Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

Giáo án thủ công lớp 3 ( t25- 35) rất chuẩn.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (161.25 KB, 14 trang )

Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
Tuần 25
Thứ 3 ngày 15 tháng 2
năm

2011

Bài 16: làm lọ hoa gắn tờng (tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cỏch lm c l hoa gn tng làm lọ hoa gắn tờng.
- Lm c l hoa gn tng. Cỏc np gp tng i u, thng, phng.
l hoa tng i cõn i.
- HS khéo tay : Làm đợc lọ hoa gắn tờng. Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng.
Lọ hoa cân đối . Cú th trang trớ l hoa p.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tấm lọ hoa gắn tờng làm giấy thủ công đợc dán trên tờ bìa.
- Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.
- Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5
29
1. Kim tra bi c :
Kim tra s chun b ca HS
2. Bi mi:
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS
quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu lọ hoa gắn tờng và
đặt câu hỏi định hớng SGV tr. 244.
HĐ 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa


và gấp các nếp gấp cách đều - SGV tr.
245.
* Bớc 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra
khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa
SGV tr.246.
- GV hớng dẫn kỹ để HS hiểu đợc cách
làm và làm đợc.
HS b ựng hc th cụng lờn bn.
- HS nhận xét về hình dang, màu sắc,
các bộ phận của lọ hoa mẫu.
- HS suy nghĩ, tìm cách làm lọ hoa
bằng cách mở dần lọ hoa gắn tờng.
- HS quan sát thao tác của GV.
- HS nhắc lại các bớc gấp và làm lọ
hoa gắn tờng, tập gấp lọ hoa gắn tờng.
1
GV : Pham Thi Xinh
1
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
1
- Lu ý HS miết mạnh các nếp gấp.
* Bớc 3: Làm thành lọ hoa gắn tờng
SGV tr.246.
3. Cng c dn dũ:
GV nhn xột gi hc.
Chun b ụn li cỏc kin thc v cỏc
lm l hoa gn tng gi sau hc
tip.
Tuần 26
Thứ 3 ngày 22 tháng

2 năm

2011

Bài 16: làm lọ hoa gắn tờng (tiết2)
I. Mục đích yêu cầu:
- Làm đợc lọ hoa gắng tờng . Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng.Lọ hoa tơng
đối cân đối
- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
- HS khéo tay : HS khéo tay : Làm đợc lọ hoa gắn tờng. Các nếp gấp đều,
thẳng, phẳng. Lọ hoa cân đối
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tấm lọ hoa gắn tờng làm giấy thủ công đợc dán trên tờ bìa.
- Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.
- Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5
29
1. Kim tra bi c :
GV kim tra sn phm ca tit 1
v nhn xột.
2. Bi mi :
HS b sn phm ó lm t1 lờn bn.
- Một số HS nhắc lại các bớc làm lọ
2
GV : Pham Thi Xinh
2
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
1

Hoạt động 3: HS thực hành làm lọ
hoa gắn tờng và trang trí.
- GV nhận xét sử dụng tranh quy
trình làm lọ hoa để hệ thống lại các
bớc làm lọ hoa gắn tờng.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ
những em còn lúng túng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành
của HS và khen ngợi để khuyến
khích các em làm đợc sản phẩm đẹp.
-GVđánh giá kết quả học tập của HS.
3. Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh
thần thái độ học tập, kết quả thực
hành của HS.
hoa gắn tờng bằng cách gấp giấy.
- HS thực hành theo nhóm hoặc cá
nhân.
- HS cắt, dán các bông hoa có cành, lá
để cắm trang trí vào lọ hoa.
- HS trng bày sản phẩm.
- Dặn HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ
công để học bài Làm đồng hồ để
bàn.

