Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa Thực trạng và giải pháp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.73 MB, 35 trang )

Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
A. LI NểI U
Hin nay trong hot ng ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc vn son tho
v qun lý vn bn ca c quan l mt vn ht sc quan trng v cn c quan tõm
mt cỏch ỳng mc. Vn bn va l ngun phỏp lut c bn va l cụng c qun lý hu
hiu phc v cho vic qun lý v iu hnh nh nc ti a phng. Vic son tho v
ban hnh vn bn s m bo cho hot ng ca c quan din ra mt cỏch cú h thng,
m bo hn na tớnh phỏp quy, thng nht cha ng bờn trong cỏc vn bn qun lý
hnh chớnh nh nc trong gii quyt cụng vic ca c quan mỡnh. Chớnh vỡ vy vic
quan tõm ỳng mc n cụng tỏc son tho v qun lý vn bn s gúp phn tớch cc vo
vic tng cng hiu lc ca qun lý hnh chớnh núi riờng v qun lý nh nc núi
chung.
Trờn thc t cụng tỏc son tho vn bn trong hot ng ca cỏc c quan hnh
chớnh nh nc hin nay núi chung ó t nhiu thnh tớch ỏng k, ỏp ng c yờu
cu c bn ca qun lý nh nc trờn mi lnh vc ca i sng kinh t - xó hi. Tuy
nhiờn hin nay vn cũn nhiu vn bn qun lý nh nc núi chung cũn bc l nhiu
khim khuyt nh: vn bn cú ni dung trỏi phỏp lut, thiu mch lc; vn bn ban hnh
trỏi thm quyn; vn bn sai v th thc v th tc hnh chớnh; vn bn khụng cú tớnh
kh thinhng vn bn ú ó, ang v s cũn gõy nhiu nh hng khụng nh i vi
mi mt ca i sng xó hi, lm gim uy tớn v hiu qu tỏc ng ca cỏc c quan hnh
chớnh nh nc.
L mt cụng chc lm cụng tỏc Vn phũng HND- UBND v cụng tỏc Ni v
thuc UBND xó Hi Hũa- Hi Hu- Nam nh, em cú c hi lm vic thc t v tip
xỳc thng xuyờn vi hot ng son tho vn bn. Em nhn thy õy l mt vn cn
c quan tõm hn na ti Vn phũng UBND xó v cú mt vai trũ quan trng i vi
cụng tỏc lónh o, iu hnh v qun lý nh nc ti a phng. Vỡ vy, em chn
ti: Hot ng son tho vn bn ti UBND xó Hi Hũa- Thc trng v gii phỏp
lm Tiu lun tt nghip. Tuy nhiờn, do gii hn v thi gian cng nh nng lc cỏ
nhõn cũn hn ch, cho nờn mc dự ó c gng hon thnh bỏo cỏo tiu lun vi tinh thn


nghiờm tỳc nhm m bo c yờu cu ca nh trng v giỏo viờn hng dn trong
quỏ trỡnh nghiờn cu nhng tiu lun ca em vn khụng trỏnh khi khim khuyt, rt
Trang 1
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
mong c s quan tõm giỳp ca cỏc thy cụ giỏo trong Trng Chớnh tr Trng
Chinh, s gúp ý ca cỏc bn.
Em xin chõn thnh cm n!
Hc viờn
Nguyn Th Lnh
Trang 2
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
B. NI DUNG
CHNG I: C S Lí LUN CA HOT NG SON THO VN BN
1. Khỏi nim ca vn bn:
Vn bn l phng tin ghi nhn v truyn t thụng tin t ch th ny n ch
th khỏc bng mt ngụn ng hay mt ký hiu nht nh tựy theo tng lnh vc c th ca
i sng xó hi, v qun lý nh nc m vn bn cú nhng hỡnh thc v ni dung khỏc
nhau.
2. Nhng yờu cu v ni dung vn bn:
- Vn bn phi cú tớnh mc ớch Vn bn qun lý hnh chớnh nh nc c ban
hnh vi danh ngha l c quan Nh nc nhm ra cỏc ch trng, chớnh sỏch hay
gii quyt cỏc vn s vic c th thuc chc nng, nhim v ca c quan ú. Do ú,
khi son tho tin ti ban hnh mt vn bn no ú ũi hi phi cú tớnh mc ớch rừ
rng. Yờu cu ny ũi hi vn bn ban hnh phi th hin c mc tiờu v gii hn ca

nú, vỡ vy trc khi son tho cn phi xỏc nh rừ mc ớch vn bn ban hnh lm
gỡ? nhm gii quyt vn gỡ? v gii hn vn n õu? kt qu ca vic thc hin
vn bn l gỡ?
- Vn bn phi cú tớnh khoa hc. Vn bn cú tớnh khoa hc phi c vit ngn
gn, ý, rừ rng, d hiu, th thc theo quy nh ca Nh nc v ni dung phi nht
quỏn. Mt vn bn cú tớnh khoa hc phi m bo:
+ Cú lng thụng tin quy phm v thụng tin thc t cn thit, thụng tin phi
c x lý v m bo chớnh xỏc.
+ Lụ gớc v ni dung, b cc cht ch, nht quỏn v ch .
+ Th thc vn bn theo quy nh ca Nh nc.
+ m bo tớnh h thng ca vn bn.
- Vn bn phi cú tớnh i chỳng. Vn bn phi c vit rừ rng d hiu phự
hp vi trỡnh dõn trớ núi chung mi i tng cú liờn quan n vic thi hnh vn
bn u cú th nm hiu c ni dung vn bn y . c bit lu ý l mi i tng
Trang 3
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
mi trỡnh khỏc nhau u cú th tip nhn c. Vn bn qun lý hnh chớnh nh
nc cú liờn quan trc tip n nhõn dõn, nờn vn bn phi cú ni dung d hiu, d nh,
phự hp vi trỡnh dõn trớ, m bo ti a tớnh ph cp, song khụng nh hng n ni
dung nghiờm tỳc, cht ch v khoa hc ca vn bn.
- Vn bn phi cú tớnh bt buc thc hin (tớnh cụng quyn) Nh nc qun lý xó
hi bng phỏp lut, thụng qua vn bn truyn t cỏc ch trng, chớnh sỏch ca Nh
nc. Vỡ vy, vn bn phi cú tớnh bt buc thc hin (quyn lc n phng). Tựy theo
tớnh cht v ni dung, vn bn phn ỏnh v th hin quyn lc nh nc cỏc mc
khỏc nhau, m bo c s phỏp lý Nh nc gi vng quyn lc ca mỡnh, truyn t
ý chớ ca c quan nh nc ti nhõn dõn v cỏc ch th phỏp lut khỏc.
m bo tớnh cụng quyn, vn bn phi c ban hnh ỳng thm quyn, nu

ban hnh trỏi thm quyn thỡ coi nh vn bn ú l bt hp phỏp. Vỡ vy, vn bn phi
cú ni dung hp phỏp, c ban hnh theo ỳng hỡnh thc v trỡnh t do phỏp lut quy
nh.
- Vn bn phi cú tớnh kh thi. õy l mt yờu cu i vi vn bn, ng thi l kt
qu ca s kt hp ỳng n v hp lý cỏc yờu cu v tớnh mc ớch, tớnh khoa hc, tớnh
i chỳng, tớnh cụng quyn. Ngoi ra, cỏc ni dung ca vn bn c thi hnh y
v nhanh chúng, vn bn cũn phi cú cỏc iu kin sau:
+ Ni dung vn bn phi a ra nhng yờu cu v trỏch nhim thi hnh hp lý,
ngha l phự hp vi trỡnh , nng lc, kh nng vt cht ca ch th thi hnh.
+ Khi quy nh cỏc quyn cho ch th phi kốm theo cỏc iu kin bo m thc
hin cỏc quyn ú.
+ Phi nm vng iu kin, kh nng mi mt ca i tng thc hin vn bn
nhm xỏc lp trỏch nhim ca h trong cỏc vn bn c th. Khi ban hnh vn bn ngi
son tho phi t t mỡnh vo v trớ, hon cnh ca ngi thi hnh thỡ vn bn mi cú
kh nng thc thi. Cú ngha l vn bn ban hnh phi m bo phự hp vi iu kin
kinh t, phự hp vi hon cnh khụng gian v thi gian.
3. Nhng yờu cu v th thc:
Th thc vn bn l tp hp cỏc thnh phn cu thnh vn bn, bao gm nhng
thnh phn chung ỏp dng i vi cỏc loi vn bn v cỏc thnh phn b sung trong
nhng trng hp c th. Vn bn hnh chớnh phi c son theo ỳng th thc v k
Trang 4
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
thut trỡnh by quy nh ti Ngh nh s 09/2010/N-CP ngy 08 thỏng 02 nm 2010
ca Chớnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 110/2004/N-CP ngy 08
thỏng 4 nm 2004 ca Chớnh Ph v cụng tỏc vn th v theo quy nh chung ti Thụng
t s 01/2011/TT-BNV ngy 19 thỏng 01 nm 2011 v th thc v k thut trỡnh by
vn bn hnh chớnh (gi tt l Thụng t 01) m bo cỏc tiờu chớ:

* Kh giy
* nh l trang vn bn
* Kiu trỡnh by
* Phụng ch
V c bn vn bn bao gm 03 phn: phn m u, phn ni dung v phn kt thỳc
vi 9 yu t c bn sau õy:
- Quc hiu v tiờu ng
- Tờn c quan, t chc ban hnh vn bn
- S, ký hiu ca vn bn
- a danh v ngy, thỏng, nm ban hnh vn bn
- Tờn loi v trớch yu ni dung ca vn bn
- Ni dung vn bn
- Chc v, h tờn v ch ký ca ngi cú thm quyn
- Du ca c quan, t chc
- Ni nhn
Ngoi ra cũn cú th cú cỏc thnh phn khỏc:
Du ch mc mt: Vic xỏc nh v úng du mt (tuyt mt, ti mt hoc
mt), du thu hi i vi vn bn cú ni dung bớ mt nh nc c thc hin theo quy
nh ti iu 5, 6, 7, 8 ca Phỏp lnh Bo v bớ mt nh nc nm 2000.
Du ch mc khn: Tựy theo mc cn c chuyn phỏt nhanh, vn bn
c xỏc nh khn theo bn mc sau: khn, thng khn, ha tc, ha tc hn gi.
Khi son tho vn bn cú tớnh cht khn, n v hoc cỏ nhõn son tho vn bn xut
mc khn trỡnh ngi ký vn bn quyt nh.
Trang 5
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
i vi nhng vn bn cú phm vi, i tng c ph bin, s dng hn ch, s
dng cỏc ch dn v phm vi lu hnh nh TR LI SAU KHI HP (HI NGH),

XEM XONG TR LI, LU HNH NI B.
i vi cụng vn, ngoi cỏc thnh phn c quy nh cú th b sung a ch c
quan, t chc; a ch th in t (E-Mail); s in thoi, s Telex, s Fax; a ch trang
thụng tin in t (Website).
i vi nhng vn bn cn c qun lý cht ch v s lng bn phỏt hnh phi
cú ký hiu ngi ỏnh mỏy v s lng bn phỏt hnh. Trng hp vn bn cú ph lc
kốm theo thỡ trong vn bn phi cú ch dn v ph lc ú. Ph lc vn bn phi cú tiờu
; vn bn cú t hai ph lc tr lờn thỡ cỏc ph lc phi c ỏnh s th t bng ch
s La Mó.
Trang 6
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
S B TR CC THNH PHN TH THC VN BN
(Trờn mt trang giy kh A4: 210 mm x 297 mm)
(Kốm theo Thụng t s 01/2011/TT-BNV ngy 19 thỏng 01 nm 2011 ca B Ni v)
Trang 7
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
Ghi chỳ:
ễ s : Thnh phn th thc vn bn
1 : Quc hiu
2 : Tờn c quan, t chc ban hnh vn bn
3 : S, ký hiu ca vn bn
4 : a danh v ngy, thỏng, nm ban hnh vn bn
5a : Tờn loi v trớch yu ni dung vn bn
5b : Trớch yu ni dung cụng vn

