Tải bản đầy đủ (.doc) (82 trang)

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.28 MB, 82 trang )

GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Tuần: 1 Ngày soạn: 17/ 08/
2014
Tiết: 1 Ngày dạy: 23/ 08/ 2014
Tên bài: LÝ THUYẾT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết một số phương pháp phát triển sức bền.
2. Kỹ năng:
- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.
3. Thái độ, hành vi:
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung.
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, SGV, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy :
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh
- kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của
buổi học:
- Lý thuyết: Một số phương pháp
phát triển sức bền.
3’
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
∆ Giáo viên


- Phương pháp lời nói
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Lý thuyết: Một số hiểu biết cần
thiết về sức bền.
- SB có một vị trí vô cùng quan
trọng trong đời sống, nếu không có
sứ bền con người vừa mới làm việc,
học tập đã mệt mỏi. Như vậy sẻ
không bao giờ làm viêc có hiệu
quả.
- SB là khả năng của cơ thể chóng
lại mệt mỏi khi học tập, lao động
40’
- GV nêu ra một số câu hỏi gợi ý để
học sinh trả lời
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
∆ GV
- Phương pháp lời nói.
- Theo em con người chúng ta cần có
SB hay không? Vì sao?
- Em hảy cho biết SB là gì?
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
hay luyện tập TDTT kéo dài.
- Phân loại SB: có 2 loại
+ SB chung : là khả năng cơ thể khi

thực hiên các công việc nói chung
trong một thời gian kéo dài.
+ SB chuyên môn: là khả năng của
cơ thể khi thực hiện chuyên sâu
một hoạt đông lao đông hay bài tập
thể thao trong một thời gian kéo
dài.
VD: khả năng bơi lặn của người
làm nghề chai lưới. Khả năng của
VĐV chạy 10km, 20km, 42.195km

→Kết quả nghiên cứu cho thấy: SB
của một số học sinh THCS rất kém
do các em không chịu khó tập
luyện. SB kém ảnh hưởng rất nhiều
đến kết quả học tập. Do đó cần phải
biết cách tập luyện phát triển SB.
- Theo em SB được chia làn mấy
loại? Đó là những loại nào?
- GV tóm lại cho học sinh nắm và ghi
chép.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
2’
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
∆ Giáo viên

- Phương pháp lời nói

Rút kinh nghiệm:

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Tuần: 1 Ngày soạn: 17/ 08/
2014
Tiết: 2 Ngày dạy: 23/ 08/ 2014
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực từ nhịp 1 – 10 bài TD phát triển chung nam và nữ.
- Biết cách thực hiện Trò chơi phát triển sức nhanh, Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy
– xuất phát.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật từ nhịp 1 – 10 bài TD phát triển chung nam và nữ.
- Thực hiện cơ bản đúng Trò chơi phát triển sức nhanh, Đứng mặt, vai, lưng hướng
chạy – xuất phát.
3. Thái độ, hành vi:
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện
TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy :
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh
- kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và
nhiệm vụ của buổi học:
- Bài TD: Học từ nhịp 1 – 10 bài
TD phát triển chung.
- Chạy ngắn: Trò chơi phát triển
10’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
sức nhanh, Đứng mặt, vai, lưng
hướng chạy – xuất phát.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ
tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông (tại
chổ).
2
l
x 8

n
2
l
x 8
n
60
s

X X X X X X X X
X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
- Học: Từ nhịp 1- 10 (nam)
- Từ nhịp 1- 10 (nữ)
2. Chạy ngắn :
- Trò chơi: “Chạy đuổi”
- Xuất phát từ một số tư thế khác
nhau: Đứng mặt, vai hoặc lưng
hướng chạy xuất phát.
- Thả lỏng: Đi bộ dang tay lên –
xuống (hít – thở).
32’
18’
1
l
– 2

l
3
l
– 6
l
14’
1
l
– 3
l
2
l
x 25
M

X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân tích, làm mẫu kỹ
thuật động tác cho học sinh.
- Phương pháp tập luyện đồng loạt.
- GV điều khiển quan sát sữa chữa
sai cho học sinh.

- HS tự điều khiển luyện tập.
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu của
trò chơi
- Phương pháp phân nhóm thi đua.
X X X X X X

X X X X X X
X X X X X X

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
25m
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
- Phương pháp phân nhóm dòng
chảy.
- GV quan sát nhác nhở học sinh tập
luyện.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói.

Rút kinh nghiệm:

Tuần: 2 Ngày soạn: 24/ 08/
2014
Tiết: 3 Ngày dạy: 30/ 08/
2014
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 10 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 18 bài TD (Nữ).
- Biết cách thực hiện Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, tư thế sẳn sàng xuất phát.
- Biết cách Chạy trên địa hình tự nhiên, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 10 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 18 bài TD (Nữ).
- Thực hiện cơ bản đúng Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, tư thế sẳn sàng xuất
phát.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.
3. Thái độ, hành vi:
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện
TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy :
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh -
kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và
nhiệm vụ của buổi học:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 10 bài TD
nam và nữ, Học từ nhịp 11 – 18

(Nữ).
- Chạy ngắn: Trò chơi “Chạy tiếp
sức con thoi”, tư thế sẳn sàng xuất
phát.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự
nhiên. Giới thiệu hiện tượng cực
điểm và cách khắc phục.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay,
hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2
l
x 8
n
2
l
x 8
n
60
s
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nóiX X X X X X X X
X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
- Ôn tập: Từ nhịp 1- 10 (nam, nữ)
- Học: Từ nhịp 11 - 18 (nữ)

32’
14’
3
l
– 6
l
1
l
– 2
l
2
l
– 4
l
- Phương pháp phân nhóm giớ tính
tập luyện.
- GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho
học sinh


X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân tích kỹ, làm
mẫu thuật động tác cho học sinh.
- Phương pháp tập luyện đồng loạt.
- GV điều khiển quan sát sửa chửa
sai cho học sinh.
- HS tự điều khiển luyện tập.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức

2. Chạy ngắn.
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức con thoi”
- Tư thế sẵn sàng XP
3. Chạy bền:
- Giới thiệu hiện tượng “cực điểm”
và cách khắc phục.
Khi chạy bền đến một lúc nhất
định có thể cảm thấy tức ngực, khó
thở, thở nhanh và nông, vận động
khó khan muốn bỏ cuộc.Đó là hiện
tương cực điểm.
Để khắc phục hiện tượng trên
cần quyết tâm không bỏ cuộc và
thực hiện một số động tác như, chạy

chậm lại hít thở sâu, vừa chạy vừa
dang tay lên và buông tay xuống hit
thở sâu. Sauk hi thưc hiên các động
tác trên sẻ cảm thấy thoải mái hơn,
hô hấp gần như bình thường.
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam: 250
M
Nữ: 200
M
- Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay
ngang hít vào bằng mũi, buông tay
xuống thở ra bằng miệng.
12’
1
l
– 3
l
1
l
– 3
l
6’
X X X X X X X
X X X X X X X

- Phương pháp phân nhóm thi đua.
X X X X X X
X X X X X X


- Phương pháp phân nhóm dòng
chảy.
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- GV nêu ra câu hỏi gợi ý học sinh
trả lời.
- Hiện tượng cực điểm là hiện tượng
như thế nào?
- Em đả gặp hiện tượng đó bao giờ
chưa? Và đã khắc phục tình trạng đó
ra sao?
- GV tóm lại cho học sinh nắm.
X X X X X X
- Phương pháp phân nhóm giới tính.
- GV quan sát xử lý tình huống.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
20m
30m

GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Rút kinh nghiệm:

Tuần: 2 Ngày soạn: 24/ 08/
2014
Tiết: 4 Ngày dạy: 30/ 08/
2014
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 18 bài TD (Nữ).
- Biết cách thực hiện Trò chơi “Chạy đuổi”, ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế
sẳn sàng xuất phát.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 18 bài TD (Nữ).
- Thực hiện cơ bản đúng Trò chơi “Chạy đuổi”, ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư
thế sẳn sàng xuất phát.
3. Thái độ, hành vi:
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện
TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy :
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh
- kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và
nhiệm vụ của buổi học:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 10 bài TD
(Nam), từ nhịp 1 – 18 (Nữ). Học từ
nhịp 11 – 19 bài TD (Nam).
- Chạy ngắn: Trò chơi “Chạy đuổi”,
ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư
thế sẳn sàng xuất phát.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ
tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông (tại
chổ).
10’
2
l
x 8
n
2
l
x 8
n
60
s
X X X X X X X X

X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói


X X X X X X X X
X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1-10 (nam); 1-18 (nữ)
- Học: 11-19 (Nam)
2. Chạy ngắn.
- Trò chơi: “Chạy đuổi”
32’
17’
3
l
– 6
l
1
l
– 2
l
2
l

– 4
l
15’
1
l
– 3
l
- Phương pháp phân nhóm tập luyện.
GV quan sát sữa chữa sai sót cho học
sinh.
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân tích kỹ, làm
mẫu thuật động tác cho học sinh quan
sát.
- Phương pháp tập luyện đồng loạt.
- GV điều khiển quan sát sữa chữa
sai cho học sinh.
- HS tự điều khiển luyện tập.

X X X X X X X
X X X X X X X
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
20m
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
- Ngồi mặt hướng chạy – XP

- Tư thế sẵn sàng XP
1
l
– 3
l
1
l
– 3
l

- Phương pháp phân nhóm thi đua.
X X X X X X
X X X X X X

- Phương pháp phân nhóm dòng
chảy.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói.

Rút kinh nghiệm:

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG

30m
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Tuần: 3 Ngày soạn: 30/ 08/
2014
Tiết: 5 Ngày dạy: 06/ 09/ 2014
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 bài TD (Nữ).
- Biết cách thực hiện Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh tay.
- Biết cách Chạy trên địa hình tự nhiên, hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 bài TD (Nữ).
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh
tay.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.
3. Thái độ, hành vi:
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện
TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy :
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh
- kiểm tra sức khỏe của học sinh.

2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và
nhiệm vụ của buổi học:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 19 bài TD
(Nam), từ nhịp 1 – 18 (Nữ). Học từ
nhịp 19 – 25 bài TD (Nữ).
- Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng
cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh
tay.
10’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự
nhiên. Giới thiệu hiện tượng chuột
rút và cách khắc phục.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ
tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông (tại
chổ).
2

l
x 8
n
2
l
x 8
n
60
s

X X X X X X X X
X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1-19 (nam); 1-18 (nữ)
- Học: Từ nhịp 19 - 25 (nữ)
2. Chạy ngắn.
- Các động tác bổ trợ:
- Tại chỗ đánh tay
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
3. Chạy bền:
* Giới thiệu hiện tượng “chuột rút”
32’
12’

3
l
– 6
l
1
l
– 2
l
2
l
– 4
l
12’
2
l
x 15
s
2
l
x 25
M
2
l
x 25
M
2
l
x 25
M
8’

X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân nhóm tập luyện.
GV quan sát sữa chữa sai sót cho học
sinh.

X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu
thuật động tác cho học sinh.
- Phương pháp tập luyện đồng loạt.
- GV điều khiển quan sát sữa chữa
sai cho học sinh.
- HS tự điều khiển luyện tập.

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
- Phương pháp phân nhóm dòng
chảy.

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
25m
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức

và cách khắc phục.
Chuột rút là hiện tượng thường
gặp trong hoạt động TDTT. Do cơ
co quá mức ma không duỗi ra
được. Thường xảy ra ở cơ sau cẳng
chân, bàn chân, bụng…
Để hạn chế hiện tượng trên cần
khởi động kỷ. Trong tập luyện
không nên nghĩ quá lâu làm cho cơ
thể gần như trở về trạng thái bình
thường rồi mới tập tiếp. Khi bị
chuột rút cần xoa bóp, căng cơ hoặc
ấn ngay vào chổ bị chuột rút. Nếu
biết các huyệt có thể bấm vào các
huyệt.
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam: 250
M
Nữ: 200
M
- Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay
ngang hít vào bằng mũi, buông tay
xuống thở ra bằng miệng.
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- GV nêu ra câu hỏi gợi ý học sinh trả
lời.
- Ai trong số chúng ta có lần bị chuột

rút? Khi bị chuột rút thì có cảm giác
thế nào? Cách khắc phục ra sao?


X X X X X X

- Phương pháp phân nhóm giới tính.
- GV quan sát xử lý tình huống.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói.

Rút kinh nghiệm:

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Tuần: 3 Ngày soạn: 30/ 08/
2014
Tiết: 6 Ngày dạy: 06/ 09/ 2014
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 bài TD (Nữ).

- Biết cách thực hiện Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy
nhanh.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 19 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 25 bài TD (Nữ).
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao
chạy nhanh.
3. Thái độ, hành vi:
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện
TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy :
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
10’
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh
- kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và
nhiệm vụ của buổi học:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 19 bài TD
(Nam), từ nhịp 1 – 25 (Nữ). Học từ
nhịp 20 – 26 bài TD (Nam).
- Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng

cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát
cao chạy nhanh.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ
tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông (tại
chổ).
2
l
x 8
n
2
l
x 8
n
60
s
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói


X X X X X X X X
X X X X X X X
X
X X X X X X X X

X ∆
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
Ôn tập: Từ nhịp 1 - 19 (nam); 1 -
25 (nữ)
- Học: 20 - 26 (Nam)
2. Chạy ngắn.
32’
18’
3
l
– 6
l
1
l
– 2
l
2
l
– 4
l
14’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân nhóm tập luyện.
GV quan sát sữa chữa sai sót cho học
sinh.

X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu
thuật động tác cho học sinh.
- Phương pháp tập luyện đồng loạt.
- GV điều khiển quan sát sữa chữa
sai cho học sinh.
- HS tự điều khiển luyện tập.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
* Các động tác bổ trợ:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- XP cao – chạy nhanh
2
l
x 25
M
2
l
x 25
M
2
l
x 25

M
2
l
x 25
M
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
- Phương pháp phân nhóm dòng
chảy.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói.

Rút kinh nghiệm:

Tuần: 4 Ngày soạn: 07/ 09/
2014
Tiết: 7 Ngày dạy: 13/ 09/ 2014
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
25m
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 26 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 29 bài TD (Nữ).
- Biết cách thực hiện Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy
nhanh.
- Biết hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 26 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 29 bài TD (Nữ).
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao
chạy nhanh.
- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.
3. Thái độ, hành vi:
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện
TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy :
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh
- kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và
nhiệm vụ của buổi học:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 26 bài TD
(Nam), từ nhịp 1 – 25 (Nữ). Học từ
nhịp 26 – 29 bài TD (Nữ).
- Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng

cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát
cao chạy nhanh.
- Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng
choáng, ngất và cách khắc phục.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ
tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông (tại
chổ).
10’
2
l
x 8
n
2
l
x 8
n
60
s
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói


X X X X X X X X

X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp đồng loạt
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
Ôn tập: Từ nhịp 1 - 26 (nam); 1 -
25 (nữ)
- Học: Từ nhịp 26 - 29 (Nữ)
2. Chạy ngắn.
- Các động tác bổ trợ:
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi
+ Chạy đạp sau
+ XP cao - chạy nhanh
3. Chạy bền:
- Giới thiệu hiện tượng choáng,
ngất và cách khắc phục.
Khi chạy bền do gắng sức kéo dài
nên có thể xảy ra hiện tượng
choáng ngất đặc biệt là khi về đích.
Cho nên khi về đích không nên
dừng lại đột ngột mà giảm tốc độ,đi
bộ hoặc chạy nhe nhàng kết hợp vối
hít thở sâu và thực hiện một số

