Tải bản đầy đủ (.pdf) (16 trang)

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán (Chuyên đề tổ hợp-xác suất-nhị thức newton)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (424.34 KB, 16 trang )

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ

Âạả


 ƯƠƯứ


 

 
Ơ

 ƠỹÂ


+ — = ∑

”
—


ǯŠ— − ” ǯ‹ ” =

ŗ — −ŗ
—

Ŗ —
—

Š +

Š

Ř —−Ř Ř
—

‹+

‹ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ȱ

Š

— −ŗ
—

Š‹— −ŗ +

— —
—

‹ ǯȱ


” =Ŗ

 ‘Ӥ—ȱ¡·ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒDZȱȱ
+ ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ + ƠÔÔÔảả
Ơẩ
+ Ô — +ŗ =

”
—
”
—

—− ”
—

=

ǯŠ

—− ”

ǯȱ

”

ǯ‹ ȱŸ¥ȱœԈȱ‘Ә—ȱ‘Ԡȱ ȱ‘Èȱ ” = 

+ ẩảậƠ + +
+ ỹỹâỹƠ

+  Ô Ơ Ô ả ẩ ả
õảĂ =+ ¡Ǽ— = — ¡ — + — ¡ — −ŗ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + — → ȱ — + — + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + — = ؗǯ ȱ

•ȱȱȱǻŗ − ¡Ǽ— =


Ŗ
—

¡— −

ŗ
—

¡— −ŗ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ǻ −ŗǼ—

—
—

¡ =−ŗ
Ŗ
—ŗ
—

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +
=

õÔƠ
+
Ô = = —ǯǻ — − ŗǼǯǻ— − ŘǼǯǯǯřǯŘǯŗǰ ȱǻ— ≥ ŗǼǯ ǯȱ
+

”
—

‘Ԁ—‘ȱ‘Ԛ™DZȱ

=

—Ƿ
ǰ ȱ ( ŗ ≤ ” ≤ — ) ǯ ǯȱ

ǻ— − ” ǼǷ
”

+ Ԍȱ‘Ԛ™DZȱ

”
—

=

—Ƿ
= — ǰ ȱǻŗ ≤ ” ≤ Ơ


+

+


+
+

=
ẩăả
k
k

‘Š’ȱ›’Ӽ—ȱӘ—DZȱ (axp + bx q )n ȱ”Ӷȱ‘Ԛ™ȱŸԒ’ȱŸ’ӾŒȱ’Ӛ’ȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱŒ‘ԠŠȱ An , Cn , Pn . ȱ

ȱŗǯ

ȖȱœԈȱ‘Ә—ȱ”‘◐ȱŒ‘ԠŠȱ¡ȱǻ¶ԐŒȱ•Ӥ™ȱŸԒ’ȱ¡Ǽȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӽ—ȱŒԞŠȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒDZȱ

ŠǼȱȱ  ¡ +


ś

ŗŘ

ŗ
 ǰ ȱ∀¡ ≠ Ŗǯ ȱ
¡

/DZȱ şŘŚǯ ȱ


ŗ 
‹Ǽȱȱ  ¡ ř − Ř  ⋅ ȱ
¡ 


/DZȱ −ŞŖŜŚǯ ȱ


¡ ř
Ǽȱȱ  +  ⋅ ȱ
ř ¡

/DZȱ Śşśǯ ȱ


ŗ 
Ǽȱȱȱ  Ř ¡ +
 ǰ ȱ ( ¡ > Ŗ)ǯ ȱ
ś
¡


ŗŖ


ŗ
ŒǼȱȱ  Ř ¡ −  ǰ ȱ∀¡ ≠ Ŗǯ ȱ
¡


ŗŘ

/DZȱ ŜśŘŞǯ ȱ

ŗŝ

ŝ


 ŗ

+ Ś ¡ ř  ǰ ∀¡ ≠ Ŗǯ ȱ /DZȱĂ

ẩ ƠảƠÂ¡ +
 ǰ ȱ∀¡ > Ŗǯ ȱ
Ś
¡


ȱŘǯ

/DZȱ şŘŚǯ ȱ

ŗŞ

ŗŘ

ŗ

ŽǼȱȱ  + ¡  ǰ ȱ∀¡ > Ŗǯ ȱ

¡/DZȱ −ŗŖǯ ȱ

/DZȱ řśǯ ȱ

ŠǼȱȱ ǻŘ ¡ − ř ¢ Ǽŗŝ ǯ ȱ

 = ¡Ş ¢ş ǯ ȱ

/DZȱ −řşǯŘŞǯ

‹Ǽȱȱ ǻ ¡ + ¢ǼŘś ǯ ȱ

 = ¡ŗŘ ¢ŗř ǯ ȱ

/DZȱ

ş

ŒǼȱȱ ǻ ¡ − = Ă


/
ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ ƯƠƯứ


Ă

 = Ă

/ řŜǯ

Ŝ
ŗŗ

ŽǼȱȱ ǻř ¡ − ¡ Ř ǼŗŘ ǯ ȱ

 = ¡ŗś ǯ ȱ

/DZȱ −řşǯ

Ǽȱȱȱ ǻ ¡ Ř − Ř ¡ǼŗŖ ǯ ȱ

 = ¡ŗŜ ǯ ȱ

/DZȱ řřŜŖǯ ȱ

 = ¡ řŗ ǯ ȱ

/DZȱŘ
‘Ǽȱȱ  ¡ Ř −  ǰ ȱ∀¡ ≠ Ŗǯ ȱ
¡


 = ¡ŗŗ ǯ ȱ

/DZȱ −Ř řǯ

’Ǽȱȱȱ ǻ ř ¡ −Ř + ¡Ǽŝ ǯ ȱ

 = ¡Ř ǯ ȱ

/DZȱ řśǯ ȱ


¡
“Ǽȱȱȱ  ¡¢ +  ǰ ȱ∀¡¢ ≥ Ŗǰ ȱ¢ ≠ Ŗǯ ȱ
¢


 = ¡Ŝ ¢ Ř ǯ ȱ

/DZȱ Śśǯ ȱ

”Ǽȱȱ ǻŗ + ¡ + ¡ Ř + ¡ ř Ǽś ǯ ȱ

 = ¡ŗŖ ǯ ȱ

/DZȱ ŗŖŗǯ ȱ


ǯȱ

ř
ŗŘ

ǯȱ

ŚŖ


ŗ
Ǽȱȱ  ¡ + Ř  ǰ ȱ∀¡ ≠ Ŗǯ ȱ
¡ 


ř
ŚŖ

ǯȱ

ŗŖ

ř
ŗŖ

ǯȱ

ŗŖ


ś

Ř

ŗŖ

ś

•Ǽȱȱȱ ¡ǻŗ − Ř ¡Ǽ + ¡ ǻŗ + ř¡Ǽ ǯ ȱ

/DZȱ řřŘŖǯ ȱ

–Ǽȱ ǻŘ ¡ + ŗǼŚ + ǻŘ ¡ + ŗǼś + ǻŘ ¡ + ŗǼŜ + ǻŘ ¡ + ŗǼŝ ǯ ȱ

ȱřǯ

 = ¡ ǯȱ
 = Ă

/

ẩ Ô
Ă +  ǰ ȱ∀¡ ≠ Ŗǯ ȱ
¡— = Śǯ ȱ

/DZȱ ŗŘŖǯ ȱ

‹Ǽ ǻř − ¡Ǽŗś ǯ ȱ

— = ŗřǯ ȱ

/DZȱ ŗŘŘŞśǯ ȱ


ŗ
ŒǼ  ¡ −  ǰ ȱ∀¡ > Ŗǯ ȱ
¡


— = Ŝǯ ȱ

/DZȱ

Ǽ ǻŘ − ř¡ǼŘś ǯ ȱ

— = Řŗǯ

/ẩẩả


Âạă
=
ẩõĂ


Ă+

Ă > Ŗ ȱǵȱ
Ś
¡
—−ś

/DZȱ

Ś
ŝ

= řśǯ ȱ

—

Ř

‹Ǽ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡Ś ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ‹’Ӻžȱ‘ԠŒȱ  − Ă Ă Ơạă
Ă
− Ś + —ǯ — = ŚśŚ ȱǵȱ
/DZȱ — = ŞDz ȱȱ − ŗŝşŘǯ ȱ

ŗ
ŒǼ ȖȱœԈȱ‘Ә—ȱ¶ԐŒȱ•Ӥ™ȱŸԒ’ȱ¡ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—DZȱ  ¡ǯ ř ¡ +


Ă

ăả + + = ȱǵȱ

Ǽ

‘˜ȱ Š = ś•˜ ś

ř

ş¡ −ŗ + ŝ

ȱŸ¥ȱ ‹ = ś

ŗ
− •˜ ś ǻ ř¡−ŗ + ŗǼ
ś

—


 ǰ ȱ∀¡ ≠ Ơạ


/

ẩÔ Ă
 ǻ Š + ‹Ǽ ȱ‹Ө—ȱ ŘŘŚ ǯȱ

/DZȱ ¡ = ŗȱ Ă =


Ă
ẩÔÔ Ă Ř •ǻŗŖ − ř Ǽ + ś Řǻ ¡ − ŘǼ• ř  ȱŒàȱœԈȱ‘Ә—ȱ‘Ԡȱ Ŝ ȱ‹Ө—ȱ Řŗ ȱ

Ÿ¥ȱ
Ǽ

ŗ
—

+

ř
—Ř
—


/DZȱ ¡ = Ă =ƠÂạă
+


= + ǯȱȖȱœԈȱ‘Ә—ȱŒ‘ԠŠȱ ¡ŗŖ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ

—


ř
›’Ӻ—ȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒȱŽ ˜—DZȱ  Ř ¡ ř − Ř  ǰ ȱ∀¡ ≠ Ŗ ǯȱ
¡ 


Ǽ

/DZȱȱ


Ś
ŗŖ

ǯŘ ŜǯřŚǯ¡ŗŖ ǯȱ

‘˜ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—DZȱ ǻŗ + Ř ¡Ǽ— = Š˜ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ Ř + ǯǯǯ + Š— ¡ — ȱŸԒ’ȱ — ∈ » ∗ ǯȱ ’Ӷȱ›Ө—ȱ Šř = ŘŖŗŚ ŠŘ ǯȱȱ
Ȗȱ—ȱǵȱ

/DZȱ — =ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứẩõ Ă Ă +
Ă > ăả
Ă/ = řŘŖřŘŖ ǯȱ
”’Ӿ—DZȱ — + ř — + ř — + — = Ř — + Ř ǯȱ
—

’Ǽ

 Š

‘˜ȱ — ∈ » + ȱŸ¥ȱ Š ǰ ȱ‹ ǰ ȱǻ‹ > ŖǼǯ ȱ ’Ӷȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒȱŽ ˜—ȱ 
+ ‹  ȱŒàȱ‘Ә—ȱԤȱŒ‘ԠŠȱ
 ‹

Ś ş
Š ‹ ǰ ẩầ Ơ ỹ
/ƠÂạă

=

+
+

ẩ Ă

 = Ă ř  ¡— − Ş −
 ǰ ȱ¡ ≠ Ŗǯ
Ă

Ơ Âạ ă ả

/


+

=
/ = ǻŗ − ¡ + ¡ − ¡ Ǽ = Š˜ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ + ǯǯ + ŠŗŘ ¡ ǯ ȱȖȱ Šŝ ȱǵȱȱȱȱȱȱȱȱ

•Ǽ

—

ś

/DZȱ −ŚŖ ǯȱ

ؗ

Ř


–Ǽ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—DZȱ = ¡ǻŗ − Ř ¡Ǽ + ¡ ǻŗ + ř ¡Ǽ ǰ ȱ‹’Ӷȱ›Ө—ȱ
ȱ
—Ǽ

ǯŚŞǯ ȱ

+ ŗŜŖ ǯȱ Ȗȱ ‘Ӿȱ œԈȱ ŒԞŠȱ ¡ŝ ȱ ›˜—ȱ

”‘Š’ȱ›’Ӻ—DZȱ ǻŗ − Ř ¡ ř ǼǻŘ + ¡Ǽ— ȱǵȱ
Ř

Ş
ŗŘ

— −ŗ
— +ŗ= ś ǯȱ

/DZȱ řřŘŖǯ ȱ
/DZȱ ŜŝŘǯ ȱ

‘˜ȱ ǻ ¡Ǽ = ǻ ¡ + ŗǼŗŖ ǻ ¡ + ŘǼ = ¡ŗŗ + Šŗ ¡ŗŖ + ŠŘ ¡ş + ǯǯ + ŠŗŖ ¡ + Šŗŗ ǯȱȖȱ Šś ȱǵȱ
ŘŖ

Ř
—


ŗŖ


ŗ

ŗ
˜Ǽ ‘˜DZȱ ( ¡ ) =  ¡ − Ř  +  ¡ ř −  ǰ ȱ∀¡ Ơứẩ
Ă

Ă


/


(a + bx p + cx q )n ȱ”Ӷȱ‘Ԛ™ȱŸԒ’ȱŸ’ӾŒȱ’Ӛ’ȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱŒ‘ԠŠȱ Ak , Ck , Pn . ȱ
n
n
—

—

’Ӷȱ ǻ ¡Ǽ = ǻ Š + ‹¡ ™ + Œ¡š Ǽ— =  Š + ǻ ‹¡ ™ + Œ¡ š Ǽ  = ∑


” =Ŗ
—

”


ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ = ∑∑

” —− ”
—

Š

ǯ

’
”

” —− ”
—

Š

—

ǻ ‹¡ ™ + Œ¡ š Ǽ” = ∑

” —− ”
—

Š

” =Ŗ

”
’
”

ǻ ‹¡ ™ Ǽ” −’ ǯǻŒ¡š Ǽ’ ȱ

’ =Ŗ

ǯǻ‹¡ ™ Ǽ ” − ’ ǯǻ Œ¡ š Ǽ’ ǰ ȱŸԒ’ȱ ” ǰ ȱ’ ∈ »ǯ ȱ

” =Ŗ =ẩ ƠảƠÂ
+ Ă + Ă Ř ǼŗŖ ǯ ȱ

 = ¡Ś ǯ ȱ

Ř ŗŖ

/DZȱ −ŘřŖǯ ȱ

ř

/DZȱ −ŗŖǯ ȱ

Ş


/DZȱ ŘřŞǯ ȱ

ŗŖ

 = ¡ ǯȱ

/DZȱ ŗŖŗǯ ȱ

 = ¡Ş ǯ ȱ

/DZȱ −Řŝŗśşǯ ȱ

 = ¡ ǯȱ

ŒǼ ǻŗ + ¡ + Ř ¡ Ǽ ǯ ȱ
Ř ś

Ǽ ǻŘ + ¡ − ř ¡ Ǽ ǰ ȱ∀¡ ≥ Ŗǯ ȱ

 = ¡ ǯȱ

ś

 = ¡ ǯȱ

ŽǼ ǻ ¡ + ¡ − ŗǼ ǯ ȱ
ř Ş

Ǽ ǻŗ + ¡ − ¡ Ǽ ǯ ȱ
Ř


/DZȱ řŞŚŖŖǯ ȱ

Ř

 = ¡ ǯȱ

Ř ŗŖ

Ř

/DZȱ ŞŖŞśǯ ȱ

ŗŝ

‹Ǽ ǻŗ + Ř ¡ + ř ¡ Ǽ ǯ ȱ

Ř

/DZȱ ŗŜşśǯ ȱ

Ś

 = ¡ ǯȱ

ř ś

Ǽ ǻŗ + ¡ + ¡ + ¡ Ǽ ǯ ȱ
ŗŘŗ
‘Ǽ  ŗ − ¡ Ś −  ǰ ȱ∀¡ ≠ Ŗǯ ȱ
¡


ȱŜǯ

Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ–ԐȱœԈȱ‘Ә—ȱ‘˜ӮŒȱÈ–ȱ–ԐȱœԈȱ‘Ә—ȱǻӘ—ȱŒàȱ¶’Ӹžȱ”’Ӿ—Ǽȱ
ŠǼ

‘˜ȱ ǻŗ + ¡ − ¡ Ř ǼŗŖ = Š˜ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ Ř + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ŠŘŖ ¡ ŘŖ ǯȱȖȱ ŠŞ ȱǵȱ

/DZȱ ŠŞ = Śś ǯȱ

—

‹Ǽ

ŗ

‘˜ȱ ( ¡ ) =  − ǻ ¡ + ¡ Ř Ǽ  ǰ Ă Ô ả õ Ÿ¥˜ȱ ¡ȱ ”‘’ȱ ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ
¡


ǻ ¡Ǽ ȱ‹’Ӷȱ—ȱ‘ԆŠDZȱ

ř
—


+ ؗ =

Ř
— +ŗ

/DZȱ −şŞǯ ȱ

ǯȱ
—ŗ 
ŒǼ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱ ¡ Ś ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ‹’Ӻžȱ‘ԠŒȱ  ¡ + ř  ŗ −   ǰ ȱǻ¡ > ŖǼ ȱǵȱ ƠÂạ
Ă

ă + + + = +
/


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


Ă + Ă = Š˜ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ Ř + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + Šř — ¡ Ôả

+
+
+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ř— =   ⋅ ȱ
Ř ŘŘ
Řř—  Ř 

/DZȱ ŠŜ = −ŗśŖ ǯȱ

‘˜DZȱ ǻŗ + Ř ¡ǼŗŖ ǻř + Ś ¡ + Ś ¡ Ř ǼŘ = Š˜ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ Ř + ⋅ ⋅ ⋅ + ŠŗŚ ¡ŗŚ ǯȱȖȱ ŠŜ ȱǵȱ

ŽǼ


/DZȱ ŠŜ = ŚŞŘŚşŜ ǯȱ

Ř

 ¡Ř

Ǽ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡ŗŖ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱŽ ˜—DZȱ  + ¡ + ŗ  ǯǻ ¡ + ŘǼř— Ơạ


ăả
+

=

/ =


(axp + bxq )n ; (a + bxp + cx q )n ầả
 + =

++ +
+
ỹƠỹâõỹâ

ảẩ
+
+

ƠƠẩảƠ

− ‹Ǽ— ȱŸ¥ȱ ǻ Š + ‹Ǽ— ȱ”‘’ȱŒ‘Ԅ—ȱ Š ǰ Ơả
ƠÔ + Ă Ơẩ Ă

/ — = ŗŖDz ȱȱŘŗŖǯ ȱ

—

ȱŞǯ


ŗ

Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡Ŝ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ  + ¡ ƠÂạƠÔ
Ă


/ =


ẩ ¡ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ ( ¡ ) =  ř + Ă Ă > ă
Ă


ả — + — + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + — + — = ŚŖşś ǯȱ
/DZȱ ŗŘ ǯŘ Ś = ŝşŘŖ ǯȱ
Ş

ȱŗŖǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡ŗŖ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒȱ ǻŘ + ¡Ǽ— ƠÂạă
+− ř

ř
—

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ǻ −ŗǼ—

—
—

= ŘŖŚŞ ǯȱ

/DZȱ ŠŗŖ =

ŗŖ
ŗŗ

ǯŘ = ŘŘ ǯȱ


ȱŗŗǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡ŗŖ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ ǻ ¡ − ř ¡ Ř Ǽ— ǰ Ă > ƠÂạƠ
Ô

/
 ẩ Ă + Ă ƠÂạă+ ř— − Ř

ŗ
—

Ř
—

− ř— − ř

ř
—

+ ǯǯǯ + ( −ŗ)


—

—
—

= ŘŖŚŞ ǯȱ

/DZȱ ŘŘ ǯȱ

ȱŗřǯ Ȗȱ ‘Ӿȱ œԈȱ ŒԞŠȱ ¡ŗş ȱ ›˜—ȱ ”‘Š’ȱ ›’Ӻ—ȱ ‹’Ӻžȱ ‘ԠŒȱ = ǻŘ ¡ − ŗǼş ǯǻ ¡ + ŘǼ— ǰ ȱ ‹’Ӷȱ ›Ө—ȱ —ȱ Ơ Âạ
+
+
+ +


=

/
 ẩ Ă ả Ă ảƠÂạă+


+

+

+
+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ȱ

Ř — +ŗ
Ř — +ŗ

= ŗŖŘŚ ȱǵȱ


/ȱDZȱ Šŝ = −ŘŖşşśŘŖ ǯȱ

Ř —

Ś

ȱŗśǯ Ȗȱ ‘Ӿȱ œԈȱ ¡ ȱ ›˜—ȱ ”‘Š’ȱ ›’Ӻ—ȱ ǻŗ + ¡ + Ř ¡ Ǽ ǰ ȱ ‹’Ӷȱ —ȱ •¥ȱ œԈȱ Âạ ă ả+
++ +

=

/


ăÂẩ Ă Ă = − Ř ¡ + Ś ¡ Ǽ ǯȱȱ
’Ӷȱ›Ө—DZȱ

Ř
ŘŖŗŚ

+

/DZȱ Šś = −Ř

ř
ŗŘ

ŗ
ř

Ś
ŘŖŗŚ

Ŝ
ŘŖŗŚ

+

ŚŘ − Ş


Ś
ŗŘ

ř
Ś

+

Ş
ŘŖŗŚ

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ȱ

Śŗ +


= ƠÂạ ẩ Ă ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ ǻ ¡Ǽ = ǻ ¡ + ŘǼŗř ǻ ¡ Ă + Âạă


+

+


+ ŗ

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ȱ

—
Ř — +ŗ

=

/ =
ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


ẩ (a + bx)n .à + Ă Ô + =
/ =Ă

ẩăÂƠ { }
ảƠÂ


+ ŗ

‘Ӿȱ™‘чх—ȱ›È—‘DZȱ  ”

⇒ ”˜ ⇒ Š”˜ –Š¡ =
 Š ” ≥ Š” − ŗ


”˜
—

Š— − ”˜ ‹ ”˜ ǯȱ

ŗŗ

 ŗ Ř¡ 
Ř
ŗŗ
ȱŗŞǯ ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ  +
 ȱ‘¥—‘ȱ Š˜ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ + ⋅ ⋅ ⋅ + Šŗŗ ¡
ăÂẩả Ơ

+ Ř ¡Ǽ— = ŠŖ + Šŗ ¡ + ⋅ ⋅ + Ă ả ằ ƠÔ ă
/ Ă =

ầ Âạ+
+ + = ẩÔ Šŗ ǰǯǯǯǰ Š— ȱǵȱ /DZȱ Š–Š¡ = ŗŘŜŝŘŖǯ ȱ
Ř
ؗ
—

ŗ ¡
‘˜ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ  +  = ŠŖ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ Ř + ⋅ ⋅ ⋅ + Š— ¡ — ẩÔ


Ơạă + Ř — −ŗ + — — −ŗ = ŗŗŖŘś ȱǵȱ / Ă =


 ẩ Âạ Œ‘˜ȱ ”‘Š’ȱ ›’Ӻ—ȱ ǻŗ + ¡Ǽ— ȱ Œàȱ Ԁȱ œԈȱ ‘Š’ȱ ‘Ӿȱ œԈȱ •’¹—ȱ ’Ӷ™ȱ ›˜—ȱ

ȱŘŖǯ

”‘Š’ȱ›’Ӽ—ȱ›¹—ȱ‹Ө—ȱ

ŝ
ȱǵȱ
ŗś

/DZȱ — = Řŗ ǯȱ


śǼ ẩƠÂạ (a + b)n .


à + Ô

”
—

Š

‹ =

”
—

›

ǯα ™ ǯ⠚ ȱ ŸԒ’ȱ α ǰ ȱβ Ơ Ô 
ẩă
( ” ∈ » ǰ ȱŖ ≤ ” ≤ — ) ⇒ ”˜ ⇒
› ∈»
š


”˜

—

Š— − ”˜ ‹ ”˜ ȱ•¥ȱœԈȱ‘Ә—ȱŒӞ—ȱÈ–ǯȱ

ȱŘŘǯ ẩƠÂạ + ƠÂạ


ăả ( ) ǯ

—
—

ǯ

—
ؗ

ǯ

—
ř—

= Řŝ ǯȱ

/DZȱ

 ŗ ř 
ȱŘřǯ ȖȱœԈȱ‘Ә—ȱ‘ԦžȱԀȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—DZȱ 
+ ś
+
+
=


+


Ơ+

ƠÂạă
/


k
ĂÃầõ Ak , Cn , Pn
n

ã ẩảậƠ + +

ã ỹỹâỹƠ
+


ã ầ + — +ŗ = — +ŗ ǰ ȱ — = — − ” ȱŸ¥ȱ
ǯ ”=
ǯ ” + ŗ ǯȱ
” + ŗ + +


ã
Ôầõ + + ứảÔ
ựÔỹự
− ¡ Ř Ǽ— ȱŸԒ’ȱ ǻŗ − ¡Ǽ— ǻ ¡ +


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ ƯƠƯứ


 ầÔ
 =
+

 =
+

 =+

+ Śŗ

Ǽ =

Ŗ
ŘŖŗŖ

+

ŽǼ =

Ŗ
ŘŖŗŖ

Ǽ =

Ŝ
ŗŖ

Ǽ =

Ŗ
ŗŖŖ

ŗ
Ş
+

+ Ř řǯ

ŗ
ؗ

Ř
ŘŖŗŖ
ş
ŗŖ

+

Ř

Ś
ŗŖŖ

¡ +
ř
ŘŖŗŖ

Ř
ؗ

Ş
Ş


ś
ś

/DZȱ = śŞǯ ȱ
ŘŖŗŖ
ŘŖŗŖ

/DZȱ = Ř ŘŖŗŖǯ ȱ

ǯȱ

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ȱŘ ŘŖŗŖ
ŗŖ
ŗŖ

+

ŘŖŗŖ
ŘŖŗŖ

/DZȱ = řŘŖŗŖǯ ȱ

ǯȱ

/DZȱ = řŞŜǯ ȱ

ǯȱ
ŗŖŖ
ŗŖŖ


+ ⋅⋅⋅ +

+ Ř śǯ

/DZȱ = řśǯ ȱ

ǯȱ

ǯȱ

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ȱ

+ ŘŘ

ŗ
ř+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ȱŘ ś

Ř
ŘŖŗŖ

Ş
ŗŖ

+


/DZȱ = Ř śǯ ȱ

ǯȱ

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ȱŚŞ

ŗ
ŘŖŗŖ

Ř
ŗŖŖ

ŗ
Ř

Ř
ś

+

ŗ
ŘŖŗŖ

‘Ǽ = Řǯ

ȱŘśǯ Ǘ‘ȱ =

ŗ
ŘŖŗŖ


ŝ
ŗŖ

+

ś
ś

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ȱ

ś
ŘŖŗŖ

/DZȱ = Řşşǯ ȱ

ǯȱ

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + Ř ŘŖŖşǯ
”

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ( −ŗ) ǯ

ŗ
”

” −ŗ
ؗ

ŘŖŖş
ŘŖŗŖ


ŗ
/DZȱ = ǻřŘŖŗŖ − ŗǼǯ ȱ
Ř
ؗ
/DZȱ =
ǯȱ
ؗ + ŗ

ǯȱ

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ( −ŗ)

Ř — +ŗ

ŗ
ؗ + ŗ

ؗ
ؗ

ǯȱ

ŗ
ŗ
ŗ
ŗ
+
+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
+

⋅ȱ
ŘǷǯŘŖŗŘǷ ŚǷǯŘŖŗŖǷ
ŘŖŗŘǷǯŘǷ

ăÂầÔ

 ầ =

 =
 =

+ Ř Řǯ
ŗ
ŘŖŗř

+

Ř

Ř
ŘŖŗř


+ ř Řǯ
Ř
ŘŖŗř

+

ř

Ŗ Ř
—

ř
ŘŖŗř

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ŘŖŗřŘǯ

+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +

ŘŖŗř
ŘŖŗř

ŘŖŗŚ

ŗ Ř
—

ŘŖŗř
ŘŖŗř

/DZȱ =


Ř ŘŖŗř − ŗ
ǯȱ
ŘŖŗŚǷ

/DZȱ ŘŖŗřǯŘŖŗŚǯŘ ŘŖŗŗǯ ǯȱ

ǯȱ

/DZȱ Ř =

⋅ȱ

— Ř
—

—
ؗ

Ř ŘŖŗŚ − ŗ
ǯȱ
ŘŖŗŚ

ȱŘŞǯ

‘Ԡ—ȱ–’—‘DZȱ ǻ

ȱŘşǯ

—+ ŗ

 Ŗ  ŗ
 — 
−ŗ
‘˜ȱœԈȱԨȱ—‘’¹—ȱ — ≥ Řǰ ȱŒ‘Ԡ—ȱ–’—‘ȱ¶Ӫ—ȱ‘ԠŒDZȱ  —  +  —  + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +  —  = Ř —+ Ř Ř ⋅ ȱ
 ŗ   Ř 
 —+ŗ
ǻ — + ŗǼ
   Ǽ +ǻ

Ǽ + ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ + ǻ

Ǽ =

ȱŸԒ’ȱ — ≥ Řǰ ȱ— ∈ » ǯȱȱ
Ř

ȱřŖǯ Ǘ‘ȱ =

ŗŘ
ŗŘ

ŗŗǯŗŘ

+

ŗŘ

ŗř

ŗŗǯŗŘ

+

ŗŘ
ŗŚ

ŗŗǯŗŘ

+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +

ŗŘ
ŘŖŗř

ŘŖŗŘǯŘŖŗř

+

Ř

ŗŘ
ŘŖŗŚ

ŘŖŗřǯŘŖŗŚ

 ؗ −
 ẩÂạăảảƯÂ ȱ— ∈ » ǰ ȱŠȱ•žâ—ȱŒàDZȱ

Ŗ
ؗ

+

Ř
ؗ

ǯřŘ + ⋅ ⋅ ⋅ +

ؔ
ؗ

ǯřŘ ” + ⋅ ⋅ ⋅ +

ؗ−Ř
ؗ

ŗ
—

ǯřŘ — − Ř +


ǯǯǯ

ؗ
ؗ

Ř

/DZȱ =

ȱǵȱ

ŗ
ŗřŘ

ŗŗ
ŘŖŗř

ǯȱ

—−ŗ

—
—

ǯȱ

ǯřŘ — = ŘŗśǯǻŘŗŜ + ŗǼ ǯȱ

/DZȱ — =ảƠảâầ
ảƠ
ã Ô ¶Ԡ—ȱ ›чԒŒȱ Ԍȱ ‘Ԛ™ȱ ©—ȱ Ӟ—ȱ ǻŗǰ ȱŘǰ ȱřǰ ȱǯǯǯǰ ȱ—ȱ‘Š¢ȱŗŘ ǰ ȱŘ Ř ǰ ȱǯǯǯǰ ȱ—Ř Ǽ ȱ ‘˜ӮŒȱ
’Ӛ–ȱӞ—ȱ Ә—ȱ ǻ—ǰ ȱǯǯǯǰ ȱřǰ ȱŘǰ ȱŗȱ‘Š¢ȱ—Ř ǰǯǯǯǰ ȱŘ Ř ǰ õ
 Ô
Ơ

ã Ô
+ Ã + Ă =

+


+


+


Ă+


ÂảƠả


+ ¡Ǽ— −ŗ = — Š—−ŗ + Ř — Š— − Ř ¡ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ȱǻ — − ŗǼ

—−ŗ
—

¡Ř + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +

—−ŗ
—

Š¡— − Ř +


—
—

Š¡ — −ŗ +

—
—

¡— ǯȱ

¡— −ŗ

ÔĂƠầƠảƠảƠ∈ » ∗ ǰ ȱ‘ÈDZȱ

ȱřŚǯ

‘Ԡ—ȱ–’—‘ȱ ∀— ≥ ŗǰ ȱ— ∈ » ∗ ǰ ȱ‘ÈDZȱ Ř — −ŗ

ȱřśǯ Ȗȱ — ∈ » + ǰ ȱ‘ԆŠDZȱ

ŗ
ؗ+ ŗ

− ŘǯŘ


Ř
Ř —+ ŗ

ŗ
—

ǯř— −ŗ + Řǯ
ŗ
—

+ řǯŘ Ř

Ř
—

+ Ř —− ŗ
ř
ؗ+ ŗ

ǯř— − Ř + řǯ
Ř
—

+ ؗ − ř

− ŚǯŘ ř

Ś
Ř —+ŗ


ř
—
ř
—

ǯř— − ř + ⋅ ⋅ ⋅ + —ǯ

+ ؗ − Ś

Ś
—

—
—

= —ǯŚ— Ȯŗǯ ȱ

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +—

+ ⋅ ⋅ ⋅ + ǻؗ + ŗǼǯŘ Ř —

Ř —+ŗ
ؗ+ ŗ

—
—

= —ǯř—

= /


 ầ Ô


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ

 =
 =
+


 =
+
+

+
+ ŘŖŖŜ

Ř
ŘŖŖŝ

/DZȱ = ŗŖŖǯŘşşǯ ȱ

ǯȱ


ŘŖŖŖ
ŘŖŖŖ

+ ⋅ ⋅ ⋅ + ŘŖŖŗ

ŗ
ŘŖŖŝ

+ ŘŖŖŝ

ŗŖŖ
ŗŖŖ

+ ⋅ ⋅ ⋅ + ŘŖŖ

/DZȱ = ŗŖŖŗǯŘ ŘŖŖŖǯ ȱ

ǯȱ

+ ⋅⋅⋅ + Ř

ŘŖŖŜ
ŘŖŖŝ

ŘŖŖŝ
ŘŖŖŝ

+

/DZȱ = ŘŖŖşǯŘ ŘŖŖŜǯ ȱ


ǯȱ

—

ȱřŝǯ


Ř 
‘˜ȱ ǻ ¡Ǽ =  ¡ ř − Ř  ǰ ằ
ă ẩ Ă Ơ ạ ă
Ă

ả ŗǯŘ —−ŗ

ȱřŞǯ

ŗ
—

+ Řǯؗ − Ř

Ř
—

+ řǯؗ − ř

ř
—


= ŗŘǯř— −ŗ ǯȱ

—
—

+ ⋅⋅⋅⋅⋅ + —

/DZȱ Ř Ŝ

¡ Ŝ ǯȱ

‘˜ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ ǻ ¡ − ŗǼŗŖŖ = Š˜ ¡ŗŖŖ + Šŗ ¡şş + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ŠşŞ ¡ Ř + Šşş ¡ + ŠŗŖŖ ǯȱȱ
Ǘ‘ȱԌ—DZȱ = ŗŖŖ Š˜ ǯŘŗŖŖ + şş Šŗ ǯŘşş + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + Ř ŠşŞ ǯŘ Ř + ŗŠşş ǯŘŗ + ŗ ǯȱ

ȱřşǯ

Ŝ
ŗŘ

‘˜ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ ǻŗ − ř¡Ǽ

ŘŖŗŚ

Ř

= Š˜ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ŠŘŖŗŚ ¡

ŘŖŗŚ

/DZȱ = ŘŖŗ ǯȱ


ǯȱȱ
/DZȱ = řŖŘŘǯŘ ŘŖŗŚ ǯȱ

Ǘ‘ȱԌ—ȱ = Š˜ + Ř Šŗ + řŠŗ + +

+
 ầÔ

=

 Ǘ‘ȱԌ—DZȱ =

Ŗ
ŘŖŗŚ

Ś
ŘŖŗŚ


Ř
ŘŖŗŚ

ŘŖŗŚ
ŘŖŗŚ


+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ŘŖŗśǯ
Ś
ŘŖŗŚŜ
ŘŖŗŚ/DZȱ = ŗŖŖŞǯŘ ŘŖŗř ǯȱ

ǯȱ

+ ⋅ ⋅ ⋅ +


/

=


ảƠ
ã Ô ả ⠍Ӟ—ȱ ŗǯŘǰ ȱŘǯřǰ ȱǯǯǯǰǻ — − ŗǼ— ȱ ‘˜ӮŒȱ ’Ӛ–ȱõÔ


ã Ô ÔảƠ

 ầ = ŗŘ

ŗ
ŘŖŖŝ
ŗ
ŘŖŗř

+ ŘŘ

Ř
ŘŖŖŝ

+ ŘŘ

ȱŚřǯ

‘Ԡ—ȱ–’—‘DZȱ ŗŘ

ȱŚŚǯ


‘˜ȱ — ∈ » ǰ ăả

ăÂầ =+
+ ⋅ + ŘŖŖŜ Ř

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ŘŖŗŘ Ř

− řŘ

ř
—

ŘŖŗŘ
ŘŖŗř

ŘŖŖŜ
ŘŖŖŝ


+ ŘŖŗřŘ

+ ŘŖŖŝ Ř

ŘŖŗř
ŘŖŗř

ŘŖŖŝ
ŘŖŖŝ

”
—

ǯȱ

/DZȱ ŘŖŖŝǯŘŖŖŞǯŘ ŘŖŖśǯ ȱ

ǯȱ

= ŘŖŗřǯŘŖŗŚǯŘ ŘŖŗŗǯ ȱ

ř
—

ř
+ —
= řśǰ ȱǻ— ≥ řǼǯ ȱ
ǻ — − ŗǼǻ— − ŘǼ

+ ŚŘ


Ś
—

− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ǻ −ŗǼ— ǯ—Ř ǯ

—
—

ȱǵȱ

/DZȱ =


ảƠảâầ
ã Ô

+ +

+
Ư

ã Ô

Ã Ă + =


+
Ă +
Ă + +
Ă +


ÂầƯƠ

+


ǻŒ¡ + Ǽ

‹


—

¡ = ∫ 


Š

Ŗ
—

ǻŒ¡Ǽ— +

ŗ
—

ǻ Œ¡Ǽ— −ŗ  + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +

Œ¡— −ŗ +

  ¡ǯ ȱ


— —
—

Š
‹
—−ŗ
—

 ¡— +ŗ
ŗ ǻ Œ¡ + Ǽ—+ ŗ
=  Œ—
Œ —+ŗ Š  —+ŗ

Ŗ
—

+ Œ—

¡—
—

ŗ
—

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +Œ— −ŗ

¡Ř
Ř

‹

— −ŗ
—


+ —

—
—


¡ ⋅ȱ
Š

+ ȱ чԒŒȱřǯȱȱ ‘Ԅ—ȱ Š ǰ ȱ‹ ǰ ȱŒ ǰ ȱ ựƠảƠ


ÔƠÔảầƯ
ầ =
+
ầ =
+

ầ =

ŗ
—

+

ŗ
ř

Ŗ
Ř —ǯ — Ř — − ŗ
+
—+ŗ
—

ŗ
—

Ř
—

+
ŗ
—

+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +

Řř − ŗ
ř

Ř
—

+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +

ŗ

—+ŗ

+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
ŘŖ
ŗ

—
—

⋅ȱ

—
—

/DZȱ =

⋅ȱ

Ř —+ ŗ − ŗ
—+ŗ


—
—

⋅ȱ

Ř — +ŗ − ŗ
⋅ȱ
—+ŗ

/DZȱ =

ř— + ŗ − Ř — + ŗ
⋅ȱ
—+ŗ

/DZȱ =

ř— + ŗ −

+ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ =
 =+

 =
 =

ŗ
Ř

ŗ
—

ŘŚ − ŗ
+
Ś

ŗ
—

+

+

ǯŘ +

ŗ
ř

ŗ
Ś


ř
ؗ

+

Ř
ř

Ř
—

+

Ř
—

ŗ
Ŝ

ř
Ś

‘Ǽ Ȗȱ — ∈ » + ȱ‘ԆŠDZȱ

ř
ŘŖŗŖ

ǯŘ Ř +
ś
ؗ


ř
—

ŗ
Ř

ŘŜ − ŗ
+
Ŝ

ŗ
Ś

ř
—

+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +

ŗ
ؗ

—
—+ŗ
Ř Ř ř

+
ř ؗ Ś

Ř — −ŗ

ؗ

—
—⋅ȱ

—
—

/DZȱ =

ǯؗǯ ȱ

⋅ȱ

Ś
ś

Ś
ؗ

+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ −

ؗ
ؗ + ŗ

ؗ

ؗ

=

ř— + ŗ − ŗ
⋅ȱ
Řǻ — + ŗǼ

/DZȱ =

ŗ
—+ŗ

⋅ȱ

ř
ؗ

ŘŖŖş
ŘŖŗŖ

řŘŖŗŗ − ŗ − Ř ŘŖŗŗ
/DZȱ
⋅ȱ
ŚŖŘŘ

Řؗ − ŗ
⋅ȱ
ؗ − ŗ


/DZȱ =

ǯŘ ř + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +

+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
ŗ
ؗ

ś
ŘŖŗŖ

Ř ŘŖŗŖ − ŗ
+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
ŘŖŗŖ

ǻ — − ŗǼŘ — + ŗ
⋅ȱ
—+ŗ

ŗ
⋅ ȱ /DZȱ — = Ŝŗǯ ȱ
ŗŘř
—

 Ř

ȱŚŜǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ Ă + Ă ƠÂạ
Ă

ă
/ = ǯȱ
+
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ( −ŗ)
= ⋅ȱ
Ř — ř —
— + ŗ — ŗř
ŘŖ

—


ŗ 
ȱŚŝǯ ẩ Ă Ă +
ƠÂạăả

Ă


Řř Ř
ؗ +ŗ — ŜśŜŖ
Ř
Ŗ
ǯȱ

ȱǵȱ
/DZȱ ŠŘ = Ř −Řǯ ŝ =
Ř —+
+
+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
=
—
—
—
Ř
ř
—+ŗ
—+ŗ
Ś

ȱŚŞǯ Ȗȱ — ∈ » + ȱ‘ԆŠDZȱ

Ŗ
—

+

Ř
Ř

ŗ
—

+


ŘŘ
ř

Ř
—

+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +

ؗ
—+ŗ

—
—

=

ŗŘŗ
⋅ȱ
—+ŗ

/DZȱ — = Ś ǯȱ

 ȱӣȱ2ȱӽȱ
—


Ř
ȱŚşǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡ ś ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒȱŽ ˜—ȱ  ¡ ř −  ǰ ȱ ( ¡ ≠ ) ƠÂạ
Ă

ăả + + — = — ǯȱ
—


ŗ 
ȱśŖǯ ȖȱœԈȱ‘Ә—ȱ”‘◐ȱŒ‘ԠŠȱ ¡ȱ›˜—ȱ ”‘Š’ȱ ›’Ӻ—ȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒȱŽ ˜—ȱ  ř¡ ř − Ř  ȱŸԒ’ȱ ¡ ≠ Ŗǰ ȱ‹’Ӷȱ›Ө—ȱ
¡

ằ Ơăả + śǼ— − Ř = ř
ؗ

ş

—−Ř
—

ǯȱȱśŗǯ Ȗȱ ‘Ӿȱ œԈȱ ŒԞŠȱ ¡ ȱ ›˜—ȱ ”‘Š’ȱ ›’Ӻ—ȱ ǻŗ − ¡ řǼ ǰ ȱ— ằ Âạ ă ă+= ⋅ȱ
ř
ř — —
—


ŗ 
ȱśŘǯ ȖȱœԈȱ‘Ә—ȱ”‘◐ȱŒ‘ԠŠȱ¡ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—DZȱ  ř ¡ +
 ǰ Ă > ƠÂạ

Ăăẩ + =ƠÂạăẩ
=

ẩ Ă—¡ Ř ŗ 
›’Ӻ—ȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒȱŽ ˜—ȱ 
−  ǰ ȱ¡ ≠ Ŗǯ ȱ
 ŗŚ ¡ 
—


Ř
ȱśŚǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ  ř¡ Ř −  ǰ ȱ‹’Ӷȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱœԈȱ‘Ә—ȱ‘Ԡȱ‹Šȱ‹Ө—ȱ ŗŖŞŖ ǯȱ
¡

Ş
ȱśśǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱœԈȱ‘Ә—ȱŒ‘ԠŠȱ ¡ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒDZȱ ǻ Ă + Âạ


ăẩ


+
=

 ẩ Ă ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒDZȱ ǻ ¡ − ř ¡ Ř Ǽ— ǰ ȱǻ¡ > Ô

ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ ẩ Ă  − ¡ ř  ǰ ȱ¡ > Ŗ ǯȱ Ơ Âạ ă
Ă
ẩ − Ś + — — = ŚśŚ ǯȱ
—


ř 
ȱśŞǯ Ȗȱ ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱœԈȱ‘Ә—ȱŒ‘ԠŠȱ ¡ ȱ›˜—ȱ ”‘Š’ȱ ›’Ӻ—ȱ  Ř ¡ Ř − Ơả Ơ
Ă


Âạăả


=
+ ř

ǯȱ
—


Ř 
ȱśşǯ Ȗȱ œԈȱ ‘Ә—ȱ ”‘◐ȱ Œ‘ԠŠȱ ¡ȱ ›˜—ȱ”‘Š’ȱ ›’Ӻ—DZȱ ™ ( ¡ ) =  ř ¡ +
 ǯȱ Âạ
Ă


ăẩ + + ř — + — = Ř — + Ř ǯȱ
—


ŗ 
ȱŜŖǯ Ȗȱ œԈȱ ‘Ә—ȱ ”‘◐ȱ ™‘Ԝȱ‘žԐŒȱ Ÿ¥˜ȱ ¡ȱ ›˜—ȱ ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ Ž ˜—ȱ ŒԞŠȱ —‘Ԃȱ‘ԠŒDZȱ  Ř ¡ − Ř  ǰ
Ă

ằ Ơăẩ + =Âạăẩ
+

= ẩ Ă

 Ă Ř +

 ǯȱ
ś 

—

 Ř

ȱŜŘǯ ȖȱœԈȱ‘Ә—ȱ”‘◐ȱŒ‘ԠŠȱ¡ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ 
− ¡ Ř  Ă ƠÂạ

Ă

Âảăẩ + + Ř — +ŗ + Ř — +ŗ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + Ř — +ŗ = Ř ŘŞ − ŗ ǯȱ
—


ŗ
Ř
— −ŗ
ȱŜřǯ ȖȱœԈȱ‘Ә—ȱŒ‘ԠŠȱ ¡ŗŖ ȱŒԞŠȱ ( ¡ ) =  ř¡ ř −  ǰ ¡ ≠ Ŗ ǯȱ ’Ӷȱ›Ө—ȱ — ∈ » + ǰ ȱ‘ԆŠDZȱ — − — +ŗ = ś— + ŝ
Ă


+ Ă ỹÂâĂảÔƠ ẩĂ
ăẩ


+
+

+


+ Ř

= ŗŜǻ — + ŘǼǰ ȱ— ∈ » Ș ǯ ȱ

—

ŗ

ȱŜśǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡ ȱ›˜—ȱ  + ¡ ř  ǰ Ô
Ă ẩ Ă Ă +
ăƠ

ĂÂạă + + Ř Ř + Ś — Ř ř + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + — — ؗ −ŗ = ŜśŜŗ— ǯȱ

ȱŜŝǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡ŗş ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ‹’Ӻžȱ‘ԠŒȱ = ǻŘ ¡ − Ă + ƠÂạÂảăẩ
+

++ +
= ŘŖŚŞǯ ȱ

ŘŚ

‘˜ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—DZȱ ǻŗ + ¡ + ¡ Ǽ = Š˜ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ŠŘŚ ¡ ǯȱǗ‘ȱ ŠŚ ǯȱ

ȱŜşǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱ ¡ Ś ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӽ—ȱ ǻ ¡Ǽ = ǻŗ − ¡ − ř¡ ř Ǽ— ǰȱ‹’Ӷȱ — ∈ » +

ƠÂạăẩ
+
+ +

+ + =
+


+=
ăÂẩ

Ă Ă = + ¡ + ř¡ Ǽ ǯ ȱ
ř

ř—
ŗ

ȱŝŗǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒԞŠȱ ¡ŗř ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ  + ¡ + ¡ Ř  ǯ ( Ř ¡ + ) ƠạÂảă
ẩ + =
Ơ Âạ ă ả
+
+ +
+
=
ă ẩ œԈȱ

Ř —

ŗŚ


‘Ә—ȱŒ‘ԠŠȱ ¡ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—DZȱ ǻ ¡Ǽ = ǻŗ + ¡ + ř¡ Ǽ ǯ ȱ

ȱŝřǯ Ȗȱ‘ӾȱœԈȱŒ‘ԠŠȱ ¡ŗŖ ȱ›˜—ȱ”‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ ǻ ¡Ǽ = ǻŗ − ¡ + ¡ ř − ¡ Ś ƠÂạÂ
ảăẩ

+
+

+

+
+

+

+
+

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ȱ

Ř — −ŗ
ؗ+ ŗ

+

ؗ
Ř +

=
ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


 ẩ ằ + Ă Ř + ¡ + ŗǼ— = ŠŖ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ Ř + ⋅ ⋅ ⋅ + ŠŘ — ¡ Ř — ȱŸ¥ȱ Šŗ + ŘŠŘ + ⋅ ⋅ ⋅ + ؗŠŘ — = Şŗ ȱǵȱ
ȱŝśǯ Ȗȱ ‘Ӿȱ œԈȱ ŒԞŠȱ ¡ś ȱ ›˜—ȱ ”‘Š’ȱ ›’Ӻ—DZȱ ǻ ¡Ǽ = ¡ǻŗ − Ř ¡Ǽ— + ȱ¡ Ř ǻŗ + ř Ă Ơ Âạăả

−ŗ
—+ŗ= ś ǯȱ


—

ȱŝŜǯ
‘Š’ȱ›’Ӻ—ȱ—‘Ԃȱ‘ԠŒȱ ǻ ¡Ǽ = ǻŗ − Ŝ ¡Ǽ = ŠŖ + Šŗ ¡ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ȱŠ” ¡ ” + ⋅ ⋅ + Ă
ăÂầÔ


+ + ƠÂạăả


 ẩÔ
 = +

(+
)

(

+

)


=

+ăÂẩ
 Ă = ǻŘ ¡ + ŗǼŗř = ŠŖ ¡ŗř + Šŗ ¡ŗŘ + ŠŘ ¡ŗŗ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ȱŠŗŘ ¡ + Šŗř ǯ ȱ
ŠȦȱȱ


−Ş

 Ř ś 
Ȧȱȱ 
− Ř  ǯȱ
 ř


ǯȱ

‘˜ȱ ”‘Š’ȱ ›’Ӻ—ȱ —‘Ԃȱ ‘ԠŒȱ ǻ ¡Ǽ = ǻŗ + ř ¡Ǽ— = ŠŖ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ Ř + ⋅ ⋅ ⋅ + Ă
ă ẩ
ƠÂạăả ầ =
 ầ =


 ầ = ŗǯŘǯ
Ř

ȱŞřǯ Ǘ‘ȱԌ—DZȱȱ = ŗ


Ś
ŘŖŗŚ

+
+

Ř
ŘŖŗř
Ŗ
—

+

Ŝ
ŘŖŗŚ

ŗ
ŘŖŗř

+

Ş
ŘŖŗŚ

ŗŖŖŜ
ŘŖŗŚ

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ȱ

Ř

ŘŖŗřŗ
—Ř

Ř
—

+

ř
ؗ

+ ǯǯǯ +

ؗ−ŗ
ؗ

= Ř Řŝ ǯȱ

ǯȱ

ŘŖŗř
ŘŖŗř


+
+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
⋅ȱ
ŗǷ
ŘǷ
ŘŖŗřǷ
ř
+ Řǯřǯ ŘŖŗř + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ȱŘŖŗŘǯŘŖŗřǯ
Ř

ŗ
ؗ

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + +
 ẩ ằ ăả— + Ř Ř — + ř ؗ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ȱǻ — + ŗǼ
‹Ȧȱȱ

Ŗ
ŘŖŗŗ

ŒȦȱȱ

ŗ
Ř —+ ŗ

Ȧȱȱ

ŗ
—

ŘŖŗŖ
ŘŖŗŗ

ŗ
ŘŖŗŗ

+

ǯŘ Ř — − Řǯ
Ř

—
Ř

Ř+

ŘŖŖş
ŘŖŗŖ

Ř
Ř —+ŗ

ř

ř
—
ř

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ȱ

”
ŘŖŗŗ

ؗ
ؗ

ŘŖŗŖ − ”

ŘŖŗŗ− ”

ǯŘ Ř — −ŗǯř − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −ؗ

− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ( −ŗ)

— −ŗ

= Ř Ř — +ŗǯ ǯȱ
+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ȱ

ŘŖŗŖ
ŘŖŗŗ

Ŗ
ŗ

= ŘŖŗŗǯŘ —ǯ ȱ

ؗ
Ř —+ŗ
—
—

—
—

ǯŘǯřŘ — −ŗ + ǻؗ + ŗǼ
ŗ
⋅ȱ

řŘ

=

Ř —+ŗ
ؗ+ŗ

ǯřŘ — = ŘŖŗŗǯ ȱ

Ř
Ř
Ř
Ř
ǻŗ + ¡Ǽ— = ŠŖ + Šŗ ¡ + ŠŘ ¡ Ř + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ȱŠ” ¡ ” + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ȱŠ— ¡—

ŽȦȱȱ  Š
⋅ȱ
Š
Š
” −ŗ
= ” = ” + ŗ ǰ ȱǻŗ ≤ ” ≤ — Ȯ ŗǼ

ş
ŘŚ

 ầÔảƯÂ

 = + + ŘŖŖŖ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +ŘŖŖŗ ŘŖŖŖ ǯ ȱ
Ř
ŗŜ

‹Ȧȱȱ = ŗǯŘ

− Řǯř

ř
ŗŜ

+ řǯŚ

Ř

ŒȦȱȱ =

Ŗ
—

ŘŜ
ŗ
ŗ
ŽȦȱȱ =
Ř

Ȧȱȱ =

Ś
ŗŜ


− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ŗŚǯŗś

ŗś
ŗŜ

+ ŗśǯŗŜ

ŗŜ
ŗŜ

ǯȱ

—+ŗ

ř

Ř −ŗ ŗ Ř −ŗ Ř
Ř −ŗ —
ǯȱ
+
+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
—
—
Ř
ř
—+ŗ —
Řś ŗ ŘŚ Ř Řř ř ŘŘ Ś Ř ś ŗ Ŝ
Ŗ
+

+
+
+
+
+
ǯȱ
Ŝ
Ř Ŝ ř Ŝ Ś Ŝ ś Ŝ Ŝ Ŝ ŝ Ŝ
ŗ ŗ ŗ Ř ŗ ř
ǻ −ŗǼ— —
Ŗ

+

+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
ǯȱ
—
Ś — Ŝ — Ş —
Řǻ — + ŗǼ —

+

řŘ − Ř Ř ŗ řř − Ř ř Ř
řş − Ř ş Ş řŗŖ − ŘŗŖ ş
+
+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
+
ǯȱ
ş
ş

ş
ş
Ř
ř
ş
ŗŖ
ŘŘ − ŗ ŗ
Řř + ŗ Ř
ŘŗŖŖ − ŗ şş ŘŗŖŗ + ŗ ŗŖŖ
Ŗ
Ȧȱȱ = ř ŗŖŖ +
+
+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
+
ǯȱ
ŗŖŖ
ŗŖŖ
ŗŖŖ
Ř
ř
ŗŖŖ
ŗŖŗ ŗŖŖ
Ř
Ř
Ř
ŗ
Ř
şş şş Ř
ŗ
Ř

ŗŖŖ
‘Ȧȱȱ =
+
+ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +
+ ŗŖŖ ŗŖŖ ǯ ȱ
ŗŖŖ
ŗŖŖ
ŗŖŖ
ŗŖŖ
şş
Ř
ŗ Ŗ ŗ ŗ ŗ Ř
ŗ ŗŞ ŗ ŗş
’Ȧȱȱ =

+
− ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +

ǯȱ
Ř ŗş ř ŗş Ś ŗş
ŘŖ ŗş Řŗ ŗş
Ȧȱȱ =
+

(


)

(

)

(

)

(

)ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứƠ
 

Ôả

Ơả


ÔƠ

ÔƠ

ÔƠ

= Ôả ả

ÔƠ ƠÂ õ ự ÔƠ Ơ ỏ
ảả Ơ
Ơõẩả
ảạạ = Ô
õ


 õ Ÿ’ӾŒȱ ȱ ‹Š˜ȱ Ԋ–ȱ ”ȱ Œâ—ȱ Ÿ’ӾŒȱ ǻ›чԔ—ȱ ‘Ԛ™Ǽȱ ŗ ǰ ȱŘ ǰ ȱř ǰ ȱǯǯǯǰ ȱ” ǰ ȱ ŸԒ’ȱ õ ảÔ

n1Ô

n2

n3


Ô

x1 x2

x3 ȱ x4 ȱ

n4 ȱ—ǻ Ǽ = —ŗ + —Ř + —ř + —Ś ȱ


/Ӻȱ‘˜¥—ȱ ‘¥—‘ȱȱŠȱŒàȱ‘Ӻȱ ‘ԨŒȱ‘’Ӿ—ȱ–Ԑȱ›˜—ȱ”ȱŒâ—ȱŸ’ӾŒȱ ’ ǰ ȱǻ’ =  Ô
õƠ = —ŗ + —Ř + —ř + ⋅ ⋅ ⋅ + Ô

ự
/ Ă ảảả Ă Ơ Ă ảÔ
Ă ÔÂ Ă Ô
ƠảảảƠƠ
ƠÔ /ả
ƠƠ /ả õ
ảƠÔ = ƠÔ ƠÔ

ã ƠÔ õựảƠƠõẩự
Ơ Ô ả ẩ ự Ư Ơ
ÔƠÂảƠƯƠ
ƠƯƠ
ã Ơ Ô
ảẩ
ŸԒ’ȱ œԈȱ ™‘Ӟ—ȱ Ԥȱ ŒԞŠȱ ȱ ›Ԋ’ȱ ›Ԣȱ ¶’ȱ œԈȱ ™‘Ӟ—ȱ Ԥȱ ŒԞŠȱ ∩ ǰ ȱ ԠŒȱ •¥DZȱ

—() = —( ) + —( ) − —() Ȉ ǯȱ /àȱ •¥ȱ Â
Ô Ơ Ô ả


ạảẩÔảƠ ạạ
ứảÔự


ÔƠ

Ô
ầ

= { } Ă Ô

ÔĂƠ Š ǰ Œ ǰ ‹Ǽǰ ȱǻ ‹ ǰ Š ǰ Œ Ǽǰ ȱǻ ‹ǰ Œ ǰ ŠǼǰ ȱǻ Œ ǰ ÔƠÔ
 = = = ÔĂ
/ậ
ĂƠÂ ả
ÔÔ


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ ƯƠƯứ


ÔƠ = =


ÔĂ Ơả
ảƠ ả


ầƠ =
—Ǽǯ ȱ
ǻ — − ” ǼǷ
ȱȱԌȱ‘Ԛ™ȱ
‘˜ȱӤ™ȱ ȱԊ–ȱ—ȱ™‘Ӟ—ȱԤǯȱԎ’ȱӤ™ȱŒ˜—ȱԊ–ȱ ” ǰ ȱǻŗ ảƠ
 ƠÂ õƯả


ÔÔảầƠ

=


=

ƯƠ

ÔÂ ƠõõƠƠ
ƠƠõÔƠÔÂạầĂÔ
ảậĂÔ
ầ õ Ơ Ô ĂÂ
ÃÂƠÔảầĂÔ
ầ ảĂÃƠÃƠĂÂ ÂƠ
ÔầĂÔƠ

) =


õ (

ÔÂạầĂÔ
ƠầĂÔƠ
= ƠÔạả

ảÔ

ĂÔÔầÔƠ

Ô


ÔảạÔƠÔÔÂạ
 Ă ŗ ∩ Ř = ∅ Ǽ ⇒ ǻ ŗ ∪ Ř Ǽ = ǻ ŗ Ǽ + ǻ Ř Ǽǯ ȱ
Ӷžȱ

ŗ

ǰȱ

Ř

ȱ‹Ӝȱ”ćȱ ⇒ ǻ

Ӷžȱ

ŗ

ǰȱ

Ř

ȱ¶ԐŒȱ•Ӥ™ȱ ⇒ ǻ

Ӷžȱ

ŗ

ǰȱ


Ř

ȱ¶Ԉ’ȱ—‘Šžȱ ⇒ ǻ

ŗ


ŗ

ǯ

Ř
Ř

ŗ

Ǽ = ǻ

Ǽ = ǻ

Ǽ = ŗ − ǻ

Ǽ + ǻ

ŗ
ŗ

Ǽǯǻ
Ř


Ř

Ř

Ǽ − ǻ

ŗ

ǯ

Ř

Ǽǯ ȱ

Ǽǯ
 = Ơạ + ( )

ã Ơạ ȱ

+ ȱ ȱŘ ⇔ ŠŖ ȱŘ ⇔ ŠŖ = {ŖDz ȱŘDz ȱŚDz ȱŜDz ȱŞ} ǯȱ
+ ȱ ȱś ⇔ ŠŖ ȱ ȱś ⇔ ŠŖ = {ŖDz ȱś} ǯȱ
+ ȱ ȱŚȱ ( ‘Š¢ ȱŘś ) ⇔ ŠŗŠŖ ȱ ȱŚȱ ( ‘Š¢ ȱŘś ) ǯȱ
+ ȱ ȱŞȱ ( ‘Š¢ ȱŗŘś ) ⇔ ŠŘ ŠŗŠŖ ȱ ȱŞȱ ( ‘Š¢ ȱŗŘś )
ã Ơ ȱřȱ ( ‘Š¢ ȱş ) ⇔ ( Šŗ + ǯǯ + ) (  )

ƠÔảƠĂÔảảảÔảạầ

ĂÔảảảảảÔ
/ ( ) =


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


 ƠÔạƯảÔ
Ô ả ạ ầ ĂÔ


ảảƠ
/ ( ) =

 Ơ Ô Ô ả Â Â

ạầĂÔảÂảảƠ / ( ) =

 ƠÔÔÂ ạ

ầĂÔảảƠả / ( ) =


 Ơ Ô ạ Ô

ạầĂÔảầảƠ
/ ( ) =

 ƠÔạâÔả Â

ạ ầĂÔảÂả
/ ( ) =


 ƠÔạảõÔÔ
 ạ ạ ầĂÔả


/ ( ) =

 ƠÔÔ ảõÔ ạ 


ầĂÔảảƠả
/ ( ) =

 ảÔ ả ạ
ăÂẩĂÔả ȱ
Ӝ–ȱ‘Ӳȱ–Š—ȱœԈȱ•Ӳǰȱ ś ȱӜ–ȱ‘Ӳȱ–Š—ȱœԈȱŒ‘Ӭ—ȱ›˜—ȱ¶àȱŒ‘ԀȱŒàȱ¶ø—ȱ ŗ ȱӜ–ȱ‘Ӳȱ–Š—ȱœԈȱŒ‘’Šȱ‘Ӷȱ
şş
Œ‘˜ȱ ŗŖ ȱǵȱ
/DZȱ ( ) =
ǯȱ
ŜŜŝ
ȱşśǯ ‘˜ȱӤ™ȱ‘Ԛ™ȱ = {ŖDzŗDz ŘDz ŚDz śDz ŝDz Ş}
ƠÔảõÔ
  ầ Âạ

ầĂÔảÂảõ ȱǵȱ
/DZȱ ( ) = ǯȱ
ŗŗ
ȱşŜǯ Ԣȱ Ӥ™ȱ = {ŖDzŗDz } ả ạ ạ â
ÔƠõÔ Ơứả /
 Ơ Ô ạ Ư ả Ô Œ‘Ԧȱ œԈDZȱ
ŗǰ ȱŘǰ ȱřǰ ȱŚǰ ȱśǰ ȱŜǰ ȱŝ ǯȱ ‘Ԅ—ȱ ạ ầ ĂÔ ả œԈȱ ¶чԚŒȱ Œ‘Ԅ—ȱ •Ԓ—ȱ ‘х—ȱ œԈȱ
Ŝ
/DZȱ ( ) =


 Ô ảạạâÔ
ảõƠầõƠ ȱǵȱ
/DZȱ ŗŘŗŞ ǯȱ

ȱşşǯ ‘˜ȱ Ӥ™ȱ ‘Ԛ™ȱ = {ŖDzŗDz ŘDz řDz ŚDz śDz ŜDz ŝ} ǯȱ àȱ ‘Ӻȱ •Ӥ™ȱ ¶чԚŒȱ ạ ạ âÔảõảạ /
= { } ạạạÔ= { } ảạạ Ư

ầĂÔảảảứ / =

Ơ Ơ
/
 Ô ảạạ Ô
Ơảảứ Ơ
/


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


 Ô ÔÔÂạÔ

ảầĂÔảảÂ / ( ) =


ƠạƯảÔ
ạÔ ầĂÔảảảứ


/ ( ) =


 ‘˜ȱ = {ŗDz ŘřDz ŚDz śDz Ŝ} ǰ ȱ = { } ạÔƯƠ ȱ”‘◐ȱ¶Ԡ—ȱŒӘ—‘ȱ—‘Šžȱ¶чԚŒȱ•Ӥ™ȱԢȱӤ™ȱ ȱǵȱ
/DZȱ ŚŞŖ ǯȱ
/DZȱ ŗşŘ ǯȱ
‹Ȧȱȱ ‘ԦȱœԈȱ Ř ȱ¶Ԡ—ȱŒӘ—‘ȱŒ‘ԦȱœԈȱ ř ả
ạạÂ
ảứ ảứƠÔỏ
õÔ
/
ÔƠÔƠ
/
ạÔẩăÂầÔảảƠÔ
ảảÔảạảÂ
ÔảÂ
ƠÔảõÔảÂ
ăÂầảạẩ ƠÔẩảăÂăÂầảăạ
ạÂạẩ ƠảÔÂẩƠÂầĂÔảẩ

ảÔÂƠăÂầ
ƠÂ
/õÂảăả
ƯƠ Âạ

ảƯầầĂÔảả / ( ) =

 ả ƠƠ Âạ ạ

ầĂÔả ạÂõảƠ
/ =


 ạảÔầÔ ạĂÔầÔ
Ơ ạ ƠÔầ ÔÂạ ả ạầĂÔ

ả ạÂảƠ
/ =


ƯƠả Ưả ƯảÂạ
ƯƠảầ ảă ƯƯƠảẩĂÔảầ


ứạảảầ Ưảă / ( ) =

 Ơ Ôạạ ạƠ

ầĂÔả ảƠ
/ =ạ Ơ ảả
ầĂÔ ảƠầ


/ ( ) =


ẩ
 â /
/
ảả õÔả Ơ
ạ ảầĂÔả

/ =
Ơ Ơ


 ả Ơ
ạÔĂ
ạƠƠ ả
/ Ôạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


 Ơ
ạƠầĂÔảảảƠƠƠ

ảƠ
/ ( ) =


 Ơ ảĂƠƠầĂÔả
ả ỏ Ô ỏõảƠỹ

õả
/ =
⋅ȱ
Ŝř
ȱŗŗŞǯ Ԑȱ Ԍȱ ‘ԄŒȱ œ’—‘ȱ Œàȱ śȱ Ž–ȱ —Ԧȱ Ÿ¥ȱ ả Ă Ơ Ơ ầ ĂÔ ả

õƠả
/ = ạảạƠƠạĂ
ạÔÂạ
ảảƠ
/
 õƠÔảảứÂạ
õƠả
ăÂầĂÔảảÂõÔ


/ =


 ảÔả ả ằ Ơ ẩ ảÔảă
ảÃ
/ =
 ảÔ ằ Ơ
ạảÃảÔ

ẩảÔảÃảÔƠ
/ =


ảƠạảảƯƠ
ạảảƯ
ảạÔÔả
ƠÔảạảƠảă
/
 õảƠạảÂ
ả Ô ả Ă

Ơ ả ạ ẩ ẩ
ƠƠảạ
/
 ạả ảƯạả ảƯ
ÔảƠÔảảăẩảÔảÔảƠả/ =

Âạảỏ Ô


ẩÔảƠ
/ =

ẩ
+

ảÔảả ằ ƠảÃảÔƠƠẩ
ảƠảảÔẩ =

/ =

õĂÔĂựƠÔứảầƠ 0, 6; 0, 7 Ơ 0, 8 ầĂÔ
ảầứ

/ (

) =

 Ơ
ảƠÃẩÔ

ÃƠõÃỏầĂÔ
/ =
 ĂảĂ ƠĂ Ô
ứảầĂ Ơ ƠƠ
ạ Ă Ơ ạ ả
ă ầ ĂÔ ả ạ ả
ứảầ
/ =
 õƠÂạõƠ ĂÔả
ảõƠƠ ầĂÔả
Âầ
/ =ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


 ảảÔả ÔạÔ

ạảứầĂÔảảƠ / =


 2
 ạÔÔÔÔ
ả 8 ÂÔÔ 7
Â Ô Ơ 5  Ô
Ô Â Ô Ô

Ô 6 ÂÔÔÂÔạầÂÔ
 Ôạ 5 ƠÔảÔ 0
Âả
ạạ ƠảÔ
 8 ạĂƠ 6 ạạ 5 ạầĂÔ
ả 5 ạảĂƠ
 ảạ 3 ựảƠÂ

3 ảảÔƠ 3 ảƠ 8
ầĂÔảảảứảả
 5 Ă 7 ả 8 ƠÂạ 8 ạầĂÔ
ả 8 ạảÂả 3 Ơ
 Ô 0, 1, 2, 3, 4 Ô 4 ảõÔÂạ
ầĂÔảÂả 2013

 Ôạ ảõÔ {1;2; 3; 4; 5}
ạ ẩĂÔảƠ
 15 ạả 7 ạĂƠ 8 ạảÂạ 3 ạ
ầĂÔả 3 ạÂầạả
 10 A, 9 Ơ 8 ạ 5ầĂÔƠỹảƠầ 2
ƠÔÔảÂÔ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Â

ạảầĂÔảÂảảƠ
 ÂÔ 12 ÂÔảõÔả 5 ÂÔÔ 4 Â
ÔƠ 3 ÂÔ
ZÂ 6 Âả 6
A, B, C, D, E, F ÂầĂÔảÔĂ
Ô
ảỏầÂ
ạÔạÔƠÔ 0 ầĂÔ
ảảƠ 3
 30 7 ảƠ 15 ĂÔ 10 6 ảƠ
9 ĂÂạạẩĂÔảÂựƠ


ả d1, d2 ạ d1 Â 17 ảƯạ d2 Â 20 ả
ƯầÔÔảƠ 3 ả 37 ảảăạ d1 Ơ d2ả Ô ả
20 Ã Ô Ô ả ảÂ Ô


ạÔÂ ạÔƠ

ạÔảứƠ
ạÔõ
ƠƠ

 ạạ 7 2 ảứ 2 3
ảứ 3 ƠÔỏõÔA = {0;1; 2; 3;...; 9} ảạạ 5Ư 60000 Ơ 5
Ô 1, 2, 3, 4, 5 ƠÔạƯâ

ảÂạầĂÔÂả 3ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com

×