6 : Ni dung vn bn
7a, 7b, 7c : Quyn hn, chc v, h tờn v ch ký ca ngi cú thm quyn
8 : Du ca c quan, t chc
9a, 9b : Ni nhn
10a : Du ch mc mt
10b : Du ch mc khn
11 : Du thu hi v ch dn v phm vi lu hnh
12 : Ch dn v d tho vn bn
13 : Ký hiu ngi ỏnh mỏy v s lng bn phỏt hnh
14 : a ch c quan, t chc; a ch E-Mail: a ch Website; s
in thoi, s Telex, s Fax
15 : Logo (in chỡm di tờn c quan, t chc ban hnh vn bn)
Trang 8
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
MU CH V CHI TIT TRèNH BY TH THC VN BN V TH THC BN SAO
(Kốm theo Thụng t s 01/2011/TT-BNV ngy 19 thỏng 01 nm 2011 ca B Ni v)
Stt
Thnh phn th thc v
chi tit trỡnh by
Loi ch
C
ch
Kiu ch
Vớ d minh ha
Phụng ch Times New Roman
C
ch

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Quc hiu
- Dũng trờn In hoa 12-13 ng, m
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
12
- Dũng di In thng 13-14 ng, m c lp T do Hnh phỳc 13
- Dũng k bờn di
2 Tờn c quan, t chc
- Tờn c quan, t chc ch
qun cp trờn trc tip
In hoa 12-13 ng
B TI CHNH
12
- Tờn c quan, t chc In hoa 12-13 ng, m
CC QUN Lí GI
12
- Dũng k bờn di
3 S, ký hiu ca vn bn In thng 13 ng
S: 15/Q-BNV; S: 05/BKHCN-VP; S: 12/UBND-
VX
13
4
a danh v ngy, thỏng,
nm ban hnh vn bn
In thng 13-14 Nghiờng
H Ni, ngy 05 thỏng 02 nm 2009
Thnh ph H Chớ Minh, ngy 29 thỏng 6 nm 2009
13
Trang 9
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
5
Tờn loi v trớch yu ni
dung
a
i vi vn bn cú tờn
loi
- Tờn loi vn bn In hoa 14 ng, m
CH TH
14
- Trớch yu ni dung In thng 14 ng, m
V cụng tỏc phũng, chng lt bóo
14
- Dũng k bờn di
b i vi cụng vn
Trớch yu ni dung In thng 12-13 ng V/v nõng bc lng nm 2009 13
6 Ni dung vn bn In thng 13-14 ng
Trong cụng tỏc ch o
14
a
Gm phn, chng mc,
iu, khon, im, tit,
tiu tit
- T phn, chng v
s th t ca phn,
chng
In thng 14 ng, m
Phn I Chng I

14
- Tiờu ca phn,
chng
In hoa 13-14 ng, m
QUY NH CHUNG QUY NH CHUNG
14
- T mc v s th t In thng 14 ng, m
Mc 1
14
- Tiờu ca mc In hoa 12-13 ng, m GII THCH LUT, PHP LNH 13
- iu In thng 13-14 ng, m
iu 1. Bn sao vn bn
14
Trang 10
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
- Khon In thng 13-14 ng
1. Cỏc hỡnh thc
14
- im In thng 13-14 ng
a) i vi
14
- Tit In thng 13-14 ng
-
14
- Tiu tit In thng 13-14 ng
+
14

b
Gm phn, mc, khon,
im, tit, tiu tit
- T phn v s th t In thng 14 ng, m
Phn I
14
- Tiờu ca phn In hoa 13-14 ng, m
TèNH HèNH THC HIN NHIM V
14
- S th t v tiờu ca
mc
In hoa 13-14 ng, m
I. NHNG KT QU
14
- Khon:
Trng hp cú tiờu In thng 13-14 ng, m
1. Phm vi v i tng ỏp dng
14
Trng hp khụng cú tiờu

In thng 13-14 ng
1. Thụng t ny cú hiu lc thi hnh sau 15 ngy
k
14
- im In thng 13-14 ng
a) i vi .
14
- Tit ng
-
14

- Tiu tit ng
+
14
7
Chc v, h tờn ca ngi

- Quyn hn ca ngi ký In hoa 13-14 ng, m
TM. Y BAN NHN DN KT. B TRNG
14
Trang 11
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
- Chc v ca ngi ký In hoa 13-14 ng, m
CH TCH TH TRNG
14
- H tờn ca ngi ký In thng 13-14 ng, m
Nguyn Vn A Trn Vn B
14
8 Ni nhn
a
T kớnh gi v tờn c
quan, t chc, cỏ nhõn
In thng 14 ng 14
- Gi mt ni
Kớnh gi: B Cụng thng
14
- Gi nhiu ni
Kớnh gi:

- B Ni v;
- B K hoch v u t;
- B Ti chớnh.
14
b
T ni nhn v tờn c
quan, t chc, cỏ nhõn
- T ni nhn In thng 12
Nghiờng,
m
Ni nhn: Ni nhn: (i vi cụng vn)
12
- Tờn c quan, t chc, cỏ
nhõn nhn vn bn, bn
sao
In thng 11 ng
- Cỏc B, c quan ngang
B, ;
- ;
- Lu: VT, TCCB.
- Nh trờn;
- ;
- Lu: VT, NVP.
11
9 Du ch mc khn In hoa 13-14 ng, m HA TC THNG KHN KHN 13
10
Ch dn v phm vi lu
hnh
In thng 13-14 ng, m
XEM XONG TR LI LU HNH NI B

13
11
Ch dn v d tho vn
bn
In hoa 13-14 ng, m
D THO D THO 10
13
Trang 12
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
12
Ký hiu ngi ỏnh mỏy,
nhõn bn v s lng bn
In thng 11 ng
PL.(300)
11
13
a ch c quan, t chc;
a ch E-Mail, Website;
s in thoi, s Telex, s
Fax
In thng 11-12 ng
S XX ph Trng Tin, qun Hon kim, H Ni
T: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX
E-Mail: Website:
11
14 Ph lc vn bn
- T ph lc v s th

