Tải bản đầy đủ (.pdf) (32 trang)

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (651.11 KB, 32 trang )

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ

Âạả


 ƯƠƯứ

B

 


Ơ  / / 
 / Y 
ÔƠÔẩả

 ẩ ả Ô ầ ả
ảả

ƠÃ Ô

.co
m

ẩả Ôầảả
Ă Â Ơà = ǻ ŠDz ‹Ǽǯ ȱ

ŠǼȱȱ ǻřDz −ŗǼǰ ȱž = ǻ −ŘDz −śǼǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ǻŘDz ŖǼǰ ȱž = ǻřDz ŚǼǯ ȱ

ŒǼȱȱ ǻŝDz −řǼǰ ȱž = ǻŖDz řǼǯ ȱ

Ǽȱȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱž =

ẩả Ôầảả


VN

Ă Â ƠÃÔÂ =

ẩả Ôầả
 ǰ ȱ‹’Ӷȱ  ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ
ŠǼȱȱ ǻŖDzŗǼǰ ȱ — = ǻŗDz ŘǼǯ ȱ
ŒǼȱȱ ǻŘDz ŖǼǰ ȱ — = ǻ −ŗDz −ŗǼǯ

ƠÃÔÂ Ô
= ǻ −ŘDz řǼǯ ȱ
Ǽȱȱ ǻŘDz ŖǼǰ ȱ — = ǻřDz
AT
H

ẩả Ôầả
ả Ă Â Ă Â
ẩả Ôầảả
Ô


ǻřDz ȱśǼǰ ȱ ǻřDz ȱŞǼǯ ȱ

ŒǼȱȱ ǻśDz ȱřǼǰ ȱ ǻȮŘDz −ŝǼǯ ȱ

Ǽȱȱ ǻ −ŗDz ŘǼǰ ȱ ǻřDz −ŜǼǯ ȱ

Śǯȱȱ Ә—ȱŚǯȱȱ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ẩảảả
ạÔả
ẩả ảả Ô

MȱŖǼǰ ȱ ǻŖDz ȱśǼǯ ȱ

ŒǼȱȱ ǻŖDz ȱŚǼǰ ȱ ǻȮřDz ȱŖǼǯ ȱ

Ǽȱȱ ǻŖDz ȱřǼǰ ȱ ǻŖDz −ŘǼǯ ȱ


’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ ƠựảƠ
Ôầ Ô

w.

 ( ȮŚDzŗŖ ) ǰ ȱ∆

= Řǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ( ŘDzŗ) ǰ ȱ∆

ŒǼȱȱ ( ȮřDz ȮŘ ) ǰ ȱ∆

= řǯ ȱ

Ǽȱȱ ( ŘDz Ȯŗ) ǰ ȱ∆

= Śǯ ȱ
=

ww

ẩả Ôầả
ả Ă Â Ơẩả Ô
/ả Ơ =

/ả ƠƠ
/ả ƠƠẩả Ô
/ả Ơ =

/ả ƠƠ
/ả ƠƠ


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứẩả Ôầảả
 Ă Â Ơả ∆ DZ ¡ + ¢ + = Ŗǯ ȱ

 ȱşǯ

Ǽȱȱ 

Ă+ Â
=
ẩảảả Ơạảả
ảÔõƯÔ
 ( ŘDzŗ) ǯ ȱ

ŒǼȱȱ ( −řDz −Ř ) ǯ ȱ

Ǽȱȱ ( ŘDz −ŗ) ǯ ȱ

VN

ŠǼȱȱ ( −ŚDzŗŖ ) ǯ ȱ

 ȱŗŖǯ

m

 ¡ = −ŗ − ř

ŒǼȱȱ ǻ −śDz ȱřǼǰ ȱ∆ DZ 
ǰ ȱǻ ∈ » Ǽǯ ȱ
 ¢ = +

.coÔÔƠÔảảảƠ
ảảẩÔẩảƯÔÔƠÔ
ẩẩƠẩẩẩõ
ẩả ảả Ơả Ô
ảƯÂ
 Ă Â + ŗ = Ŗǯ ȱ
‹Ǽȱȱ ǻ −ŗDz −ŝǼǰ ȱ∆ DZ  =

ẩÔÔ
ảÔ


ƠÔả  ẩảƯ
Ô
 ( ) ȱ ( śDz ŝ ) ǰ ȱ ( −ŗDz Ś ) ǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ( ŘDzŗ) ǰ ȱ ( śDz ) ( )

ÔÔƠÔảảảƠõ
ảảảÔẩƯẩƯÔầ
ảỏÔẩẩảạảẩảảĂả
ảẩảảĂảả

ÔƠÔẩẩẩõẩõ
ẩả ảả Ơõả
ÔảƯÂ
 ȱ∆ DZ ȱ¡ + ř ¢ − ŝ = Ŗǯ ȱ
ŠǼȱȱ ǻŚDz −ŗǼǰ ȱ∆ DZ ȱř ¡ − ś ¢ + ŘŖŗś = Ŗǯ ȱ
ŒǼȱȱ ǻŚDz −ŜǼǰ ȱ∆ DZ ȱ

¡+Ř ¢−ř
=
⋅ȱ
ř
−ŗŖ

ŠǼȱȱ
‹Ǽȱȱ

DZ Ř ¡ − ř ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱȱ

DZ ¡ + ř ¢ + ŝ = Ŗǰ ȱȱ

DZ Ř ¡ + ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ ȱ

DZ Ś ¡ + ś ¢ − Ş = Ŗǰ ȱȱ

DZ Ś ¡ − ¢ − Ş = Ŗǯ ȱȱ

( ȮřDz Ȯś ) ǰ ȱ ( ŚDz ȮŜ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŗ) ǯ ȱ

Ǽȱȱ


(ŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( śDz ȱŘ ) ǰ ȱ (ŗDz Ȯř ) ǯ

ẩẩ
ả ạả Ơả ảĂ ả
ÔảƯÂ

 ( ) ¡ + ¢ − ř = Ŗǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ( řDz −ŗ) ǰ ȱ DZ Ř ¡ + ś ¢ − řŖ = Ŗǯ ȱ

ŒǼȱȱ ( ŚDzŗ) ǰ ȱ DZ ¡ − Ř ¢ + Ś = Ŗǯ ȱ

 ȱŗŚǯ

ǯ ȱȖȱ

DZ ś¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǯ ȱ

ww

ŒǼȱȱ

 ȱŗřǯ

 ¡ = ؝
Ǽȱȱ ǻŗDz ŖǼǰ ȱ∆ DZ 
ǰ ȱǻ ∈ » Ǽǯ ȱ
 ¢ = ŗ − Ś

′ǰ ƠẩảƯ


ẩÔả
Ưảỏ
ÔảƯÂ

w.

 ȱŗŘǯ

M

 ȱŗŗǯ

AT
Hř 
ŝ 
ř
ŗ
ŒǼȱȱ  ŘDz −  ǰ  ŗDz −  ǰ ( ŗDz −Ř ) ǯ ȱ
Ǽȱȱ  Dz Ř  ǰ  Dz ř  ǰ ( ŗDz Ś )ẩả Ôầảả
 Ă Â Ơõả Ă + Â + = Ŗǯ ȱ

Ǽȱȱ ( −śDzŗř ) ǰ ȱ DZ Ř Ă Â =

 ẩả ảĂ ả ả
ÔảƯÂ
DZ Ř ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱȱ∆ DZ ř ¡ − Ś ¢ + Ř = Ŗǯ ȱ
‹Ǽȱȱ  DZ ¡ − Ř ¢ + Ś = Ŗǰ ȱȱ∆ DZ Ř ¡ + ¢ − Ř = Ŗǯ ȱ
ŒǼȱȱ  DZ ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱȱ∆ DZ ¡ − ř ¢ + ř = Ŗǯ ȱ

Ǽȱȱ  DZ Ř ¡ − ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱȱ ∆ DZ Ř ¡ − ř  =ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứÔƠÔạảÔẩảƯÔ

ăÂầÔả ảả Ô
 ř ¡ − Ś ¢ + Ş = Ŗǯ ȱ
‹Ǽȱȱ ǻřDz śǼǰ ȱ∆ DZ ¡ + ¢ + ŗ = Ŗǯ ȱ
 ¡ = ؝
ŒǼȱȱ ǻŚDz −śǼǰ ȱ ∆ DZ 
ǰ ȱǻ ∈ » Ǽǯ ȱ
 ¢ = Ř +ăÂầầÔ

Ă Â+
=
Ô

m


ƠÔ

ǻřDz ȱŖǼǰ ȱ ǻŖDz ȱŚǼǰ ȱ‘ = Śǯ ȱ

VN

‹Ǽȱȱ ∆ DZ ¢ − ř = Ŗǰ ‘ = śǯ ȱ

 ¡ = ř
Ǽȱȱ ∆ DZ 
ȱǻ ∈ » Ǽǰ ‘ = řǯ ȱ
 ¢ = Ř + Ś

ŒǼȱȱ ∆ DZ ¡ − Ř = Ŗǰ ‘ = Śǯ ȱ

AT
H

’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  ả ƠÔ
ÔảƯÂ
Ă − Ś ¢ + ŗŘ = Ŗǰ ǻŘDz řǼǰ ‘ = Řǯ ȱ
‹Ǽȱȱ ∆ DZ ¡ + Ś ¢ − Ř = Ŗǰ ǻ −ŘDz řǼǰ ‘ = řǯ ȱ
ŒǼȱȱ ∆ DZ ¢ − ř = Ŗǰ

 ȱŘŖǯ

ǻřDz −śǼǰ ‘ = śǯ ȱ


M

( ȮŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( śDz ȱŚ ) ǯ ȱ
ŒǼȱȱ ( ŗŖDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŖ ) ǰ ȱ ( ȮśDz ȱŚ ) ǯ ȱ

Ǽȱȱ ǻŘDz ȱřǼǰ ȱ ǻřDz ȮŗǼǰ ȱ ǻřDz ȱśǼǯ ȱ

(ŗDz ȱŗ) ǰ ȱ ( ŘDz ȱř ) ǰ ȱ‘ = Řǰ ȱ” = Śǯ ȱ

( ŘDz ȱř ) ǰ ȱ ( ŚDz Ȯś ) ǯ ȱ
Ǽȱȱ ( ŘDz ȱř ) ǰ ȱ ( řDz Ȯŗ) ǰ ȱ ( řDz ȱś ) ǯ ȱ

‹Ǽȱȱ

w.

