Tải bản đầy đủ (.doc) (8 trang)

Đề thi Học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 (24)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (177.9 KB, 8 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012
Môn: VẬT LÍ 12 - THPT
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 10/11/2011
(Đề thi gồm 02 trang)
Bài 1: (4,0 điểm)
 
 !"# $%&"l'
 ()*+,!-./"0!"123
 4!567'()'8990#&"!-:;
<=>'?/@.:#!A
>B C Dv cm s=

!"#
#=EFD
>
'7GH94!",#:#I##'
 >)J!"#$%+,!-#/"KL4
!567'>)'?#$%123 '0M#
!-#'N!O19P:MI#Q:O:R/'?S!O19
P:M+1T,3 ##!".#$%
;!-,K3 U
B
V(B
B
1:QQ!A'
%#W#X!"Y'
  #&"':RZl=>[
=(BB=(BD


>
'?9\#I#'
Bài 2: (2,0 điểm)
 ]99^YL14(E>ECEF
4!567'C)':RZ?
(
=?
>
=C_B8`?
C
=?
F
=(aB8`b
(
=C_
C
`b
C
=c
C
'
M9d^e=aC(fD'8
 ()?4X,g,^X1/X(>C!"F'
 >)b5O,EbI#14'
Bài 3: (3,0 điểm)
 ]#g%Y#!"@3 /%
@PH<"h,!-@U467'F)'%R
#%"'7L#Xi##!"@,
#&L".#P:Mj
Bài 4: (4,0 điểm)

 /LK4!567'[)' :RZ
e
(
=(_k`e
>
=e
C
=>Fke
F
":R1^'%#L1^I#
XPH'lT!"#<%I#/LLX,
m
<%
=Fab'

()]0!"#.nI#/!QRL1^1g-'
<
l
$
%
(H.2)
(H.1)
c
(aB
C_
C_B
F
C
>
(

?68)
b6
C
)
(H.3)
(H.5)
%
n

<
e
F
e
C
e
>
e
(
%


h
U
(H.4)
 #)l&o:R1^.e
F
=>Bk'?4o!QR':RYKI#!Q
R,0!"."j
 :)l&o:R1^R!QRoB'?4L i#XL1^
e

(
e
>
e
C
e
F
!"9e
F
'
 >)?#H!QR:M#,2RL1^e
<
=(>k'l&o:R1^.e
F
=>Fk'
?4L1^KKI#/<%@L#XL1^!"oI#
#,2R'o1p&I#XL'
Bài 5: (2,0 điểm)
 /#L!"PH
!-:,L1^11##L
4!567'_)'%##8'8LGq
O@#0#!"1#L!-
r'%R1MLX,Y/i##:L-g,
gLsI#:,'%#L1^I#XPH
!"PH'7GH9L!"LYI#
PH'
Bài 6: (3,0 điểm)
 ].XtT1;19I#g9h
(
 ;Y

r
(
=>F't#g9@#T"s!Q!-19I#g9!"
1p+I#t1;"'
 ()l.Xi#!A!"""g4!A!"",TXg9
":#;j
 >)u@#Tg9h
>
,9##!"v19!-h
(
!"Xh
(

(a'?1;"sw"H!RX41'7GH9;YI#g9h
>
!"!5
41X1@,#Z
 #)8OR"sW219I#Lg94!RX1;"
@9Q#Hq'
 :)8OR"1##Lg9;(B4!RX1;"@
9xg,Q'
Bài 7: (2,0 điểm)
 Z%L,PLP:P#,2R
:gPHXPHL1^QX.'
7GHRA,X:199L14:"H,KXR"9L!"4
Q .XO-I#L9H;'
EEEEEEEEEEEEEEEEEEHẾTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
?9Qy"L'
*XOQ94;'
7W!";9zzzzzzz'''''''''zzzz'zt:X#zzzz'


h
8
6s1)
(H.6)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : VẬT LÝ 12-THPT
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

I. SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
Bài 1: (4,00 điểm)
 !"#
E\Z?#L Z
> >
> F > >
(
a v
A A
ω ω
+ =
⇒ 
> F > > >
BA v a
ω ω
− − =
6() 0,25
đ
lT{=|
>
#HXX1OI#!