t ca ph lc
In thng 14 ng, m
Ph lc I
14
- Tiờu ca ph lc In hoa 13-14 ng, m
BNG CH VIT TT
14
15 S trang In thng 13-14 ng
2, 7, 13
14
16 Hỡnh thc sao In hoa 13-14 ng, m
SAO Y BN CHNH, TRCH SAO, SAO LC
14
Ghi chỳ: C ch trong cựng mt vn bn tng, gim phi thng nht, vớ d: Quc hiu, dũng trờn c ch 13, dũng di c ch
14; nhng Quc hiu, dũng trờn c ch 12, thỡ dũng di c ch 13; a danh v ngy, thỏng, nm vn bn c ch 13.
Trang 13
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
4. Yờu cu v ngụn ng vn bn:
- S dng ngụn ng vit, cỏch din t n gin, d hiu.
- Dựng t ng ph thụng; khụng dựng t ng a phng v t ng nc ngoi nu
khụng thc s cn thit. i vi thut ng chuyờn mụn cn xỏc nh rừ ni dung thỡ phi
c gii thớch trong vn bn.
- Khụng vit tt nhng t, cm t khụng thụng dng. i vi nhng t, cm t
c s dng nhiu ln trong vn bn thỡ cú th vit tt nhng cỏc ch vit tt ln u
ca t, cm t phi c t trong ngoc n ngay sau t, cm t ú.
- Vic vit hoa c thc hin theo quy tc chớnh t ting Vit.
- Khi vin dn ln u vn bn cú liờn quan, phi ghi y tờn loi, trớch yu ni

dung vn bn; s, ký hiu vn bn; ngy, thỏng, nm ban hnh vn bn v tờn c quan,
t chc ban hnh vn bn (tr trng hp i vi lut v phỏp lnh); trong cỏc ln vin
dn tip theo, cú th ghi tờn loi v s, ký hiu ca vn bn ú.
Cn lu ý mt s im sau:
- S dng thi hin ti, quỏ kh v tng lai ỳng vi ni dung m vn bn mun
th hin.
- Cỏc hnh vi ca ch th phỏp lut xy ra nhng thi im khỏc nhau
- Cỏc quy phm phỏp lut phn ln ch ỏp dng i vi cỏc hnh vi xy ra sau khi
quy phm phỏp lut c ban hnh cú hiu lc, tr rt ớt nhng quy phm cú hiu lc
hi t.
- Khi din t mt quy phm phỏp lut thỡ cn chỳ ý n vic xỏc nh thi im
hnh vi m quy nh chỳng ta cn son tho s iu chnh. iu ny c thc hin mt
cỏch chớnh xỏc nu chỳng ta s dng ỳng cỏc thi quỏ kh, hin ti, tng lai. Khụng ớt
cỏc vn bn khụng chỳ ý n vn ny nờn d dn n s hiu sai v ỏp dng sai cỏc
quy nh c ban hnh.
- Bo m chớnh xỏc cao nht v chớnh t v thut ng.
- Cỏch din t mt quy phm phỏp lut phi bo m chớnh xỏc v chớnh t v
thut ng. Sai sút chớnh t cú th x lý c d dng bi i ng biờn tp, sai sút v
thut ng thỡ ch cú cỏc nh son tho mi khc phc c.
Trang 14
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
- Khi son tho vn bn, ngi son tho cú nhng t tng riờng ca mỡnh nờn h
bit cn dựng thut ng no cho phự hp, phn ỏnh ỳng ni dung cỏc quy nh cn son
tho.
5. Quy trỡnh son tho v ban hnh vn bn
Quy trỡnh son tho v ban hnh vn bn l trỡnh t cỏc bc c sp xp khoa
hc m c quan qun lý nh nc nht thit phi tin hnh trong cụng tỏc xõy dng v

ban hnh vn bn. Tựy theo tớnh cht, ni dung v hiu lc phỏp lý ca tng loi vn bn
m cú th xõy dng mt trỡnh t ban hnh tng ng.
Quy trỡnh son tho v ban hnh vn bn núi chung phi m bo cỏc ni dung:
xut vn bn, khi tho vn bn, sa cha d tho, duyt d tho, ỏnh mỏy vn bn,
chnh lý bn ỏnh mỏy, ký duyt vn bn, vo s, gi vn bn i v lu vn bn. Trong
trỡnh t ny, cụng on sa cha, chnh lý v ỏnh mỏy cú th c thc hin nhiu ln
vo giai on tin thụng qua. Riờng cụng on ỏnh mỏy vn bn mang tớnh k thut
thun tỳy v khụng cú ý ngha quyt nh i vi trỡnh t ban hnh. Cng cũn cú th
thy l trong tng cụng on cũn cú cỏc tiu cụng on nht nh. Vớ d, trong cụng
on son tho cú th phi tri qua cỏc bc:
- Xỏc nh vn , ni dung cn vn bn húa;
- La chn thụng tin, ti liu;
- La chn tờn loi, xỏc nh th thc;
- Xõy dng cng bn tho;
- Vit d tho;
- Biờn tp d tho;
- Trao i ý kin v sa cha d tho;
- Hon thin vn bn.
Túm li, cỏc cụng on ca trỡnh t ban hnh mt vn bn c th cú th c chi
tit húa tựy theo tớnh cht, ni dung ca tng vn bn c th.
Nh vy hot ng son tho vn bn cn thc hin ỳng nhng quy nh trờn õy
chớnh l c s lý lun ca hot ng son tho vn bn thc trng gii phỏp ti UBND xó
Hi Hũa.
Trang 15
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
CHNG II: THC TRNG CễNG TC SON THO VN BN TI UBND
X HI HềA- HI HU- NAM NH

I. MT S THễNG TIN C BN V X HI HềA- HI HU- NAM NH
1. Tờn n v: UBND xó Hi Hũa
2. a ch tr s: Xúm Tõn Hựng- xó Hi Hũa- huyn Hi Hu- tnh Nam nh.
3. c im tỡnh hỡnh, v trớ a lý:
H.1: Bn hnh chớnh xó Hi Hũa, huyn Hi Hu, tnh Nam nh
Trang 16
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
Hi Hũa l xó nm phớa ụng Nam ca huyn Hi Hu, cỏch trung tõm huyn 17
km theo ng Quc l 21. Cú v trớ giỏp ranh vi cỏc xó nh sau:
+ Phớa Bc giỏp xó Hi Cng
+ Phớa ụng giỏp xó Hi Xuõn v Hi Triu
+ Phớa Tõy giỏp xó Hi Chõu v th trn Thnh Long
+ Phớa Nam giỏp vnh Bc B.
Tng din tớch t t nhiờn ca xó 877,36 ha; cú c im thi tit khớ hu tng
ng vi thi tit chung ca tnh Nam nh. Xó gm 12 xúm: Xuõn Phong, Xuõn Thnh,
Xuõn Hũa Tõy, Xuõn Hũa ụng, Tõn Hựng, Xuõn i Tõy, Xuõn i ụng, Xuõn H,
Xuõn Trung, Cn Trũn ụng, Cn Trn Tõy v Xuõn An.
Dõn c tớnh n 31/12/2013: 2.868 h vi 9.123 nhõn khu (trong ú n chim
53%); tp trung ụng nht phớa Nam trc ng 21 v dc theo Quc l 21. Mt
dõn s trung bỡnh l 1.026 ngi/km
2
. Cú hai tụn giỏo chớnh: Thiờn Chua giao chim
70,66% dõn s v Pht giỏo chim 29,24% dõn s.
* Tr s:
Tr s UBND xó Hi Hũa c xõy
dng mi nm 2012 vi hai dóy phũng
kiờn c, cao tng, khang trang, ỏp ng

