến hết
bài.
- Im lặng, theo dõi
- Lắng nghe
- Nghe, cảm nhận
- Đọc từng câu
- Đọc âm a, i ( theo 3 độ cao)
- Hát theo hướng dẫn
* HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vận động.
Giáo viên Học sinh
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 12
- Bắt nhòp
- Chia nhóm
- Hướng dẫn hát kết hợp vỗ phách
( Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh)

- Làm mẫu: hát kết hợp vỗ tay theo
tiết tấu lời ca

x x x x x x x x
- Hướng dẫn học sinh hát kết hợp vận
động phụ hoạ ( giáo viên làm mẫu
trước)
( Hai tay chống hông, vừa hát vừa
chống chân: phách mạnh, nhún chân
trái ><

- Hát cả lớp
- Chia 2 nhóm
Nhóm 1: hát
Nhóm 2: vỗ tay
( Đổi lại)
- Xem thực hành mẫu
- Thực hành nhóm
- Cá nhân ( vài em)
- Xem giáo viên thực hành mẫu
- Thực hành cả lớp
- Từng nhóm biểu diễn trước lớp.
Củng cố – Hướng dẫn về nhà:
- Học sinh vài em hát cá nhân
- Học sinh đọc câu thơ lục bát ( cây xanh xanh thì lá cũng xanh.
Chim đậu trên cành chim hót líu lo).
- Về nhà hát lại cho thuộc.

TUẦN 9 TIẾT 9
Ngày dạy:
ÔN TẬP BÀI HÁT: LÝ CÂY XANH
TẬP NÓI THƠ THEO TIẾT TẤU
 
I.Mục tiêu:
- Các em thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tập trình diễn bài hát kết
hợp vận động phụ hoa’
- Tập nói thơ theo âm hình tiết tấu bài “ Lý cây xanh”.
II. Chuẩn bò:
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 13
- Tranh phong cảnh Nam Bộ

- Nhạc cụ, băng nhạc
- Sưu tầm 1 số bài thơ ( 4 chữ)
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Ôn tập bài “ Lý cây xanh”
Giáo viên Học sinh
- Cho học sinh xem tranh ( nhắc lại
bài Lý cây xanh là dân ca Nam Bộ)
- Hướng dẫn hát cả lớp ( Giáo viên
sửa sai) sau đó tập luyện theo tổ
nhóm.
- Hướng dẫn hát kết hợp phụ hoạ
- Cho học sinh hát kết hợp gõ đệm
- Cho học sinh biểu diễn trước lớp
- Xem tranh , đọc câu thơ: Cây xanh…
thì lá…
- Hát đồng thanh cả lớp
- Hát theo nhóm
- Hát kết hợp nhún chân vỗ tay theo
phách…
- Hát cá nhân 1 số em
* HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách.
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nói
thơ theo tiết tấu bằng lời ca của bài
Lý cây xanh
Cho các em vận dụng để đọc 1 số câu
thơ khác ( giáo viên đọc mẫu, học
sinh đọc theo kết hợp vỗ tay)

- Đọc bài Lý cây xanh theo đúng tiết

tấu
Cái cây xanh xanh………
- Đọc theo giáo viên
( Vừa đi vừa nhảy là chim chèo bẻo)
( Chú bé loắt choắt…
Củng cố – Hướng dẫn về nhà:
- Giáo viên cho các em hát lai bài Lý cây xanh ( vừa hát vừa vỗ
tay nhòp nhàng
- Về nhà: Hát thuộc bài hát.


TUẦN 10 TIẾT 10
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 14
Ngày dạy:
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: TÌM BẠN THÂN
LÝ CÂY XANH
 
I.Mục tiêu:
- Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.
- Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách hoặc tiết tấu.
II. Chuẩn bò:
- Nhạc cụ đệm
- Một số động tác vổ tay thành thạo.
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Ôân bài hát: Tìm bạn thân
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên bắt giọng
- Giáo viên nhận xét
- Giáo viên cho từng nhóm biểu diễn

trước lớp.
-Cả lớp hát ôn bài hát ( kết hợp vỗ
tay các kiểu)
-Kết hợp vận động phụ hoạ ( cá nhân
+ nhóm).
* HOẠT ĐỘNG II: Ôn bài hát: Lý cây xanh.
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên bắt giọng
- Giáo viên cho từng nhóm HT biểu
diễn kết hợp các động tác phụ hoạ
-C lớp ôn tập bài hát.
- Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách
và tiết tấu
- Tập nói thơ 4 chữ…
Củng cố:
- Giáo viên kiểm tra một số em.
- Nhận xét chất lượng giọng hát.
Hướng dẫn học ở nhà:
- Hát ôn .
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 15

TUẦN 11 TIẾT 11
Ngày dạy:
HỌC BÀI HÁT: ĐÀN GÀ CON
Nhạc: Phi – líp – pen – cô – Lời : Việt Anh
 
I.Mục tiêu:
- Học sinh biết hát: Đàn gà con do nhạc só người Nga( Philippencô)
sáng tác nhạc.

- Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca.
- Hát đồng đều, rỏ lời.
II. Chuẩn bò:
- Hát chuẩn xác: Đàn gà con.
- Nhạc cụ: kèn melodion.
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát
Giáo viên Học sinh
- Giới thiệu bài hát
- Hát mẫu
- Đọc lời ca theo tiết tấu
- Hướng dẫn học sinh hát từng câu
( Giáo viên chia bài hát thành 2 lời)
- Dạy lời 1 tiếp theo lời 2
-Học sinh lắng nghe
- Nghe hát
- Đọc theo hướng dẫn của giáo viên
- Hát theo giáo viên.
-Dựa vào nền nhạc lời 1 ( hát lời 2).
* HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vận động phụ họa.
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên hướng dẫn học sinh hát
kết hợp vỗ tay theo phách.
- Theo dõi sửa sai.
- Theo dõi giáo viên làm mẫu và vỗ
tay đệm theo.
Trông kia đàn gà con lông vàng
Củng cố:
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 16

- Học sinh hát lại một lần ( vừa hát vừa vổ tay theo phách).
- Cả lớp thực hành theo mẫu của giáo viên.
- Cá nhân vài em.
- Giáo viên nhận xét tiết học .
Hướng dẫn học ở nhà:
- Hát ôn cho thuộc bài hát.

TUẦN 12 TIẾT 12
Ngày dạy:
ÔN BÀI HÁT: ĐÀN GÀ CON
 
I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Hát đồng đều, rỏ lời.
II. Chuẩn bò:
Giáo viên:-Hát chuẩn xác.
-Nhạc cụ.
Học sinh: - Dụng cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát: Đàn gà con
Giáo viên Học sinh
- Giới thiệu.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh khởi động.
- Đọc từng câu.
- Hát từng câu.
-Học sinh lắng nghe.
- Học sinh nghe nhạc.
- Thực hành cả lớp.
- Đọc theo.

- Hát theo hướng dẫn.
* HOẠT ĐỘNG II: Vỗ tay theo phách.
Giáo viên Học sinh
- Thực hành mẫu.
Trông kìa đàn gà con lông vàng.
- Vổ tay theo cả lớp.
- Nghe nhạc.
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 17
- Thực hành theo nhóm.
Củng cố:
- Thực hành hát kết hợp vỗ tay.
- Cá nhân vài em.
- Cả lớp.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
Hướng dẫn học ở nhà:
- Về nhà tập hát lại.

TUẦN 13 TIẾT 13
Ngày dạy:
HỌC BÀI HÁT: ÏSẮP ĐẾN TẾT RỒI
Nhạc và lơì :
øHoàng Vân
 
I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Học sinh biết vừa hát vừa vổ tay theo phách, vổ tay theo tiết tấu
lời ca.
- Học sinh biết hát kết hợp vận động.
II. Chuẩn bò:

- Giáo viên: Hát chuẩn xác. băng nhạc, nhạc cu.ï
- Học sinh: dụng cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát
Giáo viên Học sinh
- Giới thiệu sơ lược bài hát.
- Hát mẫu ( đệm đàn).
-Học sinh lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe.
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 18
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia làm 4 câu.
- Hướng dẫn từng câu.
- Hướng dẫn vổ tiết tấu ở câu cuối
bài.
- Đọc theo tiết tấu.
- Hát theo giáo viên.
- Vỗ tay theo tiết tấu.
/ / /
* HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vổ tay
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên làm mẫu ( hát vỗ tay theo
phách).
- Yêu cầu
- Hướng dẫn hát kết hợp vỗ theo tiết
tấu.
- Hướng dẫn hát kết hợp nhún chân
- Theo dõi
- Học sinh thực hành theo nhóm, cá

nhân, tốp ca biểu diễn trước lớp.
Củng cố:
- Chọn một tốp lên biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét tiết học.
Hướng dẫn học ở nhà:
- Về nhà hát cho thuộc.