Tuần 27
Thứ 3 ngày 1 tháng 3 năm

2011


Bài 16: làm lọ hoa gắn tờng (tiết3)
I. Mục đích yêu cầu:
- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
- Làm đợc lọ hoa gắng tờng . Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng.Lọ hoa tơng
đối cân đối
- HS khéo tay : HS khéo tay : Có thể trang trí lọ hoa đẹp
II. Đồ dùng dạy học:
3
GV : Pham Thi Xinh
3
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
- Mẫu tấm lọ hoa gắn tờng làm giấy thủ công đợc dán trên tờ bìa.
- Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.
- Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5
29
1
1. Kim tra bi c :
Nờu cỏc bc lm mt l hoa gn
tng.
2.Bi mi :
Hoạt động 4: HS thực hành làm lọ hoa
gắn tờng và trang trí.
- GV nhận xét sử dụng tranh quy trình
làm lọ hoa để hệ thống lại các bớc làm
lọ hoa gắn tờng.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ những

em còn lúng túng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS và khen ngợi để khuyến khích các
em làm đợc sản phẩm đẹp.
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
3. Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của
HS.
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công
để học bài Làm đồng hồ để bàn.
- Một số HS nhắc lại các bớc làm lọ hoa
gắn tờng bằng cách gấp giấy.
- HS thực hành theo nhóm hoặc cá
nhân.
- HS cắt, dán các bông hoa có cành, lá
để cắm trang trí vào lọ hoa.
- HS trng bày sản phẩm.
4
GV : Pham Thi Xinh
4
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
Tuần 28
Thứ 3 ngày 8 tháng 3 năm

2011

Bài 17: làm đồng hồ để bàn (tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cỏch làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công. Lm c ng
h bn. ng h tng i cõn i.
- HS khéo tay : Làm c đồng hồ để bàn cân đối . ng h trang trớ p.
- Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu đồng hồ để bàn làm giấy thủ công (hoặc bìa màu).
- Đồng hồ để bàn.
- Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn.
- Giấy thủ công hoặc bìa màu, giấy trắng kéo thủ công, hồ dán, bút màu,
thớc.
IV. Các hoạt động dạy học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5
29
15
14
1. Kim tra bi c:
GV ỏnh giỏ sn phm s HS cũn li.
1. Bi mi :
Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS
quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu đồng hồ để bàn và
đặt câu hỏi định hớng SGV tr. 248.
Hot ng 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Cắt giấy SGV tr.249.
* Bớc 2: Làm các bộ phận của đồng hồ
(khung, mặt đế và chân đỡ đồng hồ)
SGV tr. 249.
- Làm khung đồng hồ.
- Làm mặt đồng hồ.

S HS cha chm b sn phm lờn
bn.
- HS quan sát, nhận xét về hình
dang, màu sắc, tác dụng của từng bộ
phận trên đồng hồ.
- HS liên hệ và so sánh hình dạng,
màu sắc, các bộ phận của đồng hồ
mẫu với đồng hồ để bàn đợc sử dụng
trong thực tế.
- HS nêu tác dụng của đồng hồ.
- HS quan sát thao tác của GV.
- HS tập làm mặt đồng hồ để bàn
theo nhúm.
5
GV : Pham Thi Xinh
5
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
1
- Làm đế đồng hồ.
- Làm chân đỡ đồng hồ.
* Bớc 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh -
SGV tr.252.
- Dán mặt đồng hồ vào khung đồng hồ.
- Dán khung đồng hồ vào phần chân đế.
- Dán chân đỡ vào mặt sau khung đồng
hồ.
- GV tóm tắt lại các bớc làm đồng hồ.
3. Cng c dn dũ:
GV nhn xột gi hc, hụm sau cỏc em
hc tip.

Hụm sau cỏc em thc hnh tip.
Hụm sau cỏc em thc hnh tip.

Tuần 29
Thứ 3 ngày 15 tháng 3 năm

2011

Bài 17: làm đồng hồ để bàn (tiết 2)
I. Mục đích yêu cầu:
HS biết cỏch làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công. Lm c ng h
bn. ng h tng i cõn i.
HS khéo tay : Làm c đồng hồ để bàn cân đối . ng h trang trớ
p.
Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu đồng hồ để bàn làm giấy thủ công (hoặc bìa màu).
- Đồng hồ để bàn.
- Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn.
- Giấy thủ công hoặc bìa màu, giấy trắng kéo thủ công, hồ dán, bút màu,
thớc.
6
GV : Pham Thi Xinh
6
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
IV. Các hoạt động dạy học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5
29
1

1. Kim tra bi c :
GV nhn xột v nhc la cỏc bc
lm ng h bn.
2. Bi mi :
Hoạt động 3: HS thực hành làm
đồng hồ để bàn.
- GV nhận xét sử dụng tranh quy
trình làm đồng hồ để hệ thống lại các
bớc làm đồng hồ để bàn.
- GV nhắc HS khi gấp và dán các tờ
giấy để làm đế, khung, chân đỡ đồng
hồ cần miết kỹ các nếp gấp và bôi hồ
cho đều.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ
những em còn lúng túng.
- GV đánh giá sản phẩm thực hành
của HS và khen ngợi để khuyến
khích các em làm đợc sản phẩm đẹp.
- GV đánh giá kết quả học tập của
HS.
3. Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh
thần thái độ học tập, kết quả thực
hành của HS.
- HS nờu li cỏc bc lm ng h
bn.
- Một số HS nhắc lại các bớc làm
đồng hồ để bàn.
- HS thực hành làm đồng hồ để bàn.
- HS trang trí, trng bày và tự đánh

giá sản phẩm.
- Dặn HS giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ
công để tiếp tục học bài này, trang
trí lọ hoa

Tuần 30
Thứ 3 ngày 22 tháng 3 năm

2011

7
GV : Pham Thi Xinh
7
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
Bài 17: làm đồng hồ để bàn (tiết 3)
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết làm đợc đồng hồ để bàn tơng đối cân đối. Hoàn thành sản phẩm
và trang trí sản phẩm
- HS khéo tay : làm đồng hồ để bàn cân đối. Trang trí đồng hồ đẹp .
- HS Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu đồng hồ để bàn làm giấy thủ công (hoặc bìa màu), đã trang trí sẵn
- Giấy thủ công hoặc bìa màu, giấy trắng kéo thủ công, hồ dán, bút màu,
thớc.
IV. Các hoạt động dạy học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5
29
1

1. Kim tra bi c :
GV xem li sn phm ca HS v
nhn xột b sung.
2. Bi mi :
Hoạt động 4: HS tip tc thực hành
làm đồng hồ để bàn.
- GV nhận xét làm đồng hồ để hệ thống
lại các bớc làm đồng hồ để bàn.
- GV nhắc HS khi gấp và dán các tờ
giấy để làm đế, khung, chân đỡ đồng hồ
cần miết kỹ các nếp gấp và bôi hồ cho
đều.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ những
em còn lúng túng.
HĐ 4: Trang trí sản phẩm :
- GV cho HS tự trang trí đồng hồ theo ý
thích
- Trình bày sản phẩm, GV đánh giá sản
phẩm thực hành của HS
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
3. Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của
HS.
HS sn phm lờn bn.
- Một số HS nhắc lại các bớc làm
đồng hồ để bàn.
- HS thực hành làm đồng hồ để
bàn.
- HS trang trí,

- Trng bày và tự đánh giá sản
phẩm.
- Dặn HS giờ học sau mang giấy
thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo
thủ công để học bài Làm quạt
giấy tròn
8
GV : Pham Thi Xinh
8
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3


Tuần 31
Thứ 3 ngày 29 tháng 3 năm

2011

Bài 18: làm quạt giấy tròn (tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
HS bit cỏch lm qut giy trũn. Lm c qut giy trũn. Cỏc np gp cú th cỏch nhau hn mt ụ v cú th
cha u nhau. Qut cú th cha trũn
HS khộo tay: Lm c quat giy trũn. Cỏc np gp thng, phng, u nhau. Qut lm c trũn, p.
II. DNG DY HC:
Mẫu quạt giấy tròn có kích thớc đủ lớn để HS quan sát.
Các bộ phận để làm quạt tròn gồm hai tờ giấy đã gấp các nếp gấp cách đều để làm quạt, cán quạt và chỉ buộc.
IV. Các hoạt động dạy học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5
29
10