nhu cu lm vic cỏc phũng, ban ca xó.
Tr s xó nm trờn trc ng liờn xó,
khu vc trung tõm nờn thun li cho vic
tip xỳc gii quyt yờu cu ca ngi dõn.
Hi trng UBND xó c xõy dng rng
ln ỏp ng c cỏc hi ngh ln vi sc
cha 350 ngi.
Xó Hi Hũa c thc hin chng
trỡnh nụng thụn mi t nm 2012 nờn cú
thờm c hi tp trung u t c s h tng
phc v i sng cua ngi dõn.
H.2: Tr s UBND xó Hi Hũa, huyn Hi
Hu, tnh Nam nh
Trang 17
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
II. GII THIU VI NẫT V CễNG TC VN TH TI Y BAN NHN
DN X HI HềA- HI HU- NAM NH
Cụng tỏc vn th l mt hot ng ca b mỏy qun lý gn lin vi cụng tỏc qun
lý nh nc v nh hng trc tip n cht lng qun lý nh nc.
Trong quỏ trỡnh hot ng ca mỡnh, UBND xó Hi Hũa ban hnh cỏc loi vn bn
v s dng chỳng lm phng tin lónh o, qun lý mi mt hot ng ca c quan
v xó hi.
Cụng tỏc vn th ti UBND xó Hi Hũa cú mt s c im sau:
1. C s vt cht, trang thit b.
Hin nay, khi trỡnh khoa hc ngy cng phỏt trin v c ng dng vo nhiu
lnh vc hot ng, trong ú cú cụng tỏc Vn phũng. c s quan tõm ca UBND xó,
Vn phũng UBND xó ó c trang b mt dn mỏy vi tớnh v mt s phng tin khỏc

nh: mỏy in, t ng h s nhm phc v cho cụng tỏc Vn phũng.
Tuy nhiờn c s vt cht phc v cho cụng tỏc Vn th - Lu tr cũn thiu: mỏy
fax, mỏy photocopy, in thoi bn, nờn cha ỏp ng c yờu cu thc t hin nay,
cha m bo hon thnh tt nhim v i vi Vn phũng cp xó.
Vic lu tr v bo qun h s ti c quan hin nay ch yu l dựng s, kp 3 dõy
v t ng ti liu; cha ng dng cụng ngh thụng tin trong cụng tỏc lu tr.
2. Tỡnh hỡnh thc hin cụng tỏc Vn th ti UBND xó Hi Hũa:
Trong quỏ trỡnh thc hin chc nng iu hnh qun lý ca mỡnh, UBND xó ó tip
nhn ban hnh v thc hin mt khi lng vn bn qun lý Nh nc rt ln nhm thc
hin thng li cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc a
phng gm: cỏc vn bn ca c quan hnh chớnh cp trờn, cỏc vn bn gii quyt
nhng vn phỏt sinh trong thc t ti a phng. Vi mc tiờu l phc v cho nhim
v kinh t - xó hi, an ninh - quc phũng a phng v cụng tỏc qun lý iu hnh
ca UBND xó.
Trong quỏ trỡnh hot ng ca mỡnh, UBND xó thng ban hnh cỏc loi vn bn
v s dng cỏc loi vn bn ú lm phng tin lónh o, ch o, qun lý mi mt hot
ng ca a phng, ca ni b c quan.
Trang 18
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
UBND xó Hi Hũa ó b trớ 01 cỏn b Vn phũng UBND xó lm cụng tỏc vn
phũng HND- UBND v cụng tỏc Ni v, trong ú thc hin kiờm nhim v cụng tỏc
vn th- lu tr ti UBND.
Xut phỏt t chc nng, nhim v ca cụng tỏc Vn phũng núi chung, trỏch nhim
ca cỏn b lm cụng tỏc Vn th núi riờng. Lónh o UBND xó ch o, nhc nh, iu
chnh v phõn cụng nhim v hp lý cho cỏn b Vn phũng, Vn th hon thnh tt
nhim v c giao v cú thi gian nghiờn cu cỏc vn thuc chuyờn trỏch chuyờn
mụn nghip v ca cụng tỏc Vn phũng v Vn th.

Cn c vo cỏc vn bn lut, vn bn hng dn ca cp trờn v da vo tỡnh hỡnh
thc t ti a phng, UBND xó hp chung UBND v riờng b phn Vn phũng rỳt
kinh nghim trong vic tham mu, son tho vn bn v ban hnh vn bn. T ú rỳt
kinh nghim sa i ban hnh vn bn ỳng theo th thc quy nh ca Nh nc.
Thng xuyờn c cỏn b tham gia cỏc lp tp hun v cụng tỏc qun lý Nh nc
v nghip v Vn th -Lu tr do tnh, huyn m. ng thi UBND xó cũn ban hnh
quy nh v cụng tỏc qun lý, ban hnh vn bn thuc thm quyn UBND cp xó. Ngoi
ra UBND xó cũn t chc mt t tip dõn v tip nhn hon tr h s gii quyt cỏc
th tc hnh chớnh cho t chc, cỏ nhõn theo yờu cu.
V cỏch thc gii quyt cụng vic: Tt c cỏc loi cụng vn giy t i, n u phi
qua b phn Vn th, cỏn b vn phũng lm cụng tỏc Vn th l ngi vo s ng ký,
trỡnh ký, chuyn giao theo ỳng quy nh v trỡnh t, quy trỡnh gii quyt vn bn. Vỡ
vy, tt c cỏc cụng vn, giy t, cỏc lai n th khi n c quan v do c quan ban
hnh u thc hin chớnh xỏc v ỳng quy nh.
=> Tuy nhiờn, thc trng cụng tỏc Vn th ti UBND xó Hi Hũa vn cũn mt s
tn ti, hn ch nht nh nh:
- UBND xó l c s t chc thc hin v vn ng nhõn dõn thc thi phỏp lut
v ch trng chớnh sỏch ca ng. Song nhiu vn bn mi ca Trung ng, tnh ban
hnh a phng khụng nhn c, khi nhn c cha thc hin thỡ cỏc vn bn mi
li ban hnh thay th. Mt s vn bn ch o, hng dn thc hin li thiu v nu cú
thỡ khụng kp thi nờn dn n a phng thng gp khú khn trong cụng tỏc ch o
v t chc thc hin.
Trang 19
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
- Bờn cnh ú, do iu kin kinh phớ a phng cũn hn hp nờn cha o to
c i ng cỏn b k cn lm cụng tỏc vn th nờn vic b trớ 01 cỏn b lm cụng tỏc
Vn phũng v Vn th- Lu tr ti UBND xó cha ỏp ng c ht nhu cu ni dung

