Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_HK2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (766.35 KB, 28 trang )

Tuần : 20 Tiết : 39
I– MỤC TIÊU :
– Nhảy xa: Hoàn chỉnh kó thuật; Bài tập phát triển thể lực.
– TTTC(Bóng chuyền ): n các kó thuật đã học ; Kó thuật chuyền bước 2 .
– Chạy bền: Rèn luyện sức bền.
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
– Đòa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         


2– Phần cơ bản :
a . Nhóm nữ – Bóng chuyền :
- n kó thuật : Chuyền bóng thấp và
cao tay cơ bản , Phát bóng .
- Học mới : Kó thuật chuyền bước 2
b. Nhóm nam – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
* Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí
và nội dung tập luyện .
c. Nhóm nam : – Bóng chuyền :
- n kó thuật : Chuyền bóng thấp và
cao tay cơ bản , Phát bóng
- Kó thuật chuyền bước 2 .
d . Nhóm nữ – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
e. Chạy bền :
f. Củng cố :
32'
12'
12’
4’
4’




( Đội hình ôn kó thuật Bóng chuyền )
- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .

- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà : Chạy bền .
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Phương pháp :
- Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa
sai cho học sinh và hướng dẫn kó thuật mới .





Tuần : 20 Tiết : 40
I– MỤC TIÊU:
– Nhảy xa: Hoàn chỉnh kó thuật ; Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ ; Luật .
– TTTC( Bóng chuyền ): n chuyền bước 2; Học : Kó thuật đập bóng chính diện.
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
c) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
d) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
a . Nhóm nữ – Bóng chuyền :
- n kó thuật chuyền bước 2 .
- Học : kó thuật đập bóng chính diện
b. Nhóm nam – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
- Luật .
* Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí
và nội dung tập luyện .
c. Nhóm nam : – Bóng chuyền :
- n kó thuật chuyền bước 2 .

- Học : kó thuật đập bóng chính diện
d . Nhóm nữ – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
- Luật .
e. Chạy bền :
f. Củng cố :
32'
12'
12’
4’
4’





( Đội hình tập thể lực – bổ trợ )
- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc : 5'
Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan
sát sửa sai cho học sinh và hướng dẫn kó thuật mới .
- GV tập trung HS giới thiệu luật nhảy xa .


Khu Khu
Sau TrướcNỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà : bóng chuyền .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 21 Tiết : 41
I– MỤC TIÊU :
– Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .
– Bóng chuyền : n chuyền bước 2 , đập bóng chính diện . Học : Nhảy chắn bóng .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục

tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
a . Nhóm nữ – Bóng chuyền :
- n kó thuật chuyền bước 2 , kó
thuật đập bóng chính diện .
Học mới : Nhảy chắn bóng .
b. Nhóm nam – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
* Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí
và nội dung tập luyện .
c. Nhóm nam : – Bóng chuyền :
- n kó thuật chuyền bước 2 , kó
thuật đập bóng chính diện .
- Học mới : Nhảy chắn bóng .
32'
12'
12’
Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan
sát sửa sai cho học sinh và hướng dẫn kó thuật mới .


Khu Khu
Sau Trước


NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
d. Nhóm nữ – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
e. Chạy bền :
f. Củng cố :
5’
3’
- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà : bóng chuyền .

5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 21 Tiết : 42
I– MỤC TIÊU :
– Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bài tập phát triển thể lực .
– Bóng chuyền : n chuyền bước 2 - đập bóng chính diện - Nhảy chắn bóng ; Luật .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.

         
         
         
         

NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
2– Phần cơ bản :
a . Nhóm nữ – Bóng chuyền :
- n kó thuật chuyền bước 2 , kó
thuật đập bóng chính diện , nhảy
chắn bóng ; Giới thiệu Luật .
b. Nhóm nam – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
* Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí
và nội dung tập luyện .
c. Nhóm nam : – Bóng chuyền :
- n kó thuật chuyền bước 2 , kó
thuật đập bóng chính diện , nhảy
chắn bóng ; Giới thiệu Luật .
d . Nhóm nữ – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
e. Chạy bền :
f. Củng cố :

32'
12'
12’
5’
3’- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà : bóng chuyền .
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 22 Tiết : 43
I– MỤC TIÊU :
– Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bổ trợ phát triển thể lực .
– Bóng chuyền : n chuyền bước 2 - đập bóng chính diện - Nhảy chắn bóng .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan
sát sửa sai cho học sinh .
- GV tập trung HS giới thiệu luật bóng chuyền .



