Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm biện chứng, là động lực thúc đẩy sự phát triển của quá trình dạy học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.34 KB, 14 trang )

Bộ giáo dục và đào tạo
đại học huế
--------
tiểu luận triết học
Đề tà i :
đổi mới phơng pháp dạy học
theo quan điểm biện chứng,
là động lực thúc đẩy sự phát triển
của quá trình dạy học

Học viên:
Lớp:
Khóa:
Huế 10-2006
M ệU
Trong lởch sổớ trióỳt hoỹc, nhióửu trióỳt gia õaợ quan tỏm
õóỳn vỏỳn õóử nhỏỷn thổùc luỏỷn vaỡ phổồng phaùp luỏỷn.
Rọgió Bócồn õaợ noùi: Khọng coù sổỷ nguy hióứm naỡo lồùn hồn
sổỷ ngu dọỳt. Phranxis Bócồn thỗ cho rũng: Phổồng phaùp
laỡ con õổồỡng ngừn nhỏỳt õi tồùi chỏn lyù. Rồnó ócaùctồ õaợ
khúng õởnh: Nhỏỷn thổùc maỡ khọng coù phổồng phaùp õuùng
õừn thỗ giọỳng nhổ ngổồỡi muỡ.
Ngaỡy nay, cuọỹc caùch maỷng khoa hoỹc cọng nghóỷ trón
thóỳ giồùi õaợ vaỡ õang coù nhổợng bổồùc chuyóứn bióỳn vộ
õaỷi, khọỳi lổồỹng tri thổùc cuớa nhỏn loaỷi õổồỹc phaùt minh
ngaỡy caỡng nhióửu. Nóỳu khọng coù phổồng phaùp õuùng õừn
thỗ ta khọng thóứ nhỏỷn thổùc õỏửy õuớ cuợng nhổ aùp duỷng
caùc tri thổùc cuớa nhỏn loaỷi vaỡo thổỷc tóỳ cuọỹc sọỳng. Vỗ
vỏỷy cỏửn phaới luọn coù sổỷ õọứi mồùi vóử phổồng phaùp
nhũm tióỳp thu hóỳt caùc kióỳn thổùc õoù, õọửng thồỡi coi õoù
laỡ nhổợng tri thổùc nóửn taớng õóứ phaùt minh saùng taỷo thóm


tri thổùc mồùi.
Laỡ mọỹt ngổồỡi giaùo vión trổỷc tióỳp laỡm cọng taùc giaùo
duỷc, vồùi quan õióứm duy vỏỷt bióỷn chổùng õọỳi vồùi quaù
trỗnh daỷy hoỹc, ngổồỡi vióỳt mọỹt lỏửn nổợa muọỳn khúng
õởnh rũng: ọứi mồùi phổồng phaùp daỷy hoỹc laỡ õọỹng
lổỷc thuùc õỏứy sổỷ phaùt trióứn cuớa quaù trỗnh daỷy hoỹc.
Trong phaỷm vi baỡi vióỳt naỡy, vồùi nhổợng kióỳn thổùc
trióỳt hoỹc õổồỹc Thỏửy giaùo trang bở vaỡ qua nghión cổùu
nhổợng taỡi lióỷu coù lión quan, ngổồỡi vióỳt mong muọỳn nhỗn
nhỏỷn laỷi quaù trỗnh daỷy hoỹc tổỡ goùc õọỹ trióỳt hoỹc Maùc-
Lónin. Tổỡ õoù xaùc õởnh nhổợng yóỳu tọỳ thuùc õỏứy sổỷ phaùt
trióứn cuớa quaù trỗnh daỷy hoỹc õọửng thồỡi tỗm ra bióỷn phaùp
hổợu hióỷu nhỏỳt õóứ nỏng cao hióỷu quaớ daỷy hoỹc trong
nhaỡ trổồỡng, nhũm õaùp ổùng õổồỹc yóu cỏửu ngaỡy caỡng
cao cuớa xaợ họỹi õọỳi vồùi sổỷ nghióỷp giaùo duỷc cuớa nổồùc
nhaỡ, thổỷc hióỷn tọỳt nhióỷm vuỷ chờnh trở cuớa mọỹt ngổồỡi
laỡm cọng taùc giaùo duỷc maỡ aớng vaỡ Nhaỡ nổồùc õaợ giao
phoù.
2
NĩI DUNG
1. C S LYẽ LUN
Ngay tổỡ thồỡi cọứ õaỷi con ngổồỡi õaợ phoớng õoaùn coù
sổỷ taùc õọỹng qua laỷi cuớa caùc mỷt õọỳi lỏỷp vaỡ xem sổỷ
taùc õọỹng qua laỷi cuớa caùc mỷt õọỳi lỏỷp laỡ cồ sồớ vỏỷn
õọỹng cuớa moỹi sổỷ vỏỷt hióỷn tổồỹng.
Nhióửu nhaỡ trióỳt hoỹc cọứ õaỷi phổồng ọng õaợ cho
rũng: vỏỷn õọỹng laỡ do sổỷ hỗnh thaỡnh caùc mỷt õọỳi
lỏỷp vaỡ caùc mỷt õọỳi lỏỷp ỏỳy cuợng luọn vỏỷn õọỹng vaỡ
phaùt trióứn.
Nhaỡ trióỳt hoỹc Hy Laỷp cọứ õaỷi Hóracồlờt cho rũng:

trong sổỷ vỏỷn õọỹng bióỷn chổùng vộnh vióựn cuớa mỗnh,
caùc sổỷ vỏỷt õóửu coù khuynh hổồùng chuyóứn sang mỷt
õọỳi lỏỷp.
Platon vồùi quan õióứm duy tỏm khaùch quan õaợ xem
pheùp bióỷn chổùng laỡ hoỹc thuyóỳt vóử sổỷ vỏỷn õọỹng
cuớa yù nióỷm, khi giaới quyóỳt mọỹt vỏỳn õóử gỗ cuợng phaới
xem xeùt tổỡ hai luỏỷn õióứm õọỳi lỏỷp.
Trổồùc khi pheùp bióỷn chổùng Maùcxit ra õồỡi, tổ tổồớng
bióỷn chổùng vóử nhổợng mỷt õọỳi lỏỷp õaỷt õổồỹc õốnh
cao nhỏỳt trong hoỹc thuyóỳt bióỷn chổùng cuớa caùc nhaỡ
trióỳt hoỹc cọứ õióứn ổùc maỡ tióu bióứu nhỏỳt laỡ I. Cantồ
vaỡ G.V Hóghen.
C. Maùc vaỡ Ph. ng ghen õaợ kóỳ thổỡa mọỹt caùch coù
phó phaùn tỏỳt caớ nhổợng thaỡnh tổỷu coù giaù trở nhỏỳt
trong toaỡn bọỹ lởch sổớ tổ tổồớng cuớa trióỳt hoỹc. Dổỷa
trón nhổợng thaỡnh quaớ mồùi nhỏỳt cuớa khoa hoỹc hióỷn õaỷi
vaỡ khaùi quaùt thổỷc tióựn thồỡi õaỷi mỗnh, hai ọng õaợ phaùt
trióứn hoỹc thuyóỳt mỏu thuỏựn bióỷn chổùng lón mọỹt tỏửm
cao mồùi. Quan õióứm lyù luỏỷn õoù õổồỹc thóứ hióỷn trong
"Quy luỏỷt thọỳng nhỏỳt vaỡ sổỷ õỏỳu tranh cuớa caùc mỷt
õọỳi lỏỷp".
Theo quan õióứm maùcxit, mỏu thuỏựn bióỷn chổùng laỡ
mỏu thuỏựn khaùch quan vọỳn coù cuớa moỹi sổỷ vỏỷt, hióỷn
tổồỹng. Mọựi sổỷ vỏỷt, hióỷn tổồỹng chố tọửn taỷi vaỡ phaùt
trióứn khi noù chổùa õổỷng nhổợng mỏu thuỏựn.
3
Máu thùn biãûn chỉïng l sỉû liãn hãû, tạc âäüng
qua lải láùn nhau giỉỵa cạc màût âäúi láûp. Máu thùn
biãûn chỉïng khäng chè l sỉû ph âënh, sỉû âáúu tranh
láùn nhau giỉỵa cạc màût âäúi láûp m nọ cn bao gäưm

c sỉû thäúng nháút giỉỵa chụng. Thäúúng nháút l âiãưu
kiãûn ca âáúu tranh giỉỵa cạc màût âäúi láûp, cn âáúu
tranh l âãø âi âãún gii quút máu thùn. Våïi nghéa
âọ, cọ thãø nọi máu thùn biãûn chỉïng l sỉû thäúng
nháút v âáúu tranh giỉỵa cạc màût âäúi láûp. Máu thùn
biãûn chỉïng l ngưn gäúc ca sỉû váûn âäüng v phạt
triãøn ca mi sỉû váût, hiãûn tỉåüng.
Máu thùn trong tỉû nhiãn, x häüi v trong tỉ duy
hãút sỉïc âa dảng. Càn cỉï vo quan hãû giỉỵa cạc màût
âäúi láûp ca mäüt sỉû váût, hiãûn tỉåüng ngỉåìi ta phán
loải thnh nhỉỵng máu thùn bãn trong v bãn ngoi.
Máu thùn bãn trong ca mäüt sỉû váût, hiãûn
tỉåüng l sỉû tạc âäüng qua lải giỉỵa cạc màût âäúi láûp
trong cng mäüt sỉû váût, hiãûn tỉåüng.
Máu thùn bãn ngoi ca mäüt sỉû váût, hiãûn
tỉåüng l máu thùn diãùn ra trong mäúi quan hãû giỉỵa
sỉû váût âọ våïi cạc sỉû váût khạc.
Dỉûa trãn nghéa âäúi våïi sỉû täưn tải v phạt
triãøn ca cạc sỉû váût, hiãûn tỉåüng, cạc máu thùn
âỉåüc chia thnh máu thùn cå bn v máu thùn khäng
cå bn.
Máu thùn cå bn l máu thùn qui âënh bn cháút
ca sỉû váût v hiãûn tỉåüng, qui âënh sỉû phạt triãøn åí
táút c cạc giai âoản ca sỉû váût v hiãûn tỉåüng. Máu
thùn ny täưn tải trong sút quạ trçnh täưn tải ca
sỉû váût, hiãûn tỉåüng.
Hoảt âäüng thỉûc tiãùn nhàòm biãún âäøi sỉû váût,
hiãûn tỉåüng l quạ trçnh gii quút nhỉỵng máu thùn
ca chụng. Máu thùn chè âỉåüc gii quút khi cọ âáưy
â cạc âiãưu kiãûn.

