Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 56 trang )

Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
Ngày dạy: 24 tháng 8 năm 2013
TUẦN 1:
GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết 1 )
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.
- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
Tàu thủy tương đối cân đổi.
- HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng,
phẳng. Tàu thủy cân đối.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đã gấp sẵn.
- Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.
- Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công.
IV. Các hoạt động Dạy – Học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
5’
28’
14’
14’
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS
và nhận xét.
3 Bài mới:
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan
sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói
và đặt câu 1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:


Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS
và nhận xét.
3 Bài mới:
hỏi định hướng quan sát – SGV tr.191.
- GV giải thích.
- GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu
thuỷ – SGV tr.191.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
- GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy
hình vuông.
Hát
Để dụng cụ, đồ dùng học tập môn
thủ công lên bàn.
- HS quan sát mẫu, nhận xét đặc
điểm, hình dáng của tàu thuỷ.
- HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu
thuỷ.
- 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ
mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy
hình vuông ban đầu.
- HS lên bảng thực hiện.
- 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các
bước gấp.
- Quan sát thao tác của GV.
- HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói
bằng giấy nháp.
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3


1’
Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đường dấu
gấp giữa hình vuông – SGV tr.192.
- Lưu ý: không quy định số ô vuông của tờ
giấy.
Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói –
SGV tr.192.
- GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa
uốn nắn.
4. Cũng cố, Dặn dò:
Nhận xét giờ học.
Về nhà các em tiếp tục gấp lại
nhiều lần.
Hôm sau các em học tiếp.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN 2:
Dạy Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2011

GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI ( tiết 2)
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.
- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
Tàu thủy tương đối cân đổi.
- HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng,
phẳng. Tàu thủy cân đối.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để
HS cả lớp quan sát được.
- Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.
- Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công.

IV. Các hoạt động dạy – học:
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
5’
28’
13’
15’
1’
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS
và nhận xét.
3 Bài mới:
Tiếp tục HDHS thực hiện tiếp hoạt động 3.
Hoạt động 3:
a.HS thực hành gấp tàu thủy hai ống khói.
- GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống
khói theo các bước đã hướng dẫn.
- GV gợi ý: Sau khi gấp được tàu thuỷ, có
thể dùng bút màu trang trí xung quanh tàu
cho đẹp.
b. GV tổ chức cho HS thực hành.
- GV quan sát, uốn nắn để các em hoàn
thành sản phẩm.
- GV đánh giá kết quả thực hành của HS.
4.Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.

Đánh giá sản phẩm
- 2 HS nhắc lại quy trình gấp tàu
thuỷ hai ống khói và thực hành gấp
trước lớp.
- HS thực hành.
- HS trưng bày sản phẩm.
HS giờ học sau mang giấy thủ công,
giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để
học bài “Gấp con ếch”.
TUẦN 3 Dạy Thứ 4 ngày 14 tháng 9 năm 2011
GẤP CON ẾCH ( tiết 1)
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp con ếch.
- Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng.
- HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con
ếch cân đối .
Làm cho con ếch nhảy được.
II. Đồ dùng dạy – học:
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
- Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp
quan sát được.
- Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.
- Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công.
- Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
5’

28’
14’
14’
1’
- GV giới thiệu mẫu con ếch được gấp
bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng
quan sát – SGV tr.195.
- GV liên hệ thực tế về hình dạng và
ích lợi của con ếch – SGV tr.195.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn
mẫu.
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông –
SGV tr.196
Bước 2: Gấp hai chân trước con ếch –
SGV tr.196.
Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân
con ếch – SGV tr.197.
* Cách làm cho con ếch nhảy – SGV
tr.199.
4. GV nhận, xét dặn dò:
Nhận xét giờ học.
4 HS gấp tàu thủy 2 ống khói.
Cả lớp quan sát và nhận xét.
- HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về
đặc điểm, hình dáng, lợi ích của con
ếch.
- HS lên bảng mở dần hình gấp con
ếch. Từ đó HS bắt đầu hình dung
được cách gấp con ếch.
- HS quan sát thao tác của GV và

tập gấp con ếch theo các bước đã
hướng dẫn.
Về nhà tiếp tục tập gấp lại hôm sau
học tiếp.
TUẦN 4 Dạy Thứ 4 ngày 21 tháng 9 năm 2011
GẤP CON ẾCH ( tiết 2)
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp con ếch.
- Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng.
- HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con
ếch cân đối .
Làm cho con ếch nhảy được.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp
quan sát được.
- Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.
- Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công.
- Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
5’
28’
18’
10’

5’
1.Ổn định tổ chức lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới:
Tiếp tục HDHS thực hiện hoạt động 3
Hoạt động 3:
a.HS thực hành gấp con ếch.
- GV tổ chức cho HS thực hành gấp con
ếch như tiết trước.
b.Trưng bày sản phẩm
- GV giải thích nguyên nhân làm cho
con ếch không nhảy được để các em rút
kinh nghiệm – SGV tr.200.
- GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả
lớp quan sát.
- GV đánh giá sản phẩm của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của
HS.
Hát
- 2 HS lên bảng nhắc lại và thực
hiện các thao tác gấp con ếch đã
học ở tiết 1. Nhắc lại 3 bước gấp
con ếch.
- HS gấp con ếch theo nhóm.
- HS trong nhóm thi xem ếch của
ai nhả-
Dặn dò HS giờ học sau mang
giấy thủ công, giấy nháp, bút

màu, kéo thủ công để học bài
“Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh
và lá cờ đỏ sao vàng”.y xa hơn,
nhanh hơn.
____________________________________________________
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
TUẦN 5 Dạy Thứ 4 ngày 28 tháng 9 năm 2011
GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH
VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết1)
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.
- Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh
của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối.
- HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao
vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.
- Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
- Tranh quy trình gấp, cắt, dán là cờ đỏ sao vàng.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
3’
30’
15’

15’
1.Ổn định tổ chức lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới:
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS
quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng
và đặt câu hỏi định hướng quan sát để
rút ra nhận xét – SGV tr. 201.
- GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa
của lá cờ đỏ sao vàng SGV 201, 202.
Hoạt động 2: Giáo viên HD mẫu.
Bước 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm
cánh SGV tr.202.
Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh -
SGV tr.203.
Hát
- HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài,
chiều rộng của lá cờ và kích thước
ngôi sao.
- HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về
đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ
sao vàng.
- 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các
thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
- HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh.
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
1’

Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh
vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ
sao vàng – SGV tr.204.
4. Cũng cố, dặn dò :
Nhận xét giờ học
Tiếp tục tập gấp tiếp hôm sau học
tiếp.
________________________________________________________
TUẦN 6 Dạy Thứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2011
GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH
VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 )
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.
- Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh
của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối.
- HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao
vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.
- Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
IV. Các hoạt động Dạy – Học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
5’
28’
14’

1.Ổn định tổ chức lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
Nhắc lại các gấp ngôi sao năm cánh.
3.Bài mới:
Hoạt động 3:
a.HS thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao
năm cánh.
Hát
- 1 HS khác nhắc lại cách cắt, dán
ngôi sao để được lá cờ đỏ sao
vàng.
- HS nhắc lại các bước thực hiện.
- HS trưng bày sản phẩm.
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
14’
1’
- GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các
bước gấp, cắt ngôi sao năm cánh.
- GV nhận xét và treo tranh quy trình gấp,
cắt, dán – SGV tr. 205.
b. Trưng bày sản phẩm
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS.
4. Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của
HS.
HS thực hành gấp, cắt, dán lá cờ
đỏ sao vàng.

Chuẩn bị trước bài:
Gấp cắt, dán bông hoa.


TUẦN 7 Dạy Thứ 4 ngày 12 tháng 10 năm 2011
GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 1)
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa
tương đối đều nhau.
- HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các
cánh của bông hoa đều nhau.
- Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu.
- Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’ 1. Ổn định tổ chức lớp: Hát
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
4’
29’
14’
15’
1’

2. Kiểm tra bài cũ:
GV kiểm tra và nhận xét
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS
quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5
cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời về
cách gấp, cắt bông hoa năm cánh trên cơ
sở nhớ lại bài học trước – SGV tr.206
- GV liên hệ thực tế – SGV tr.207.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh:
- GV giúp HS củng cố vận dụng kỹ năng
gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt hoa.
- Hướng dẫn HS cắt, gấp bông hoa 5 cánh
theo các bước – SGV tr.207.
- GV mở rộng: Tuỳ từng cách vẽ và cắt
lượn theo đường cong sẽ được 5 cánh hoa
hình dạng khác nhau.
b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh –
SGV tr.208
c) Dán các hình bông hoa –SGV tr.209
- GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông
hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
4.Cũng cố dặn dò:
Nhận xét giờ học
Để đụng cụ học tập lên bàn.
- HS quan sát và nêu một số nhận
xét.