TUẦN 14 TIẾT 14
Ngày dạy:
ÔN BÀI HÁT: ÏSẮP ĐẾN TẾT RỒI
 
I.Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Học sinh tập biểu diễn bài hát.
II. Chuẩn bò:
- Nhạc cụ
- Tranh Tết
- Dụng cụ gõ.
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 19
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Ôân bài hát
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên đệm đàn
- Hát lại
- Yêu cầu
- Hướng dẫn hát + gõ phách
- Giáo viên theo dõi, sửa sai.
- Nghe nhạc
- Theo dõi

- Cả lớp hát
- Thực hành cả lớp ( Thực hành
nhóm)
* HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vận động phụ họa.
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên làm mẫu động tác vận
động.
- Yêu cầu.
- Đệm đàn.
- Sửa sai, theo dõi.
- Học sinh chú ý theo dõi.
- Học sinh làm theo.
- Hát kết hợp vận động theo nhạc.
Củng cố:
- Chọn vài nhóm lên biểu diển + động tác phụ họa.
- Nhận xét tiết học.
Hướng dẫn học ở nhà: - Về nhà hát ôn bài.

TUẦN 15 TIẾT 15
Ngày dạy:
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT:- ĐÀN GÀ CON
- SẮP ĐỀN TẾT
RỒI
 
I.Mục tiêu:
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 20
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Kết hợp động tác vổ tay theo phách hoặc vận động phụ họa.
- Tập đọc thơ 4 chữ.

II. Chuẩn bò:
- Nhạc cụ, dụng cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát: Đàn gà con.
Giáo viên Học sinh
- Hát ôn
- Chỉ đònh
- Hướng dẫn gõ theo phách

X X X X X X V
- Yêu cầu
- Nhận xét.
- Hát cả lớp
- Hát cá nhân
- Cả lớp
- Làm theo hướng dẫn
- Hát cả lớp
- Thực hành nhóm
* HOẠT ĐỘNG II: Ôn bài hát: “ Sắp đến Tết rồi”
Giáo viên Học sinh
- Yêu cầu
- Làm mẫu ( đàn đệm)
- Hướng dẫn gõ phách
/ / / /
X X X X X X X X
- Hướng dẫn gõ tiết tấu
- Yêu cầu.
- Hát cả lớp
- Cá nhân
- Thực hành cả lớp _ cá nhân

- Làm theo giáo viên
- Hát theo nhóm.
Củng cố:
- Chọn 2 nhóm lên biểu diễn.
- Cá nhân 2 em.
- Giáo viên nhận xét.
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 21
- Hát cả lớp.
Hướng dẫn học ở nhà:
- Hát ôn bài hát ở nhà.

TUẦN 16 TIẾT 16
Ngày dạy:
-NGHE QUỐC CA
-KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
 
I.Mục tiêu:
- Học sinh biết khi chào cờ có hát Quốc ca. Đứng nghiêm trang
trong lúc chào cờ.
- Qua câu chuyện biết mối liên quan giữa âm nhạc và đời sống.
II. Chuẩn bò:
Giáo viên: -Bài Quốc ca âm nhạc
- Tổ chức trò chơi.
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
* HOẠT ĐỘNG I: Nghe Quốc ca
Giáo viên Học sinh
- Giới thiệu ngắn gọn về Quốc ca
- Cho học sinh nghe nhạc.
- Tập học sinh đứng chào cờ.

- Nêu tư thế đứng lúc chào cờ.
-Học sinh lắng nghe.
- Học sinh nghe nhạc.
- Đứng nghiêm.
- Im lặng, mắt nhìn lá cơ.ø
* HOẠT ĐỘNG II: Kể chuyện “ Nai Ngọc”
Giáo viên Học sinh
- Giáo viên giới thiệu nội dung câu
chuyện Nai Ngọc
- Kể chậm rãi câu chuyện
- Đặt câu hỏi
- Nghe
- Im lặng nghe
- Trả lời
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 22
- Kết luận câu chuyện :Nai Ngọc có
sức mạnh giúp dân làng xua đuổi
muông thú, được mọi người yêu q.
- Nói lại ý nghóa câu chuyện
Củng cố:
- Nhắc lại tư thế chào cờ, nghe Quốc ca
- Hát bài : Sắp đến Tết rồi
Hướng dẫn học ở nhà:
- Hát ôn ở nhà.

TUẦN 17 TIẾT 17
Ngày dạy:
Học bài hát ; MẸ ĐI VẮNG
Nhạc và lời : Trònh Công Sơn

 
I.Mục tiêu:
- Biết Thêm 1 bài hát hay dành cho thiếu nhi
-Hát đúng giai điệu,hát đúng giai điệu tiết tấu lời ca
- tập biểu diễn trước lớp
II. Chuẩn bò:
- Nhạc cụ, bài hát mẩu
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG 1 : Dạy hát
Giáo viên Học sinh
-Giới thiệu sơ lược về bài hát,tác giả:
Trònh Công Sơn
- Hát mẫu ( đệm đàn).
- Hướng dẫn đọc lời ca
-HD khởi động giọng
- Chia làm 4 câu.
- Hướng dẫn từng câu. , mỗi câu cho
-Lắng nghe

-Đọc theo HD của GV
-Đọc thang âm trưởng : Đồ- Rê-Mi
-Tập hát từng câu, - Hát đúng giai
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 23
học sinh hát 2-3 lần để thuộc lời và
giai điệu bài hát
-GV theo dõi , sửa sai
GV bắt nhòp
điệu và tiết tấu theo hướng dẫn :
+ Hát đồng thanh.

+ Hát theo dãy, nhóm.
+ Hát cá nhân.
-Cả lớp hát toàn bài
HOẠT ĐỘNG 2 : Hát kết hợp gõ đệm
Giáo viên Học sinh
Hướng dẫn học sinh hát và vỗ tay
hoặc gõ đệm theo phách. Giáo viên
làm mẫu.
Mẹ đi vắng,me đi vắng……
* * ** * * **
Con cầm cây đàn con hát….
* * *
-Chú ý theo dõi
-Cả lớp và thực hiện theo
-Thực hành theo nhóm
Kết thúc:
- Gd tình cảmgia đình,hồn nhiên,vô tư của tuổi thơ
- Chọn những em khá giỏi biểu diễn
- Nhận xét tiết học.

TUẦN 18 TIẾT 18
Ngày dạy:
TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC
 
I.Mục tiêu:
- Tập cho học sinh mạnh dạn tham gia biểu diễn trước lớp.
II. Chuẩn bò:
- Nhạc cụ, các bài hát.
III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
Giáo viên Học sinh

- Hướng dẫn khởi động giọng.
- Đệm đàn lần lượt các bài đã dạy.
- Đọc thang âm.
- Nói đúng tên bài hát.
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 24
- Tổ chức cho HS biểu diễn trước lớp
- Hướng dẫn các động tác phụ hoạ
cho từng bài
- Giáo viên nhận xét từng em.
- Từng nhóm lên biểu diễn
- Hát kết hợp múa, hoặc nhún chân
theo nhòp, vổ tay.
Kết thúc:
- Chọn những em khá giỏi biểu diễn
- Nhận xét tiết học.

TUẦN 19 TIẾT 19
Ngày dạy:
HỌC BÀI HÁT: BẦU TRỜI XANH
Nhạc và lời : Nguyễn
Văn Quỳ
 
I.Mục tiêu:
- Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca.
- Hát đồng đều, rõ lời.
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca.
II. Chuẩn bò:
- Hát chuẩn xác bài hát Bầu trời xanh.
- Nhạc cụ đệm gõ.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
1/ Ổn đònh:
2/ Kiểm tra: hát 1 bài để khởi động giọng. Giáo viên đệm đàn.
3/ Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Dạy bài hát.
- Giới thiệu bài hát, nội dung, tác giả.
- Hát mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca.
- Học sinh chú ý nghe.
- Nghe hát mẫu.
- Tập đọc lời ca.
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ
Trang 25
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học
sinh hát 2-3 lần để thuộc lời và giai
điệu bài hát.
Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm
theo phách và tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn học sinh hát và vỗ tay
hoặc gõ đệm theo phách. Giáo viên
làm mẫu.
Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu
x x x x x
đám mây hồng hồng.
x x
- Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm
theo tiết tấu lời ca:
Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu
x x x x x x x

đám mây hồng hồng.
x x x x
4/ Củng cố:
Hôm nay các em học bài gì? Do ai
sáng tác?
5/ Dặn dò:
Về nhà học thuộc bài và gõ theo
phách.
- Tập hát từng câu theo hướng dẫn
của giáo viên
- Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo
hướng dẫn.
- Hát nhiều lần theo hướng dẫn:
+ Hát đồng thanh.
+ Hát theo dãy, nhóm.
+ Hát cá nhân.
- Học sinh xem giáo viên thực hiện
mẫu.
- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách.
- Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo
tiết tấu lời ca.
- Bầu trời xanh
Nguyễn Văn Quỳ sáng tác
-Học sinh ghi nhớ.

TUẦN 20 TIẾT 20
Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ

×