Khu Khu
Sau Trước


NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
a . Nhóm nữ – Bóng chuyền :

- n kó thuật chuyền bước 2 , kó
thuật đập bóng chính diện , nhảy
chắn bóng .
b. Nhóm nam – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
* Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí
và nội dung tập luyện .
c. Nhóm nam : – Bóng chuyền :
- n kó thuật chuyền bước 2 , kó
thuật đập bóng chính diện , nhảy
chắn bóng .
d . Nhóm nữ – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
e. Chạy bền :
f. Củng cố :
32'
12'
12’
5’
3’- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.

c) Bài tập về nhà : bóng chuyền .
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 22 Tiết : 44
I– MỤC TIÊU :
– Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bổ trợ phát triển thể lực .
– Bóng chuyền : n chuyền bước 2 - đập bóng chính diện - Nhảy chắn bóng ; Luật .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan
sát sửa sai cho học sinh .


Khu Khu
Sau Trước


III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi

về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
a . Nhóm nữ – Bóng chuyền :
- n kó thuật chuyền bước 2 , kó
thuật đập bóng chính diện , nhảy
chắn bóng ; Giới thiệu luật .
b. Nhóm nam – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
* Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí
và nội dung tập luyện .
c. Nhóm nam : – Bóng chuyền :
- n kó thuật chuyền bước 2 , kó
thuật đập bóng chính diện , nhảy
chắn bóng ; Giới thiệu luật .
d . Nhóm nữ – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .

- Hoàn chỉnh kó thuật .
e. Chạy bền :
f. Củng cố :
32'
12'
12’
5’
3’


( Đội hình tập thể lực – bổ trợ )
- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà : bóng chuyền .
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 22 Tiết : 45
I– MỤC TIÊU :
– Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bổ trợ phát triển thể lực .
– Bóng chuyền : Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng .
Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan

sát sửa sai cho học sinh .
- GV tập trung HS giới thiệu luật bóng chuyền .


Khu Khu
Sau Trước


– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.

         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
a . Nhóm nữ – Bóng chuyền :
- Phối hợp đệm bóng - chuyền bước
2 - đập bóng – chắn bóng .
b. Nhóm nam – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
* Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí
và nội dung tập luyện .
c. Nhóm nam : – Bóng chuyền :
- Phối hợp đệm bóng - chuyền bước
2 - đập bóng – chắn bóng .
d . Nhóm nữ – Nhảy xa :
- Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ .
- Hoàn chỉnh kó thuật .
e. Chạy bền :
f. Củng cố :
32'
12'
12’
5’
3’






( Đội hình tập thể lực – bổ trợ )
- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà : bóng chuyền .
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 23 Tiết : 46
I– MỤC TIÊU :
Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan
sát sửa sai cho học sinh .



Khu Khu
Sau Trước


– Nhảy xa : Kiểm tra thử .
– Bóng chuyền : Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .

III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
a . Nhóm nữ – Bóng chuyền :
- Phối hợp đệm bóng - chuyền bước
2 - đập bóng – chắn bóng .
b. Nhóm nam – Nhảy xa :
- Kiểm tra thử .
* Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí

và nội dung tập luyện .
c. Nhóm nam : – Bóng chuyền :
- Phối hợp đệm bóng - chuyền bước
2 - đập bóng – chắn bóng .
d . Nhóm nữ – Nhảy xa :
- Kiểm tra thử .
e. Chạy bền :
f. Củng cố :
32'
12'
12’
5’
3’
- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 24 Tiết : 47
I– MỤC TIÊU :
– Nhảy xa : Hoàn thiện kó thuật .
Phương pháp :

- Giáo viên cho học sinh kiểm tra thử nhảy xa .
- Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai .



Khu Khu
Sau Trước


– Bóng chuyền : Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'

- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
a . Nhóm nữ – Bóng chuyền :
- Phối hợp đệm bóng - chuyền bước
2 - đập bóng – chắn bóng .
b. Nhóm nam – Nhảy xa :
- Hoàn chỉnh kó thuật .
* Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí
và nội dung tập luyện .
c. Nhóm nam : – Bóng chuyền :
- Phối hợp đệm bóng - chuyền bước
2 - đập bóng – chắn bóng .
d . Nhóm nữ – Nhảy xa :
- Hoàn chỉnh kó thuật .
e. Chạy bền :
f. Củng cố :
32'
12'
12’
5’
3’

- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét - Bài tập về nhà :
bóng chuyền .
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 24 Tiết : 48
I– MỤC TIÊU :
– Kiểm tra những kó thuật học sinh đã học .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
Phương pháp :
- Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai .



Khu Khu
Sau Trước


– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi kiểm tra và phương tiện.
– Phương tiện : Hố nhảy xa - Còi , cờ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về
sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu,
nội dung, yêu cầu tiết học.
Khởi động : Quay xoay các khớp:
Cổ, vai, tay, hông, gối, cổ chân…
8'
3'
5'
• GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình
4 hàng ngang.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
* Điểm :
- Điểm 9 – 10 : Thực hiện cơ bản
đúng 4 giai đoạn kó thuật , thành
tích đạt 4m ( nam ) ; 3,2m ( nữ )
- Điểm 7 – 8 : Thực hiện cơ bản
đúng 3 giai đoạn kó thuật chạy đà
– giậm nhảy – trên không , thành
tích đạt 3,8m ( nam ) ; 3m ( nữ )
- Điểm 5 – 6 : Thực hiện cơ bản
đúng giai đoạn trên không , thành
tích đạt 3,5m ( nam ) ; 2,8m ( nữ )

- Điểm 3 – 4 : Thực hiện sai giai
đoạn trên không , thành tích đạt
dưới 3,5m ( nam ) ; 2,8m ( nữ ) .
- Điểm 1 – 2 : Không thực hiện
được kó thuật .
32'
Phương pháp :
- Kiểm tra làm hai đợt nam , nữ riêng .
- Sau khi khởi động , mỗi học sinh nhảy thử 1
lần , nhảy chính thức 3 lần theo luật . Cho điểm
theo thành tích ở lần nhảy đúng kó thuật .
- Giáo viên đánh dấu sẵn các mốc thành tích :
4m – 3,8m – 3,5m ( nam ) ; 3,2m – 3m – 2,8m ( nữ )

3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng rồi tập trung lớp.
b) GV nhận xét.
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung
Tuần : 25 Tiết : 49
I– MỤC TIÊU :
– Bóng chuyền : Phối hợp – Thi đấu tập và làm trọng tài .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH

LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
a. Bóng chuyền :
- Phối hợp các động tác .
– Thi đấu tập và làm trọng tài .
b . Chạy bền :
d . Củng cố :
32'
5’
3’
- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét - Bài tập về nhà
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 25 Tiết : 50
I– MỤC TIÊU :
– Bóng chuyền : Phối hợp – Thi đấu tập và làm trọng tài .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như

cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa
sai .


Khu Khu
Sau Trước


NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
2– Phần cơ bản :
a. Bóng chuyền :
- Phối hợp các động tác .
– Thi đấu tập và làm trọng tài .
b . Chạy bền :

d . Củng cố :
32'
5’
3’- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét - Bài tập về nhà
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 26 Tiết : 51
I– MỤC TIÊU :
– Bóng chuyền : Phối hợp – Thi đấu tập và làm trọng tài .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)

1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa
sai .


Khu Khu
Sau Trước


NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)

2– Phần cơ bản :
a. Bóng chuyền :
- Phối hợp các động tác .
– Thi đấu tập và làm trọng tài .
b . Chạy bền :
d . Củng cố :
32'
5’
3’


- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét - Bài tập về nhà
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 26 Tiết : 52
I– MỤC TIÊU :
– Bóng chuyền : Phối hợp – Thi đấu tập và làm trọng tài .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH

LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa
sai .


Khu Khu
Sau Trước


NỘI DUNG
ĐỊNH

LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
2– Phần cơ bản :
a. Bóng chuyền :
- Phối hợp các động tác .
– Thi đấu tập và làm trọng tài .
b . Chạy bền :
d . Củng cố :
32'
5’
3’- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét - Bài tập về nhà
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 27 Tiết : 53
I– MỤC TIÊU :
– Bóng chuyền : Phối hợp – Thi đấu tập và làm trọng tài .
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa
sai .