- 1, 2 HS lên bảng thực hiện gấp,
cắt ngôi sao 5 cánh.
- 2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt
bông hoa 8 cánh.
Hôm Sau học tiếp
TUẦN 8 Day Thứ 4 ngày 19 tháng 10 năm 2011
GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 2)
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa
tương đối đều nhau.
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
- HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các
cánh của bông hoa đều nhau.
- Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu.
- Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
5’
28’

14’
14’

1’
1. Ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :Tiếp tục HDHS thực hiện hoạt
động 3
Hoạt động 3:
a.HS thực hành gấp, cắt, dán bông hoa.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao
tác gấp, cắt để được hình bông hoa.
b. Trưng bày sản phẩm
- GV nhận xét.
- Chú ý: Có thể cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh
có kích thước khác nhau để trình bày cho đẹp.
- GV đánh giá kết quả thực hành của HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- HS quan sát lại tranh quy trình.
- HS thực hành và trang trí sản
phẩm.
- HS trưng bày sản phẩm.
HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ
công để làm bài kiểm tra cuối
chương “Phối hợp gấp, cắt, dán
hình”.


Ngày soạn: 20/10/2011
Ngày Dạy: Thứ 4 ngày 26 tháng 10 năm 2011

TUẦN 9

ÔN TẬP
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 1)
I. Mục đích – yêu cầu:
- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để
làm đồ chơi.
- Làm được ít nhất hai đồ chơi
- HS khéo tay : - Làm được ít nhất 3 đồ chơi đã học. Có thể làm được sản
phẩm mới có tính sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Các mẫu của các bài trước.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
35’
25’
8’
2’
* Nội dung bài kiểm tra:
- Đề kiểm tra: “Em hãy gấp hoặc phối hợp
gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở
chương I”.
- GV nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra.
- Trước khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên
các bài đã học trong chương I. Sau đó GV cho

HS quan sát lại các mẫu.
- Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ
chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành
gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã
học trong chương. Trong quá trình HS thực
hiện bài thực hành, GV quan sát, giúp đỡ
những HS còn lúng túng để các em hoàn
thành bài kiểm tra.
* Đánh giá:
- Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ:
+ Hoàn thành (A) – SGV tr.212.
+ Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.212.
* Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công,
giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài
“Cắt, dán chữ cái đơn giản”.
- HS làm bài kiểm tra thực hành
gấp, cắt, dán một trong những sản
phẩm đã học trong chương.
- HS nhắc lại các bài đã học trong
chương I.
- HS làm bài kiểm tra.
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
Chuyên môn kiểm tra ngày:
Bài soan:
PHT:
Lê Thị Tuyết Nhung

Ngày soạn: 17/10/2011
Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 26 tháng 10 năm 2011
TUẦN 10

ÔN TẬP
PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 1)
I. Mục đích – yêu cầu:
- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để
làm đồ chơi.
- Làm được ít nhất hai đồ chơi
- HS khéo tay : - Làm được ít nhất 3 đồ chơi đã học. Có thể làm được sản
phẩm mới có tính sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Các mẫu của các bài trước.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Thời
gian
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
35’
25’
* Nội dung bài kiểm tra:
- Đề kiểm tra: “Em hãy gấp hoặc phối hợp
gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở
chương I”.
- GV nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra.
- Trước khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên
các bài đã học trong chương I. Sau đó GV cho
HS quan sát lại các mẫu.
- Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ

chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành
gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã
học trong chương. Trong quá trình HS thực
hiện bài thực hành, GV quan sát, giúp đỡ
những HS còn lúng túng để các em hoàn
thành bài kiểm tra.
- HS làm bài kiểm tra thực hành
gấp, cắt, dán một trong những sản
phẩm đã học trong chương.
- HS nhắc lại các bài đã học trong
chương I.
- HS làm bài kiểm tra.
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
8’
2’
* Đánh giá:
- Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ:
+ Hoàn thành (A) – SGV tr.212.
+ Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.212.
* Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công,
giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài
“Cắt, dán chữ cái đơn giản”.
Chuyên môn kiểm tra ngày:
Bài soan:
PHT:
Lê Thị Tuyết Nhung

Ngày soạn: 27/10/2011
Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 02 tháng 11 năm 2011
Tuần 11: CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 1)

I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.Kẻ cắt dán được chữ I,T. Các nét chữ
tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.
- HSKT: Kẻ cắt dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ
dán phẳng.
- HS yêu thích cắt, dán chữ.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy
trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’ 1. Ổn định tổ chức lớp: Hát
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
4’
28’
14’
14’
2’
2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra đồ dùng của HS và nhận xét.
3.Bài mới:
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan
sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu các chữ I, T và hướng

dẫn HS quan sát – SGV tr. 214.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
* Bước 1: Kẻ chữ I, T – SGV tr. 215.
* Bước 2: Cắt chữ I, T – SGV tr. 216.
* Bước 3: Dán chữ I, T – SGV tr. 216.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ I, T.
4. Cũng cố dặn dò:
Nhận xét giờ học.
- HS quan sát chữ mẫu.
- Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao
của chữ.
- HS thực hành theo nhóm.
Về nhà tiếp tục ôn lại các thao tác
gấp cắt chữ I,T hôm sau học tiếp.
Chuyên môn kiểm tra ngày:
Bài soan:
PHT:
Lê Thị Tuyết Nhung
Ngày soạn: 5/11/2011
Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 09 tháng 11 năm 2011
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
Tuần 12 : CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 2)
I. Mục đích – yêu cầu:
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau.
Chữ dán tương đối phẳng.
- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ I, T, các nét chữ thẳng và đều nhau.
Chữ dán phẳng
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy

trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1
4
28
28
5
3
20
2
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra các thao tác cắt chữ I,T và
nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ
I, T.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện
các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ I, T.
- GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ,
cắt, dán chữ I , T theo quy trình.
HS thực hành :
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn
lúng túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và
miết cho phẳng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS.

* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
Hát
- HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các
chữ I, T theo quy trình 3 bước.
- HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- HS trưng bày sản phẩm.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
thái độ học tập, kết quả thực hành của
HS.
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công
để học bài “Cắt, dán chữ H, U”.
Chuyên môn kiểm tra ngày:
Bài soan:
PHT:
Lê Thị Tuyết Nhung
Ngày soạn: 12/11/2011
Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 16 tháng 11 năm 2011
Tuần 13
BÀI 8: CẮT, DÁN CHỮ H, U (tiết1)
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.Kẻ cát dán được chữ H,U. Các nét
chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.
- HSKT:Kẻ cắt dán được chữ U,H, các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ
dán phẳng.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy
trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U.

- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
28’
14’
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
GV chấm bài cắt dán chữ I,T và nhận
xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS
quan sát và nhận xét.
Hát
Số HS chưa chấm bai hôm trước để bài lên
bàn .
- HS quan sát chữ mẫu.
- Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao của
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
14’
2’
- GV giới thiệu mẫu các chữ H, U và
hướng dẫn HS quan sát – SGV tr. 218.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn
mẫu.
* Bước 1: Kẻ chữ H, U – SGV tr. 218.
* Bước 2: Cắt chữ H, U – SGV tr. 219.
* Bước 3: Dán chữ H, U – SGV tr.

219.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ H,
U.
4. Cũng cố dặn dò:
Gv nhận xét giờ học
chữ.
- HS thực hành theo nhóm.
Hôm sau học tiếp.
Chuyên môn kiểm tra ngày:
Bài soan:
PHT:
Lê Thị Tuyết Nhung
_____________________________________________
Ngày soạn: 19/11/2011
Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 23 tháng 11 năm 2011
Tuần 14
CẮT, DÁN CHỮ H, U (tiết 2)
I. Mục đích – yêu cầu:
- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau.
Chữ dán tương đối phẳng.
- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ H, U, các nét chữ thẳng và đều
nhau. Chữ dán phẳng
II. Đồ dùng dạy – học:
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
- Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy
trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1
4
28
20
8
2
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
GV chấm bài cắt dán chữ H,U và nhận
xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ
H, U.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện
các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ H, U.
- GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ,
cắt, dán chữ H, U theo quy trình.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn
lúng túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và
miết cho phẳng.
Hoạt động 4
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của
HS.
- HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các chữ
H, Utheo quy trình 3 bước.

HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ H, U.
- HS trưng bày sản phẩm.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để
học bài “Cắt, dán chữ V”.
Chuyên môn kiểm tra ngày:
Bài soan:
PHT:
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
Lê Thị Tuyết Nhung
_____________________________________________
Ngày soạn: 26/11/2011
Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 30 tháng 11 năm 2011
Tuần 15
BÀI 9: CẮT, DÁN CHỮ V
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V.
- Kẻ, cắt, dán được chữ V các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ
dán tương đối phẳng.
- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ V các nét chữ thẳng và đều nhau.
Chữ dán phẳng
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng.
Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ V.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’

28’
5’
10’
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
GV chấm bài cắt dán chữ H,U và nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS
quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu các chữ V và hướng
dẫn HS quan sát – SGV tr. 221.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
* Bước 1: Kẻ chữ V – SGV tr. 221.
* Bước 2: Cắt chữ V – SGV tr. 222.
* Bước 3: Dán chữ V – SGV tr. 222.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ E.
Hát
HS để bài lên bàn.
- HS quan sát chữ mẫu.
- Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao
của chữ.
- HS thực hành theo nhóm.
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
13
2
Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ V.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các
thao tác kẻ, gấp, cắt chữ V.
- GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt,

dán chữ V theo quy trình.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn
lúng túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết
cho phẳng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS
và khen ngợi những em làm được sản phẩm
đẹp.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để
học bài “Cắt, dán chữ E”.
- HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các
chữ V theo quy trình 3 bước.
- HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ V.
- HS trưng bày sản phẩm.
Chuyên môn kiểm tra ngày:
Bài soan:
PHT:
Lê Thị Tuyết Nhung
_____________________________________________
Ngày soạn: 03/12/2011
Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 07 tháng 12 năm 2011
Tuần 16
CẮT, DÁN CHỮ E
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E. các nét chữ tương đối thẳng và đều
nhau. Chữ dán tương đối phẳng.

- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ E các nét chữ thẳng và đều nhau.
Chữ dán phẳng
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ E cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng.
Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
28’
5’
10’
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
GV chấm bài cắt dán chữ V và nhận xét.
3.Bài mới:
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan
sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu các chữ E và hướng
dẫn HS quan sát – SGV tr. 223.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
* Bước 1: Kẻ chữ V – SGV tr. 224.
* Bước 2: Cắt chữ V – SGV tr. 224.
* Bước 3: Dán chữ V – SGV tr. 224.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ E.
- HS quan sát chữ mẫu.
- Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao

của chữ.
- HS thực hành theo nhóm.
13’
2’
HĐ 3: HS thực hành cắt, dán chữ E.
- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các
thao tác kẻ, gấp, cắt chữ V.
- GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt,
dán chữ V theo quy trình.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn
lúng túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết
cho phẳng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS
và khen ngợi những em làm được sản phẩm
đẹp.
* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái
độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để
học bài “Cắt, dán chữ Vui vẻ”.
- HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các
chữ E theo quy trình 3 bước.
- HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ E.
- HS trưng bày sản phẩm.
Chuyên môn kiểm tra ngày:
Bài soan:
PHT:
Lê Thị Tuyết Nhung

_____________________________________________
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
Ngày soạn: 10/12/2011
Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 21 tháng 12 năm 2011
Tuần 17
CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (tiết 1)
I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ.
- HSKT: Ketr cát dán được chữ VUI VẼ, các nét chữ thẳng và đều nhau.
- HS yêu thích cắt, dán chữ.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu chữ Vui Vẻ cắt đã dán và mẫu chữ Vui Vẻ cắt từ giấy màu hoặc
giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
28’
14
14’
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
GV chấm bài cắt dán chữ E và nhận xét.
3.Bài mới:
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan
sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu các chữ Vui Vẻ và
hướng dẫn HS quan sát nêu tên các chữ cái

trong mẫu chữ.
- GV nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ.
HĐ 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
* Bước 1: Kẻ, cắt các chữ Vui Vẻ và dấu hỏi
(?) – SGV tr. 226.
* Bước 2: Dán thành chữ Vui Vẻ – SGV
tr.227.
- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt các chữ cái
và dấu hỏi (?) của chữ Vui Vẻ.
4.Cũng cố, dặn dò:
Hát
- HS quan sát chữ mẫu.
- Nhận xét khoảng cách giữa các chữ
trong mẫu chữ.
- HS nhắc lại cách kẻ cắt các chữ V, U,
E, I.
- HS thực hành theo nhóm.
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
2’
Chuyên môn kiểm tra ngày:
Bài soan:
PHT:
Lê Thị Tuyết Nhung
_____________________________________________
Ngày soạn: 24 /12/2011
Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 28 tháng 12 năm 2011
Tuần 18
CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (TIẾT 2)
I. Mục đích – yêu cầu:

- Kẻ, cắt, dán được chữ Vui Vẻ các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau.
Chữ dán tương đối phẳng.
- HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ VUI VE các nét chữ thẳng và đều
nhau. Chữ dán phẳng, cân đối.
- HS yêu thích cắt, dán chữ.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu chữ Vui Vẻ cắt đã dán và mẫu chữ Vui Vẻ cắt từ giấy màu hoặc
giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
30’ Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán
chữ Vui Vẻ.
- GV kiểm tra cách kẻ, cắt chữ Vui Vẻ.
- GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ,
cắt, dán chữ Vui Vẻ theo quy trình.
- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS
còn lúng túng.
- GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và
miết cho phẳng.
- HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các
chữ theo quy trình 2 bước.
- HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ.
- HS trưng bày sản phẩm.
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
5’
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS và khen ngợi để khuyến khích các
em làm được sản phẩm đẹp.

* Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh
thần thái độ học tập, kết quả thực hành
của HS.
- Dặn dò HS ôn lại các bài trong
chương II “Cắt, dán chữ cái đơn giản”
và giờ học sau mang giấy thủ công,
giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để
làm bài kiểm tra.
Ngày dạy : 04 tháng 01 năm 2014
TUẦN 19
ÔN TẬP CHƯƠNG II
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ
Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3
CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (1 TIẾT)
I. Mục đích – yêu cầu:
- Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối
xứng.
- HS khéo tay: Kẻ, cắt , dán đượ một số chữ cái đơn giản có nét thẳng,
nét đối xứng. Các nét chữ cắt thẳng, đều, cân đối. Trình bày đẹp .
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu các chữ cái của 5 bài học trong chương II để giúp HS nhớ lại cách
thực hiện.
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG HOẠT DỘNG CỦA GV HOẠT DỘNG CỦA HS
25’
8’
2’
* Nội dung ôn tập :

- cắt, dán 2 hoặc 3 chữ cái trong
các chữ đã học ở chương II ”
- GV giải thích yêu cầu của bài
về kiến thức, kỹ năng, sản phẩm.
- GV quan sát HS làm bài. Có thể
gợi ý cho những HS kém hoặc
còn lúng túng để các em hoàn
thành bài kiểm tra.
* Đánh giá:
- Đánh giá sản phẩm của HS theo
2 mức độ:
+ Hoàn thành (A) – SGV tr.229.
+ Chưa hoàn thành (B): Không
kẻ, cắt, dán được hai chữ đã học.
* Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài,
tinh thần thái độ học tập, kết quả
thực hành của HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang
giấy thủ công, bìa màu, thước kẻ,
bút màu, kéo thủ công để học bài
“Đan nong mốt”.
- HS nhắc lại các bài đã học trong
chương I.
- HS làm bài theo yêu cầu .
Rút kinh nghiệm:
GV: NGUYỄN VĂN THUỶ

×