ǰ ȱ ǰ ȱ ›˜—ȱ Ô

 ( )

ẩả Ôả
Ô
= ȱ

’Ӷȱ ™‘чх—ȱ ›È—‘ȱ ¶чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ  ȱ ¶’ȱ šžŠȱ ¶’Ӻ–ȱ Ơ Ô ả ả
ảƯÂ

 ( ȱś ) ǰ ȱ

 ȱŘŘǯ

Ǽȱȱ ∆ DZ ¡ − Ř =

ẩả Ôảả ÔảƯÂ
 ȱ ǻȮŗDz ȱŘǼǰ ȱ ǻśDz ȱŚǼǯ ȱ
‹Ǽȱȱ ǻŗDz ȱŘǼǰ ȱ ǻŘDz ȱřǼǰ ȱ ǻŚDz ȮśǼǯ ȱ
ŒǼȱȱ ǻŗŖDz ȱŘǼǰ ȱ ǻřDz ȱŖǼǰ ȱ ǻȮśDz ȱŚǼǯ ȱ

 ȱŘŗǯ

‹Ǽȱȱ ǻȮŗDz ȱřǼǰ ȱ ǻŚDz =

ẩả ƠÔả Ô
ảƯÂ
DZ Ř ¡ − ¢ + ř = Ŗǰ ‘ =

.coẩả ảả
Ô
ȱŘǼǰ ȱ ǻřDz ȱśǼǰ ȱ‘ = řǯ ȱ

ŒǼȱȱ ǻśDz ȱŗǼǰ ȱ ǻŘDz ȱ Ȯ řǼǰ ȱ‘ = śǯ ȱ

 ȱŗŝǯ

‹Ǽȱȱ ǻȮŘDzŗŚǼǰ ȱ ǻŚDz ȮŘǼǰ ȱ ǻśDz ȮŚǼǯ ȱ

ȱ–Ԑȱ”‘˜Ӛ—ȱ‹Ө—ȱ ‘ ǰ Ô

( ) ( ) ǰ ȱ‘ = ŗǰ ȱ” = řǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ŗ DZ Ř ¡ − ¢ + ś = Ŗǰ Ř DZ ř¡ + ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱ

ŒǼȱȱ ŗ DZ ř¡ − ŝ ¢ + ŘŜ = Ŗǰ Ř DZ Ř ¡ + ś ¢ − ŗř = Ŗǯ ȱ

Ǽȱȱ ŗ DZ ř¡ + Ś ¢ − ś = Ŗǰ Ř DZ Ś ¡ − ř ¢ + ŗŗ =

ầảÔÔ
Ô

Ă Â + = Ŗǰ
DZ Ř ¡ + ř ¢ + ş = Ŗǰ
DZ ř¡ − Ř ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱ

wwầÔả
Ă Â = Ŗǰ Ř DZ ¡ + ř ¢ − ŗŗ = Ŗǯ ȱ


‹Ǽȱȱ
ŒǼȱȱ

 ȱŘśǯ

DZ Ś ¡ + ř ¢ + ŗŘ = Ŗǰ

DZ ř ¡ − Ś ¢ − ŘŚ = Ŗǰ

( ȮřDz Ȯś ) ǰ ȱ ( ŚDz ȮŜ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŗ) ǯ ȱ

DZ ř ¡ + Ś ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱ

Ǽȱȱ

(ŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( śDz ȱŘ ) ǰ ȱ (ŗDz Ȯř )

ả Ơ Ȗȱ – ȱ ¶Ӻȱ àŒȱ ’ԦŠȱ ‘Š’ȱ ¶чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ ¶àȱ Ô
ảƯÂ
Ă + ( – − ř ) ¢ + Ś – − ŗ = Ŗǰ ȱ∆ DZ ( – − ŗ) ¡ + ( – + Ř ) ¢ + – − Ř = Ŗǰ ȱ α = ŚśŖǯ ȱ

‹Ǽȱȱ  DZ ( – + ř ) ¡ − ( – − ŗ) ¢ + – − ř = Ŗǰ ȱ∆ DZ ( – − Ř ) ¡ + ( – + ŗ) ¢ − – − ŗ = Ŗǰ ȱα =ẩả ảả

Ơả
ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ( ) Ă + Ř ¢ − Ŝ = Ŗǰ α = Śś ǯ ȱ
( ŘDz ś ) ǰ ∆ DZ ¡ + ř ¢ + Ŝ = Ŗǰ α = ŜŖ ǯ ȱ
Ŗ

( −ŘDz Ŗ ) ǰ ∆ DZ ¡ + ř ¢ − ř = Ŗǰ α = Śś ǯ ȱ
(ŗDz ř ) ǰ ∆ DZ ¡ − ¢ = Ŗǰ α =ẩÔảƯÔÔả

¡ + ř ¢ − Ŝ = Ŗǰ Ř DZ ř ¡ + ¢ + Ř = Ŗǯ ȱ

Ǽȱȱ ŗ DZ ¡ + Ř ¢ − ŗŗ = Ŗǰ Ř DZ ř ¡ − Ŝ ¢ − ś = ŖǯăÂẩƯƠÔầảỏĂ Â + Řŗ = Ŗǰ

DZ Ř ¡ + ř ¢ + ş = Ŗǰ

‹Ǽȱȱ

DZ Ś ¡ + ř ¢ + ŗŘ = Ŗǰ

DZ ř¡ − Ś ¢ − ŘŚ = Ŗǰ

ŒǼȱȱ


DZ ř¡ − Ř ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱ
DZ ř ¡ + Ś ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱȱ

( ȮřDz Ȯś ) ǰ ȱ ( ŚDz ȮŜ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŗ) ǯ ȱ

(ŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( śDz ) ( )ÔƠÔẩảỏ


ẩảỏ Ư Ơảả Ô

( ) ǯ ȱ
ŒǼȱȱ ( řDz ȱś ) ǰ ȱȱ ( ŝDz ȱŘ ) ǯ ȱ
ŽǼȱȱ ( ȮŗDz ȱŖ ) ǰ ȱ ( řDz Ȯŗŗ) ǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ( ȮřDz ȱŘ ) ǰ ȱ

(ŗDz Ȯŗ) ǯ ȱ
Ǽȱȱ ( ŖDz Ŗ ) ǰ ȱ ( ŚDz Ś ) ǯ ȱ
Ǽȱȱȱ ( ŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( śDz ȱŘ ) ǯ ȱ

VN

ŠǼȱȱ ( ŘDz ȱŚ ) ǰ
ẩảỏ Ư ƠĂứả
ÔảƯÂ
( −řDz Ř ) ǰ ∆ ≡ ¡ǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ( ŘDz ř ) ǰ ∆ DZ ś¡ − ŗŘ ¢ − ŝ = Ŗǯ ȱ

AT
H

ŠǼȱȱ ( řDz Ś ) ǰ ∆ DZ Ś ¡ − ř ¢ + ŗś = Ŗǯ ȱ

Ǽȱȱ ( −řDz −ś ) ǰ ∆ ≡ ¢ǯ ȱȱ

ŽǼȱȱ ( −ŗDz Ř ) ǰ ȱȱ∆ DZ ¡ − Ř ¢ + ŝ = Ŗǯ

ẩảỏ ảầ


( ) ǰ ȱȱ∆ DZ ¢ − Ř ¡ = Ŗǯ ȱ

( ȮŘDz ȱř ) ǰ ȱ ( ŜDz ȱś ) ǯ ȱ
( ȮřDz ȱŚ ) ǰ ȱ ( ŝDz ȱŘ ) ǯ ȱ
(ŗDz ȱŗ) ǰ ȱȱ ( ŝDz ȱś ) ǯ

ÔảƯÂẩảỏ ảả

MÔ

.coĂ − Ś ¢ − ş = Ŗǰ Ř DZ Ş Ă Â + =

m

ÔảƯÂ
DZ ř¡ − Ś ¢ + ŗŘ = Ŗǰ Ř DZ ŗŘ ¡ + ś ¢ − ŘŖ = Ŗǯ ȱ

( ŖDz ȱŗ) ǰ ȱ ( śDz ȱŗ) ǯ ȱ
( śDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŜ ) ǯ ȱȱ
(ŗDz ȱś ) ǰ ȱȱ ( −ŗDz ȱŗ) ǯ ȱ

ǰ ƠƯ ạả


ÔảƯÂ


( ) ǰ ( −ŗDzŗ) ǰ ∆ DZ ¡ − ř ¢ − ŗŗ = Ŗǯ ȱ
( ŘDz Ř ) ǰ ( ŞDz Ŝ ) ǰ ∆ DZ ś¡ − ř ¢ + Ŝ = Ŗǯ ȱ
( −ŗDz Ř ) ǰ ȱ ( řDz Ŗ ) ǰ ȱ∆ DZ ŝ ¡ + ¢ − Ŝ = Ŗǯ ȱ

‹Ǽȱȱ
Ǽȱȱ

w.

ŠǼȱȱ

Ǽȱȱȱ

’Ӷȱ ™‘чх—ȱ ›È—‘ȱ ¶чԔ—ȱ ›á—ȱ ǻ Ǽ ȱ ¶’ȱ šžŠȱ ‘Š’ȱ ¶’Ӻ–ȱ

( ŖDz Ś ) ǰ ( ŘDz Ŝ ) ǰ ∆ DZ ¡ − Ř ¢ + ś = Ŗǯ ȱ
( −ŗDz Ŗ ) ǰ ȱ (ŗDz Ř ) ǰ ȱ∆ DZ ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ
( ŖDz Ŗ ) ǰ ȱȱ (ŗDz Ř ) ǰ ȱȱ∆ DZ ¡ − ¢ =
Ơ Ăứ ả

ÔảƯÂ


( ) ( ) ǰ ∆ DZ ř¡ + ¢ − ř = Ŗǯ ȱ
( −ŗDz −Ř ) ǰ ( ŘDzŗ) ǰ ∆ DZ Ř ¡ − ¢ + Ř = Ŗǯ ȱ

ww

ŠǼȱȱ

ŒǼȱȱ

 ȱřŚǯ

‹Ǽȱȱ
Ǽȱȱ

’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ ǻ Ǽ ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ

( ŜDz ř ) ǰ ( řDz Ř ) ǰ ∆ DZ ¡ + Ř ¢ − Ř = Ŗǯ ȱ
( ŘDz Ŗ ) ǰ ( ŚDz ) Â

Ăứả

ÔảƯÂ


( ) Ă − Ś ¢ = ŗśǰ (ŗDz −ř ) ǯ ȱ
( ŜDz −Ř ) ǰ ∆ ≡ ¡ ǰ ( ŜDz Ŗ ) ǯ ȱ


‹Ǽȱȱ
Ǽȱȱ

( −ŘDzŗ) ǰ ∆ DZ ř¡ − Ř ¢ = Ŝǰ ( ŚDz ř ) ǯ ȱ
( ŚDz −ř ) ǰ ∆ DZ ¡ + Ř ¢ − ř = Ŗǰ ( řDz Ŗ ) ǯ ȱ

’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ ƠĂứảƠ


( )

Ă ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ

∆ Ř DZ Ś ¡ + Â =ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ ƯƠƯứ


Ă + Â + = Ŗǰ ȱ

∆ Ř DZ Ř ¡ − ¢ + ş = Ŗ ǯȱ

∆ ŗ DZ ¡ + ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ

∆ Ř DZ ¡ + ¢ + Ś = Ŗ ǯȱ

∆ŗ ≡ ¡ ǰ ȱ

∆ Ř ≡ ¢

ẩảỏĂứả ƠƯạả

Ă + ¢ + ř = Ŗǰ ȱ
∆ Ř DZ Ř ¡ − ř ¢ + ŗś = Ŗǰ ȱ
 DZ ¡ − ¢ = Ŗ ǯȱ

m

 ȱřŜǯ

(ŗDz ř ) ǰ ȱ

≡ ( ŖDz Ŗ ) ǰ ȱ
( řDz −Ŝ ) ǰ ȱ

 DZ Ś ¡ + ř ¢ − Ř = Ŗ ǯȱ

ŒǼȱȱȱ ∆ ŗ DZ Ś ¡ − ř ¢ − ŗŜ = Ŗǰ ȱ

∆ Ř DZ ř ¡ + Ś ¢ + ř = Ŗǰ ȱ

 DZ Ř ¡ − ¢ + ř = Ŗ ǯȱ

Ǽȱȱȱ ∆ ŗ DZ Ś ¡ + ¢ − Ř = Ŗǰ ȱ

 ȱřŝǯ

∆ Ř DZ ŝ ¡ − ¢ + Ś = Ŗǰ ȱ
∆ Ř DZ ¡ + Ś ¢ + ŗŝ =

ẩảỏÔ

( )

( ) ǯȱ

‹Ǽȱȱȱ

ŒǼȱȱȱ

(ŗDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( řDz ȱŗ) ǰ ȱ ( ȮřDz Ȯŗ) ǯȱ


Ǽȱȱȱ

 ȱřşǯ

( ŘDz ȱŜ ) ǰ ȱ

( ȮřDz ȮŚ ) ǰ ȱ

( śDz ȱŖ ) ǯȱ

Ӥ™ȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ›á—ȱ (
Ř

ǰȱŸԒ’ȱ

‹Ǽȱȱȱ

) ȱ¶Ԉ’ȱ¡Ԡ—ȱŸԒ’ȱ ǻ

Ř

Ř

( śDz ȱř ) ǰ ȱ ( ŜDz ȱŘ ) ǰ ȱ ( řDz Ȯŗ) ǯȱ
( ȮŗDz Ȯŝ ) ǰ ȱ ( ȮŚDz Ȯř ) ǰ ȱ ≡ ( )

VN

ẩảỏÔĂ Â + ś = Ŗ ǯȱ

ǰȱŸԒ’ȱ

ŠǼȱȱ

 ȱřŞǯ

( ŖDz Ȯř ) ǰ ȱ

.co

‹Ǽȱȱȱ ∆ ŗ DZ ¡ + ¢ + Ś = Ŗǰ ȱ

Ř

ŠǼȱȱ ( ȇ ) DZ ( ¡ − ŗ) + ( ¢ − Ř ) = Śǰ ȱ

( ŘDz ȱŖ ) ǰ ȱ ( ŖDz Ȯř ) ǰ ȱ ( śDz Ȯř ) ǯȱ

′Ǽ ȱšžŠȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  DZ ȱ

 DZ ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ( ȇ ) DZ ( ¡ − Ř ) + ( ¢ − ř ) = řǰ ȱ

AT
H


 DZ ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ

ŒǼȱȱ ( ȇ ) DZ ¡ Ř + ¢ Ř − Ř ¡ − Ś ¢ + ř = Ŗǰ ȱ

 DZ ¡ − Ř =

 ÔƠÔạả


ÔảảƠÔạảÔạảảÔảƯ
ẩÔả ȱŸԒ’ȱ ǻ Ǽ ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘DZȱ

ŒǼȱȱ (

¢Ř
= ŗǯ ȱ
Ś
) DZ ŗŜ ¡Ř + Řś ¢ Ř = ŚŖŖǯ ȱ

ŽǼȱȱ (

) DZ ş¡

 ȱŚŗǯ

Ř

) DZ ¡ş

+


Ř

Ǽȱȱ (

¢Ř
= ŗǯ ȱ
ŗ
) DZ ¡ Ř + Ś ¢ Ř = ŗǯ ȱ

Ǽȱȱȱ (

) DZ Ŝ¡

‹Ǽȱȱ (

+ ŗŜ ¢ Ř = ŗŚŚǯ ȱ

M

ŠǼȱȱ (

Ř

) DZ ¡Ś

+

Ř


+ ş Ă =

ẩầÔảƯÂ

/Ơạ

w.ạả ƠảƠ = ạả Ơ  ŗDz
⋅ȱ
 Ř ww

 ř 
ŽǼȱȱžŠȱ‘Š’ȱ¶’Ӻ–DZȱ ( ŗDz Ŗ ) 
ạả(


) (

)

 ŚDz − ř ǰ Ř ŘDz ř ǯ


( ) ƠƯ

 = ả Ă =

/ả ƠÔầạảạÔ

/ả ƠÔầạảạÔ
ẩÔẩƠ Ă = Â =

/ả 

Ơ õ


ẩ ạả Ă = ƠảƠ

ảÃ


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


ảƠƠẩảỏẩƠ

Ă + Â =

ảƠ
ƠẩảỏẩƠĂ + Â =
ảƠ ÔảạƠÔạả ự
ẩảạ (
ầ (Ă
) +

ƠVN

ẩả ẩạả
ǻ Ǽ DZ ȱş ¡ Ř + Řś ¢ Ř =Â

= Ôầạả =

Â
= ẩảạ Ǽ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱœԈȱ¶˜ȱ ŗ 
Ś

ŠǼȱȱ şŖ ˜ǯ ȱ

 ȱŚśǯ

Ř

¡
) DZ Řś +

.co

ẩảạ (Â

= Ôầạả


Ă
) +m

ạảỏ

Ă + Â Ř = ŗŚŚǯ ȱ

ŒǼȱȱ ǻ Ǽ DZ ȱŝ ¡ Ř + ŗŜ ¢ Ř = ŗŗŘǯ ȱ

‘˜ȱŽ•’™ȱ ǻ Ǽ DZ ¡ Ř + ş ¢ Ř = şǯ ȱȖȱ ∈ ǻ Ǽǰ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜DZȱȱ
ŠǼȱȱ 

ŗ

= Ř Ř ǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ř = +
=

 
AT
H

 ƠÔẩảƠƠÔẩĂÂ
ả ĂÂ ả

( ) ( ) ǰ ȱ ( ŖDz ř ) ǯ ȱ

ŠǼȱȱ ‘Ԡ—ȱ–’—‘ȱ ƠảÔƠầẩả  + ř − = Ŗǯ ȱ
ŒǼȱȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶’Ӻ–ȱ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ
=
= śǯ
ẩảả 
 ƠẩẩƠ

(


ẩảả  + 

ầ 

 = /Ô ( ŖDz −Ś ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( ŖDz Ŝ ) ǯ

ww

 ĂÂ ả
õ
+ảÔ


¶Ÿ Ǽǯ ȱ
Ř
‹Ǽȱȱȱ ( ŖDzŗ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( ŖDz −Ŝ ) ǯ ȱ

ŠǼȱȱ àŒȱ = Śś˜ǯ ȱ


 ȱśŖǯ

Ř


ŗ
 ŗŗ


/Ô −  ȱ‘˜ӮŒȱ  ŖDz  ⋅ ȱ
Ś
ř


 Ř
›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ Ă ả ẩả ạ

w.= 

 ĂÂ ả ẩả ạ

M
) =

( )
ă ẩ ả

Ă ÂƠầ

( ) ( )

 ĂÂ

Ư

( ) ǰ ȱ ( −ŘDz −Ś ) ǯ ȱ

’Ӷȱ›ž—ȱ¶’Ӻ–ȱ 

ạả Ă + Â = ẩả ảảƠả

/Ô 
ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ
 ĂÂ

õ ả


Ơảả
ăÂẩảả
 ĂÂ ả Ơả Ă Â + = ẩạả

ả ảĂả 


= 


/Ô ( −şDz −řŘ ) ȱ‘˜ӮŒȱ  Dz Ř 


.co

 ạả Ă Â = ( ) Ơả Ă Â + = ẩạả

 ĂÂ ả

VN
=

( ) ( ŚDz Ś ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( ŚDz Ś ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( ŖDzŗ) ǯ ȱ
›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‹Ԉ—ȱ ¶’Ӻ–ȱ ( ŗDz Ŗ ) ǰ ȱ ( −ŘDz Ś ) ǰ ȱ ( −ŗDz Ś ) ǰ ȱ ( ) ẩ ả ả

m

õ

Ơ

=


/Ô Ơ − Dz  ȱ‘˜ӮŒȱ  − Dz  ⋅ ȱ
 ś ś
 ŗś ŗś 

 ř ř

 ȱśŜǯ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ả

( ) ƠȱŘ ȱœŠ˜ȱ ∆

ȱŸžâ—ȱŒ¦—ȱӘ’ȱ

AT
H

( řDz −ŗ) ǰ ȱ ( śDz ř ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( −ŗDz ř ) ǰ ȱ ( řDz ś ) ǯ ȱ
›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ( ŖDz −Ř ) ẩảả
Ă +  = Ŗǰ ȱŘ DZ ¡ + ¢ − Ş = Ŗǯ ẩảả


ả Ă Â + =


ƠảÂ 

(

ảƠ

) ĂÂ ả Ă Â = Ơ Ă Â =
ẩảả Ř ǰ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ ȱŒӦȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ ŗ ȱӘ’ȱ¶’Ӻ–ȱ ȱ‘ԆŠDZȱ  =M


/Ô ( ) ȱ‘˜ӮŒȱ  Dz  ⋅ ȱ
ś ś

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ả
ww
ạƠảả

Ơầả Ă <

( ) Ơ ả Ă Â + =ả ạả ẩảÔảẩ
Ôả ả

( ) ( ) ǰ ȱ (ŗDz Ś ) ǯ ȱ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ
Âả 

õĂ + Â = ạ
/Ô ( ŘDz Ş ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( ŞDz Ŗ ) ǯ ȱ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ Ă ẩả ạƠả =

/Ô ạạâ/Ơ= ẩảả Ôầảỏ( ŖDz ś ) ǯ ȱ

›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ ả
õ
õ ( )

õ

w.
( ŘDzŗ) ǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶’Ӻ–ȱ

www.DeThiThuDaiHoc.com

ȱȱŠŽȱȬȱŗŚŝȱȬȱ


www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


ẩạả Ă Â + = ả  = Ă + Â 
/Ô 

 Ă ăÂẩả ạƠÔ ả
/Ô ȱ
‹Ǽȱȱ  Dz Ŗ  ⋅ ȱ
ř 

ś 
›˜—ȱ–Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ Ă ả Ơả  = Ă +
ăÂẩ

.coả ∈  ǰ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜DZȱȱ
ŠǼȱȱ + ȱ—‘Ԇȱ—‘Ӝȱǵȱ

‹Ǽȱȱ 


/Ô ⋅ ȱ
‹ǼȱȱǻŘDz śǼǯ ȱ
 ŗś ŗś 
›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ǻŘDzŗǼǯ ȱ/чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  ȱŒӦȱ‘Š’ȱ›ԜŒȱԄŠȱ¶ԐȱӘ’ȱ ǻ ŠDz ŖǼǰ ȱ ǻŖDz ‹Ǽǰ

VNm


ả Ơ ƠÔảƯÂ
Ơ
Ơ

>
ăÂẩả Ô

 + +
 Ř

‹Ǽȱȱ DZ ¡ + ¢ Ř − Ř − Ř = Ŗ

⋅ȱ

Œ Ǽȱȱ DZ Ř ¡ + ¢ − ś = Ŗ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ ǻŘDz śǼǰ ȱ ẩả ảAT

H

/Ô Ă + Ř ¢ − Ś = Ŗǯ ȱ

ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱԌ—ȱ = Řǯǻ + ảÔảÔ
/Ô ȱ”‘’ȱ ∆ DZ Ř ¡ − ¢ − ŗ = Ơ Ă Ă +  =Â
= Ơ ả ‘Ӫ—ȱ  DZ ¡ − Ř ¢ + ŗŘ = ẩ ạ ả 

Ôảảả Ơ
ầ (Ă
) +

ầ Ă +  = Ơả  DZ ř ¡ + Ś ¢ − řŖ = ẩạ ả

MÔảảảƠ
Â
= Ơ ả Ă Â + Ř = Ŗ ǯȱ /чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ ȱ ŒӦȱ ǻ Ǽ

ả ẩảả ạ

ầ (

Ř

) DZ ¡Ş

+

w.

 ȱŝŖǯ

‘˜ȱ Ž•Ç™ȱ ǻ Ǽ DZ ¡ Ř +  = Ơ ả  DZ ř ¡ − Ř ¢ − ř = Ŗǯ ȱ /чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ ȱ ŒӦȱ ǻ Ǽ ȱ Ә’ȱ
ả ẩảả ạ
Â
= Ơả Ă + Â = õ

ảƯ ầảƠả ẩảả
ầ (

Ă
) +

ww

=õ

Â

= Ơả Ă + Â + = ả

Ơảảả Ăứầ ȱȱ•¥ȱ Š Ř Ř + ‹ Ř Ř = Ř ǯ ȱ
‘˜ȱŽ•Ç™ȱ (

)DZ ¡
Š

Ř

+

‘˜ȱŽ•Ç™ȱ ǻ Ǽ DZ ş ¡ Ř +  = Ơ ảảạ Ǽ ǯȱ ‘Ԡ—ȱ–’—‘ȱȱ›Ө—ȱ‹’Ӻžȱ

‘ԠŒDZȱ = Ř + ŗ Ơõảạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ ƯƠƯứ


Ơ  ƠƯÔÔ
Ă Ś ¢ − ŗś = Ŗǰ ȱ
′ DZ Ř ¡ + Ř ¢ − ş = Ŗǯ ȱ

‹Ǽȱȱ

DZ ś ¡ − ř ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ

′ DZ Ś ¡ − ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ

′ DZ ŝ ¡ + Ř ¢ − ŘŘ = Ŗǯ ȱ

ŒǼȱȱ

DZ ¡ − ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ

′ DZ Ř ¡ − ŝ ¢ − Ŝ = Ŗǰ ȱ

′ DZ ŝ ¡ − Ř ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ


Ǽȱȱ

DZ ś ¡ − ř ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ

′ DZ Ř ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ

′ Ă + Â =

ảả

m

 ĂÂ

ảƠ

ảĂÔả

.co ĂÂ

ăÂẩảÔả

Ă + Â =

ẩƠ

ăÂẩảÔảƠƯảỏ

ȱ

ŗ DZ ¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ

ŒǼȱȱ ǻŖDzŗǼǰ ȱ

ŗ DZ Ř ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ

Ǽȱȱ ǻŘDz ŘǼǰ ȱ

 ȱŝŝǯ

ŗ DZ Ř ¡ + Ř ¢ − ş = Ŗǰ ȱ

ŗ DZ ş ¡ − ř ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆

Ř DZ ř¡ − ŗŘ ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ
Ř DZ ř¡ + ¢ − ŗ =

VN

Ô

Ă + Â − ŗ = Ŗǯ ȱ
Ř DZ ¡ + ¢ − =

ảả ảÂĂÔ

ảẩƠ
ăÂẩảÔảƠƯảỏ

Ă Â + = ȱ

‹Ǽȱȱ ǻřDz şǼǰ ȱ

 ȱŝŞǯ

ŗ DZ ¡ − Ř ¢ + =

AT
H


Ô

 Ă ȱŒ‘˜ȱ ∆

ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱŒӘ—‘ȱ

Ř DZ ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ
Ř DZ  =

ảÂ

ăÂẩảÔảƠầầ
Ô


Ă Â + =
 ¡ + ¢ − ś = Ŗǰ ȱ
 DZ Ř ¡ + ¢ − ŗŗ = Ŗǯ ȱ

‹Ǽȱȱ

 ȱŝşǯ

DZ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆

 DZ Ř ¡ + ř ¢ = Ŗǰ ȱ

 DZ Ř ¡ + Ŝ ¢ + ř = Ŗǯ

ẩƠảả

M


ă ẩ ả Ô ả Ơ ẩ ả Ư ả Ư Ô

ÔảƯÂ


Ă + ¢ − Ř = Ŗǰ ȱ
DZ ¡ + ř ¢ − ř = Ŗǰ ȱ
ǻ −ŗDzŗǼǯ ȱ
DZ ¡ + ¢ + ř = Ŗǰ ȱ

 ǻřDz ŖǼǯ ȱ

ŒǼȱȱ

DZ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ

DZ Ř ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ

ǻŘDzŗǼǯ ȱ

Ǽȱȱ

 ȱŞŖǯ

DZ Ř ¡ − ¢ − Ř = Ŗǰ ȱ

DZ ¡ + ¢ − Ř = Ŗǰ ȱ

DZ Ř ¡ + Ŝ ¢ + ř = Ŗǰ ȱ

ǻ −ŗDzŗǼǯ ȱ


w.

‹Ǽȱȱ

ȱ ŒԞŠȱȱ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ

ảả ảƠÂĂ

ÔảẩƠ
ăÂẩảÔảƠầảÔ

ww
ÔảƯÂ
Ă Â + ŗŘ = Ŗǰ ȱ

Ř DZ Ř ¡ + ř ¢ = Ŗǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ǻŘDz −ŝǼǰ ȱ

Ř DZ ¡ + Ř ¢ + ŝ = Ŗǯ ȱ

ŒǼȱȱ ǻŖDz −ŘǼǰ ȱ

ŗ DZ ¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ


Ř DZ Ř ¡ − ¢ + Ř = Ŗǯ ȱ

Ǽȱȱ ǻ −ŗDz ŘǼǰ ȱ

 ȱŞŗǯ

ŗ DZ ř¡ + ¢ + ŗŗ = Ŗǰ ȱ
ŗ DZ ś¡ − Ř ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ

Ř DZ ś¡ + ŝ ¢ − ŘŖ = Ŗǯ ȱ

›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ∆

ȱ ả ả ẩ ả Â Ơ

ẩảƯÔ
ăÂẩảÔảƠẩảƯ


Ô

 DZ Ř ¡ + ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ

Ř ≡

DZ ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱ

ŗ ≡ DZ Ř ¡ + ¢ − Ŝ = Ŗǰ ȱ


Ř ≡

DZ ¡ − ¢ = Ŗǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ǻŚDz


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com


www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ

ảảảƯ ảƯ

ăÂ

ẩảỏ
ƠẩÔảỏÔÔ
/ ǻŘDz řǼǰ ȱ


ś
›Ԅ—ȱ¦–ȱ  ŚDz −  ǰ ȱ
ř


‹Ǽȱȱ/Ԁ—‘ȱ ǻŗDz ŘǼǰ ȱ

›Ԅ—ȱ¦–ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ

ŒǼȱȱ/Ԁ—‘ȱ ǻ −ŗDz ŘǼǰ ȱ

›Ԅ—ȱ¦–ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ĂÂ


Ư
⋅ ȱ
 ŝ 
 Ř ŗŖ 
›ԨŒȱ¦–ȱ
 Dz  ⋅ ȱ
ř ř 
›ԨŒȱ¦–ȱ
ǻŖDz −řǼǯ ȱ


m

 ȱŞřǯ

Ř DZ Ă +  =

ảảảẩƠ

.coDZ Ś ¡ + ŗř ¢ − ŗŖ = Ŗǰ

ảƯÔĂÔảẩƠ
ăÂẩả

ƠẩƯảỏÔảƯÂ

Ă + ř ¢ + ŗŘ = Ŗǰ ȱ
Ř ≡
DZ ¡ + ŝ ¢ + řŘ = Ŗǯ ȱ
ŗ ≡

‹Ǽȱȱ ǻŘDz −ŗǼǰ ȱ

 ȱŞŚǯ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆DZ ř ¡ Â + =ảảảƯÔ

ảẩƠ
ăÂẩảÔả

 ĂÂ¡ + ¢ + ř = Ŗǯ ȱ

ŗ ≡

Ś ŝ
 Dz ǰȱ
ś ś

DZ ¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ
DZ ¡ − Ř ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ

Ř ≡

DZ ¡ + ř ¢ − ŗ = Ŗǯ


ảảÂảƯÔĂ

AT
HÔ


Ă + Â =

VN

Ôả


ÔảẩƠ
ăÂẩảÔảÔ
Ô

Ř ¡ + ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ

ř ≡

DZ ¡ + ¢ − ř = Ŗǯ ȱ


‹Ǽȱȱ ŗ ≡

 ȱŞŜǯ

Ř ≡ DZ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ
Ř ≡ DZ Ś ¡ + ś ¢ − ř = Ŗǰ ȱ

ř DZ

DZ ¡ + Ř ¢ − ś = Ŗǯ ȱ


DZ ř ¡ − Ś Â + =ảƯÔ

 ạ

ƠầÔ


/Ô ǻśDz −ŝǼǰ ȱ  Dz Ř  ǰ ȱ ǻřDz −ŜǼǯ ȱ
Ř 
›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆
ȱŸžâ—ȱӘ’ȱ

M


 ȱŞŝǯ

DZ ¡ + ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ¶чԔ—ȱŒŠ˜ȱ
DZ Ř ¡ Â + = ả
ẩ


ả ƯÔ

ẩ Ă + Â = ẩÔ

= Ă >w. ĂÂ
ƯÔƠ Ưả


Ơ ẩả

Ưảả

Ơ Ơả

ww

ả ĂÂ

ÂƠƯÔả

ẩƠ ¡ + Ş ¢ + ŗś = Ŗǰ ȱŘ DZ Ă Â = /

ả ÔảảÔả = Ă >


 ả ĂÂẩảƯÔ


=


Ơ


Ư ả ỏ Ơ

Ơ Ă Â = ẩảÔả

ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


/Ô  ȱ‘˜ӮŒȱ  Dz −  ǰ ȱ ǻŖDz ŘǼǯ


ả ĂÂ
ảả

ƯảỏƠ

ƯảỏƠ

ăÂẩả Ô


śǼǰ ȱǻ ¡ < ¡ Ǽǯ ȱ

‹Ǽȱȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ


ǻŘDz řǼǰ ȱ

ǻŜDz ŜǼǯ ȱ

m

ŠǼȱȱ ǻŘDz řǼǰ ȱ

 Řř − ŝ ŗś ŗŝ + ŗś 
 Řř + ŝ ŗś

ả ĂÂ
ƯảÔả ảÔ
.coẩảÔả

ảƠ


Ô
 ả ĂÂ
ƯẩƠ Ơ 

ẩảả
Ă Â = Ŗǰ ȱ

Ř ≡

‹Ǽȱȱ ŗ ≡

DZ ř¡ − ¢ + ŝ = Ŗǰ ȱ

Ř ≡

ŒǼȱȱ ŗ ≡

DZ Ř ¡ − Â =ả ĂÂ


Ô

Ơ ∈

 ŚŚ
Ŝ 
− Dz− ⋅ȱ
 ŗŝ ŗŝ 
ȱ •Ӟ—ȱ•чԚȱ ŒàȱÔ

Ă Â =

 ∈

ǯȱ

DZ ¡ + Ř ¢ − ś = Ŗǰ ȱ

ǻŗDz −řǼ ∈

ǯȱ

DZ ¡ + ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱõƯ

AT
HVN
Ơ Ơả

ƠĂ + Â =

ẩảÔả ĂÂ

ẩảả

Ơ Ă + ¢ − ŗŞ = Ŗǰ ȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ›ž—ȱ›ԨŒȱ¶˜Ә—ȱ‘Ӫ—ȱ
¶Ԁ—‘ȱ

ȱ‘žԐŒȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ  DZ Ř ¡  + = ẩảả

 ả ĂÂ


M


ƠƯả

ẩảả

Ơ Ă + ŗş ¢ − Řŝş = Ŗǰ ȱ

ȱ‹’Ӷȱ›Ө—ȱ

= ŗřś˜ǯ ȱ

ȱ Œàȱ Ơ ảả ảÂ

Ă + Â = Ơ Ă > ĂÂ

w.
ảỏ ∆

ǯ ȱ /чԔ—ȱ ŒŠ˜ȱ ”Ӳȱ Ԣȱ

ȱ Œàȱ ™‘чх—ȱ ›È—‘ȱ Ř Ă Â = Ư

Ơ Ơả Ơả

ẩ ả Ă ả Ă +  − ŗ = Ŗǰ ȱȱŘ DZ Ś ¡ − Ř Â + =
Ơả Ơ ẩảả Ơ

ww

Ư

/Ô Ă + Â − ŗŖ − Ř Ř = Ŗǯ ȱ

 ȱşşǯ


›˜—ȱ –Ӯȱ Ă ả Ă Â = Ơ ả  ẩ
ả Ơ Ơ õƯ 
/Ô Ă +  − Ř = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ ∆ DZ ř¡ + ¢ − ŗŘ = Ŗǯ ȱ

 ȱŗŖŖǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ∆

ȱŒàȱ

= ś ǰ ȱ¶Ԁ—‘ȱ ǻ −ŗDz −ŗǼǰ ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱŒ‘ԠŠȱŒӘ—‘ȱ

Œàȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ ¡ +  = Ư Ă +  = ẩả


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com


www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ
 ȱ‘˜ӮŒȱ
Ř 
Řř 
ŗ
 ŜDz −  ǰ ȱ 

ảỏƯ Ơ

Ăứ ả ∆ DZ Ś¡ + Ř¢ − ŗş = Ŗ ȱ ả Ư Ô

 ảĂÂÔ

ầÔ
m

ẩ Ă Â = ẩả
ầÔ Ơả ảƯ

Ă +  = ȱ‘˜ӮŒȱ
DZ Ś ¡ + Ř ¢ + ŗŗ = Ŗǯ

.co

( ) Ơả Ă Â + = ẩ

 ảĂÂả

ạảÔ õ Ơ = ảƠ
ÔÂạ
/Ô ( ) ǰ ( ŖDzŗ) ǯ ȱ

 ȱŗŖřǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ŸԒ’ȱ ả Ă Ô
ÔảÔ

/Ô ȱ ǻ −řDz −ŗǼǰ ȱ  − Dz −Ř  ⋅ ȱ
Ř
ȱ ¶’ȱ šžŠȱ ǻŖǰ −ŗǼǯ ȱ ’Ӷȱ

DZ ¡ Â = ả
Ă + Â + = ẩả

VN

= ảƯ Ô
Ưả Ư

Ơ Ă Â = Ơ ẩ ả
Ơ

 ả ĂÂ Ô

AT
H

ẩ ả

Ă Â = ẩảÔảÔ
( ) ( ŚDz Ŗ ) ǰ ȱ ( ŖDz −Ř ) ǯ


 ảĂÂÔ
ảả Ơả
Ư Ô ẩƠ Ă + Â + = Ơ Ă Â + = ả
 ả


Ô

ảÔ ẩảÔả

M
/Ô  Dz ȱ ǻŗDzŗǼ ȱ‘˜ӮŒȱ  Dz  ⋅ ȱ
Ś


 ảĂÂăÂĂÔảảả Ô

ẩõ ạả Ơả
( ) ảƯÔ

w.

ẩ Ă Â + = Ơả ẩ Ă + Â =

ww

 ảĂÂÔ( ) Ơ ả ( ) Ơ Ưả Ơ Ưả

ỏÔ
ả Ơả


ẩảả

( ) ( −ŗDz Ŝ ) ǯ ȱ

 ȱŗŖŞǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ŸԒ’ȱ ả Ă Ô


ƯảƯÔ Ơ
Ưả ả Ơ

( ) Ơả

Ơ

 ( ) ẩảả( )ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ ảĂÂ
ăÂẩÔÔ

Ư
( ) Ưảả Ơ
( ) ả Ơ ( )


Ă Â + =

ř ¡ + Ś ¢ + Ř = Ŗǯ ȱ

DZ ř ¡ − ¢ − Ş = Ŗǰ ȱȱȱ

 ȱŗŗŖǯ ảĂÂÔ

Ư Ư
( )

ƠƯả Ơ ả ả Ă Â = ả
Ơ
= ẩảả

m

( ) ả( ) ȱ ( śDzŗ) ǯ ȱ /’Ӻ–ȱȱ —Ө–ȱ

ȱ Œàȱ

.co

 ȱŗŗŗǯ ›˜—ȱ–Ӯȱ ả Ă Ô

ạả = ẩảả =
ƠÂạ


= Ơả

VN

 ảĂÂÔ
Ư Ôả

ẩ Ơ Ă + Â = Ơ Ă Â + = ẩ ả Ô ả Ô

Ư ạ Dz −  ǰ ȱ  Dz ǯ ȱ
ř

 ảĂÂÔ
õ

Ơ
=
ả ạả

= ẩả

Ơ Ă Â + = Ơả ẩảÔả


( )

AT
H

 ảĂÂÔ

Ư
( ) Ưảỏ

( ) ƠƯảả Ơ
( ) ẩảÔả


( −ś ) ǰ ( śDzŗ) ǰ (ŗDzŗ) ȱ‘˜ӮŒȱ ( −ŗDz −ś ) ǰ (ŗDzŗ) ǰ ( śDzŗ) ǯ ȱ

 ȱŗŗśǯ ả ĂÂ Ô

ả Ơả

Ơ


Ơ Ư ả


=
=

ẩảÔảƠ ƠƯảÔả Ô

ảả ( ŝDzŗ) ǰ ȱ  Dz  ǰ
DZ ¡ + ř ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ¡ > Ŗǯ ȱ
 ś

w.M

/Ô + + +

ẩ
 ả ĂÂ
ƯÔ
 Ơ


  Ơ ả

Ă + Â = ẩảww

Ơả ảả


ả ả ả Ơ ả

ả ả ẩ Ô

ảảảĂả Ưảỏ

Ơ

/Ô ȱ

 ȱŗŗşǯ

‘˜ȱ ∆

ȱ Ÿžâ—ȱ Ә’ȱ

ǰ ȱ ŒӘ—‘ȱ

DZ ř¡ − ¢ = Ô ả

Ơ

Ă Ô ầ

ảỏẩảƯ


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


 2
 ĂÂẩÔảÂẩảƯ
= 


ẩả  DZ ¡ − Ř ¢ − ŗ = Ŗ =
Ơ   − Dz −  ⋅ ȱ
Ř
ŝ ŝ
 ŝ

 ĂÂ

Ư

ŝ ¡ − Ś ¢ − Ş = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǯ ȱ

›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ∆

DZ ¡ − Ř ¢ − Ś = Ơ

õ Ư


Ư

ẩảả ǰ ȱ ǰ ȱ ǯ ȱ

Ř 
 Dz Ŗ  Ơ Ơ


VNƯ.co

/Ô 

Ơầ 


m/Ô ȱ ǻŚDz ŖǼǰ ȱ ǻ −ŘDz −ŘǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŖDz ŘǼǰ ȱ ǻ −ŘDz −ŘǼǰ ȱ ǻŚDz ŖǼǯ ȱ

ȱŚǯ

‘˜ȱ ∆
ȱŸžâ—ȱӘ’ȱ ǰ Ơ ảĂả/ƯÔ

Ơả Ă + Â = ẩảÔả

ảả
ȱ

‘Ӫ—ȱ

 řŗ ŗŝ 
 Dz  ǰ ȱ ( −śDz ś ) ǰ ȱ ( śDz −ś ) ǯ ȱ
 ś ś 
›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ∆
ȱ Ô ả
Ă + Â ŗ = Ŗǰ ȱ
DZ −ř¡ + ¢ + = ƠAT

HĂ Â = ẩÔỏ


Ă + Â =

Ơả 

Ă Â + = Ŗǰ ȱȱ DZ ¡ + ś ¢ − ř =

 ả ĂÂ Ô ả

Ơ ¶чх—ȱ ‘Ӫ—ȱ ȱ Œàȱ ™‘чх—ȱ

›È—‘ȱ  DZ ¡ − Ř Â + =
ă ẩ ả ŒԞŠȱ ¶’Ӻ–ȱ ȱ ‘žԐŒȱ ¶чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ ȱ œŠ˜ȱ Œ‘˜ȱ ‹Šȱ ả
ƠÔƠă

=
ǰȱ ¶чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ ›ž—ȱ ›ԨŒȱ ŒԞŠȱ ŒӘ—‘ȱ
 ř
ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ
¡ − ř Â + = Ơả
Ă +  − ş = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǯ ȱ

‘˜ȱ ∆

ȱ Œàȱ ›Ԅ—ȱ ¦–ȱ

(ŗDz ś ) ǰ ȱ ( řDz −ř ) ǰ ȱ ( −ŗDz ş ) ǯ

w.

M

 ả ĂÂƠ

ww

ẩÔ
/Ô ǻŞDz −ŝǼǯ ȱ

ȱşǯ

ȱ Œàȱ

DZ ş ¡ + ŗŗ¢ + ś = Ơ ả Ư Ô

›È—‘ȱ •Ӟ—ȱ •чԚȱ •¥ȱ  DZ Ř ¡ − ř ¢ + ŗŘ = Ŗǰ ȱ DZ Ř ¡ + ř ¢ + ś = Ŗǯ ȱ ’Ӷȱ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰƯ

Ơả


ƠƯảỏƯƠ/

ảÔả  ẩảÔả

Ă >

/Ô ȱ ǻ −ŗDzŗǼǰ ȱ ǻřDz −řǼǯ ȱ

ȱŗŖǯ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ


Ưả

Ơ Ưảỏ

Ă

Ơ


Ơ ẩả


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


 ĂÂ

õ

=

ẩõả ạả

 ƠảƠ
ẩả

/Ô −ŞDz řǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŘDzŗřǼǰ ȱ ǻŗŖDz −řǼǯ ȱ
›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ


Ơ Ă <

 Ă ả Ơả Ă Â = Ŗǰ ȱŘ DZ ¡ + ¢ + ř =
ảÔảảỏ Ôầ ẩ

Ư


m
=

/Ô Ă ś ¢ − ŗŘ = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ  DZ Ş ¡ − ¢ − ŘŚ = Ŗǯ ȱ
›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ∆
ǰȱ

ȱŒӦȱ

ȱŗśǯ

ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ

=

ǰ ȱԄ’ȱ

ȱ Ÿžâ—ȱ Ә’ȱ

ǯ ȱ Ԅ’ȱ

ǰ Ơ ả ạ

ƠƯảƯÔả ȱ/чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ

 ř ś
ŝ ŝ
ȱӘ’ȱ
ǯ ȱ ’Ӷȱ›Ө—ȱ  Dz −  ǰ ȱ  Dz −  ǰ ȱ
DZ ¡ − Ř ¢ − ř = Ŗǯ ẩ
VN.co

Ơả ȱŸ¥ȱŒӦȱ ŗ ǰ Ř ȱ•Ӟ—ȱ•чԚȱԖȱ ȱŸ¥ȱ ǯȱ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ  ȱ‹’Ӷȱ = 
/Ô ȱ  Dz −Ŝ  ǰ ȱ ǻŚDz −ŘǼ ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱŸԒ’ȱ  Dz −  ⋅ ȱ
Ř
ř

Ř
›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ԄŠȱ ¶Ԑȱ Ă ả Ơ ẩ ả ả
ả Ă Â + ŗ = Ŗ ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ ∆