Khu Khu

Sau Trước


NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
2– Phần cơ bản :
a. Bóng chuyền :
- Phối hợp các động tác .
– Thi đấu tập và làm trọng tài .
b . Chạy bền :
d . Củng cố :
32'
5’
3’- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét - Bài tập về nhà
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)

Tuần : 27 Tiết : 54
I– MỤC TIÊU :
– Bóng chuyền : Phối hợp – Thi đấu tập và làm trọng tài .
– Bóng đá: giới thiệu chung về bóng đá.
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện :Bóng đá , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         


Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa
sai .


Khu Khu
Sau Trước


NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
2– Phần cơ bản :
Cả lớp tập trung , thầy giới thiệu sơ
về ểu sử của bóng đá.sau đó chia
thành hai nhóm
a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : Phối
hợp – Thi đấu tập và làm trọng tài .
b. Nhóm nam – làm quen với bóng
đá.
* Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí
và nội dung tập luyện .
c. Nhóm nam – Bóng chuyền :
Phối hợp – Thi đấu tập và làm
trọng tài .
d . Nhóm nữ – làm quen với bóng
đá

e. Chạy bền : chạy trên đòa hình tự
nhiên.
f. Củng cố :
32'
12'
12’
5’
3’




( Đội hình tập luyện bóng đá )


- Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên .
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét - Bài tập về nhà
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 28 Tiết : 55
I– MỤC TIÊU :
– Bóng chuyền : Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Bóng chuyền , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

Phương pháp :
- Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai .



Khu Khu
Sau Trước


NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức
khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung,
yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay,
cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV , HS làm thủ tục nhận lớp ĐH 4 hàng ngang.
- ĐHKĐ : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         


2– Phần cơ bản :
- Chuyền bước 2 :
+ Điểm 9 – 10 : Chuyền được 3 quả đúng
kó thuật , phối hợp động tác thuần thục ,
bóng rơi đúng ô và có độ cao trên lưới
khoảng 1,5 – 2m
+ Điểm 7 – 8 : Chuyền được 3 quả đúng kó
thuật , bóng rơi đúng ô và có độ cao trên
lưới khoảng 1 – 1,5m .
+ Điểm 5 – 6 : Chuyền được 2 quả đúng kó
thuật , bóng rơi đúng ô và có độ cao trên
lưới khoảng 1 – 1,5m
+ Điểm 3- 4 : Chuyền được 1 quả đúng kó
thuật , bóng rơi đúng ô .
+ Điểm 1 – 2 : Không chuyền đúng kó
thuật , bóng rơi không vào ô .
32'
- HS được kiểm tra đứng ở vò trí số 3 ( cách lưới
50cm ) , nhận đường bóng do bạn tung từ vò trí số
4 ( sát vạch 3m ) và chuyền trả về vò trí số 4 sát
lưới , điểm rơi của bóng nằm trong ô có kích thước
1m x 1,5m , đường bóng cao hơn lưới khoảng 1,5 –
2m . Mỗi em chuyền 5 lần .
 


3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà :
5'
Đội hình 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 28 Tiết : 56
I– MỤC TIÊU :
– Bóng đá: học kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong bàn chân
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Bóng đá , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.

b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
Bóng đá: học sinh dẫn bóng , giữ
bóng không cho bóng quá xa chân,
va cho bóng đi đúng hướng dẫn
bóng.
Chạy bền : chạy trên đòa hình tự
nhiên.
Củng cố :
32'
10 lần
5’
3’


 
   
 
 
 
   
Đội hình chạy bền
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà :
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 29 Tiết : 57
I– MỤC TIÊU :
– Bóng đá: học kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân , ôn kỹ thuật dẫn bóng bằng má
trong bàn chân.
– Chạy bền: Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện: bóng đá , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát
sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình .NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
BÓNG ĐÁ. Đá bóng qua lại bằng
mu bàn chân. Khoảng cách đường
chuyền bóng từ 15-20 mét.
- Chạy đà:khi đá bóng chết
,thường chạy đà từ 3 – 5
bước, góc độ chạy đà 45
0
với

hướng đá bóng(về phía bên
chân trụ)
- Đặt chân trụ: cách bóng từ
25-30 cm
Chạy bền :
Củng cố :
32'
10 lần
5’
3’


 



   
 
 
 
   
Đội hình chạy bền
- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà :
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)

Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 29 Tiết : 58
I– MỤC TIÊU :
- Bóng đá: học mới kĩ thuật đánh đầu bằng trán, ơn dẫn bóng bằng má trong bàn chân và
đá bóng bằng mu bàn chân.
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : bóng đá, còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát
sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình .NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'

- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
Bóng đá: hai người đứng cách nhau
5met tung bóng và đánh đầu bằng
trán qua lại.Tư thế chuẩn bị:đứng
chân trước chân sau, trọng tâm dồn
về chân sau, mắt quan sát bóng, đầu
cổ cũng ngả theo thân người nhưng
giữ cổ cứng, hai tay đang tự nhiên
để giữ thăng bằng. Điểm ếp xúc
bóng: ếp xúc của trán giữa, ếp xúc
vào phía sau của bóng.
Củng cố :
Chạy bền :
32'
10 lần
3’
5’


 


- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .


   
 
 
 
   
Đội hình chạy bền
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà :
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 30 Tiết : 59
I– MỤC TIÊU :
– Bóng đá: ơn dẫn bóng bằng má trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng
trán. Bài tập thể lực
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : bóng đá , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát
sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình .NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
Bóng đá:bài tập thể lực:chạy nâng
cao đùi ếp sức.chia số học sinh
trong lớp thành 3 – 4 hàng. Em đúng
đầu hàng cầm quả bóng bằng hai tay
trước bụng cao ngang tầm hơng.chạy
từ điểm A đến điểm B và chạy từ
điểm B đến điểm A trao cho người
kế ếp. u cầu phải nâng đùi đụng

bóng.đội nào về trước đội đó thắng.
Củng cố :
Chạy bền :
32'
10 lần
3’
5’


 


- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .

   
 
 
 
   
Đội hình chạy bền
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà:
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 30-32 Tiết : 60-63
I– MỤC TIÊU :

– Bóng đá: ơn dẫn bóng bằng má trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng
trán. Đấu tập
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : bóng đá , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát
sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình .NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         

         
         
         

2– Phần cơ bản :
Bóng đá: cả lớp ơn dẫn bóng bằng
má trong, đá bóng bằng mu bàn
chân và đánh đầu bắng trán.
Nhóm nam: chia thành hai đội thi
đấu và làm trọng tài.
Nhóm nữ: chia thành hai đội thi đấu
và làm trọng tài.
Củng cố :
Chạy bền :
32'
3’
5’


 


- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác.
   
 
 
 
   
Đội hình chạy bền


3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà.
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 32 Tiết : 64
I– MỤC TIÊU :
– Bóng đá: ơn dẫn bóng bằng má trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng
trán. Kiểm tra 15 phút kĩ thuật đá bóng bằng mu bàn chân.
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : bóng đá , còi , đồng hồ .
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát
sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình .NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi

về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
Bóng đá: đá bóng bằng mu bàn chân
vào cầu mơn. Mỗi học sinh thực hiện
5 đường chuyền bóng vào cầu mơn,
khoảng cách 15 mét. u cầu thực
hiện đúng kĩ thuật, đường bóng đi
căng mạnh, bóng vào cầu mơn.
Củng cố :
Chạy bền :
32'
3’
5’


 



Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .

   
 
 
 
   
Đội hình chạy bền
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà.
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 31 Tiết : 65
I– MỤC TIÊU :
– Bóng đá: đấu tập.
– Chạy bền : Rèn luyện sức bền .
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Bóng đá, còi, đồng hồ.
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát
sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình .
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯN
G
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP
(Hoạt động của thầy và trò)
1– Phần mở đầu :
a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi
về sức khỏe HS, phổ biến mục
tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học.
b) Khởi động : Xoay các khớp như
cổ tay, cổ chân, hông
8'
3'
5'
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang.
- ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.
         
         
         
         

2– Phần cơ bản :
BĨNG ĐÁ: nhóm nam: chia thành
hai đội thi đấu với nhau.đấu 15 phút
Nhóm nữ: chia thành hai đội thi đấu
với nhau.đấu 15 phút
Củng cố :
Chạy bền :
32'

3’
5’


 


- Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác .
   
 
 
 
   
Đội hình chạy bền
3– Phần kết thúc :
a) HS thả lỏng.
b) GV nhận xét.
c) Bài tập về nhà : bóng chuyền .
5'
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay .
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng)
Tuần : 33 Tiết : 66
I– MỤC TIÊU :
- Kiểm tra sức bền của học sinh qua 1 thời gian tập luyện.
II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
– Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
– Phương tiện : Chuẩn bò 1-2 còi, đồng hồ bấm giây và vôi.
III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát

sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình .×