Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE.PDF

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (929.17 KB, 100 trang )

B GIÁO DO
I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH




CÔNG TY


























LUTP. H CHÍ MINH  

B GIÁO DO
I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH






CÔNG TY































CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG
MÃ S: 60340201


LU
NG DN KHOA HC:
PGS. TS. PHAN TH BÍCH NGUYT

TP. H CHÍ MINH  
















 , 




















.

 











c tiên, tôi xin chân thành c





 n tình ch bo,
ng viên tôi trong sut quá trình thc hin lut nghip này.

i li cn Quý Thy Cô, nhn tình
truyt kin thc cao hc va qua.

Nhng li c tôi xin c, 

 t lòng quan tâm và
tu kin tt nh c lut nghip này.







Trang





























1: 



 1
1.1 .  4
1.2 . 









 4

1.3 . 







 5
1.4 . 





 5
2: 





 7
2.1. 

 7
2.2. 








 8
2.3.   
 9
2.3.1. 















,  10
2.3.2. 


















,  12
2.3.3. 













, 



 13
2.3.4. , 
 14
2.3.5 





 



 16
NG 3: 









 20
3.1. 



 20

3.1.1. 





 20
3.1.2. 

 20


3.1.3.  20
3.1.4. 














23
3.2.  24

3.3. 







 28
3.3.1. 



 28
3.3.2. Thu 









 28
4: 






 34
4.1.  



 



, 
34
4.2. 




















 37
4.3 











 39
4.4. 








 50
5: 




 55
5.1. 







55
5.2.  theo 57
5.2.1. H 57
5.2.2. 



 57





















CTCP




DNNN








ETF

Exchange traded fund

FDI
Foreign direct investment










HOSE
Hochiminh city Securities
Exchange












IRRC

Investor Responsibility
Research Center




ISS
International Shareholder
Services

GLS
General least square


OECD
Organisation for
Economic Co-operation












and Development


.
ROA
Return on assets








ROE
Return on equity




TNHH


TTCK

D






Trang
3.1: 












 29
4.1: 









, 


 34
Bng 4.2: Ma tra các bin nghiên cu 38
Bng 4.3: Kt qu h








  

 40

Bng 4.4: Kt qu h






 doanh ng

 41
4.5: Kinh t c 1 cho mô hình 1a, 1c, 2a, 2c. 42
4.6: Ki

 c 1 cho mô hình 1b,
2b 43
Bng 4.7: Kt qu khc phc mô hình 1a, 1b, 1c b 44
Bng 4.8: Kt qu khc phc mô hình 2a, 2b, 2c b 45

















  




























 , 

 ? 





 246 công ty niêm


 2010 







 . HCM (HOSE), 





2010-2013. 

















(panel data) 


 3 : pooled OLS, random effect, (






 ) 
effect (





 ). 







 








 3 

 trên, 




 





 



 ,
kinh Likelihood,  LM. 

 


GLS (General least square -  ) 








 .  ng, 





, nh 




ln nht, t 

, 








 , _ SCORE 

















. 










  , 
.
1

: GII THIU
 tài này nghiên cu mi quan h gia 

  (corporate
governance)  hiu qu hong,  p niêm
y












 ,  i Vit
Nam. 















 , 













 nhau.
 





: Bauer và cng s (2004)
Drobetz (2004) 





 (2003), 








 m chng
m

a mc xp hng  và hiu qu hong công ty ti
cán cho th

 a hai bin trên.
Ví d  M 









 ng nh
n tr tt trong thp niên 90 có hiu qu ho cao
th ng chng khoán.
Nhóm nghiên cu th hai tp trung vào xem xét mi quan h gia cu trúc s
hu và hiu qu hong minh rng  các
 bo v c u s tt, s có mt ca c o ra tác
ng tích cn hiu qu ho c mà cu trúc s hu tp
trung là ph bin li phát sinh v mâu thun v li ích gia c n và c
u sc bit khi c u nhà nghiên cu
orta, Lopez Di Silanes và Shleifer (1999), Claessens và các cng s (2000)
nh. Các tác gi trên cho rng s hin din ca c 


 ng
tiêu ci vi giá tr công ty  c có cu trúc s hu t
bo v c hiu s n.
Nhóm nghiên cu th ba t

 n hiu qu
ho

  các tính cht ca hng qun tr c
lp, tính chuyên nghip, uy tín,   hu c phn ca các thành viên hng,








 T   






2

(). Tuy nhiên kt qu ca các nghiên cc thc hin cho t
thng nh


i quan h rõ ràng gia các tính cht c hiu qu hot
ng ca công ty, ngoi tr ng tiêu cn hiu qu




n.
Nhóm nghiên cu th p trung nghiên cu v i din, tc là xem xét
ng t các tính cht c quan trng nht là t
l s hu c phn cn hiu qu hong ca công
ty. Jensen và Meckling(1976) cho rng t l s hu c phn ca các thành viên Ban
c càng ln, h càng cng ra quynh nhm t tài
sn ch s hi t tài sn ca chính h.
gi   c gi là hiu  i t l    
c li, các nhà nghiên cDemsetz (1983), Fama và Jensen (1983)
cho rng vi mt m s hu c phnh, ving th nh

n
n bù h t quá
nhng thua l mà h phi gánh ch

  công ty b st gic xem
là hiu u nghiên c
c tin hành t kim chng s tn ti
ca hai hiu 






 (1988) Mc Connel và Servaes
(1990), Hermalin và Weisback (1991), Ram Mudambi và Carmela Nicosia (1998),
Christina (2002), nhìn chung kt qu nghiên cu thng nht có s tn ti ca
hai hiu ng trên.
t Nam, u nghiên cu v  tài này, 



 

p
quá trình  
 . 

 (2011), 





















 




 . 










trên. 





































 
59.1%. 
















 59.1%, 






3




























. a


, 


























 , 




 






. 



, 














 ,  











.
Duc Vo, Thuy Phan (2013) 









 quá
trình : 



 , 





 


 , 




















 , 






, 












, 
 , nh cho 



, 
























2006  2011 77 










, . Ngh












, 








, 

















.




trên 























 quá trình  






. 










   
. 



 ch chng khoán TP.H Chí Minh






20/07/2000  











8/3/2005. 











  
. 
















 


 121/2012/TT-BTC ba



26/7/2012 


   . 























.


, Vi

 t qun vi nn kinh t
i 



 kinh t th ng v
4

thin, phn ln các doanh nghip ti Vit Nam có quy mô va và nh vi m
tp trung s h



  . Ngoài
ra, mô hình qun tr ca các công ty c phn Vit Nam khá ging vi mô hình qun
tr ca các công ty  các nn kinh t mi ni vi thông tin công b 


  




 

. 



 o v c 
thiu s .






nghi







 quá trình 
 
















  chn
nghiên cu “nh hng ca qun tr công ty lên hiê

u qua

hoa

t đô

ng va

giá tr 
doanh nghiê

p ti các doanh nghip niêm yt trên s̀n HOSE ” 


.
1.1 Mc tiêu và các v nghiên cu
Mc tiêu ca 


 này là tìm hi







 
công ty 

















 

. Vi mc tiêu này

các v nghiên ct ra là:


,   ng c

 : 





 




, 














 , 











 










, , 























 l



















.


, 












-


















.
1.2. 





pháp nghiên cu
Bài nghiên cu s dng mô hình h 






 
















.
D liu nghiên cu ca luc thu thp t các công ty c phn ca
Vit Nam không bao gm các công ty hoc tài chính, 


5

c niêm yt trên sàn chng khoán Thành ph H Chí Minh t 
2013. Sau khi loi b các công ty không có  d liu, kt qu còn li, lu
thc hin nghiên cu trên 246 công ty vi 984 quan sát. D liu nghiên cu c
thu thp t ng niên, báo cáo tài chính, báo cáo qun tr u l công
ty. Cc công b chính thc, website ca các công ty, website ca S
giao dch chng khoán Thành ph H Chí Minh. Các bin ph thuc, bic lp,
bin kic tính toán tp hp vào bng tính Excel và t chc thành d liu
bng (panel data) theo tng công ty phân b theo tt qu thng kê và
hc thc hin vi s h tr ca phn mm Stata 12.0.
1.3. a lu
Lu

 u s ng c




 
 : 









 , 












, 






  









 , 
 , 

















 

















 . , 
 



-

















 

.
Nhng phát hin trong lu







  giúp cho Ban qun
tr 












  
 








 i v

 da
vào nhng kt qu ca bài nghiên cu này 
 ,  











, 





.
1.4. B cc ca lu
Kt cu ca lu
6

: Gii thi

 nêu lý do ch tài, mc
tiêu  nghiên cu, 

iu,







 N

 m nhng nghiên cu v  ca









  
















 trên th gii. 

hông nhng cung cp thông tin tng quát
v nhiu nghiên cc , n cp ti nhng xu
ng khác bit trong kt qu nghiên cu ca ch  trên th gii.
 D li trình bày
chi tiu, các gi thit nghiên cu, mô hình nghiên cu và
 d liu.

C Kt qu nghiên cu, 

 t qu hi quy, kinh
các gi thit nghiên cu và tho lun v ca  






.
Kt lun, 





a bài nghiên cu, các hn ch và
ng nghiên c7

2:  LÝ LUN
2.1. Công ty c phn

Tu 77 lut doanh nghip 2005, công ty c phn (CTCP) là doanh nghip
u l c chia thành nhiu phn bng nhau
(c phn) và có t ba thành viên tr lên (c   chu trách nhim
v n  tài sn khác ca công ty trong phm vi s v
m khác bit gia CTCP và các công ty  (TNHH) là
quyn t do chuyng phn vn góp ca ch s hu, tr mt s ng hp
c bit b hn ch nh ca pháp lut (chng h p, c
c), do vy danh sách c nh theo thi gian. Chính t
m này mà tt c c c tiu hành công ty, mà s bu ra mt
i din quyn li ca h c th là Hng qun tr m
sát, l  u l      i giao quy u hành ho ng
ng xuyên cho m     c qun lý g    c
y, trong công ty c phn có s tách bit gia quyn s hu v vn
và quyn s dng vn, ch s h n thoái vn có th chuyn
i khác mà không chu ràng buc t phía các ch s hu khác, 
i hình công ty này rt thun l

n vi.
Bên cm nói trên, s tách bit gia quyn s hu v vn và quyn s
ng vn gây ra v 

i dii s dng v
th nhng cam kt vi ch s hu v vn (các c u chnh
quan h gia c c 
.


, Charreaux (1997) 



 
  





. Th


(1997),  






 







 . 


8


 
.
Theo tác gi Viet Phan (2011) qun tr công ty là mt h thng, bao gm ch
th qun lý là c  qu vn hành,
giám sát và kim soát ca h thc thc hin theo các giao kt dân s c
xác lp gia c i din ca h c. H
thc lp nên nhm gim thiu nhng thua l tim tàng do mâu thun v
li ích gia c và các nhà qun lý. H thng này là mt h thng m
tác v thn pháp quy v qun tr công ty,
tính cht ca các loi th ng ngun nhân lc, tài chính hàng hóa, dch v.
2.2. Hiu qu hong 

Hiu qu hong (operating performance hay corporate performance) 


là 

ch tiêu rt quan trng trong mt 

. Nó giúp các
bên liên quan trong 

     nh quan trng. Trong các
nghiên cu khoa hc hai ch ng b nhiu thông s khác nhau.
Hult và các cng s (2008) cho thng hiu qu hong
c s dng là hiu qu tài chính (financial performance), hiu qu kinh doanh
(operation performance) hoc hiu qu tng hp (overall performance).
Hiu qu tài chính trong nhiu nghiên cu bao gm t sut li nhun trên vn
 sut li nhun trên doanh thu, t sut li nhun trên tài sn, t sut li
nhun trên vn 


, li nhun biên, thu nhp c phng, th giá c phiu,
ng doanh thu.
Hiu qu ng bi th phn, tn sut gii thiu sn phm
mi và sáng ch, ch

/dch vng, m hài lòng,
và duy trì lng.
9

Hiu qu tng hng bao gm uy tín, kh n ti, m c
mc tiêu, so sánh vi th cnh tranh.
 
