Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

Giáo án Thủ công lớp 1 cả năm_Bộ 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (146.35 KB, 37 trang )

TUẦN 1
Ngày dạy :
Bài 1: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:Hs biết một số loại giấy bìa và dụng học thủ công.
2.Kó năng :Biết sử dụng các loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công.
3.Thái độ :Biết giữ gìn đồ dùng học tập.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công.
-HS: Dụng cụ để học thủ công.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động (1’): n đònh đònh tổ chức.
2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bò đồ dùng học tập của Hs.
- Nhận xét.
3.Bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Giới thiệu bài (1’) : Ghi đề bài.
Hoạt động1: (10’) Giới thiệu giấy, bìa.
Mục tiêu: Cho hs quan sát giấy, bìa.
Cách tiến hành: Gv cho hs quan sát giấy, bìa.
+ Giới thiệu: Giấy, bìa được làm từ bột của nhiều loại cây: Tre,
nứa, bồ đề
+ Cho Hs xem quyển vở mới, giới thiệu giấy bên trong, bìa ở
ngoài.
+ Giấy màu để học thủ công, mặt trứơc là các màu: xanh, đỏ, tím,
vàng Mặt sau có kẻ ô.
Kết luận: Gọi Hs phân biệt giấy, bìa.
Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 2 : (13’) Giới thiệu dụng cụ để học thủ công
- Mục tiêu: Hs biết những dụng cụ để học thủ công.


- Cách tiến hành: Gv giới thiệu thước kẻ, bút chì, kéo, hồ
dán.
- Kết luận: Gọi hs nêu những dụng cụ để học thủ công.
Hoạt động cuối (3’) : Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu một số Hs nhắc lại nội dung bài học.
- Hs quan sát.
- 2 Hs trả lời.
- Hs quan sát.
- 2 Hs trả lời.
Giáo án Thủ công
- Giáo dục tư tưởng: +Cẩn thận khi dùng kéo.
+Cất giữ đồdùng học tập sau khi sử dụng
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
- Dặn dò: Chuẩn bò giấy trắng, giấy màu, hồ dán để học bài “Xé,
dán hình chữ nhật, hình tam giác”
RÚT KINH NGHIỆM:
Giáo án Thủ công
TUẦN :2
Ngày dạy :
Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức : HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc.
2.Kó năng : Xé , được hình chữ nhật, hình tam giác.
3.Thái độ : Biết xé thẳng, giữ vệ sinh lớp học.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác
- Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau
-HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay
III.Hoạt động dạy học: Tiết1
1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
3.Bài mới :
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét
Mục tiêu: Biết quan sát, phát hiện xung quanh có đồ
vật dạng hình chữ nhật, hình tam giác
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mãu, hỏi:
Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật nào
có danïg hình chữ nhật, hình tam giác?
Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình
chữ nhật, hình tam giác, em hãy ghi nhớ đặc điểm của
những hình đó để tập xé dán cho đúng
Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu
Mục tiêu : Hướng dẫn mẫu cách vẽ và dán hình chữ
nhật và hình tamgiác
Cách tiến hành :
1.Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối
các dấu dể thành hình chữ nhật.
- Dán qui trình lên bảng và hướng dẫn từng bước để vẽ
- Xé mẫu hình chữ nhật
2.Vẽ và xé dán hình tam giác
- HS quan sát
- Cửa ra vào, bảng, mặt
bàn, quyển sách có dạng
hình chữ nhật……
- Khăn quàng đỏ có dạng
hình tam giác
- HS quan sát
Thực hành: HS luyện tập

trên giấy nháp
Giáo án Thủ công
-Dùng bút chì vẽ hình tam giác.
-Làm mẫu và xé hình tam giác
3. GV hướng dẫn thao tác dán hình

Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: hướng dẫn HS thực hành trên giấy nháp.
Cách tiến hành : Hướng dẫn HS vẽ , xé
Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)
- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ
nhật, hình tam giác
- Đánh giá sản phẩm
- Dặn dò: về nhà chuẩn bò giấy màu để học tiếp tiết 2.
- Nhận xét tiết học
Luyện tập trên giấy nháp
-Quan sát cách dán hình
trên nền 1 tờ giấy trắng.
-Lần lượt thực hành theo
các bước vẽ, xé .
-2 HS nhắc lại
-Thu dọn vệ sinh.
RÚT KINH NGHIỆM:
Giáo án Thủ công
TUẦN :3
Ngày dạy :
Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC (T2)
I.Mục tiêu:

1.Kiến thức : HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc.
2.Kó năng : Xé , dán được hình chữ nhật, hình tam giác.
3.Thái độ : Biết xé thẳng, dán sạch sẽ vào vở, giữ vệ sinh lớp học.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác
- Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau
-HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay
III.Hoạt động dạy học: Tiết2
1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs đã làm ở tiết 1.
3.Bài mới :
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: ôn lại lí thuyết
Mục tiêu: nắm được quy trình xé hình chữ nhật, hình
tam giác.
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình xé
hình chữ nhật, hình tam giác.
Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời.
Hoạt động 2 : HS thực hành trên giấy màu
Mục tiêu: HS thực hành vẽ, xé và dán hình chữ nhật,
hình tamgiác
Cách tiến hành :
1.Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối
các dấu dể thành hình chữ nhật.
2.Vẽ và xé dán hình tam giác
-Dùng bút chì vẽ hình tam giác.
3. GV hướng dẫn thao tác dán hình

Nghỉ giữa tiết (5’)

Hoạt động 3: trình bày sản phẩm
Mục tiêu: hướng dẫn HS trình bày sản phẩm.
Cách tiến hành :
Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau
- HS quan sát và trả lời.
Thực hành: HS luyện tập
trên giấy màu và dán vào
vở thủ công.
- Các tổ trình bày sản phẩm
Giáo án Thủ công
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)
- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ
nhật, hình tam giác
- Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành
- Dặn dò: về nhà chuẩn bò giấy màu để học bài : Xé,
dán hình vuông hình tròn.
- Nhận xét tiết học.
của mình trên bảng lớp.
-Thu dọn vệ sinh.
RÚT KINH NGHIỆM:
Giáo án Thủ công
TUẦN 4
Ngày dạy :
Bài : XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN.

I.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết:
1. Kiến thức: HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy, cách xé, dán giấy để tạo hình.
2. Kó năng : Xé được đường thẳng , đường cong để tạo thành hình vuông, hình tròn theo
hướng dẫn và dán cho cân đối.
3. Thái độ : Giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ

II.Đồ dùng dạy học:
-GV :+ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn.
+ Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau
-HS :Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1.Khởi động : (1’) ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : (3’)
-Kiểm tra việc chuẫn bò vật liệu, dụng cụ của HS
-Nhận xét.
3.Bài mới :
Hoạt động dạy Hoạt động học
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét
Mục tiêu: cho Hs xem bài mẫu và giảng giải.
Cách tiến hành:
-Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật
nào có danïg hình vuông, hình tròn ?
Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình
hình vuông, hình tròn, em hãy ghi nhớ đặc điểm của
những hình đó để tập xé dán cho đúng
Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu
Mục tiêu: Hướng dẫn vẽ và xé hình vuông, hình tròn
Cách tiến hành:
a. Vẽ và xé hình vuông .
-V ẽ hình vuông.
-Dán quy trình 1 lên bảng.
-Hướng dẫn từng bước để xé.
-Gv làm mẫu.
b.Vẽ và xé hình tròn từ hình vuông.
- HS quan sát

- Viên gạch hoa lát nền có hiønh
vuông; ông trăng có hình tròn
- HS quan sát
-Hs làm trên giấy nháp.
Giáo án Thủ công
-Hướng dẫn vẽ 4 góc hơi uốn cong cho tròn đều.
-Dán quy trình 2 lên bảng.
-Hướng dẫn từng bước để xé.
-Gv làm mẫu.
Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: hướng dẫn HS thực hành
Cách tiến hành : Hướng dẫn HS vẽ , xé, dán trên giấy
nháp
-Yêu cầu HS kiểm tra lẫn nhau
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)
- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình
hình vuông, hình tròn
- Đánh giá sản phẩm
- Về nhà chuẩn bò giấy màu để học tiếp tiết 2
- Nhận xét tiết học.
-Thực hành: HS luyện tập trên
giấy nháp
-Luyện tập trên giấy nháp.
-Lần lượt thực hành theo các
bước vẽ,xé
-Thu dọn vệ sinh.
-2 HS nhắc lại

RÚT KINH NGHIỆM:

Giáo án Thủ công
TUẦN 5
Ngày dạy :
Bài : XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (T2).
I.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết:
1. Kiến thức: HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy, cách xé, dán giấy để tạo hình.
2. Kó năng : Xé được đường thẳng , đường cong để tạo thành hình vuông, hình tròn theo
hướng dẫn và dán cho cân đối.
3. Thái độ : Giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ
II.Đồ dùng dạy học:
-GV :+ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn.
+ Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau
-HS :Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1.Khởi động : (1’) ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : (3’)
-Kiểm tra việc chuẫn bò vật liệu, dụng cụ của HS
-Nhận xét.
3.Bài mới :
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôân lại lí thuyết
Mục tiêu: nắm được quy trình xé hình vuông, hình tròn.
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình
Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời.
Hoạt động 2 : HS thực hành trên giấy màu
Mục tiêu: HS thực hành vẽ, xé và dán hình vuông, hình
tròn.
Cách tiến hành :
1.Vẽ và xé hình vuông đếm ô và dùng bút chì nối các

dấu dể thành hình vuông.
2.Vẽ và xé dán hình tròn.
-Dùng bút chì vẽ hình tròn.
3. GV hướng dẫn thao tác dán hình

Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm
Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm.
- HS quan sát và trả lời.
Thực hành: HS luyện tập
trên giấy màu và dán vào
vở thủ công.
Giáo án Thủ công
Cách tiến hành :
Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)
- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán
hình vuông, hình tròn.
- Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn
thành
- Dặn dò: về nhà chuẩn bò giấy màu để học bài : Xé,
dán hình quả cam.
- Nhận xét tiết học.
- Các tổ trình bày sản phẩm
của mình trên bảng lớp.
-Thu dọn vệ sinh.

RÚT KINH NGHIỆM:
Giáo án Thủ công
TUẦN :6

Ngày dạy :
Bài: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức : HS biết cách xé hình quả cam từ hình vuông.
2.Kó năng :Xé , được hình hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối, phẳng.
3.Thái độ :Biết q trọng sản phẩm làm ra.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam, giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền,
khăn lau.
-HS: Giấy màu giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền, khăn lau.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1
1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
-Nhận xét kiểm tra
3.Bài mới :
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét
Mục tiêu: Cho HS xem tranh và gợi ý trả lời câu hỏi
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mãu và tìm hiểu đặc điểm, hình
dáng, màu sắc của quả cam. Hỏi:
-Quả cam có hình gì?
- Quả nào giống hình quả cam?
Kết luận: Quả cam có hình hơi tròn phía trên có cuống
và lá đáy hơi lõm , khi chín có màu vàng đỏ.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu
Mục tiêu: Hướng dẫn HS xé hình quả cam, lá, cuống
lá, cách dán hình.
Cách tiến hành:
1.Vẽ và xé hình quả cam chọn giấy hình da cam:

- Dán qui trình lên bảng và hướng dẫn từng bước để
- HS quan sát
- Quả cam hình hơi tròn,
phình ở giữa phía trên có
cuốn vàlá, phía đáy hơi
lõm…khi chín có màu vàng
đỏ
- Quả táo, quả quýt…
- HS quan sát
Giáo án Thủ công
vẽ
- Giáo viên làm mẫu xé hình quả cam ở 2 góc ở trên
xé nhiều hơn để quả cam được phình ra ở giữa.
-Gọi HS nhắc lại cách xé hình tròn?
2. Xé hình lá:
- Chọn giấy màu xanh lá cây
- Dán qui trình xé lá và hỏi:
+Lá cam nằm trong khung hình gì?
3. Xé hình cuốn lá:
-Chọn giấy màu xanh lá cây
-Cuống lá cân đối
-Dán qui trình xé cuống và hỏi:
+ Nêu cách xé cuống lá?

Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3: Thực hành trên giấy nháp
Mục tiêu: Hướng dẫn HS vẽ, xé, dán hình quả cam.
Cách tiến hành:
. Hướng dẫn xé trên giấy nháp.
. Hướng dẫn sắp xếp hình cho cân đối.

Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)
+ Yêu cầu HS nhắc lại qui trình xé, dán , hình quả
cam?
+Đánh giá sản phẩm
+Chuẩn bò giấy, bút chì, hồ dán…… cho bài học tiếp tiết
2
- Xé hình vuông 8 ô, xé tiếp
4 góc được hình tròn
- Hình chữ nhật
- Xé hình chữ nhật, xé đôi
hình chữ nhật, lấy một nửa
làm cuống
- HS quan sát.
- HS thực hành.
- HS dọn vệ sinh .
- 2HS nhắc lại
RÚT KINH NGHIỆM:
Giáo án Thủ công
TUẦN :7
Ngày dạy :
Bài: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (T2)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức : HS biết cách xé hình quả cam từ hình vuông.
2.Kó năng :Xé , dán được hình hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối, phẳng.
3.Thái độ :Biết q trọng sản phảm làm ra.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV:Bài mẫu xé, dán hình quả cam, giấy màu da cam, xanh, hồ, giấy nền, khăn lau.
-HS: Giấy màu giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền, khăn lau.
III.Hoạt động dạy học:
1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
-Nhận xét kiểm tra
3.Bài mới :
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôân lại lí thuyết
Mục tiêu: nắm được quy trình xé hình quả cam.
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình
Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời.
Hoạt động 2 : HS thực hành trên giấy màu
Mục tiêu: HS thực hành vẽ, xé và dán hình quả cam.
Cách tiến hành :
1.Vẽ và xé hình vuông, tròn đếm ô và dùng bút chì nối
các dấu để thành hình quả cam.
2.Vẽ và xé dán hình quả cam.
-Dùng bút chì vẽ hình tròn- Xé thành hình quả cam.
3. GV hướng dẫn thao tác dán hình

Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm
Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm.
Cách tiến hành :
Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)
- HS quan sát và trả lời.
Thực hành: HS luyện tập
trên giấy màu và dán vào
vở thủ công.
Giáo án Thủ công
- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán

hình quả cam.
- Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn
thành
- Dặn dò: về nhà chuẩn bò giấy màu để học bài : Xé,
dán hình cây đơn giản.
- Nhận xét tiết học.
- Các tổ trình bày sản phẩm
của mình trên bảng lớp.
-Thu dọn vệ sinh.
RÚT KINH NGHIỆM:
Giáo án Thủ công
TUẦN 8:
Ngày dạy :
Bài 5: Xé, dán hình cây đơn giản
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:Biết cách xé, dán hình tán lá đơn giản.
2.Kó năng :Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng.
3.Thái độ :Ham thích môn học.
II.Đồ dùng dạy học:
-Gv: +Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản.
+Giấy thủ công, giấy trắng.
-Hs: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động (1’): Ổn đònh đònh tổ chức.
2.KTBC (2’) : - Kiểm tra việc chuẩn bò đồ dùng học tập của Hs.
- Nhận xét.
3.Bài mới:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.

Hoạt động1: (3’) Quan sát và nhận xét:
Mục tiêu: Cho hs quan sát bài mẫu.
Cách tiến hành: Gv cho hs quan sát bài mẫu và hỏi:
+ Các cây có hình dáng như thế nào? Màu sắc? Tán lá?
Thân cây?
+ Kết luận: Gọi Hs nêu đặc điểm, hình dáng, màu sắc cuả
cây.
Hoạt động 2: (5’) Hướng dẫn mẫu:
Mục tiêu: Hướng dẫn Hs cách xé dán hình cây đơn giản.
Cách tiến hành: Gv làm mẫu.
-Xé phần tán cây: Gv làm mẫu và xé tán cây tròn từ tờ
giấy màu xanh lá cây → Dán qui trình và hỏi:
+Để xé tán cây tròn em phải xé từ hình gì?
- Xé tán cây dài từ tờ giấy màu xanh đậm → Dán qui trình
và hỏi:
+Để xé tán cây dài em phải xé từ hình gì?
- Xé phần thân câychọn giấy màu nâu → Dán qui trình và
hỏi:
- Hs quan sát + trả lời câu
hỏi.
- 2 Hs nêu.
- Hs quan sát.
- 2 Hs trả lời.
- 2 Hs trả lời.
Giáo án Thủ công
+ Để xé phần thân cây em phải xé từ hình gì?
Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3 (15’): Thực hành
Mục tiêu: Hs biết cách xé hình cây đơn giản.
Cách tiến hành:

+ Nêu lại cách xé hình cây đơn giản?
+ Gv nhắc nhở Hs thực hiện đúng qui trình trên giấy
nháp.
+ Theo dõi, uốn nắn các thao tác xé.
+ Nhắc Hs don vệ sinh.
Hoạt động cuối (3’) : Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu một số Hs nhắc lại nội dung bài học.
- Giáo dục tư tưởng: Biết chăm sóc cây trồng.
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
- Dặn dò: Chuẩn bò giấy màu, bút chì, bút màu, hồ dán
cho bài học tiết 2
- 2 Hs trả lời.
- 3 Hs nêu.
- Hs thực hành xé hình cây
đơn giản và dán vào vở.
- Hs dọn vệ sinh, lau tay.
- 2 Hs nhắc lại.
RÚT KINH NGHIỆM:
Giáo án Thủ công
TUẦN 9:
Ngày dạy :
BÀI 5: XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN (T2)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:Biết cách xé, dán hình tán lá đơn giản.
2.Kó năng :Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng.
3.Thái độ :Ham thích môn học.
II.Đồ dùng dạy học:
-Gv: +Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản.
+Giấy thủ công, giấy trắng.
-Hs: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công.

III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động (1’): Ổn đònh đònh tổ chức.
2.KTBC (2’) : - Kiểm tra việc chuẩn bò đồ dùng học tập của Hs.
- Nhận xét.
3.Bài mới:

TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôân lại lí thuyết
Mục tiêu: Nắm được quy trình xé hình cây đơn giản.
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi để HS trả lời quy trình
Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời.
Hoạt động 2 : HS thực hành trên giấy màu
Mục tiêu: HS thực hành vẽ, xé và dán hình cây đơn
giản.
Cách tiến hành :
1.Vẽ và xé hình vuông, tròn đếm ô và dùng bút chì nối
các dấu để thành hình cây đơn giản.
2.Vẽ và xé dán hình cây đơn giản.
-Dùng bút chì vẽ hình tròn- Xé thành hình cây đơn
giản.
3. GV hướng dẫn thao tác dán hình

Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm
- HS quan sát và trả lời.
Thực hành: HS luyện tập
trên giấy màu và dán vào
vở thủ công.
Giáo án Thủ công

Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm.
Cách tiến hành :
Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)
- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán
hình quả cam.
- Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn
thành
- Dặn dò: về nhà chuẩn bò giấy màu để học bài : Xé,
dán hình cây đơn giản.
- Nhận xét tiết học.
- Các tổ trình bày sản phẩm
của mình trên bảng lớp.
-Thu dọn vệ sinh.
RÚT KINH NGHIỆM:
Giáo án Thủ công
TUẦN :10
Ngày dạy :
Bài 7: XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON (tiết 1)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức : HS biết cách xé hình con gà con đơn giản.
2.Kó năng : Xé , dán được hình con gà con đơn giản, dán cân đối, phẳng.
3.Thái độ : Biết yêu q con vật nuôi.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: +Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật.
+Giấy thủ công màu vàng, hồ, giấy trắng, khăn lau tay.
-HS: Giấy màu vàng, giấy nháp có kẻ ô, đồ dùng học tập, vở thủ công, khăn lau tay.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1
1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs

-Nhận xét kiểm tra
3.Bài mới :
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2 : Hướng dẫn quan sát
Mục tiêu: Cho HS xem bài mẫu và trả lời câu hỏi.
Cách tiến hành:
-Cho HS xem bài mẫu và tìm hiểu đặc điểm, hình
dáng, màu sắc của con gà.
Hỏi:
+ Em hãy nêu các bộ phận của con gà? Có màu gì?
Có hình gì?
+ Em cho gà con có gì khác so với gà lớn? (gà trống,
gàmái)
Kết luận: Gà con có đặc điểm khác so với gà lớn về
đầu, thân , cánh, đuôi và màu lông. Khi xé , dán hình
con gà con, em có thể chọn giấy màu tuỳ theo ý thích.
Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3: Hướng dẫn mẫu
- HS quan sát
- Con gà con có thân, đầu
hơi tròn. Có các bộ phận:
mắt, mỏ, cánh, chân, đuôi;
toàn thân có màu vàng.
-HS trả lời
Giáo án Thủ công
Mục tiêu: Hướng dẫn HS xé, dán hình con gà con trên
giấy nháp.
Cách tiến hành:
1. Xé hình thân gà:

-Từ hình chữ nhật .
-Dán qui trình xé hình thân gà, hỏi:
-Em hãy nêu cách xé hình thân gà?
-Xé mẫu giấy vàng (đỏ)
2. Xé hình đầu gà:
-Từ hình vuông .
-Dán qui trình hình đầu gà
Hỏi:
+Muốn xé hình đầu gà em phải làm thế nào?
-Xé mẫu trên giấy màu vàng
3. Xé hình đuôi gà:
-Từ hình vuông
-Dán qui trình,hỏi:
+ Muốn xé dán hình đuôi gà em làm thế nào?
-Xé mẫu trên giấy cùng màu với đầu gà.
4.Xé dán hình chân gà:
-Chân gà từ hình tam giác
-Mắt gà hình tròn nhỏ, dùng màu tô mắt gà
-GV vẽ ước lượng chân gà trên bảng
-GV xé mẫu trên giấy màu khác nhau
5. Dán hình:
GV hướng dẫn cách sắp xếp đủ các bộ phận của gà và
lần lượt dán thân, đầu gà,chân, đuôi trên giấy màu
nền rồi lấy bút màu để vẽ mỏ mắt của gà con.

Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)
-Yêu cầu HS nhắc lại qui trình xé, dán hình con gà
con
- Chuẩn bò giấy, bút chì, hồ dán…… cho bài học sau “
xé,dán hình hình con gà con ( tiết 2)

- Đầu tiên xé hình chữ
nhật, xé 4 góc, uốn nắn,
sửa lại cho giống hình
thân gà.
- HS quan sát.
-Trả lời:Đầu tiên là hình
vuông. Xé 4 góc, uốn nắn
cho giống hình đầu gà
- HS quan sát.
-Trả lời:
Đầu tiên xé hình vuông.
Xé tiếp theo dấu vẽ được
hình tam giác
-HS thực hành trên giấy
nháp
HS quan sát hình con gà
cho hoàn chỉnh
- 2HS nhắc lại
- HS dọn vệ sinh .
RÚT KINH NGHIỆM:
Giáo án Thủ công
TUẦN :11
Ngày dạy :
Bài: XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON (tiết 2)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức : HS biết cách xé hình con gà con đơn giản.
2.Kó năng : Xé , dán được hình con gà con đơn giản, dán cân đối, phẳng.
3.Thái độ : Biết yêu q con vật nuôi.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: +Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật.

+Giấy thủ công màu vàng, hồ, giấy trắng, khăn lau tay.
-HS: Giấy màu vàng, giấy nháp có kẻ ô, đồ dùng học tập, vở thủ công, khăn lau tay.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1
1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
-Nhận xét kiểm tra
3.Bài mới :
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dán bài mẫu
Mục tiêu: HS biết quan sát nhận biết cách xé dán hình
con gà.
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mẫu và đàm thoại.
GV dán hình con gà con ở từng phần và hỏi:
-Hãy nêu các bước để xé hình thân gà, đầu gà, đuôi
gà, mỏ, chân, mắt gà?
Kết luận: GV nhắc lại các bước để xé hình con gà con
Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS thực hành xé hình con gà trên giấy màu .
Cách tiến hành:
-GV theo dõi, nhắc các em thao tác từng bước: Đánh
dấu và vẽ các hình theo qui trình.

-Hướng dẫn xé từ từ, ít răng cưa, vừa xé vừa sửa cho
giống hình mẫu.
-Riêng mắt dùng chì màu để vẽ
- HS quan sát
- HS quan sát , trả lời câu
hỏi

- HS đánh dấu và vẽ các
hình trên giấy màu.
-HS thực hành xé :
trình bày và dán vào vở
thủ công, trang trí thêm
cảnh vật xung quanh gà
Giáo án Thủ công
-GV hướng dẫn cách dán cho cân đối, phẳng, đều và
khuyến khích trang trí.
Kết luận: Các em đã xé, dán được hình con gà con
- Nhắc HS dọn vệ sinh, lau tay.

Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)
-Yêu cầu 1 số HS nhắc lại nội dung bài học
-Đánh giá sản phẩm, chon vài bài đẹp để khen.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập
-Chuẩn bò giấy màu, hồ dán, vở thủ công… để tiết sau
thực hành “n tập chương 1”
con.
- HS dọn vệ sinh
- 2HS nhắc lại.
RÚT KINH NGHIỆM:
Giáo án Thủ công
TUẦN:12
Ngày dạy :
Bài : ÔN TẬP CHƯƠNG I – KĨ THUẬT XÉ, DÁN GIẤY( tiết 1)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:HS nắm được kó thuật xé, dán giấy.
2.Kó năng :Chọn được giấy màu phù hợp, xé, dán được các hình và biết cách ghép, dán,
trình bày sản phẩm thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh.

