Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (226.39 KB, 36 trang )

Th ngy thỏng nm 20.
Tiết 1: gấp tên lửa ( tiết 1)
A/ Mục tiêu:TCKT
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2)
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc tên lửa hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Tên lửa gồm những bộ phận nào.
? Đợc gấp từ vật liệu gì.
Tên lửa thật đợc làm bằng sắt dùng để phóng
vào vũ trụ, vào bầu trời.
? Tên lửa đợc gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
- Đặt tờ giấy lên mặt bàn, phần dòng kẻ ô ở trên,
gấp đôi tờ giấy để lấy đờng dấu giữa.
- Mở giấy gấp theo đờng dấu gấp ở H1 đợc H2.
- Gấp theo đờng dấu gấp ( theo chiều mũi tên) ở
H 2 đợc h3.


- Gấp theo đờng dấu ở H3 đợc H4.
- Sau mỗi lần gấp miết theo đờng gấp cho thật
phẳng.
*Bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp sang hai bên đờng dấu giữa và
miết theo đờng dấu đợc tên lửa H5.
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa
ngang ra đợc H6. Phóng tên lửa theo hớng chếch
lên không chung.
- YC nhắc lại các bớc.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
tên lửa trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Mô hình tên lửa.
- Phần mũi, thân, mũi tên lửa dài.
- Gấp bằng giấy.
- Gấp bằng tờ giấy hình chữ nhật.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Theo dõi các bớc gấp.
- Nhắc lại.
- 2 h/s lên bảng thao tác lại các bớc

gấp.
- Cả lớp quan sát.
- Thực hành gấp trên giấy nháp.

Th ngy thỏng nm 20.
TH CễNG
Tiết 2: gấp tên lửa ( tiết 2)
A/ Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp tên lửa đúng và đẹp.
2. Kỹ năng: Gấp thành thạo, nhanh, chính xác.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quý sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ:(1-2)
? Gấp tên lửa gồm mấy bớc.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
- Hát
- Gấp tên lửa gồm 2 bớc: Bớc1:
Gấp tạo mũi và thân tên lửa, bớc2:
Tạo tên lửa và sử dụng.
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:

b.Thực hành:
c. HD thao tác:
- Treo qui trình gấp HD thực hành.
-YC nhắc lại các thao tác gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
*Bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng:
d. Thực hành:
- YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy
thủ công
- Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản
phẩm.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
tên lửa trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc lại.
- Quan sát
- 1 h/s nhắc lại qui trình gấp.
- 2 h/s lên bảng thực hành gấp tên
lửa.
- Cả lớp quan sát.
- 3 nhóm thực hành gấp và trang trí
tên lửa, rồi ghi tên mình vào cánh
tên lửa sau đó dán tên lửa và trang
trí bức tranh của nhóm mình cho
sinh động bằng cách dùng bút màu
vẽ thêm các hoạ tiết.
- Các nhóm trình bày sản phẩm.

- Nhận xét bình chọn
- 2 h/s lên thực hành phóng tên lửa.
- Đại diện các nhóm phóng thi.
- Nhận xét bình chọn.
Th ngy thỏng nm 20.
Tiết 3: gấp máy bay phản lực ( tiết 1)
A/ Mục tiêu:TCKT
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay phản lực gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2)
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc máy bay phản lực hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Máy bay gồm những bộ phận nào.
- Cho h/s quan sát tên lửa và máy bay để so
sánh sự giống và khác nhau ntn.
? Tên lửa đợc bằng gì, gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay.

- Gấp giống nh tên lửa.
- Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đờng dấu
giữa.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Máy bay phản lực.
- Gồm mũi, thân và cánh máy bay.
Mũi bằng.
- Quan sát máy bay phản lực và tên
lửa.
+ Giống: Gồm mũi, thân và cánh.
+ Khác: Mũi tên lửa nhọn, mũi
máy bay bằng.
- Đợc gấp bằng giấy. Từ hình chữ
nhật.
- Mở giấy ra đợc hình 1 và 2.
- Gấp toàn bộ phần trên theo đờng dấu gấp ở H2,
Sao cho đỉnh A trùng với đờng dấu giữa đợc H3
- Gấp theo đờng dấu gấp ở hình 3 sao cho 2 đỉnh
tiếp giáp nhau ở đờng dấu giữa đợc H4.
- Gấp theo đờng dấu gấp ở H4 đợc H5.
- Gấp tiếp theo đờng dáu gấp ở H5 sao cho 2
đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đờng dấu
giữa nh H6.
*Bớc 2: Tạo máy bay và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp song song hai bên đờng dấu
gấp và miết dọc theo đờng dấu giữa đợc máy bay
phản lực.

- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay
chếch lên không chung để phóng nh phóng tên
lửa.
- YC nhắc lại các bớc.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- YC nhắc lại các bớc máy bay.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
máy bay trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Quan sát Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bớc gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.

Tiết 4: gấp may bay phản lực ( tiết 2)
A/ Mục tiêu (TCKT)
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ:(1-2)
? YC nhắc lại các bớc gấp máy bay phản lực.

- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. HD thao tác:
- Treo qui trình gấp HD thực hành.
-YC nhắc lại các thao tác gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay.
- Gấp giống nh tên lửa.
- Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đờng dấu
giữa.
- Mở giấy ra đợc hình 1 và 2.
- Gấp toàn bộ phần trên theo đờng dấu gấp ở H2,
Sao cho đỉnh A trùng với đờng dấu giữa đợc H3.
*Bớc 2: Tạo máy bay và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp song song hai bên đờng dấu
gấp và miết dọc theo đờng dấu giữa đợc máy bay
phản lực.
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay
chếch lên không chung để phóng nh phóng tên
lửa.
d. Thực hành:
- YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy
thủ công
- Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản
phẩm.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp

máy bay đuôi rời .
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Gấp máy bay gồm 2 bớc: Bớc1:
Gấp tạo mũi thân và cánh máy bay,
bớc2: Tạo máy bay và sử dụng.
- Nhắc lại.
- Quan sát
- 1 h/s nhắc lại qui trình gấp.
- 2 h/s lên bảng thực hành gấp máy
bay
- Cả lớp quan sát.
- 3 nhóm thực hành gấp và trang trí
máy bay phản lực, rồi ghi tên mình
vào cánh máy bay sau đó dán máy
bay và trang trí bức tranh của nhóm
mình cho sinh động bằng cách
dùng bút màu vẽ thêm các hoạ tiết.
- Các nhóm trình bày sản phẩm.
- Nhận xét bình chọn
- 2 h/s lên thực hành phóng máy
bay.
- Đại diện các nhóm phóng thi.
- Nhận xét bình chọn.

Th ngy thỏng nm 20.
Tiết 5: gấp máy bay đuôI rời ( tiết 1)
A/ Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đợc máy bay đuôi rời đúng và đẹp.

3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2)
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc máy bay đuôi rời hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Máy bay gồm những bộ phận nào.
? Máy bay đợc bằng gì, gấp bởi hình gì.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Máy bay đuôi rời.
- Gồm đầu, thân, cánh và đuôi máy
bay.
- Đợc gấp bằng giấy. Từ hình chữ
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bớc 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đ-

ờng dấu. Gấp ở H1a sao cho cạnh ngắn trùng với
canh dài đợc H1b.
- Gấp đờng dấu giữa ở H1b (chú ý miết mạnh để
tạo nếp gấp) Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo đ-
ờng nếp gấp đợc 1 hình vuông, một hình chữ
nhật.
*Bớc 2: Gấp đầu và cánh máy bay:
- Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đờng chéo đ-
ợc hình tam giác(H3a) Gấp đôi theo đờng dấu
gấp ở H3a để lấy đờng dấu giữa rồi mở ra đợc
H3b.
- Gấp theo đờng dấu gấp ở H3 sao cho đỉnh B
trùng với đỉnh A (H4)
- Lật mặt sau gấp nh mặt trớc sao chođỉnh C
trùng với đỉnh A đợc H5.
- Lồng hai ngón tay cái vào lòng tờ giấy HV mới
gấp kéo sang hai bên đợc H6.
- Gấp hai nửa cạnh đáy H6 vào đờng dấu đợc
H7. Gấp theo các đờng dấu gấp (Nằm ở phần
mới gấp lên) vào đờng dấu giữa nh H8.
- Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái luồn vào hai
góc HV ở hai bên ép vào theo nếp gấp đợc máy
bay nh hình 9. Gấp theo đờngdấu ở H9 bvề phía
sau đợc đầu cánh máy bay nh H10.
* Bớc 3: Làm thân và đuôi máy bay.
- Dùng phần giấy HCN để làm đuôi máy bay.
- Gấp đôi tờ giấy HCN theo chiều dài, gấp đôi tờ
giấy theo chiều rộng, mở tờ giấy ra và đánh dấu
khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay (H11)
Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo đợc H12.

* Bớc 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.
- Mở phần máy bay ra cho thân máy bay vào
(H14) Gấp lại nh cũ đợc máy bay hoàn chỉnh
(H14) Gấp đôi máy bay theo chiều dài và miết
theo đờng vừa gấp đợc (H15)
YC nhắc lại các bớc.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- YC nhắc lại các bớc máy bay đuôi rời.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
máy bay trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
nhật sau đó gấp tạo hình vuông.
- Quan sát Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bớc gấp.
- 2 h/s thực hành gấp.
- Cả lớp quan sát Nhận xét.
- Thực hành trên giấy nháp.

Th cụng: Tiết 6 : gấp máy bay đuôI rời ( tiết 2)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp đợc máy bay đuôi rời đúng và đẹp.
2. Kỹ năng : Biết trình bày sản phẩm và phóng máy bay.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.

- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
? Gấp máy bay đuôi rời cần thực hiện theo mấy
bớc.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
? Nêu lại các thao tác gấp máy bay đuôi rời.
- Chia nhóm bầu nhóm trởng
- YC các nhóm thực hành gấp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng t
- Gợi ý cho h/s cách trang trí máy bay nh vẽ ngôi
sao, lá cờ.
- YC các nhóm trình bày.
- Chọn những sản phẩm đẹp để trng bày
tuyên dơng.
- Cho h/s thi phóng máy bay.
- Hát
- Cần thực hiện qua 4 bớc.
- Nhắc lại.
- 2,3 h/s nêu
* Bớc 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ
nhật theo đờng dấu
*Bớc 2: Gấp đầu và cánh máy bay:

* Bớc 3: Làm thân và đuôi máy
bay.
* Bớc 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh
và sử dụng.
- Các nhóm trình bày sản phẩm của
nhóm mình.
- Bình chọn nhận xét.
- Từng nhóm lên thi phóng máy
bay trớc lớp.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- YC nhắc lại các bớc gấp máy bay đuôi rời.
- Đánh giá sản phẩm.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy không mui.
- Nhận xét tiết học.
Thủ công: Tiết 7: gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 1)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.
2. Kỹ năng : Học sinh gấp đúng các bớc, các thao tác.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2)

3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc thuyền hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác dụng
của thuyền.
? Thuyền đợc gấp bằng gì, gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo 4 mép gấp cách đều.
- Đặt ngang tờ giấy thủ công lên mặt bàn, để
mạt ô ở trên (H1) Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài
đợc (H3)
- Gấp đôi mặt trớc theo đờng dấu gấp ở ( H3) đ-
ợc H4.
- Lật H4 ra mặt sau gấp đôi nh mặt trớc đợc hình
5.
* Bớc 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền.
- Lách hai ngón tay vào trong 2 mép giấy, các
nhón còn lại cầm hai bên phía ngoài. Lộn các
nếp gấp vào lòng thuyền.
- Gấp theo nếp gấp sao cho cạnh ngắn trùng với
cạnh dài. Tơng tự nh H7.
- Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống nh H5 đợc
H8.
- Gấp theo đờng dấu gấp sang 2 bên đợc H9,
H10. Dọc theo 2 cạnh thuyền vừa lộn cho phẳng
sẽ đợc thuyền phẳng đáy không mui.

- YC nhắc lại các bớc gấp.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Chiếc thuyền.
- 2 bên là mạn thuyền, đáy thuyền,
mũi thuyền thon dài, thuyền dùng
để chở ngời, hàng hoáthuyền đợc
làm bằng sắt hoặc bằng gỗ.
- Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ
nhật.
- Quan sát Lắng nghe.
- Lắng nghe.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp máy bay trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- YC nhắc lại các bớc gấp thuyền.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- 2 h/s nêu lại các bớc gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.

Thủ công: Tiết 8: gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 2)
A/ Mục tiêu: ( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp thuyền phẳng đáy không mui đẹp, chính xác.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.

B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy không
mui.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC 2,3 h/s nhắc lại các thao tác gấp thuyền.
- Treo qui trình gấp lên bảng.
- YC các nhóm thực hành gấp
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ
học tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét tiết học.

- Hát
- Gồm 3 bớc
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
* Bớc 1: Gấp tạo 4 mép gấp cách
đều.
- Đặt ngang tờ giấy thủ công lên
mặt bàn, mặt kể ô ở trên Gấp đôi tờ
giấy theo chiều dài
* Bớc 2: Gấp tạo thân và mũi bên.
- 3 nhóm thi gấp thuyền.
- Các nhóm lên trng bày sản phẩm
của nhóm mình.
- Thả thuyền vào chậu nớc.
- Nhận xét bình chọn.

Thủ công: Tiết 9 : gấp thuyền phẳng đáy có mui ( tiết 1)
A/ Mục tiêu: ( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.
2. Kỹ năng : Học sinh gấp đúng các bớc, các thao tác.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy có mui, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2)
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc thuyền hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác dụng
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Chiếc thuyền.
- 2 bên là mạn thuyền, đáy thuyền,
của thuyền.
? Thuyền đợc gấp bằng gì, gấp bởi hình gì.
- Cho h/s quan sát hai chiếc thuyền có mui và
thuyền không có mui.
? Con có nhận xét gì về sự giống và khác nhau
giữa hai chiếc thuyền.
Cách gấp hai loại thuyền tơng tự nh nhau, chỉ
khác ở bớc tạo mui thuyền.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo mui thuyền
- Đặt ngang tờ giấy thủ công lên mặt bàn, mặt ô
để ở trên . gấp 2 đầu tờ giấy vào khoảng 2,3 ô
H1 đợc H2.
Miết dọc theo hai đờng mới gấp cho phẳng.

* Bớc 2: Gấp tạo 4 nếp gấp cách đều nhau.
* Bớc 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền: (TT nh
gấp thuyền không mui)
- YC nhắc lại các bớc gấp.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp thuyền có mui trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- YC nhắc lại các bớc gấp thuyền.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền có mui trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
mũi thuyền thon dài, thuyền có mui
ở giữa, thuyền dùng để chở ngời,
hàng hoáthuyền đợc làm bằng sắt
hoặc bằng gỗ.
- Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ
nhật.
- Quan sát.
- Giống nhau về hình dáng của
thân, đáy, mũi, các nép gấp.
- Khác: một loại thuyền có mui,
một loại thuyền không có mui.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bớc gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.

Thủ công: Tiết 10 : gấp thuyền phẳng đáy có mui ( tiết 2)

A/ Mục tiêu: TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp đợc thuyền phẳng đáy có mui đẹp, chính xác.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC 2,3 h/s nhắc lại các thao tác gấp thuyền.
- Treo qui trình gấp lên bảng
- YC các nhóm thực hành gấp
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái
độ học tập, sự chuẩn bị của h/s.

- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Gồm 3 bớc
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
* Bớc 1: Gấp tạo mui thuyền
* Bớc 2: Gấp tạo 4 nếp gấp cách
đều nhau.
* Bớc 3: Gấp tạo thân và mũi
thuyền: (TT nh gấp thuyền không
mui)
- 3 nhóm thi gấp thuyền.
- Các nhóm lên trng bày sản phẩm
của nhóm mình.
- Thả thuyền vào chậu nớc.
- Nhận xét bình chọn.
Thủ công Tiết 11 : ôn tập chơng I - kỹ thuật gấp hình.
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh nhắc lại đợc bớc gấp hình, gấp đợc các hình đã học.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu các loại hình đã học.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. KT bài cũ :(1-2)- KT sự chuẩn bị của
h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC h/s nhắc lại các thao tác gấp tên lửa, gấp
máy bay phản lực, máy bay đuôi rời, gấp
thuyền không mui, có mui.
+ Gấp tên lửa: Gồm mấy bớc?
+ Gấp máy bay phản lực: Gồm mấy bớc?
+ Gấp máy bay đuôi rời : Gồm mấy bớc?
+ Gấp thuyền phẳng đáy không mui: Gồm
mấy bớc?
+ Gấp thuyền phẳng đáy có mui: Gồm mấy
bớc?
- YC gấp theo 4 nhóm mỗi nhóm gấp một
loại hình khác nhau.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái
độ học tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành
gấp
Các loại hình đã học
- Nhận xét tiết học.

- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
- Gồm hai bớc: Bớc 1: Tạo mũi thân,
bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng.
- Gồm 2 bớc. Bớc 1: Tạo mũi, thân
cánh; Bớc 2:Tạo máy bay và sử dụng.
- Gồm 4 bớc: Bớc1: Gấp và cắt tạo 1
hình vuông và hình chữ nhật; Bớc 2:
Gấp đầuvà cánh; Bớc3: Làm thân và
đuôi: Bớc4:Lắp thân và đuôi,sử dụng.
- Gồm 2 bớc: Bớc1: Gấp tạo thân và
mũi thuyền; Bớc 2: Tạo thuyền.
- Gồm 2 bớc: Bớc1: Gấp tạo thân và
mũi thuyền; Bớc 2: Tạo thuyền có mui.
- Các nhóm gấp.
Nhận xét bình chọn.
Thủ công: Tiết 12 : ôn tập chơng I - kỹ thuật gấp hình.
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Đánh giá kiến thức kỹ năng của h/s qua sản phẩm h/s làm ra
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu các loại hình đã học.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài: Bài hôm nay các con thực hành
gấp 5 loại hình đã học.
b. Thực hành:
- Chia lớp làm 3 nhóm yêu cầu các nhóm gấp 5
loại hình đã học.
- HD trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
-YC học sinh lên trình bày sản phẩm.
- Nhận xét đánh giá sản phẩm.
+ Hoàn thành: Gấp đúng quy trình, hình gấp cân
đối, các nếp gấp phẳng đẹp.
+ Cha hoàn thành: Gấp không đúng quy trình,
nếp gấp cha phẳng, hình gấp không đúng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau học cắt dán
hình tròn.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Nhắc lại.
- Các nhóm thực hành gấp.
- Trang trí, trình bày sản phẩm cho
bài thêm sinh động.
- Các nhóm lên trình bày sản phẩm
của nhóm mình.

- Nhận xét bình chọn.

Thủ công: Tiết 13 : gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 1)
A/ Mục tiêu:(TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc hình tròn.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. KT bài cũ :(1-2)- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:
b.HD quan sát và nhận xét mẫu.
- GT hình tròn mẫu đợc dán trên giấy nền màu
vuông.
- Không dùng bút vẽ hình tròn, mà gấp, cắt từ
hình vuông.
c. HD quy trình gấp:
-Cho h/s qs quy trình gấp,cắt,dán hình tròn.
- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát bài mẫu.
- Quan sát quy trình gấp, cắt, dán

+ Bớc 1: Gấp hình
- Gấp từ hình vuông có cạnh 6 ô, gấp từ hình
vuông theo đờng chéo . Gấp đôi hình vuông để
lấy đờng dấu giữa.
- Gấp theo đờng dấu gấp sao cho hai cạnh bên
sát vào đờng dấu giữa.
+ Bớc 2: Cắt hình tròn.
- Lật mặt sau cắt theo đờng CD
- Sửa theo đờng cong mở ra đợc hình tròn.
+ Bớc 3: Dán hình tròn.
- Dán hình tròn vào vở hoặc tờ giấy khác màu
làm nền.
- Lu ý:Bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ.
d. Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s tập gấp, cắt hình trên giấy nháp.
- HDthực hành.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt, dán đợc hình tròn ta cần thực hiện
mấy bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
cắt, dán hình tròn.
hình tròn.
- Gấp, cắt, hình tròn từ hình vuông.
- Thực hành gấp, cắt, dán hình tròn
trên giấy nháp.
- Thực hiện qua 3 bớc.
Thủ công: Tiết 14 : gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 2)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc hình tròn đúng và đẹp.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn.

3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Gấp, cắt, dán hình tròn ta cần thực hiện qua
những bớc nào?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành trên giấy nháp.
- YC nhắc lại các thao tác gấp, cắt, dán.
- YCcác nhóm thi gấp cắt hình theo nhóm 4.
- HD cách trình bày sản phẩm.
c. Đánh giá sản phẩm.
- YC sản phẩm cắt đẹp, tròn, trình bày đẹp, khoa
học.
- Nhận xét - đánh giá.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Hát
- Ta thực hiện qua 3 bớc: Bớc 1gấp
hình, bớc 2 cắt hình tròn, bớc 3 dán
hình tròn.
- Nhắc lại.

- Thực hành 3 bớc:
+ Bớc 1: Gấp hình.
+ Bớc 2: Cắt hình.
+ Bớc 3: Dán hình.
- Các nhóm thực hành gấp, cắt, dán
hình tròn.
- Trình bày sản phẩm thành chùm
bông hoa, chùm bóng bay.
- Các nhóm tình bày sản phẩm.
- Nhận xét bình chọn.
- Nêu lại cách gấp, cắt, dán hình tròn?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau học gấp cắt,
dán biển báo giao thông.
- Nhận xét tiết học.
- Nêu.
Thủ công: Tiết 15: gấp, cắt, dán biển báo giao thông
A/ Mục tiêu: ( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều và
cấm xe đi ngợc chiều.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)

- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.HD quan sát và nhận xét mẫu
-C nhận xét về hình dáng kích thớc, màu sắc hình
mẫu.
- Khi đi đờng cần tuân thủ theo luật lệ giao thông nh
không đi vào đờng có biển báo cấm xeigợc chiều.
c. HD quy trình gấp:
- Cho h/s quan sát quy trình gấp, cắt, dán hình.
+ Bớc 1: Gấp cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông
có cạnh 6 ô.
- Cắt HCN màu trắng có chiều dài 4 ô rộng 1ô làm
chân biển báo.
+ Bớc 3: Dán hình .
- Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng.
-Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo.
- Lu ý:Bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ.
d. Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s tập gấp, cắt hình trên giấy nháp.
- HDthực hành.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện mấy bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt,
dán biển báo giao thông trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Nhắc lại.

- Quan sát bài mẫu.
- Mỗi biển báo có hai phần
mặt biển báo và chân biển báo.
- Mặt biển báo đều là hình tròn
có kích thớc giống nhau nhng
màu sắc khác nhau.
- Quan sát quy trình gấp, cắt,
dán hình.
- Nhắc lại các bớc.
- Thực hành gấp, cắt, dán hình
trên giấy nháp.
- Thực hành qua 2bớc.
Thủ công Tit 16 : cắt, dán biển báo giao thông(tiết 2)
A/ Mục tiêu:( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông đẹp, cân đối.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều và
cấm xe đi ngợc chiều.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Gấp cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều,
cấm xe đi ngợc chiều cần gấp qua mấy bớc?
- Nhận xét.

3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên giấy
thủ công.
c. Đánh giá sản phẩm.
- YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán đúng quy
trình sản phẩm dán cân đối, đẹp.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện mấy
bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt, dán
biển báo cấm đỗ xe.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Cần thực hiện qua 2 bớc. Cắt
hình, dán hình.
- Nhắc lại.
- Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển
báo.
- Mỗi biển báo có hai phần mặt
biển báo và chân biển báo.
- Mặt biển báo đều là hình tròn có
kích thớc giống nhau nhng màu sắc
khác nhau.
- Thực hành gấp, cắt, dán biển báo.
- Trình bày sản phẩm.

Thủ công Tiết 17: gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe

(tiết1)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông cấm đỗ xe.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Kt sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. HD quan sát nhận xét:
- GT hình mẫu.
- YC h/s quan sát nêu nhận xét về sự giống và
khác nhau về kích thớc, màu sắc, các bộ phận
biển báo giao thông cấm đõ với những biển báo
gt đã học.
c. HD mẫu:
* Bớc 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe.
- Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có
cạnh 6 ô.
- Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có

cạnh 4 ô.
- Cắt HCN màu đỏ có chiều dài 4 ô rộng 1ô.
- Cắt HCN màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô
làm chân biển báo.
* Bớc 2: Dán biển báo cấm đỗ xe.
- Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng.
- Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo
khoảng nửa ô.
- Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn đỏ.
- Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình
tròn màu xanh.
Lu ý: Dán hình tròn màu xanh lên trên hình tròn
màu đỏ sao cho các đờng cong cách đều, dán
HCN màu đỏ ở giữa hình tròn màu xanh cho cân
đối và chia đôi hình tròn màu xanh làm hai phần
bằng nhau.
d. Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên
giấy nháp.
- Quan sát h/s giúp những em còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện mấy
bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp,
cắt, dán biển báo cấm đỗ xe.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát và nêu nhận xét.
- Mỗi biển báo có hai phần mặt
biển báo và chân biển báo.

- Mặt biển báo đều là hình tròn có
kích thớc giống nhau nhng màu sắc
khác nhau.
- Quan sát các thao tác gấp, cắt,
dán biển báo cấm đỗ xe.
- Nhắc lại các bớc gấp.
- Thực hành gấp, cắt, dán biển báo.
- Thực hiện qua hai bớc: Gấp, cắt,
biển báo; dán biển báo.
Thủ công:
Tiết 18: gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết2)
A/ Mục tiêu:( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông cấm đỗ xe đúng đẹp.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Để gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe
cần thực hiện qua mấy bớc?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:

b.Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên giấy
thủ công.
- YC h/s nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển
báo GT cấm đỗ xe.
- Tổ chức cho h/s thực hành theo nhóm.
- Quan sát giúp đỡ h/s còn lúng túng hoàn thành
sản phẩm.
c. Đánh giá sản phẩm.
- YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán đúng quy
- Hát
- Cần thực hiện qua 2 bớc: Gấp, cắt
và dán biển báo.
- Nhắc lại.
- Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển
báo.
+ Bớc 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ
xe.
+ Bớc2: Dán biển báo cấm đỗ xe.
- Thực hành gấp, cắt, dán biển báo
theo nhóm 6.
trình sản phẩm dán cân đối, đẹp.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Nhận xét về tinh thần học tập, sự CB của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt trang
trí thiếp chúc mừng.
- Nhận xét tiết học.
- Trình bày sản phẩm.
Thủ công: Tit 19: cắt trang trí thiếp chúc mừng (tiết1)
A/ Mục tiêu: (TCKT)