cụng vic. Cỏn b lm cụng tỏc Vn phũng v Vn th - Lu tr ch yu ó qua o to
nhng kinh nghim thc t cũn hn ch, ớt c tham gia cỏc lp tp hun nờn nh
hng khụng nh n cụng tỏc Vn th - Lu tr ti a phng.
III. THC TRNG CA HOT NG SON THO VN BN TI UBND
X HI HềA - HI HU - NAM NH
1. Tỡnh hỡnh son tho vn bn ti UBND xó Hi Hũa
1.1. Hot ng son tho vn bn quy phm phỏp lut.
Trong nhiu nm qua, cụng tỏc ban hnh vn bn quy phm phỏp lut (QPPL) xó
luụn c cỏc cp y ng, chớnh quyn a phng quan tõm ch o thc hin, cỏc
vn bn QPPL c ban hnh ỳng quy trỡnh, ỳng phỏp lut v cú tớnh kh thi cao. Cỏn
b T phỏp xó ó thc hin tt chc nng tham mu cho UBND xó ban hnh cỏc vn
bn ch o i vi cụng tỏc ny. Nhỡn chung, cụng tỏc xõy dng, ban hnh vn bn
QPPL ó cú nhng chuyn bin tớch cc, c Phũng T phỏp huyn ỏnh giỏ cao qua
cỏc t kim tra cui nm.
i vi cp xó, v c bn cụng tỏc xõy dng, ban hnh vn bn QPPL ca UBND
cp xó ó cú chuyn bin tớch cc, cỏc vn bn QPPL do cp xó ban hnh c bn ỳng
thm quyn, ỳng trỡnh t th tc, cú ni dung phự hp vi cỏc vn bn ca c quan
Nh nc cp trờn, ỏp ng yờu cu qun lý Nh nc trờn a bn. Cỏc ý kin thm
nh ó c Vn phũng UBND xó nghiờm tỳc nghiờn cu, tip thu trong quỏ trỡnh son
tho. Vn bn UBND xó ban hnh m bo cht ch, chi tit, phự hp vi tỡnh hỡnh thc
t ca a phng. Do ú, vn bn QPPL khi ban hnh c thc hin ngay khụng cn
hng dn thi hnh ca cỏc ngnh, cp huyn, vỡ vy m cp xó ban hnh vn bn QPPL
rt ớt. T nm 2008 n nm 2014, UBND xó ban hnh 09 vn bn QPPL cỏc loi.
Bờn cnh nhng kt qu ó t c cụng tỏc xõy dng, ban hnh vn bn QPPL
trờn a bn xó vn cũn mt s hn ch, tn ti nh: vic ng ký xõy dng vn bn
QPPL ca mt s ngnh cũn th ng, cha sỏt vi yờu cu qun lý nh nc, vn bn
ban hnh khụng m bo tin , phi chuyn sang nm sau hoc khụng c ban hnh;
Trang 20
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành

Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
Cht lng mt s d tho vn bn QPPL cha m bo, ni dung n gin, s si,
ch sao chộp hoc biờn tp li cỏc quy nh ti vn bn QPPL ca cp trờn hoc xut
phỏt t ý chớ ch quan ca c quan ch trỡ son tho, cha m bo th thc v k thut
trỡnh by
Nguyờn nhõn ca nhng tn ti, hn ch trờn l do mt s n v, a phng cha
nhn thc y tm quan trng ca cụng tỏc xõy dng, ban hnh vn bn nờn cha ch
ng ng ký vic xõy dng, ban hnh vn bn QPPL thuc lnh vc qun lý; cha ch
o sỏt sao, u t thi gian, b trớ cỏn b hp lý cho cụng tỏc xõy dng, ban hnh vn
bn, vic xõy dng d tho n gin, ni dung chung chung, s si.
Cụng tỏc phi hp gia cỏc ban ngnh cú liờn quan trong son tho, ban hnh cha
cht ch, thm chớ nhiu ban ngnh ch phi hp mang tớnh hỡnh thc. Cỏn b tham mu
thc hin cụng tỏc son tho, xõy dng vn bn QPPL trỡnh chuyờn mụn nghip v
cũn hn ch.
nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc vn bn cn thc hin tt mt s ni
dng sau: Cp y ng, chớnh quyn tng cng s lónh o, ch o i vi cụng tỏc
ny, nht l trong vic cng c, kin ton i ng cỏn b lm cụng tỏc vn bn. ng
thi thc hin nghiờm tỳc cỏc quy nh ca Lut ban hnh vn bn QPPL ca HND,
UBND; cỏc vn bn hng dn ca Chớnh ph v Quyt nh ca UBND cỏc cp ban
hnh Quy nh v trỡnh t, th tc son tho, ban hnh vn bn QPPL thuc thm quyn
UBND cỏc cp to s thng nht trong quy trỡnh ban hnh vn bn.
1.2. Hot ng son tho vn bn hnh chớnh thụng thng v vn bn cỏ bit.
Trong thi gian qua, cụng tỏc son tho vn bn ca Vn phũng UBND xó c bn
ó m bo gii quyt c cỏc nhim v c giao. Trỡnh t, th tc son tho vn bn
c thc hin theo quy nh ca phỏp lut. Trong gii quyt cỏc cụng vic ca mỡnh
vn bn chớnh l phng tin quan trng cha ng trong ú thụng tin v quyt nh
qun lý. Vn bn mang tớnh cụng quyn, c ban hnh theo cỏc quy nh ca nh nc,
luụn tỏc ng n mi mt ca i sng xó hi v l c s phỏp lý quan trng cho cỏc
hot ng c th ca Vn phũng UBND.

Nhim v ca Vn phũng l c quan chuyờn mụn, tham mu, giỳp vic cho
Thng trc HND v lónh o UBND xó nờn cỏc vn bn c son tho ch yu l
cỏc vn bn hnh chớnh. Cỏc vn bn hnh chớnh m Vn phũng UBND xó thng son
tho l bao gm cỏc vn bn sau: quyt nh (cỏ bit), thụng bỏo, k hoch, phng ỏn,
Trang 21
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
ỏn, bỏo cỏo, biờn bn, t trỡnh, hp ng, cụng vn, giy chng nhn, giy u nhim,
giy mi, giy gii thiu, Tựy mi nhim v c th m cỏn b Vn phũng -Thng kờ
chu trỏch nhim trong quỏ trỡnh son tho cỏc vn bn hnh chớnh phc v cho gii
quyt cỏc vn liờn quan, ra cỏc quyt nh hnh chớnh
Trong quỏ trỡnh thc hin nhim v cụng tỏc nm t nm 2008 n nm 2014, Vn
phũng UBND xó ó tham mu cho lónh o ban hnh trờn 342 Quyt nh, 89 Thụng
bỏo, 78 Bỏo cỏo, 230 T trỡnh. Cụng tỏc son tho u ỳng trỡnh t, th thc theo quy
nh ca phỏp lut hin hnh.
Trỡnh t son tho v ban hnh vn bn hnh chớnh ca Vn phũng UBND xó ó
m bo c quy nh ti Ngh nh s 110/2004/N-CP, ngy 08/4/2004 ca Chớnh
ph v Ngh nh s 09/2010/N-CP ngy 08/02/2010 ca Chớnh ph sa i, b sung
mt s iu ca Ngh nh s 110/2004/N-CP ngy 08 thỏng 4 nm 2004 ca Chớnh
ph v cụng tỏc vn th. Qua ú Vn phũng ó c th húa quy nh vo trong hot ng
ca mỡnh, quỏ trỡnh son tho vn bn hnh chớnh ca Vn phũng UBND xó bao gm
cỏc bc sau:
Bc 1: Chun b son tho
Khi cỏn b Vn phũng c phõn cụng son tho vn bn, u tiờn phi xỏc nh
hỡnh thc, ni dung v mt, khn ca vn bn cn son tho.
Thu thp, x lý cỏc thụng tin cú liờn quan ti ni dung vn bn (thụng tin quỏ kh,
thụng tin thc tin, thụng tin d bỏo v thụng tin phỏp lut).
Bc 2: Son tho vn bn

m bo th thc theo quy nh v son tho vn bn ca Thụng t liờn tch s
01/2011/TT-BNV ngy 19/01/2011 hng dn v th thc v k thut trỡnh by vn bn
hnh chớnh. Trong trng hp cn thit ngi son tho cú th xut vi ngi lónh
o c quan, Cỏn b Vn phũng- Thng kờ vic tham kho ý kin cỏc c quan, t chc,
n v, cỏ nhõn cú liờn quan; nghiờn cu tip thu hon chnh bn tho.
Bc 3: Trỡnh duyt bn tho kốm theo ti liu cú liờn quan
Bn tho do ngi cú thm quyn (ngi ký vn bn) duyt. Trng hp cú sa
cha, b sung bn tho vn bn ó c duyt phi trỡnh ngi duyt xem xột, quyt
nh.
Trang 22
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
Bc 4: ỏnh mỏy, nhõn bn
ỏnh mỏy ỳng nguyờn bn tho, ỳng th thc v k thut trỡnh by vn bn.
Nhõn bn ỳng s lng quy nh mc Ni nhn vn bn. Ngi ỏnh mỏy phi gi
bớ mt ni dung vn bn v thc hin ỏnh mỏy, nhõn bn ỳng thi gian quy nh ca
ngi lónh o c quan. Trong trng hp nu phỏt hin cú li ca bn tho ó c
duyt, ngi ỏnh mỏy bỏo li cho ngi duyt vn bn hoc ngi tho vn bn bit
kp thi iu chnh.
Bc 5: Kim tra vn bn trc khi ký ban hnh
Th trng n v hoc cỏ nhõn c giao ch trỡ son tho vn bn phi kim tra
v chu trỏch nhim v chớnh xỏc ca ni dung vn bn m mỡnh son tho.
Cỏn b Vn phũng - Thng kờ; l ngi c giao trỏch nhim qun lý, kim tra
cụng tỏc vn th v chu trỏch nhim v hỡnh thc, th thc, k thut trỡnh by v th tc
ban hnh vn bn.
Bc 6: Ký chớnh thc vn bn
Vn bn ó c hon chnh, kim tra, trỡnh ngi cú thm quyn ký theo quy nh
phõn cụng ca ngi ng u c quan (ngi ó duyt bn tho).

Bc 7: Phỏt hnh vn bn ti vn th c quan
Vn bn sau khi ký chớnh thc chuyn cho vn th c quan, cỏn b vn th thc
hin cỏc cụng vic sau:
- Kim tra th thc, hỡnh thc v k thut trỡnh by vn bn; ghi s, ký hiu v
ngy, thỏng, nm ca vn bn.
- úng du c quan v du mc khn, mt (nu cú).
- ng ký vo s cụng vn i.
- Lm th tc chuyn phỏt v theo dừi vic chuyn phỏt vn bn i. Vn bn ó lm
th tc vn th v chuyn phỏt ngay trong ngy vn bn ú c ký, chm nht l ngy
lm vic tip theo.
- Lu vn bn ó phỏt hnh: mi vn bn lu ớt nht hai bn chớnh: mt bn lu ti
vn th c quan, mt bn lu n v hoc cỏ nhõn ch trỡ son tho.
Trang 23
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
Vn phũng UBND xó Hi Hũa son tho cỏc vn bn hnh chớnh trong thi gian
qua ó m bo c cỏc yờu cu v quy trỡnh, trỡnh t cỏc bc khi son tho. Qua ú,
gúp phn nhm nõng cao hiu qu, cht lng m cỏc vn bn son tho ra trong quỏ
trỡnh ban hnh vn bn ca mỡnh.
Vic son tho vn bn Vn phũng UBND xó cng da trờn cỏc nguyờn tc c
bn nh sau:
Th nht: nguyờn tc m bo tớnh phỏp lý
Ni dung vn bn phi ỳng ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut
ca nh nc v phự hp vi yờu cu, nguyn vng ca nhõn dõn (phm vi i tng v
hnh vi cn iu chnh; cỏc mt cụng tỏc c th; thi im quy nh). Ngoi ra, vn
bn phi c ban hnh ỳng cn c phỏp lý, ỳng thm quyn, ni dung ca vn bn
phi phự hp vi quy nh ca phỏp lut v phi c ban hnh ỳng th thc v k
thut trỡnh by.

Th hai: nguyờn tc m bo tớnh khoa hc
Ni dung, ý tng trong vn bn hnh chớnh phi rừ rng, chớnh xỏc khụng lm
ngi c hiu theo nhiu ngha khỏc nhau. Din t ý t phi theo mt trỡnh t hp lý,
ý trc l c s cho ý sau, ý sau nhm minh ha, gii thớch cho ý trc; cõu vn phi rừ
rng, ngn gn, cha ng thụng tin nhiu nht, khụng trựng, tha ý hoc lc .
Th ba: nguyờn tc m bo tớnh i chỳng
Vn bn hnh chớnh phi phự hp vi ngi c, phự hp vi trỡnh dõn trớ; ni
dung phi rừ rng, xỏc thc, li l n gin, d hiu, d nh.
Th t: nguyờn tc m bo tớnh kh thi
Ni dung vn bn hnh chớnh phi phự hp vi trỡnh , kh nng ngi thc thi,
phi phự hp vi thc t cuc sng, cỏc quyt nh a ra cú th tr thnh hin thc.
Trong cụng tỏc son tho cỏc vn bn gii quyt cỏc cụng vic ca Vn phũng
UBND xó, Vn phũng cũn theo dừi cỏc c quan chuyờn mụn thuc UBND xó trong vic
chun b cỏc ỏn (bao gm cỏc d tho vn bn quy phm phỏp lut, cỏc d ỏn Kinh t
- Xó hi, Vn húa, Y t, Giỏo dc, An ninh Quc phũng v cỏc d ỏn khỏc), tham gia ý
kin v ni dung, hỡnh thc v th thc trong quy trỡnh son tho cỏc ỏn ú. Qua ú
cng thy c vai trũ ca Vn phũng UBND i vi UBND xó l vụ cựng quan trng,
Trang 24
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Lành
Lớp Trung cấp LLCT-HC K100
Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định
cỏc vn bn c son tho ỳng trỡnh t, thm quyn, ni dung tuõn th theo cỏc quy
nh ca phỏp lut s l c s quan trng cho cỏc quyt nh ca xó c m bo hn.
Th nhng vn t ra l cn quan tõm n ni dung, n cht lng ca vn bn
c son tho. Thi gian t nm 2008 n nm 2014, Vn phũng UBND xó ó son
tho c 342 Quyt nh nhng khụng phi tt c cỏc Quyt nh ny u gii quyt c
th mi cụng vic khỏc nhau, m vn cũn tn ti nhng ni dung nh: sa i quyt
nh c ca UBND ó ban hnh; chuyn mc ớch s dng t i vi cỏc t chc v cỏ
nhõn trờn a bn xó Do ú t ra mt yờu cu quan trng i vi cụng tỏc son tho

vn bn l cn phi xỏc nh nhng ni dung cn son tho m bo ỳng n, chớnh
xỏc, khụng trỏi phỏp lut, tuõn theo quy trỡnh son tho; ỳng thm quyn ban hnh vn
bn; hỡnh thc tuõn th theo quy nh Nh vy s m bo hn na s lng v cht
lng ca vn bn c son tho ra trc khi ban hnh gii quyt cỏc cụng vic c
th ca UBND xó Hi Hũa.
2. Thc trng cụng tỏc son tho vn bn ti UBND xó Hi Hũa
Tỡnh hỡnh son tho v qun lý vn bn ca Vn phũng UBND xó ó nờu trờn
mt phn thy c nhng kt qu ỏng chỳ ý trong hot ng ban hnh, ra quyt nh
ca UBND xó Hi Hũa. t c nhng thnh tu nh trờn trong cụng tỏc son tho v
qun lý vn bn l nhng bc tin mi, hng i mi trong quỏ trỡnh qun lý, iu
hnh ca UBND trong vic thc hin cỏc nhim v c bn ca mỡnh. Qua ú s nõng
cao hn na hiu qu gii quyt cụng vic khi son tho v ban hnh vn bn, vic qun
lý vn bn l mt yu t quan trng cung cp thụng tin cho hot ng qun lý ca c
quan. Mt vn bn c son tho v qun lý mt cỏch cht ch, thng nht ti Vn
phũng UBND xó. Trong thi gian qua Vn phũng UBND xó lm tt nhim v ny, vn
bn giy t u c x lý nhanh chúng, m bo khụng sút, tht lc vn bn, phc
v kp thi cụng tỏc ch o, iu hnh ca lónh o UBND xó.
Th nhng, bờn cnh nhng kt qu t c nh vy, cụng tỏc son tho vn bn
ca Vn phũng UBND xó vn cũn tn ti nhiu thiu sút, hn ch sau:
- V xỏc nh thm quyn ban hnh vn bn: c v ni dung ln hỡnh thc ca c
quan son tho ca Vn phũng UBND xó cũn cha thng nht. Trong quỏ trỡnh son
tho v ban hnh vn bn cú nhiu trng hp ỏng l nờn ban hnh bng cụng vn, t
trỡnh thỡ li ban hnh bng thụng bỏo, giy mi Ni dung quy nh trong cỏc vn bn
ó c son tho cú tỡnh kh thi cao, tuy nhiờn cũn mt s vn bn do quỏ trỡnh xõy
Trang 25
Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp

×