3.Thái độ :Q trọng sản mình làm sản phẩm.
II.Đồ dùng dạy học:
- Gv: Các hình mẫu đã chuẩn bò ở các bài 4,5,6,7,8,9 để cho học sinh xem lại.
- Hs: Giấy thủ công các màu, bút chì, giấy trắng làm nền, hồ dán , khăn lau tay.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động (1’): Ổn đònh đònh tổ chức.
2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bò đồ dùng học tập của Hs.
- Nhận xét.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.
Hoạt động1: (23’) Nội dung ôn tập:
-Mục tiêu: Chọn giấy màu và ôn xé , dán một số nội dung sau:
+Xé , dán hình con gà con
+Xé , dán hình quả cam
+Xé , dán hình cây đơn giản
-Cách tiến hành:
+Yêu cầu HS đọc lại nội dung cần ôn tập
+Cho HS xem lại một số hình mẫu
+Hướng dẫn HS chọn màu sao cho phù hợp
+Cho HS làm bài
+Nhắc HS giữ trật tự khi làm bài, khi dán cần thận trọng, bôi hồ
vừa phải, tránh dây hồ ra vở, quần áo
+Khi làm xong bài , hướng dẫn HS thu dọn giấy thừa và rửa
sạch tay
+ Gv nhận xét bài Hs.
Giải lao ( 5 phút)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn cách đánh giá sản phẩm:
+ Hoàn thành:
- Hs quan sát mẫu.

- Hs làm và dán vào
vở.
- Dọn vệ sinh và lau
tay.
Giáo án Thủ công
- Chọn màu phù hợp với nội dung bài
- Đường xé đều, hình vẽ cân đối
- Cách ghép, dán và trình bày cân đối
- Bài làm sạch sẽ, màu sắc đẹp
+ Chưa hoàn thành:
- Đường xé không đều, hình xé không cân đối
- Ghép, dán hình không cân đối
Hoạt động cuối (3’): Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
- Dặn dò: Chuẩn bò giấy màu để học bài qui ước cơ bản về gấp
giấy và gấp hình
- 2 Hs nhắc lại.
RÚT KINH NGHIỆM:

PHẦN BỔ SUNG:
Giáo án Thủ công
TUẦN :13
Ngày dạy :
Bài: CÁC QUI ƯỚC CƠ BẢN VỀ GẤP GIẤY VÀ GẤP HÌNH
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức : Hs hiểu các kí hiệu, qui ước về gấp giấy.
2.Kó năng : Hs biết gấp hình theo kí hiệu qui ước.
3.Thái độ : Yêu thích môn học kó thuật.
II.Đồ dùng dạy học:

-GV: Mẫu vẽ những kí hiệu qui ước về gấp hình.
-HS: Giấy nháp, bút chì, vở thủ công
III.Hoạt động dạy học:
1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
-Nhận xét kiểm tra
3.Bài mới :
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.
Hoạt động 1: (8’)
Giới thiệu các qui ước về gấp hình và gấp hình mẫu:
-Mục tiêu: Hướng dẫn Hs biết các qui ước cơ bản về
gấp hình và gấp hình mẫu.
- Cách tiến hành: Gv giới thiệu từng mẫu kí hiệu:
1. Kí hiệu đường giữa hình:
+ Cho Hs quan sát tranh và hỏi:
. Kí hiệu được vẽ ở đâu?
. Đường dấu giữa hình có nét vẽ như thế nào?
+ Hướng dẫn Hs vẽ.
2. Kí hiệu đường dấu gấp:
+ Cho Hs quan sát và hỏi:
. Đường dấu gấp có nét như thế nào?
+ Hướng dẫn HS vẽ.
3. Kí hiệu đường dấu gấp vào:
- Hs quan sát.
- Kí hiệu được vẽ trên
đường kẻ ngang, kẻ dọc
của vở.
- Hs vẽ trên giấy nháp.
- (2 Hs) Đường dấu gấp là

đường có dấu đứt.
- Hs vẽ trên giấy nháp.
Giáo án Thủ công

×