1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng.
3. GD h/s có hứng thú làm thiếp chúc mừng để dùng.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Kt sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. HD quan sát nhận xét:
- GT bài mẫu.
- YC h/s quan sát nêu nhận xét mẫu.
? Thiếp chúc mừng có hình gì.
? Mặt thiếp có trang trí và ghi nội dung chúc
mừng ngàygì.
? Hãy kể tên những loại thiếp chúc mừng mà em
bit
Thiếp chúc mừng giử tới ngời nhận bao giờ cũng
đặt trong phong bì. Thiếp chúc mừng đợc ghi
những lời chúc tốt đẹp.
c. HD mẫu:
* Bớc 1: Gấp, cắt cắt thiếp chúc mừng.

- Gấp, cắt tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công,
HCN có chiều dài 20 ô, rộng 15 ô.
- Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng đợc thiếp chúc
mừng có chiều dìa 15 ô, kích thớc 10 ô.
* Bớc 2: Trang trí thiếp chúc mừng.
- Tuỳ thuộc vào ý nghĩa của thiếp chúc mừng mà
ngời ta trang trí khác nhau.
- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát và nêu nhận xét.
- Thiếp chúc mừng có hình chữ
nhật.
- Thiếp chúc mừng có trang trí
bông hoa và ghi nội dung chúc
mừng ngày 20 11.
- Thiếp chúc mừng năm mới, sinh
nhật, 8 3, 20 11,
- Quan sát.
- Quan sát, lắng nghe.
+ Thiếp chúc mừng năm mới thờng trang trí
cành đào, mai hoặc con vật tợng trng của năm
đó, nh: con gà, chó, ngựa,
+ Thiếp chúc mừng sinh nhật thờng trang trí
những bông hoa.
- Để trang trí thiếp có thể vẽ hình hoặc cắt, dán,
xé dán lên mặt ngoài của thiếp và lời chúc mừng
bằng tiếng Việt hoặc tiếng nớc ngoài.
d. Cho h/s thực hành gấp, cắt, hình trên giấy
nháp.
- Quan sát h/s giúp những em còn lúng túng.

4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt đợc thiếp chúc mừng ta cần thực
hiện qua những bớc nào?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp,
cắt trang trí thiếp chúc mừng.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc lại các bớc gấp.
- Thực hành gấp, cắt trang trí thiếp
chúc mừng.
Thủ công: Tit 20 : gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng (tiết2)
A/ Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng.
2. Kỹ năng Học sinh có kỹ năng gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng sáng tạo, trình
bày đẹp, phù hợp với ND chúc mừng.
3. GD h/s yêu thích môn học, có hứng thú làm thiếp chúc mừng để dùng.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một số thiếp chúc mừng.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Nêu lại các bớc gấp, cắt trang trí thiếp chúc
mừng?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:

b. HD thực hành.
- YC nhắc lại các bớc gấp, cắt thiếp chúc mừng.
- Chia nhóm.
c. Đánh giá sản phẩm:
- Trang trí đẹp, phù hợp với nội dung chúc
mừng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt trang
trí phong bì.
Hát
- Gồm hai bớc: Bớc 1 gấp, cắt
thiếp, bớc2: Trang trí thiếp.
- Nhắc lại.
+ Bớc1: gấp, cắt thiếp chúc mừng.
+ Bớc2: Trang trí thiếp chúc mừng
- Các nhóm thực hành gấp, cắt,
trang trí thiếp chúc mừng.
- Trình bày sản phẩm.
Thủ công: Tiết 21: gấp, cắt, dán phong bì (tiết1)
A/ Mục tiêu: ( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp, cắt, dán phong bì.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán phong bì.
3. GD h/s có ý thức học tập, rèn đôi bàn tay khéo léo.
B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Phong bì mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy A4, kéo, hồ dán, bút chì, bút màu.
C/ Phơng pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)

2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Để gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng ta cần
thực hiện qua mấy bớc?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:
b. HD quan sát nhận xét:
- GT bài mẫu
- Hát
- Thực hiện qua hai bớc: Bớc 1 gấp,
cắt. Bớc 2 trang trí thiếp chúc
mừng.
- Nhắc lại.
- YC h/s quan sát nêu nhận xét mẫu.
? Mặt trớc và mặt sau của phong bì có gì.
- YC so sánh kích thớc phong bì th và thiép chúc
mừng.
c. HD mẫu:
* Bớc 1: Gấp phong bì.
- Lấy tờ giấy vở gấp thành 2 phần theo chiều
rộng sao cho hai mép trên khoảng 2 ô.
- Gấp hai bên mỗi bên khoảng 1 ô rỡi để lấy đ-
ờng dấu giữa.
- Mở hai đờng mới gấp ra gấp chéo 4 góc để lấy
đờng dấu gấp.
* Bớc 2: Cắt phong bì.
- Mở tờ giấy ra, cắt theo đờng dấu gấp để bỏ
phần gạch chéo.
* Bớc 3: Dán thành phong bì.
- Gấp lại mép các nếp gấp, dán hai mép bên, gấp

mép trên theo đờng dấu gấp ta đợc phong bì.
d. Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán phong bì
trên giấy nháp.
- Quan sát h/s giúp những em còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Để gấp, cắt đợc phong bì ta thực hiện my b-
ớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp,
cắt, dán phong bì Nhận xét tiết học
- Quan sát và nêu nhận xét.
- Mặt trớc phong bì ghi chữ ngời
gửi, ngời nhận. Mặt sau dán theo
hai cạnh để đựng th, thiếp chúc
mừng sau đó cho vào phong bì ta
dán nốt cạnh còn lại.
- Quan sát.
- Quan sát, lắng nghe.
- Nhắc lại các bớc gấp.
- Thực hành gấp, cắt, dán phong bì.
- Thực hiện qua 3 bớc.
Thủ công: Tiết 22: gấp, cắt , dán phong bì (tiết2)
A/ Mục tiêu (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán phong bì.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán phong bì đúng và đẹp.
3. GD h/s yêu thích môn học, yêu quý sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Phong bì mẫu.
- HS : Giấy A4, kéo, hồ dán.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập

D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- Nêu lại các bớc gấp, cắt, dán phong bì.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. HD thực hành.
- YC nhắc lại các bớc gấp, cắt, dán phong bì.
- Chia nhóm: Nhóm đôi
c. Đánh giá sản phẩm:
- Nếp gấp phẳng, dán phẳng, đẹp.
- Chọn sản phẩm đẹp tuyên dơng.
- Hát
- Gồm ba bớc:
Bớc 1: Gấp phong bì.
Bớc 2: Cắt phong bì.
Bớc 3: Dán phong bì.
- Nhắc lại.
- Bớc 1: Gấp phong bì.
- Bớc 2: Cắt phong bì.
- Bớc 3: Dán phong bì.
- Các nhóm thực hành gấp, cắt, dán
phong bì.
- Trình bày sản phẩm.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt trang

trí phong bì.
Thủ công:Tiết 23 : ôn tập chơng II -phối hợp gấp, cắt, dán hình
A/ Mục tiêu (TCKT)
1. Kiến thức: Ôn tập kỹ năng về chơng II. Phối hợp gấp, cắt, dán hình.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng gấp, cắt, dán hình.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu các loại hình đã học.
- HS : GiấyA4, kéo, hồ dán, bút màu.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1)
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2)
- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30)
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Nội dung:
- Hãy nêu lại tên các bài đã học ở chơng 2.
- Ghi các bài lên bảng.
1, Gấp, cắt, dán hình tròn.
2, Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
3, Gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe.
4, Gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng.
5, Gấp, cắt, dán phong bì.
- Cho h/s quan sát nêu lại quy trình gấp các loại
hình đã học ở chơng II.

c. Thực hành:
- YC gấp theo nhóm 5, mỗi nhóm gấp đủ 5 loại
hình.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố dặn dò: (2)
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ
học tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
- Bài14: Gấp, cắt, dán hình tròn.
- Bài16: Gấp, cắt, dán biển báo giao
thông
- Bài18: Gấp, cắt, dán biển báo cấm
đỗ xe.
- Bài20:Gấp, cắt, trang trí thiếp
chúc mừng.
- Bài22: Gấp, cắt, dán phong bì.
- Các nhóm thực hành gấp.
- Trình bày sản phẩm.
Nhận xét bình chọn.

×