B
!"#
B
#R,K14:A#Z
F{
>
}(>BB{}(_BBBB=B 6>) 0,25 đ


{
>
}CBB{}FBBBB=B
~K14LZ
(>
CBB [BB
>
x
±
=
 6C) 0,25 đ
WL9,Z{=FBB

|
>
=FBB

|=>B61#D)
bAH4#Z
> >
6 )

>B (B
T s
π π π
ω
= = =
 6F) 0,25 đ
E~#:#Z
?/=B#Z!
B
=E<|•=
>B C Dcm s
6>)
#
B
=E<|
>
•=EFD
>
=EFBBD
>
' 6[) 0,50 đ
 ?S6C)Z
B
>
FBB (

>'FBB > C
a
A
π

ϕ ϕ
ω
= = = ⇒ = ±
`
 ?S6>)ZW
6 )
C
rad
π
ϕ
= −

6_) 0,50 đ
$%!&'()# !"
 ?/@./!"!A!#12$%LU!-,K
3 '%. KxKx",I#LZ


> >
( >
> >
d t t
mv kx
E E E E mgh= + + = + +
6€)
WRx/b?%Z

>
>
6(  )

>
t t
E E mgh mgl mgl
α
α
= = = − ≈
' 6a) 0,50 đ
n
x
l
α
=
;
>
>
>
t
mg
E x
l
=
'
Kx",I#LZ

> >
>
( >
 
> > >
t t d

mv kx mg
E E E E x n t
l
= + + = + + =

 6c) 0,50 đ
hgH/":AgI#Kxs2@#Z

( )
• • • • B
t
mg
E mvv kxx x
l
= + + =
b4!=‚!‚=‚‚;Z
>
•• B ƒ„ =B
k g
x x hay x
m l
ω
 
+ + =
 ÷
 

 6(B)
67'>)
Ba

C
(_
_
(a
C_c
F
C
>
(
b6
C
)
,6(B
[
~#
)
bAH#&"!-Z
k g
m l
ω
= +

 6(() 0,50 đ
E?#/Z=|
>
=B('FBB=FBuD'
bAHZ
FB (B
FFB6 D )
B( B>[

k g
rad s
m l
ω
= + = + =
 4#Z
> >
BC
FFB
T s
π π
ω
= = ≈
 6(>) 0,50 đ
Bài 2: (2,00 điểm)
*+,-./012+#XX14FE(!">EC"3X,!4boL!-?`
XX14(E>!"CEF"3L' 6() 0,50 đ
?#Z?
(
=>?
F
!"?
>
=>?
C
 6>) 0,25 đ
;Z
C
(
F

C_
(a
> >
V
V dm= = =

C
> C F
> (aV V dm V= = =
 6C) 0,25 đ

[
(
( F
(
aC('C_B
, , BaC'(B
BBC_
RT
Pa
V
= = = =
 0,25 đ

[
>
> C
>
aC('C_B
, , (__>'(B

BB(a
RT
Pa
V
= = = =
 0,25 đ
34(5/06/67'>) 0,50 đ
Bài 3: (3,00 điểm)
 ~YI#@,P9ZJ=u„r

 6()
lT<%=!"<%=β`1WI##%Z~=`7LHR
%H'8LP:M#Z
~„?„u„r

=B 6>)
%Z u=?'U 6C)
%HZ r

=E?'U 6F) 0,50 đ
P:M2!-1#H%Z
'
' ' ' ' '
> > '
d d
P T h T mg
h
β
β α
α

= ⇒ =
 6[) 0,25 đ
…,Od"1#X<%Z
'6 )
  6 ) 
d L h d
h
α β
α β α β α
+
= = ⇒ =
+
 6_) 0,50 đ
?S6[)6_)!"6C)Z
' ' ' '
>6 ) >6 )
mg d mg
T N
β α β
α β α β
= ⇒ =
+ +
 6€)
?S6F)Z
 '
(
>6 )
ms
f mg
α β

α β
 
= −
 ÷
+
 
 6a) 0,50 đ
l.P:M,#Xo!"r

†'u`!-"L#X
?S6F)Z
' ' ' '
( '
>6 ) >6 )
mg mg
mg k
α β α β
α β α β
 
− ≤
 ÷
+ +
 
 6c) 0,50 đ
r

<


h

U
%
u
7#HZ
>' '  ' > (
 ' # #
k
α β β α
α β β α
 
+
≥ = +
 ÷
 
 6(B) 0,25 đ
?S6F)Z
> > >
' '
 
L d L
d d
α α
β β

= ⇒ =
 6(()
?S6(B)Z
> > >
> ' (
' #

d L
k
L
α
α α

≥ +
 6(>) 0,50 đ
Bài 4: (4,00 điểm)
789:1 ;<:1 =!"
uR#.n0!QRL1^1g-Z
#)l&o:R1^.e
F
=>Bk'
nL#e
(
!"e
C
Z
(C
( C
Fa
(>
(_ >F
AB
U
I A
R R
= = =
+ +