ȱ ›¹—ȱ

ȱŸžâ—ȱԖȱ ǯ ȱ

ȱ‹Ө—ȱŗŞǯȱ

AT
H


ȱŗŝǯ

ǻ −ŗDz ŚǼ ȱ Ÿ¥ȱ ǰ ȱ ∈ ∆ DZ ¡ −  = Ô ả ả Ô

ả Ơ ầÔ


Ô
Ư ả/Ô  ǰ  Dz −  ȱ‘˜ӮŒȱ  Dz −


ảĂÂÔ

ảÔ

Ơ

Ư ả ảả


ẩ Ă + Â = ẩảÔả Ơ

ả ạảảả Ôảă
ảĂÂÔ
õ
Ơ
=
ả ạả

ẩả
=

Ơ Ă Â + = Ơả ẩảÔả


w.M

/Ô −ŚǼǰ ȱ ǻ −ŚDz ŖǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −ŜDz ŘǼǰ ȱ

ĂÂÔ


ww

Ơ Ô


Ơ ƠƯảả

ẩảả ( ŝDzŗ) ǰ  Dz  ǰȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱ
 ś ś 

DZȱ Ă + Â = Ơả ả

( ş ) ǰ ȱ (ŗDzŗ) ǰ ȱ ( ŝDz −ŗ)

ĂÂÔ

ảảƯả

ả Ơ ẩ Ă + Â + = ẩảỏ

Ô

ả ảỏ

/Ô  ¡ −  +  ¢ −  =
⋅ȱ
Ř

ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ

Ư
( ) Ưảỏ

 ảĂÂÔ


Ơ ẩảÔảÔ

Ưảả
/Ô ǻ −ŘDzŗǼǰ ȱ ǻŚDz ŚǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŘDz −ŘǼǰ ȱ ǻŚDz ŚǼǰ ȱ ǻ −ŘDzŗǼǯ ȱ

ǰȱ‹’Ӷȱ
( ŖDz Ř ) Ơả

Ô

Ô


Ư


Ă Â + = Ơả

m
ảỏÔ


ả Ô

ảảÔả ƠẩảỏÔ


.coẩảỏ Ơ ả Ô
ảầ ảầ

VN

/Ô Ă +  + ŗǼŘ = řŘ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ ¡ + ŘǼŘ + ǻ ¢ − řǼŘ = řŘǯ ȱ

ȱŘŚǯ

ǯȱ

ŝ ś  ŝ ś

/Ô  ǰ ȱ  − Dz  ⋅ ȱ
Ř Ř  ř ř
 Ř Ř
›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ǰȱ Œ‘˜ȱ ‘Š’ȱ ¶чԔ—ȱ ‘Ӫ—ȱ ŗ DZ ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱŘ DZ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǯ 

ƠÔ


ảĂÂÔ
ảƯÔ
ạả Ă + Â = ảỏ Ô
ẩƠ
Ă + Â Ă + Â = ả ả
ảƯẩảÔả

( ) ( ŝDz −ŗ) ǰ ȱ

ȱ

 ř Řş 
 Dz −  ȱ‘˜ӮŒȱ
ś 
ś

( −ŘDz Ř ) ǰ ȱ

 ř Řş
AT
HƠả Ơ


( )

Ơ  3 /
B
Z
B

 ả ĂÂ ẩõ
 = Ôảả

ảÃẩƠ

ẩõ ả Ă ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Ÿžâ—ȱ

 Řŗ ŝ 
 Dz− ⋅ȱ
ś
 ś
 ȱŗŘŘǯ ǻ/
ȱ ȱ Ȯȱ ŘŖŗŚǼȱ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ˜Әȱ¶Ԑȱ Ă ẩ õ

w.
ả ả
Ơ Ơ ả ả

 Ơ 


Ơ Ơ

ẩảả ảƯ

Mả ảả ȱ •¥ȱ ›ž—ȱ
 = ř ǯ ȱ ’Ӷȱ ™‘чх—ȱ ›È—‘ȱ

DZ ř¡ − Ś ¢ − ŗś = Ŗǯ ȱ


 Ơả
Ř
ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ = Ř ǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶’Ӻ–ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ DZ Ř ¡ − ¢ − ř = Ŗǯ ȱ


ww

 ả ĂÂ ẩõ
 Ơảạ

 ả ĂÂ ẩ õ
Ư

ẩảÔảẩõ

 Ơ ả

ȱ ȱ•¥ȱ

 ŗ ŗ
 ŗ ś
ǰ ȱ‹’Ӷȱ  − Dz  ǰ ȱ  − Dz −  ⋅

ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com

www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ
ẩ Ă Â = Ơ

Ă + Â = ẩ

/Ô −ŗDz śǼǰ ȱ ǻ −řDz −ŗǼǰ ȱ ǻśDz řǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −řDz −śǼ ⇒

ǰȱ ǯ ȱ

m

ȱŘśǯ

 ǻŗDzŗǼǰ ȱ ǻ −ŘDz
/Ô řś ŗř   ŗŞ Ś 
 ş
Śş 

 ŚŚ ŚŖ  ⋅ ȱ
 − Dz

ǰȱ  Dz ǰȱ  Dz− ǰȱ − Dz− 
  ŗŝ ŗŝ  ả ĂÂ ẩõ
ả Ơả
.co

 ả ĂÂ ẩ

= 
Ơả
ạ ả Â ả

ảả
ẩảÔả
ẩả
Ă + Â = Ơả ả

() ( ) ( )
() ( ) ( )

 Ơ ả


VN

 ȱŗŘŜǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ǰȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Ÿžâ—ȱ
ǰȱ Ԅ’ȱ ȱ ›ž—ȱ ¶’Ӻ–ȱ ŒԞŠȱ ¶˜Ә—ȱ
‘žԐŒȱ¶˜Ә—ȱ
ȱ‘ԆŠȱ = ř ǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ‹Šȱ¶Ԁ—‘ȱ ẩõ
( ) ảẩ Ă Â =

 ảĂÂẩõ

ả

 = ả
 = ẩảả ả
ảảƠẩƠ Ă + Â = ƠảảƯ

( )

AT
H
 ả ĂÂ ẩõ

ạÔả Ơ
=

Ơẩõ ạ
ả Ă Â + = Ơả


Â
ẩả

 ả ĂÂ ẩ õ
Ơ ả ŒԞŠȱ ŒӘ—‘ȱ
 ŗŗ Ř 
ř Ŝ
ǰȱ
 Dz − Ơẩõ ạ Ơ Ơảả

M


ÔảảÔảẩõ

ả ƠảƯ

( ) ( −Ř ) ǰ ȱ ( řDz −Ř ) ǰ ȱ ( )

ẩõ

Ôả

( ) ( )

w.

ảõ Ơả ƠƠả 
 ẩả Ă Â = ẩảả


/Ô ww

 ảĂÂ ẩõ
=

ả ( ) Ơ ả

ẩả

Ă + Â =

ẩảả ả


( )

 ảĂÂẩ õ( )


Ơ


Ơ
Ơ ả  ẩ ả ỏ
Ô  Ă + Â = Ơ Ơả
/Ô ( Ă ) + ( Â ) =


ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


 ả ĂÂ ảỏ ¡ − ŚǼŘ + ǻ ¢ + řǼŘ = Ś Ơả Ă + Â =

Ôảảả

ẩõ

ảỏ/Ô śǼǯ ȱ
ȱ —˜Ә’ȱ ’Ӷ™ȱ ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ − ŘǼŘ + ǻ ¢ − řǼŘ = ŗŖǯ ȱ

 ȱŗřŚǯ ả Ă ẩ Ÿžâ—ȱ
/чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ

ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ ǻ −řDz −ŘǼǯ ȱȖȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ > Ŗǯ

m ả ĂÂ ẩõ

 Ơả

ẩả Ă Â = ả Ơ

Ă + Â = ẩả


.coƯ Ơả ạả
ả  DZ ¡ + ¢ − ś = Ŗǯ ȱ’Ӷȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ

DZ ¢ − ś = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ

DZ ¡ − Ś ¢ + =

Ơ


VN

 ảĂÂẩõ
ảÃ
ẩƠ
ảả ( ) ả

Ă +  = ẩảả ȱ‹’Ӷȱ›Ө—ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ
ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ ( śDz Ş ) ǯ ȱ

( ŞDz Ş ) ( )

 ảĂÂẩ

( ) /ƯÔ

ẩ Ă +  ŝ = Ŗǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶Ԁ—‘ȱ ȱ

 ȱŗřşǯ

( śDz Ř ) ǰ ( )AT
H

ả Ơả


Ôả ảỏ

ả ả ỏầả
Ă + ¢ Ř + Ř ¡ + ś ¢ + = Ô

Ă + Â − Ř ¡ − ř ¢ − ř = Ŗ ẩ Ô

ẩảầƠả ƠảƯ

Ă + ŗ = Ŗǰ ȱ

DZ ¢ = Ŗǰ ȱ

DZ Ś ¡ + ř ¢ + Ś = Ŗǰ ȱ

DZ ¡ − ř = Ŗǰ ȱ

DZ ř ¡ − Ś ¢ + ř = Ŗǰ ȱ

DZ¢+ś=Ŗ
DZ Ś ¡ + ř ¢ − Řŗ = Ŗǰ ȱ

DZ ř¡ − Ś ¢ − =
M

 ảĂÂẩ


ẩả Ã
Ă + Â = ÔảảÔảẩ
ảăÔầảỏÔ


( ) ǰ ȱ ( ŖDz −ŝ ) ǰ ȱ ( ŖDz Ś ) ǰ ȱ ( −ŚDz Ś ) ǯ ȱ

‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ

ȱŒàȱ

w.

Ă Â + = ảÃ

Ă Â + = ả

ảả ẩảÔảẩ

ww
/Ô  Dz  ǰ ȱ ǻŚDz řǼǰ ȱ  Dz  ⋅ ȱ
 ś ś 
 ś ś 
ŗ 
ȱ Œàȱ ¦–ȱ  Dz Ŗ  ǰ ȱ ™‘чх—ȱ ẩ ả

ẩảÔả
Ă <

 ả ĂÂ ẩ


Ă Â + = Ơ

=

/Ô −ŘDz ŖǼǰ ȱ ǻŘDz ŘǼǰ ȱ ǻřDz ŖǼǰ ȱ ǻ

 ả ĂÂ ẩ

Ô

Ôả   ẩ


Ă Â + ŗ = Ŗ ȱ‘˜ӮŒȱ

ǰȱ


ǰȱ

ǰȱ

ǰ ȱ‹’Ӷȱ 

ȱ•Ӟ—ȱ•чԚȱ¶’ȱ
= ŗŜǯ ȱ

DZ ¡ − Â + =ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


 ả ĂÂ ẩ


ả − Dzŗ  ǰ ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ
 ř 

‘Ӫ—ȱ


ŗ
šžŠȱ¶’Ӻ–ȱ  ŚDz −  ǰ ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ
ř


ǰ ȱ‹’Ӷȱǯ ȱ/чԔ—ȱ

ȱ¶’ȱšžŠȱ¶’Ӻ–ȱ ǻŖDz řǼǰ ȱ¶чԔ—ȱ‘Ӫ—ȱ

ȱ¶’ȱšžŠȱ ǻŜDz ẩÔ
Ă Â + = ả ạảÃ


ảÔả ȱ ǻ −ŗDz ŘǼǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ¶’Ӻ–ȱ

VN

ǰȱ

 ŝ ŗş 
 Dz ⋅ȱ
ś

 ĂÂ ẩ=AT
H
+ ả ĂÂ ẩả Ă Â + = ả

Ă Â =
Ơẩ ĂảÃ
Ơả
Ơ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǯ ȱ Ԅ’ȱ

ŗ ŗ
ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ = ř ǰ ȱ¶’Ӻ–ȱ  Dz  Ơả

Ôả ảả ẩả Ă >
 Ơảạ


Ư ƠảƠảÃ ĂÂ ẩ
/

ẩảả

.co

Ơ

m


Ă + ŗŝ ¢ − ŗř = Ŗ

DZ ř¡ − ş ¢ + =Ă ¢ + ş = Ŗ
DZ ş¡ + ř¢ + ř = Ŗ


 ȱŗŚśǯ ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ
ȱŒàȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱŒӘ—‘ȱ
DZ ¡ − Ř ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ™‘чх—ȱ›È—‘ȱ¶чԔ—ȱŒ‘·˜ȱ

ş Ř
ǯ ȱ ’Ӷȱ  Dz  ǰ ȱ
ǻşDz ŘǼ ȱ

ś ś

ǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ ȱ Ă >

/Ô ȱ ǻŗDz ŚǼǰ ȱ ǻşDz ŚǼǰ ȱ ǻşDz ŖǼǯ ȱ

 ả Ă ‘È—‘ȱ Œ‘Ԧȱ —‘Ӥȱ

M

ȱ Œàȱ

ǻŖDz ŘǼǯ ȱ Ԅ’ȱ
ȱ •¥ȱ ẩ

õ ạ
ạả
Âả
ẩả
¡ − ¢ = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ ȱ 
= Ơ Â >

=

w.
 2

ả ĂÂ ẩõ
Ơ Ơ Ơả

ả ảẩảÔảỏẩõ

ww

/Ô ȱ ǻŖDz −ŘǼǯ ȱ

ȱŘŝǯ

 ŗ ş
ǰ ȱŒàȱ¦–ȱ  −


ạả Ă +  = Ơ Ř DZ ř¡ + Ś ¢ − ŗ = Ŗǯ ẩ
ả ĂÂ ẩõ
ŚǼǰ ȱ ǻŖDz ŞǼ
 ŘŚ řŘ   şř ŝŜ 
 Śş ŗşŘ 
 ŜŞ ŗŚş  ⋅ ȱ
 Dz ǰȱ − Dz ǰȱ − Dz
ǰȱ  Dz

Řś Řś ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ

Ă Â =

ả ĂÂ ẩ

Ơ ả ả ỏ Ư Ô ầ

õ Ăả
Ơ ẩả
/Ô −ŘǼǰ ȱ ǻŝDzŗǼǰ ȱ ǻŜDz ŚǼǯ ȱ

ȱŘşǯ

›˜—ȱ–Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Ÿžâ—ȱ

ǰ ȱ Œàȱ ǻřDz ŚǼ ȱ Ÿ¥ȱ ¶чԔ—ȱ Œ‘·˜ȱ

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ
 ǰ ȱ ȱ •Ӟ—ȱ •чԚȱ Ơ ả ạ

ả ∈  DZ ¡ − Ř ¢ + Ŝ = Ŗǯ ȱ Ԅ’ȱ
ȱ œŠ˜ȱ Œ‘˜ȱ


ǰȱ


=


 Ř ŗś 
—‘ŠžȱӘ’ȱ¶’Ӻ–ȱ  ẩảả 

/Ô 

 ĂÂ ả ẩảƠảỏảầ
ảƯ ựẩ
Ơ ạ
Ơẩõ

/Ô Ă + Ř ¢ + ś ± ŗŖ ś = Ŗǯ Ơ 

VN


.com

ẩảÔảỏẩõ
/Ô ȱ ǻřDz śǼǰ ȱ ǻŘDz śǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻřDz śǼǰ ȱ ǻŘDz ŚǼǰ ȱ ǻŘDz śǼǯ ȱ

DZ ¡ − ¢ + =

ả ĂÂ ẩõ


Ơ

Ơả Ơ

Ư Ơả

AT
H

ạả Ă Â = ả
ẩảÔảẩõ

ş ř   ŗś ř 
 Dz  ǰ  Dz  ǰ  Dz −  ǰ  Dz  ȱ‘˜ӮŒȱ

Ř Ř Ř Ř Ř Ř  Ř
ả ĂÂ ẩ
ạ ảẩ ả ƠM+
/Ô  ǰ ȱ  Dz  ǰ ȱ
DZ Ř¡ + ¢ ±
= Ŗǯ ȱ
ś
 ś ś
 ś ś
›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱԄŠȱ¶Ԑȱ ¡¢ ǰ ȱŒ‘˜ȱ ŗ DZ ¡ − ř ¢ = Ŗǰ ȱŘ DZ Ř ¡ + ¢ − ś = Ŗǰ ȱř Ă Â = ẩảÔ∈ Ř ȱŸ¥ȱ ǰ ȱ ∈ ř ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ


ȱ•¥ȱ‘È—‘ȱŸžâ—ȱǵȱ

ř ŗ
ŗ ŗ
 ŗś ś   ś 
 ś ś
 ŗś ŗś 
 Dz  ǰ ȱ ǻŘDzŗǼǰ ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ  Dz  ȱ‘˜ӮŒȱ  Dz  ǰ ȱ  Dz Ŗ  ǰ ȱ  Dz  ǰ ȱ  Dz  ⋅ ȱ
Ř Ř
Ř Ř
Ś Ś Ř 
Ř Ř

 ả Ă Œ‘˜ȱ ǻŘDz řǼǰ ȱ ǻśDz ŘǼǰ ȱ ǻŞDz ŜǼǯ ȱ ẩ ả Ă Â + = ả

w.


Dz− ǰ  Dz ǰ  Dz ⋅ȱ
Ř Ř Ř Ř Ř Ř
DZ ¡ − Ř ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ¶’Ӻ–ȱ ǻŘDz řǼ ȱ


ǰ ȱ ¶’Ӻ–ȱ ǻ −ŗDzŗǼ ȱ ạả

ẩả
ẩõ Ô   ảÔảww

ầ ảÔ
ả ĂÂ ẩ
ảƯÔ


ẩƠ Ă Â + = ẩ 

= Ơ Ă = Â

ả ĂÂ ẩõ
ả −ŘǼ ∈ȱŒӘ—‘ȱ

ǰ ȱŒàȱ¦–ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ ǻ −ŘDz ŘǼ ∈

Ơ

ÔảảÔảẩõ

/Ô ȱ ǻśDzŗǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −řDzŗǼǰ ȱ ǻŗDz śǼǰ ȱ ǻśDzŗǼǰạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ

 õÔ


 ƯƠƯứ
ả ĂÂ ẩ
Ơả

Ơ

ầ ȱ ȱ

ǰ ȱ‹’Ӷȱ ǻŖDzŗǼǰ ȱ DZ Ř ¡ Ř +  = ẩảả ĂÂ ẩõ
Ư Ơ ¶’Ӻ–ȱ›¹—ȱ

m

ȱřşǯ

ȱ‘ԆŠȱ = Ř ǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ DZ Ř ¡ −  =

/Ô −ŗDz −ŗǼǰ ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ ǻřDz −ŗǼ ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱŒ‘˜ȱ ř‹ + =
 ả Ă ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Ÿžâ—ȱ

ǰ ȱ Œàȱ

∈  DZ ¡ − ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ ǻŚDz ŖǼ ∈

.co

ȱŚŖǯ

ǰȱ

ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ Ư ẩảÔảẩõ

ả 

/Ô −śǼǰ ȱ ǻśDz −řǼǰ ȱ ǻřDz řǼǰ ȱ ǻ −řDzŗǼ ƠƠ + =
 ả ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Œ‘Ԧȱ —‘Ӥȱ

ǰ ȱ Œàȱ

ȱœŠ˜ȱŒ‘˜ȱ =

 Ơảạảả ĂÂ ẩ
ảÃ

Ă + Â = /

 Ơẩõ

ầ Ơẩ

ảả ả

ả ẩảÔảẩ

řǼǰ ȱ ǻŚDz ŚǼǰ ȱ ǻŝDzŗǼǰ ȱ ǻŜDz ŖǼ
 řŗ


ƠƠ
ǻŘDz ŘǼǰ ȱ ǻ −ŗDz śǼǰ ȱ ǻŖDz ŜǼ
 ś

ả ĂÂ ẩõ
Ă Ơ Ă Â = ả

AT
H

VN


ạả ẩ 

/Ô −ŗǼǰ ȱ ǻŘDz −řǼǯ ȱ

∈  DZ ¡ + ř ¢ + ŝ = Ŗ ȱ Ÿ¥ȱ

∈ Ř DZ Ř Ă +  = ẩảÔảẩõ

/Ô ǻŖDz ŖǼǰ ȱ ǻŗDz −ŗǼǰ ȱ ǻŘDz ŖǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ ǻŘDz ŖǼǰ ȱ ŗDz −ŗǼǰ ȱ ǻŖDz ŖǼǯ ȱ

ȱŚŚǯ

‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Ÿžâ—ȱ


ǰ ȱ Œàȱ ¦–ȱ ǻŗDz −ŗǼǰ ȱ ∈

ǰ ȱ = Ř ǰ ȱ DZ Ř ¡ Â + = ẩ ả

Ôảẩõ

/Ô ǻ −ŝDz −ŝǼǰ ȱ ǻ −śDz ŝǼǰ ȱ ǻşDz śǼǰ ȱ ǻŝDz −şǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −ŝDz −ŝǼǰ ȱ ǻŝDz −şǼǰ ȱ ǻşDz śǼǰ ȱ ǻ −śDz ŝǼǯ ȱ
›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ả Ă ẩ

Mầ Ơ ả

ẩảÔảỏẩ
ảỏ


ẩƠ Ă + + Â = Ơ Ă >w.ả ĂÂ ẩõ

Ơảạ

ầ ƠƯ

ảả
Ơ

=

ww

ẩảÔả Ă
>
/Ô ƠƠả ĂÂ ẩõ
Ơ Ơảạ


ƠẩẩƠ

 Ơả

=


ả Ă Â + = ẩảÔ


ảỏẩõ Ă > Ŗǯ ȱ
 ŗ Ř ŝ Ŝ
 ř ŗŚ 
 − Dz  ǰ ȱ  Dz  ǰ ȱ  Dz  ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱ”‘’ȱ Š + ؋ = Ŗǯ ȱ
ś ś


ả ĂÂ ẩõ
 Ơả
ẩảÂ Ơ Ă Â + = ẩ Ă >
ạạâ/Ơwww.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ
/Ô  Dz  ⋅ ȱ
Ř Ř
 ŗŖ ŗŖ 
›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Œ‘Ԧȱ —‘Ӥȱ
ǻ Ǽ DZ ǻ ¡ − ŘǼŘ + ǻ ¢ + ŗǼŘ = ŗǯ ȱ/чԔ—ȱŒ‘·˜ȱ

ȱśŖǯ

‘˜ȱ‘È—‘ȱŒ‘Ԧȱ—‘Ӥȱ


ǰ ȱŒàȱ

⊥  DZ Ř ¡ − ¢ − ŗ = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ ¡ < ¡ ǯ ȱ

Ř ś
Dz −ŗ
ŗ ±

ś


ś
⋅ȱ

ś 

ŗ 
ǰ ȱ ǻŗDzŗǼǰ ȱ¦–ȱ  Dz Ŗ  ǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ
Ř  ř

/Ô −  ǰ ȱ  Dz  ⋅ ȱ
 ś ś
ś ś
 ŗŜ ŗŘ 
DZ ¡ − ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ  Dz  ∈

 ś ś 
¶’Ӻ–ȱ ẩảÔảẩ


/Ô ȱ ǻŝDz ŚǼǰ ȱ ǻśDz ŜǼǯ ȱ
‘˜ȱ ‘È—‘ȱ Œ‘Ԧȱ —‘Ӥȱ

ǰ 

ảả ả
/Ô Ŝ

ȱśřǯ

= řǰ ȱ

DZ ¡ + Ř ¢ − ş = 

ƠảƯ

Œàȱ


ǰ ȱǻŗDz ŘǼ ∈

ȱ•¥ȱ

ǯ ȱ Ȗȱ

∈ ŗ DZ Ř ¡ − ¢ + Ř = Ŗǰ ȱ ∈ Ř DZ ¡ − ¢ − ś = Ŗǯ ȱ Ԅ’ȱ
Ơ ẩ

AT
H

Ơ ả

VNm


/Ô Dz −  ȱ‘˜ӮŒȱ
ś ś

= Ř ś ȱ Ÿ¥ȱ —Ԑ’ȱ ả ỏ
.co
Ơ 
( ) Ơả
Ơ

ẩảÔảẩ Ă >
ĂảÃ/Ô ŚǼǰ ȱ ǻşDz ŚǼǰ ȱ ǻşDz ŖǼǯ ȱ
ȱ

¥’ȱŚǯȱ ȱ  3 /
B
B

M

 ả ĂÂ ẩẩƠ


ảầ

ả Ôả Ơả ảÃ
Ă Â =
ăÂẩảÔả

Ơ

Ơ

ạả/Ô ǻŘDz ŚǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻ −śDz −ŚǼǰ ȱ ǻ −ŜDz −ŚǼǯ

w.

 ả ĂÂ ẩẩƠ

Ư Ơẩ

ĂÔảẩƠ Ă Â = Ă ř ¢ = Ŗǯ ȱȖȱ ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ

ww


/Ô ȱ ǻŚDz ŚǼǰ ȱ ǻŜDz ŞǼǯ ȱ
 ś ś

 ȱŗśŘǯ ả Ă ẩ ẩ Ơ
Ô

ẩ Ă + Â =Ư Ơ ¶чԔ—ȱ ™‘¦—ȱ

 ŗ ŗŚ 
ȱŒàȱ›Ԅ—ȱ¦–ȱ  − Dz −  ẩ
ảÔảẩẩƠ


 ả ĂÂ ẩẩƠ
ảảĂ + Â + = Ơ

Ơ Ă + Â = ƠảƯÔ

ÔảảÔảỏẩẩƠ
ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com


www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ


 ả Ă Œ‘˜ȱ ∆
¡ + ¢ + ŗ = Ŗǰ ȱ Ԅ’ȱ

ȱ ả ả

Ơ ả ả Ă

ảÔ

ẩ Ơ
ảả

ẩ ả Ô

Ơ
ƠƯảÂạƠả Ă Â =


 ả ĂÂ ẩẩƠm
= Ơ
Ơ ẩ ả Ă
ẩ ả Ô

ȱ‹’Ӷȱ ∈  DZ ¡ + ¢ − ř = ả Ă Ă ằ
ảẩẩƠ

.co

Ư

 /
ả ĂÂ ẩẩƠƠƠẩõ ạ

ƠƯ
ẩảÔả Ơ
VN

 ĂÂ ẩẩƠ


/ Ơ


ạÔả=

ẩõ

Ơ Ơ 

ạả Ă ¢ = Ŗǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ ȱǵȱ

Ÿžâ—ȱàŒȱŒԞŠȱ

AT
H

 ŝ ŗ
ŝ ŗ
− Dz− ǰȱ  Dz  ⋅ ȱ
 Ř Ř
Ř Ř
 ȱŗśŞǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ‘È—‘ȱ ‹È—‘ȱ Ơ

Ơ


Ơ ẩ


Ă + Â = ẩảƯÔƠ Â = Ă ẩả

/Ô ȱ ǻ −ŚDz −śǼǰ ȱ ǻ −ŗDz −ŗŗǼǯ ȱ

 ȱŗśşǯ ả ĂÂ ẩ ẩ Ơẩ Ă + Â + = / ạả

ả Ã


M

 Ă + Â = ẩảÔảỏẩẩƠ

/Ô −ŘDz  ǰ ȱ  ŗŘDz −  ǰ ȱ ( )
 ả ĂÂ ẩẩƠ

w.

ƠƯ

=ầả

Ơ Â = Ă ẩÔẩẩƠ

ww


Ă Â = ȱ DZ Ş ¡ − ¢ + Ŝ = Ŗǰ ȱ
DZ ŝ ¡ − Ś ¢ − Řş = Ŗǰ
Ă Â =

/Ô 
⋅ȱ
DZ Ř ¡ + ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ DZ ¡ + Ř ¢ − ŗ = Ŗǰ ȱ
DZ Ř ¡ + ¢ − Ś = Ŗǰ ȱ
DZ ¡ + Â + =

 ả ĂÂ ẩẩƠ
ảÃ
Ă Â + =
ả ƠƯ

ảÔảẩẩƠ

ả ả
ẩ

= Ơ Â >

/Ô ŜǼǰ ȱ ǻŗDz ŞǼǰ ȱ ǻ −řDz −ŘǼǰ ȱ ǻŗDz −ŚǼǯ ȱ

 ȱŗŜŘǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ẩ ẩ Ơ

Ư Ơ Ư


ả ẩÔẩẩƠ

Ô

ƠÂả ảảỏ Ă + Â =


Ă ř + ¢ ś + ś − ř ř =

Ơ


Ă Â =ạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com


www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ ĂÂ ẩẩƠ


õ
ẩõ

ŘŘ ŗŚ 
 ŗř ŗŗ 
ȱ•Ӟ—ȱ•чԚȱ•¥ȱ
 Dz 

ăÂẩ
ĂảÃ

ảÔảẩẩƠ

=

m
/Ô −ŗDzŗǼǰ ȱ ǻśDzŗǼ ȱŸ¥ȱ•¥–ȱчх—ȱԨȱ”‘’ȱ  Dz  ǰ ȱ  Dz  ⋅ ȱ
 ś ś
 ś ś 

 ȱӣȱ2ȱӽȱ

›˜—ȱ –Ӯȱ ả Ă ả Ă +  = Ơ Ă Â + =
ă ẩ

.coầẩẩƠạảảăảƠả
ảảƠảảÃƠ
= ( ả )

/Ô 

ả ĂÂ ẩẩƠ
ẩả

Ă Â + = ẩ

Ôả ẩẩƠƠƯ

Ă Â + = Ơ ẩả

 ả ĂÂ ẩ ẩ Ơ

ầ ả

Ư ƠảảÃ
Ă Â + = ẩả

Ơ

ả ĂÂ ẩẩƠ
ả Ô ả

AT
H

VN


ạả

Ôả ȱȖȱԄŠȱ

ǰ ȱ ǰ ȱ ‹’Ӷȱ ’Š˜ȱ ¶’Ӻ–ȱ ȱ ŒԞŠȱ ả à ạ = Ă ầẩẩƠảÔ
/Ô  ŖDz −  ⋅ ȱ
Ř
ŘȱśŞǯ


ŗ
ǰ ȱ Œàȱ ¦–ȱ  ŗDz −  ǰ ȱ ™‘чх—ȱ ›È—‘ȱ
Ř

ȱ ¶’ȱ šžŠȱ ¶’Ӻ–ȱ ǻŜDz ŘǼ ȱ Ÿ¥ȱ ‘Ԛ™ȱ ŸԒ’ȱ ¶чԔ—ȱ
ȱ –Ԑȱ


›˜—ȱ –Ӯȱ ả Ă ẩ ẩ Ơ


Ă + Â + = ảM

ẩÔỏẩẩƠ
Ă Â = Ŗǰ ȱȱ
DZ ř ¡ + ¢ − ŗŖ = Ŗǰ
Ă Â + =

ả ĂÂ ẩẩƠ

Ư ẩ

=

w.

ẩƠả Ă +  + = Ŗǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ 
 řŘ ŘŚ

/Ô −ŗŖǼ ȱ‘˜ӮŒȱ  − Dz −  ǰ ȱ  − Dz −  ⋅ ȱ

ŝ 
ŝ 
 ŝ
 ŝ

Ś

›˜—ȱ–Ӯȱ™‘Ӫ—ȱԄŠȱ¶Ԑȱ ĂÂ Ô  ( ) ǰ ȱ  ŚDz −  ǰ ȱ ( ŚDzŗ) ( )ww

Ơả ẩảÔả ạÔả 


ƠẩẩƠ ƠƯ
 

/Ô −ŘǼǰ ȱ ǻŚDz ŖǼǰ ȱ ǻŖDzŗǼǰ ȱ ǻ −ŘDz −ŗǼǯả ĂÂ ẩẩƠ
ƠảảƯÔ


ảảÔảỏẩẩƠ
Ơ Ă ¢ − ŗ = Ŗ ȱŸ¥ȱ ¡ ȱȮŗ = Ŗǯ Ô
ạạâ/Ơwww.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam
Ơõ
 õÔ


 ƯƠƯứ
/


ả ĂÂ ẩẩƠ


ẩ Ă + Â + = ƠảƯÔ

Ă + Â = ẩÔảỏẩẩƠ

/Ô ǻŗDz −ŘǼǰ ȱ ǻśDz ŚǼǰ ȱ ǻ −ŘDz ŖǼǯ ȱ
ȱ

m

¥’ȱśǯȱ  3 /
B
 ả ĂÂ ẩƯ

õ Ơảả ẩ

/Ô −ŘǼǯ ȱ

ǯȱ

 ȱŗŜśǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ¡¢ ǰ ȱ Œ‘˜ȱ ẩ Ư
ạƠÔả

ảÔÂ ƠƠ

ạả Ă + Â = ẩảÔảỏ

VN.co

Ã


ảÔÂ

=

/Ô + ŘDz Ř + ŘǼǰ ȱ ǻŘ + Ś ŘDz Ř + Ś ŘǼ ȱ‘˜ӮŒȱ ǻŚ + ř ŘDz Ř + ŘǼǰ ȱ ǻŚ + Ś ŘDz −Ř ŘǼǯ ȱ

 ả ĂÂ ẩ

ảÔÂƠ

ảỏ ¡ + ¢ − Ř ¡ + Ř ¢ = Ŗǯ ȱ

ǻŚDz ŖǼǯ ȱȖȱԄŠȱ¶Ԑȱ ǰ ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ

AT
H

ŗ ŗ
 ŗ
/Ô  ⋅ ȱ
Ř Ř

 Ř Ř
 ȱŗŜŝǯ ›˜—ȱ –Ӯȱ ™‘Ӫ—ȱ ả Ă ẩ


Ă Â = ả

õ

Ă Â =

Ơ= Ơ 

ảÔÂ= ẩả

ả ả Ơả


 ả ĂÂ ẩ

ảÔ •¥ȱ

 ŗ 
ȱ•¥ȱ  − Dz Ŗ  ⋅ ẩảả

ạả Ă Â + = ầẩ

M

Ơả

ƠƠảƠ
w.


 ả ĂÂ ẩõ

ẩõ

Ơ=Ơả
 Ơả


ẩả ǰ ȱ ǰ ȱ ǰ ȱ‹’Ӷȱ DZ ¡ − Ř ¢ − Ř = Ŗǯ ȱ
 ŝ 

ř
 − Dz Ŗ  ǰ ȱ ǻśDz ŖǼǰ ȱ  −ŗDz ả ĂÂ ẩõ


ww
Ơẩõ

ạảÃ


ả ả Ă Â + = ƠảƠ

ȱŒàȱǯ ȱ Ԅ’ȱ

 ŘŘ ŗŚ 
ǰ ȱ‹’Ӷȱ  Dz Ơả

ả ẩ ả ĂÂ ẩ õẩảÔảƠ=

Ơ

ẩ ả Ơảạạâ/Ơ

www.DeThiThuDaiHoc.com
×