động tác thả lỏng.
Nếu choáng ngất cần nằm o nơi
thoáng mát, lấy khan ướt đặt lên
trán…
32’
14’
3
l
– 6
l
1
l
– 2
l
2
l
– 4
l
13’
2
l
x 25
M
2
l
x 25
M
2
l
x 25

M
2
l
x 25
M
5’
- Phương pháp phân nhóm tập luyện.
GV quan sát sữa chữa sai sót cho học
sinh.
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu
thuật động tác cho học sinh.
- Phương pháp tập luyện đồng loạt.
- GV điều khiển quan sát sữa chữa
sai cho học sinh.
- HS tự điều khiển luyện tập.
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
- Phương pháp phân nhóm dòng
chảy.

X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói.

III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’ X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói.

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
25m
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Rút kinh nghiệm:

Tuần: 4 Ngày soạn: 07/ 09/
2014
Tiết: 8 Ngày dạy: 13/ 09/ 2014
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 36 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 29 bài TD (Nữ).
- Biết cách thực hiện Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy
nhanh, ngồi vai (lưng) hướng chạy xuất phát.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 36 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 29 bài TD (Nữ).
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao
chạy nhanh, ngồi vai (lưng) hướng chạy xuất phát.
3. Thái độ, hành vi:
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện

TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy :
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh
- kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và
nhiệm vụ của buổi học:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 26 bài TD
(Nam), từ nhịp 1 – 25 (Nữ). Học từ
nhịp 26 – 29 bài TD (Nữ).
- Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, nâng
cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát
cao chạy nhanh, ngồi vai (lưng)
hướng chạy xuất phát.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ
tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông (tại
chổ).
10’

2
l
x 8
n
2
l
x 8
n
60
s
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói


X X X X X X X X
X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
Ôn tập từ nhịp 1- 26 (nam); 1- 29
(nữ)
- Học: 27- 36 (Nam)

32’

17’
3
l
– 6
l
1
l
– 2
l
2
l
– 4
l
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân nhóm tập luyện.
GV quan sát sữa chữa sai sót cho học
sinh.
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu
thuật động tác cho học sinh.
- Phương pháp tập luyện đồng loạt.
- GV điều khiển quan sát sữa chữa
sai cho học sinh.
- HS tự điều khiển luyện tập.

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG

GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
2. Chạy ngắn.
* Các động tác bổ trợ:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- XP cao – chạy nhanh
- Ngồi vai hướng chạy - XP
- Ngồi lưng hướng chạy – XP
15’
2
l
x 25
M
2
l
x 25
M
2
l
x 25
M
2
l
x 25
M

2
l
x 25
M
2
l
x 25
M

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
- Phương pháp phân nhóm dòng
chảy. GV quan sát nhắc nhở học sinh
tập luyện.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói.

Rút kinh nghiệm:

Tuần: 5 Ngày soạn: 14/ 09/
2014

Tiết: 9 Ngày dạy: 20/ 09/ 2014
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 40 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 34 bài TD (Nữ).
- Biết cách thực hiện Xuất phát cao chạy nhanh (40m – 60m), Kỹ thuật xuất phat
thấp – chạy lao (18m – 20m).
- Biết cách Chạy trên địa hình tự nhiên.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
25m
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 40 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 34 bài TD (Nữ).
- Thực hiện cơ bản đúng Xuất phát cao chạy nhanh (40m – 60m), Kỹ thuật xuất phat
thấp – chạy lao (18m – 20m).
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ, hành vi:
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện
TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy :
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh -
kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và

nhiệm vụ của buổi học:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 36 bài TD
(Nam), từ nhịp 1 – 29 (Nữ). Học từ
nhịp 30 – 34 (Nữ), từ nhịp 37 – 40
bài TD (Nam).
- Chạy ngắn: Xuất phát cao chạy
nhanh (40m – 60m), Kỹ thuật xuất
phat thấp – chạy lao (18m – 20m),
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự
nhiên.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay,
hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2
l
x 8
n
2
l
x 8
n
60
s
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X

∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói


X X X X X X X X
X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
- Ôn tập từ nhịp 1- 36 (nam); 1- 29
(nữ)
- Học: Từ nhịp 30 - 34 (Nữ)
32’
14’
3
l
– 6
l
- Phương pháp phân nhóm tập
luyện.
GV quan sát sủa chửa sai sót cho
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
- Học: Từ nhịp 37 - 40 (Nam)
2. Chạy ngắn.

- XP cao – chạy nhanh 40m - 60m
- Xp thấp – chạy lao 18m - 20m
3. Chạy bền.
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam: 250
M
Nữ: 200
M
- Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay
ngang hít vào bằng mũi, buông tay
xuống thở ra bằng miệng.
1
l
– 2
l
2
l
– 4
l
13’
2
l
– 3
l
5’
học sinh.
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆

- Phương pháp phân tích, làm mẫu
kỹ thuật động tác cho học sinh.
- Phương pháp tập luyện đồng loạt.
- GV điều khiển quan sát sữa chữa
sai cho học sinh.
- HS tự điều khiển luyện tập.X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
- Phương pháp phân nhóm dòng
chảy. GV điều khiển.

X X X X X X

- Phương pháp phân nhóm giới tính.
- GV quan sát xử lý tình huống.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói.


Rút kinh nghiệm:
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
60m
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Tuần: 5 Ngày soạn: 14/ 09/
2014
Tiết: 10 Ngày dạy: 20/ 09/ 2014
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện từ nhịp 1 – 40 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 40 bài TD (Nữ).
- Biết cách thực hiện Xuất phát cao chạy nhanh (40m – 60m), Kỹ thuật xuất phat
thấp – chạy lao (18m – 20m).
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 40 bài TD (Nam), từ nhịp 1 – 40 bài TD (Nữ).
- Thực hiện cơ bản đúng Xuất phát cao chạy nhanh (40m – 60m), Kỹ thuật xuất phat
thấp – chạy lao (18m – 20m).
3. Thái độ, hành vi:
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện
TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy :
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh

- kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và
nhiệm vụ của buổi học:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 40 bài TD
10’
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
∆ Giáo viên
- Phương pháp lời nói
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
GIÁO ÁN TD 9 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ
chức
(Nam), từ nhịp 1 – 34 (Nữ). Học từ
nhịp 35 – 40 (Nữ).
- Chạy ngắn: Bài tập bổ trợ, trò
chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, Kỹ
thuật xuất phát thấp – chạy lao.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ
tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông (tại
chổ).
2
l
x 8
n

2
l
x 8
n
60
s


X X X X X X X X
X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
Ôn tập từ nhịp 1- 40 (nam); 1- 34
(nữ)
- Học: 35- 40 (Nữ)
2. Chạy ngắn.
Ôn tập:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- XP cao – chạy nhanh 40m - 60m
- Xp thấp – chạy lao 18m - 20m
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức con thoi”
32’
16’
3

l
– 6
l
1
l
– 2
l
2
l
– 4
l
16’
2
l
x 25
M
2
l
x 25
M
2
l
x 25
M
1
l
– 3
l
1
l

– 3
l
1
l
– 3
l
- Phương pháp phân nhóm tập luyện.
GV quan sát sữa chữa sai sót cho học
sinh.
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X ∆
- Phương pháp phân tích, làm mẫu kỹ
thuật động tác cho học sinh.
- Phương pháp tập luyện đồng loạt.
- GV điều khiển quan sát sữa chữa
sai cho học sinh.
- HS tự điều khiển luyện tập.

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
- Phương pháp phân nhóm dòng
chảy. GV điều khiển.
X X X X X X X
X X X X X X X
- Phương pháp phân nhóm thi đua.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
20m

25m

×