 6()
m
<
=‡
(C
'e
(
=(>'(_=(c>b 6>)
nL#e
>
!"e
F
Z
>F
> F
Fa
(Bc
>F >B
AB
U
I A
R R
= = ≈
+ +
 6C) 0,50 đ
m
<n
=‡
>F
'e

>
=(Bc'>Fˆ>_>b'
 bQRoZm
n
=m
<n
}m
<
=>_>}(c>=€b'
 YK,0!".n' 6F) 0,50 đ
:)l&o:R1^.!QRoB;Zm
n
=B
bAHZ
<n < >F > (C (
m =m  ' 'I R I R⇔ =
6[)
7#HZ
C
F
> (
> F ( C > (
AB AB
R
U U R
R R
R R R R R R
= ⇔ =
+ +
6_) 0,25 đ


> C
F
(
>F'>F
C_
(_
R R
R
R
= = = Ω
6€) 0,25 đ
3!%>/?/? @89A1 !;4;/B'!% !&'!%
 =!"
 8#H!QR:^#,2Re
<
=(>k!"e
F
=>Fk#/QP:M'
?#H/1;:MK/KKyH./#Xe
(
e
>
e
<
"
/#
ElL1^e
<$
e

$
e
n$
"Z

( >
( >
(_'>F
€CaF_
(_ >F (>
AO
A
R R
R
R R R
= = = Ω
+ + + +
6a)

(
( >
(_'(>
C_c>C
(_ >F (>
A
CO
A
R R
R
R R R

= = = Ω
+ + + +
6c)

>
( >
(>'>F
[[Ca[
(_ >F (>
A
DO
A
R R
R
R R R
= = = Ω
+ + + +
6(B) 0,50 đ
lL1^Ze
$%
=e
$
„e
C
=C_c>Ck„>Fk=>€_c>Ck 6(()
e
$n%
=e
n$
„e

F
=[[Ca[k„>Fk=>c[Ca[k 6(>) 0,25 đ
lL1^/$%"Z
'
>€_c>C'>c[Ca[
(F>c>a
>€_c>C„>c[Ca[
OCB ODB
OB
OCB ODB
R R
R
R R
= = = Ω
+
6(C)
bAHL1^"/Ze=e
<$
„e
$%
=€CaF_k„(F>c>ak=>(_€€Fk'6(F)0,25 đ
E@L#XL1^!"#,2RZ
e
n$
$
e
$
(H.5a)
%


%
n

<

%
e
F
e
C
e
<$
67'[)
%

%
n

<

%
e
F
e
C
e
>
e
(
n#/9Z

Fa
>>(F
>(_€€F
AB
U
I A
R
= = ≈
6([) 0,25 đ
nZm
$%
=‡'e
$%
=>>(F'(F>c>aˆC(_FFb' 6(_)
„@L#e
C
Z
C
C(_FF
((F>€
>€_c>C
OB
OCB
U
I A
R
= = ≈
6(€) 0,25 đ
„n#e
F

Z‡
F
=‡}‡
C
=>>(F}((F>€=(B€(C<' 6(a) 
?#/Zm
<$
=‡'e
<$
=>>(F'€CaF_=(_CFc[b
m
$
=‡
C
'e
$
=((F>€'C_c>C=F>(c>b
bAHZm
<
=m
<$
„m
$
=(_CFc[b„F>(c>b=>B[_a€b 6(c)0,25 đ
„n#e
(
Z
(
(
>B[_a€

(>a[[
(_
AC
U
I A
R
= = ≈
 6>B)0,25 đ
„n#e
>
Z ‡
>
=‡}‡
(
=>>(F}(>a[[=Bc>a[<
„n##,2RZ‡
<
=‡
(
}‡
C
=(>a[[E((F>€=B(F>a<
!"&SRn' 6>()  0,50 đ
Bài 5: (2,00 điểm)
E8LGqO@L#PH"Z

B
E
I
R

=
6() 0,25 đ
E8#80/:0#'uxI#/w"xS1@Z
>
>
B
( (
> >
m
E
W LI L
r
 
= =
 ÷
 
6>) 0,25 đ
 E?1X14#L9L+LX,Y/m
B
4L1L;'
hwxI#/"xL1@`!-m
B
=sZ 

( )
>
>
B
( (
'