2. QUẠ TRÇNH DẢY HC
2.1. Dảy hc v nghéa ca dảy hc
Âãø thỉûc hiãûn cạc nhiãûm vủ giạo dủc, nh
trỉåìng phi dỉûa vo nhiãưu hoảt âäüng cọ mäúi quan
hãû biãûn chỉïng våïi nhau: dảy hc, lao âäüüng sn
xút, vui chåi, hoảt âäüng chênh trë-x häüi...
4
Dảy hc l con âỉåìng cå bn nhàòm phạt triãøn trê
tû nọi riãng, hçnh thnh v phạt triãøn nhán cạch cho
thãú hãû tr nọi chung, båíi vç dảy hc l hoảt âäüng
âỉåüc tiãún hnh mäüt cạch cọ täø chỉïc, cọ kãú hoảch,
cọ näüi dung v cọ phỉång phạp sỉ phảm ca ngỉåìi
giạo viãn.
2.2. Cáúu trục v bn cháút ca quạ trçnh dảy hc
Quạ trçnh dảy hc l mäüt quạ trçnh x häüi, mäüt
quy trçnh sỉ phảm âàûc th, nọ täưn tải nhỉ l mäüt
hãû thäúng, bao gäưm nhiãưu thnh täú: mủc âêch v
nhiãûm vủ dảy hc, näüi dung dảy hc, phỉång phạp
dảy hc v phỉång tiãûn phủc vủ dảy hc, tháưy våïi
hoảt âäüng dảy, tr våïi hoảt âäüng hc v kãút qu
dảy hc.
Mủc âêch v nhiãûm vủ dảy hc phn ạnh mäüt
cạch táûp trung nháút cạc u cáưu ca x häüi âäúi våïi
quạ trçnh dảy hc. Củ thãø quạ trçnh dảy hc phi
hỉåïng tåïi mủc tiãu: náng cao dán trê, âo tảo nhán lỉûc
v bäưi dỉåỵng nhán ti cho âáút nỉåïc v mủc tiãu phạt
triãøn nhán cạch cho thãú hãû tr.
Näüi dung dảy hc bao gäưm hãû thäúng nhỉỵng tri
thỉïc, k nàng, k xo m ngỉåìi hc cáưn phi nàõm
vỉỵng trong quạ trçnh dảy hc. Näüi dung dảy hc l

mäüt nhán täú cå bn ca quạ trçnh dảy hc, nọ tảo
nãn näüi dung ging dảy v hc táûp ca tháưy v tr.
Cạc phỉång phạp, phỉång tiãûn dảy hc l hãû
thäúng cạc cạch thỉïc, phỉång tiãûn hoảt âäüng phäúi
håüp giỉỵa ngỉåìi dảy v ngỉåìi hc nhàòm thỉûc hiãûn
täút nhiãûm vủ dảy hc.
Bn cháút ca quạ trçnh dảy hc l quạ trçnh
nháûn thỉïc âäüc âạo ca hc sinh dỉåïi sỉû hỉåïng
dáùn, täø chỉïc, âiãưu khiãøn chè âảo mäüt cạch cọ khoa
hc ca giạo viãn thäng qua viãûc lỉûa chn näüi dung
v phỉång phạp dảy hc nhàòm thỉûc hiãûn mủc âêch,
nhiãûm vủ ca giạo dủc âãư ra.
3. MÁU THÙN TRONG QUẠ TRÇNH DẢY HC
Quạ trçnh dảy hc l mäüt hiãûn tỉåüng x häüi
nãn trong nọ chỉïa âỉûng nhỉỵng máu thùn v nọ tn
theo quy lût váûn âäüng chung ca sỉû váût hiãûn
tỉåüng. Do váûy quạ trçnh dảy hc ln váûn âäüng v
phạt triãøn khäng ngỉìng.
5

×