19
1
1. Kim tra bi c:
GV kim tra s chun b ca HS v nhn xột.
2. Bi mi:
Hoạt động 1:
Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu quạt mẫu
- GV giới thiệu các bộ phận làm quạt.
- Cho HS lần lợt nhắc lại các bộ phận làm quạt tròn
Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu.
* Bớc 1: Cắt giấy SGV tr. 256.
* Bớc 2: Gấp, dán quạt SGV tr. 256.
* Bớc 3: Làm cán quạt và hoàn chỉnh
quạt SGV tr. 257.
3. Cng c dn dũ :
GV nhn xột gi hc.
HS dng c lờn bn.
- HS quan sát để rút ra một số nhận xét
quạt mẫu.
- HS quan sát để rút ra một số nhận xét
các bộ phận làm quạt.
- HS lần lợt nhắc lại các bộ phận làm
quạt tròn
- HS quan sát thao tác của GV.
- HS tập gấp quạt giấy tròn.
Cng c li cỏc bc lm qut giy trũn.

9
GV : Pham Thi Xinh

9
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
Tuần 32
Thứ 3 ngày 5 tháng 4 năm

2011

Bài 18: làm quạt giấy tròn (tiết 2)
I.Mục đích yêu cầu:
HS bit cỏch lm qut giy trũn. Lm c qut giy trũn. Cỏc np gp cú th cỏch nhau hn mt ụ v cú
th cha u nhau. Qut cú th cha trũn
HS khộo tay: Lm c quat giy trũn. Cỏc np gp thng, phng, u nhau. Qut lm c trũn, p.
II. Đồ dùng dạy học:
Các bộ phận để làm quạt tròn gồm hai tờ giấy đã gấp các nếp gấp cách đều để làm quạt, cán quạt và chỉ buộc.
Tranh quy trình gấp quạt tròn.
Giấy thủ công, sợi chỉ. kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5
29
1
1. Kim tra bi c :
GV nhn xột b sung
3. Bi mi
Hoạt động 3: HS thực hành làm
quạt giấy tròn và trang trí.
- GV nhận xét và hệ thống lại các bớc
làm quạt giấy tròn.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ những
em còn lúng túng.

- GV đánh giá sản phẩm thực hành của
HS và khen ngợi để khuyến khích các
em làm xong sản phẩm.
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
3. Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh
thần thái độ học tập, kết quả thực hành
của HS.
HS nhc li cỏc bc lm qut giy trũn.
- Một số HS nhắc lại các bớc làm quạt
giấy tròn.
- HS thực hành làm quạt giấy tròn.
- HS trang trí quạt bằng cách vẽ các hình
hoặc các nan giấy bạc nhỏ, kẻ các đờng
màu song song theo chiều dài tờ giấy tr-
ớc khi gấp quạt.
- Dặn HS ôn lại các bài đã học và chuẩn
bị giờ học sau mang giấy thủ công, giấy
nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài
kiểm tra cuối năm.
10
GV : Pham Thi Xinh
10
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
Tuần 33
Thứ 3 ngày 12 tháng 4 năm

2011

Bài 18: làm quạt giấy tròn (tiết 3)

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết làm quạt giấy tròn. Các nếp gấp có thể cách nhau hơn một ô và
cha đều nhau. Quạt có thể cha tròn.
- HS khéo tay: Làm đợc quạt giấy tròn các nếp gấp thẳng, phẳng, đều
nhau, quạt tròn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu quạt giấy tròn có kích thớc đủ lớn để HS quan sát.
- Các bộ phận để làm quạt tròn gồm hai tờ giấy đã gấp các nếp gấp cách
đều để làm quạt, cán quạt và chỉ buộc.
- Tranh quy trình gấp quạt tròn.
- Giấy thủ công, sợi chỉ. kéo thủ công, hồ dán.
IV. Các hoạt động dạy học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5
29
1. Kim tra bi c :
GV ỏnh giỏ sn phm HS ó lm
t1, t2 v nhn xột b sung.
2. Bi mi :
Hoạt động 4: HS thực hành làm quạt
giấy tròn và trang trí.
- GV nhận xét và hệ thống lại các bớc
làm quạt giấy tròn.
- GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ
những em còn lúng túng.
HS sn phm lờn bn.
- Một số HS nhắc lại các bớc làm
quạt giấy tròn.
- HS thực hành làm quạt giấy tròn.
- HS trang trí quạt bằng cách vẽ các

hình hoặc các nan giấy bạc nhỏ, kẻ
các đờng màu song song theo chiều
dài tờ giấy trớc khi gấp quạt.
- HS trang trí, trng bày và tự đánh giá
11
GV : Pham Thi Xinh
11
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
1
- GV đánh giá sản phẩm thực hành
của HS và khen ngợi để khuyến khích
các em làm đợc sản phẩm đẹp.
- GV đánh giá kết quả học tập của HS.
3. Nhận xét- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh
thần thái độ học tập, kết quả thực
hành của HS.
sản phẩm.
- Dặn HS ôn lại các bài đã học và
chuẩn bị giờ học sau mang giấy thủ
công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ
công để làm bài kiểm tra cuối năm.
Tuần 34
Thứ 3 ngày 19 tháng 4 năm

2011

Ôn tập chủ đề Đan nan và làm đồ chơi đơn giản (t1 )
I. Mục đích yêu cầu:
- Ôn tập, củng cố đợc kiến thức, kỹ năng đan nan và làm đồ chơi đơn

giản. HS lm c mt sn phm ó hc .
- HS khéo tay: Làm đợc ít nhất một sản phẩm. Cú th lm c mt sn
phm mi cú tớnh sỏng to.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các mẫu sản phẩm đã học trong học kỳ II.
IV. Các hoạt động dạy học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
32 phỳt
1. Nội dung bài Ôn tập :
- Hớng dẫn ôn tập : làm một
trong những sản phẩm thủ công
đã học.
- Trong quá trình HS làm bài thực
hành, GV đến các bàn quan sát,
hớng dẫn những HS còn lúng
- HS quan sát một số mẫu sản phẩm thủ
công đã học.
- HS làm bài thực hành.
- HS khá, giỏi làm đợc một sản phẩm
thủ công theo đúng quy trình kỹ thuật.
12
GV : Pham Thi Xinh
12
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
3 phỳt
túng để các em hoàn thành sp
* Đánh giá:
- Đánh giá sản phẩm của HS:
+ Hoàn thành (A)
+ Cha hoàn thành (B)

2. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài,
tinh thần thái độ học tập, kết quả
thực hành của HS.
- Nhận xét chung về kiến thức,
kỹ năng và thái độ học tập của
HS.
HS trng by sn phm lờn bn.
Tuần 35
Thứ 3 ngày 26 tháng 4 năm

2011


Ôn tập chủ đề Đan nan và làm đồ chơi đơn giản (t2 )
I. Mục đích yêu cầu:
- Đánh giá kiến thức kỹ năng làm thủ công của HS qua sản phẩm HS tự
chọn đã học trong năm và làm đợc trong giờ kiểm tra.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các mẫu sản phẩm đã học trong học kỳ II.
IV. Các hoạt động dạy học:
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
30 phỳt
1. Nội dung bài kiểm tra:
- Đề kiểm tra: Em hãy làm một trong
những sản phẩm thủ công đã học.
- Trong quá trình HS làm bài kiểm tra,
- HS quan sát một số mẫu sản phẩm thủ
công đã học.
- HS làm bài kiểm tra.

- HS làm đợc một sản phẩm thủ công
13
GV : Pham Thi Xinh
13
Trng TH s 1 Khe Sanh Giỏo ỏn Th cụng Lp 3
5 phỳt
GV đến các bàn quan sát, hớng dẫn
những HS còn lúng túng để các em
hoàn thành bài kiểm tra.
* Đánh giá:
- Đánh giá sản phẩm của HS theo 2
mức :
+ Hoàn thành (A) SGV tr.259.
+ Cha hoàn thành (B) SGV tr.259.
2. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần
thái độ học tập, kết quả thực hành của
HS.
- Nhận xét chung về thái độ học tập của
HS đối với môn học này.
theo đúng quy trình kỹ thuật.
HS trng by sn phm ca mỡnh.
Cỏc bn tham gia ỏnh giỏ
sn phm ca bn mỡnh.

HT NM HC ! XIN CHO V HN GP LI NM HC MI
14
GV : Pham Thi Xinh
14

×