> >
e
W CU C n E= =
 6C) 0,25 đ
E…,OA:"x/##Z‰
2
=‰

#H 
( )
>
>
> >
'
E
L C n E L Cn r
r
 
= ⇒ =
 ÷
 
6F) 0,50 đ
E]TX\#Z
> >
( (
F
>
f C
f L
LC

π
π
= ⇒ =
6[) 0,25 đ
?S6F)!"6[)#4Z
(
>
C
fnr
π
=
!"
>
nr
L
f
π
=
  6_) 0,50 đ
Bài 6: (3,00 điểm)
CDE"F
!
 !"
?#K/Z
(
6 )

(
t
L

S→
E8L1p1;"X!A}""Xhi#!AA!"A'
 ?#Z
h  ‚= +
6()
nŠ"gHh,G&LZh‹Fr 6>) 0,50 đ
 tH1#Zh

=Fr=c_
 bAHZ=‚=h

D>=Fa' 6C) 0,50 đ
CG

6 !"#
 tK/Z
( >
6 ) 6 )
• •
( >
t
L L
S S→ →

 ?#Z

( (
Fad d cm= =
#)b4!RX1;"@9QqOR";v#/:^h
>

,
"v!-19'? "I#t/:^L#g9,^#!Qv'
 ?#Z

> > >
d d f= ∞ → =
 ]"Z

> (
d l d= − =
(aEFa=ECB
 bAHZr
>
=ECBZh
>
"g9,P4' 0,50 đ
:)v#."T,P4
EuRv#Zh
>
."g9T,P4
„uRh
>
"g9Z
?S4!5#Z

>

>
FB•
>

CB
dD
D d

= =

bAHZFB}
>
‚=_B}>
>
‚=Œ
>
‚=>B
?SZ

> >
>

> >
CB'>B
_B
(B
d d
f cm
d d

= = =
+ −
0,50 đ
„uRh

>
"g9,P4
hw"Ht
>
‚M1i##!O19I#"s#Z


>

>
FB•
>
CB
dD
D d

= =

bAHZ

> > >
(BB
FB }  ‚ > ‚ } _B
C
d cm= => =
?SZ

> >
>


> >
(BB
CB'
C
CBB
(BB
CB
C
d d
f cm
d d

= = = −
+
− +
0,50 đ
 EuRv#"v,P46h
>
"g
9,P4)t
>
‚"'
?S4!5#Z
$
>
t
>
‚=•
>
‚•$

>
t
(
‚=•
>

bAHZ
> >
>
> > >
• (B
FB ••
>
• CB •
d d
dD
D d d d
+ +

= = =
+ −
tH1#Z
>
‚=>BŒBZ&"H!Q9'
0,50 đ
Bài 7: (2,00 điểm)
 C!12+H!% /?;!1D!%# !"
 E]0/L2KQ@/9:#Z
uLE<,2RE%4L,P' 0,50 đ
Env<,2RXOL‡/H#OL,P'

EnvR@#.XO@#Ž"L#'
E{XOI#g:X!"LYZ
 %MXvP.
(
LY1-0!"/#

>
 I#LY#L#gL,P!"9Z
=
>
E
(
  6() 0,50 đ
F+:I,;42JA!%DKL8# !"
E*W"#1OI#g'tXH;ygL^LYZ
 
 ‡ 
2 2
N

= =
 6>) 0,50 đ
E]TXZ*Wu
<
"<!#1<"I#g#Z
tXH;y"Z

<
A
N N=

 6C) 0,25 đ
E?S6>)!"6C)#4Z
> (
' '
' '
' 6 )'
A A
A I t A I t
e
n m N n m m N
∆ ∆
= =

 6F) 0,25 đ
II. CÁCH CHO ĐIỂM & HƯỚNG DẪN CHẤM :
 Điểm toàn bài là 20,00 điểm được phân bố tổng quát như sau :
BÀI 1 : (4,00 điểm) BÀI 2 : (2,00 điểm) BÀI 3 : (3,00 điểm)
BÀI 4 : (4,00 điểm) BÀI 5 : (2,00 điểm) BÀI 6 : (3,00 điểm)
BÀI 7 : (2,00 điểm)

•;!",P,.X:"1;1S,!".:;&,I#
X,XE~P9Y,P9L:"X,1p1"4!5W#6R)A,A
wRw4.#:..1;'(Giám khảo tự vẽ hình)
Ghi chúZ
 ()?1;PH":..qXI#S,SP'?1X14gXX
1#qg.,P.RRB>[.S,SP'
 >)7W":"QgR,214YI#7-•g']WXX
.XO9Y#!"d‘#!Ad"A,Awx Rw’
.#K !-S:"SPS,I#-•g"H'
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

×