  
  
 
James Tobin 




Sami  s li nhun trên tài sn (ROA) 
s 



 (ROE) 

















 . Bin 



 giá tr th 

doanh



2.3. Các nghiên cu v ng ca  n hiu qu hong
.


  các tc Worldcom, 



công ty c s quan tâm ngày càng ln t 

ng tài chính và các nhà
nghiên cu. Vì  c xem là mt trong nhng nhân t giúp hoàn
thin hiu qu hong ca công ty. Theo Jensen và Meckling (1976) mt công ty
c  tng hong hiu qu o ra dòng ti


v
Các nghiên cu v ng ca  n hiu qu hong 
 c thc hing
nghiên cu th nhi ta thit lp công thnh mc xp hng 
công ty và s dng mc xp hng này làm bic lp trong mô hình nghiên cu.
Tuy nhiên, ti nhiu nn kinh t khác nhau, vic thiu thông tin th cp, hoc khó
thu thp t các công ty làm cho vic xp hng ng ty tr
y mt s nhà nghiên cu kinh riêng r m
gia các bin cu thành lên h thng  vi hiu qu hong 
 phát hin các nhân t ng ni tri. các bin cu thànc
10

xem xét ph bin nay là  cu trúc s hu, tính cht ca
 và tính cht ca B.
2.3.1. Cu trúc s hu và hiu qu hong, .
Trong  công ty, ng cu s hn hiu qu hong 
c s  t các hc gi tài chính và cng
 là ch  quan tr

p tc tranh lun trong các
anh nghip.
Sami (2009), 










 lên


















   









2001-2004. H: 










 ,  10 




 h

.



 



 







































. 
 c ngoài,
các t chc tài chín

 ng t

















ng công ty thuc s hc.
Theo Shleifer và Vishny (1997), trong nhng công ty có cu trúc s hu
phân tán, s hin hu ca các c n to ra hiu ng tích cc lên hiu
qu hong, bi vì các c  quyn lc và k vng thu thp thông
t kim soát lên các nhà qut gii din.
Nhng kt qu nghiên cng trên th ng M do Agrawal và
Mandelker thc hic hi
chng minh cho lp lun này khi cho thy li ích ca vic giám sách ca c 
ln hiu qu hong ca công ty. Joh (2003) nhn thy rng nhng công ty
có t l s hu tp trung thp s có li nhun th th ng chng khoán
Hàn quc. Gedajlovic và Shapiro (2002) nhn thy có mt m
gia s s hu tp trung và kt qu tài ci vi 334 tn t
11

  ng kt qu ng vi nh  
thuyt v i ding nhng c n có th ct gim chi phí
i din bi vì h có th giám sát nhng nhà qun lý hiu qu ng c 
nh lng bng chng cho thy rng c 
ngoài 








 ln có th làm gim i din bng vic 
 giám sát cht ch  th ng chng khoán . Kt qu t nghiên
cu cy rng nhc ngoài có nh
ng tt lên li nhun c   ng công ty thuc s h c.
u ca Weigand  (2000) cho thy s 
ca c n trong vic ci thin hong ca công ty t



 khi c
n là các t chc tài chính.
Theo Bethel J. E., Liebeskind J.F. và Opler T. (1998), c n tham gia vào
công ty nhm tìm kim li ích tim tàng bng vào chính sách chin
 ci thin hiu qu hong ca công ty, t  làm gia
 tc và lãi vn. Các tác gi này chia c n thành 3 nhóm: nhóm nhà
ng (activist shareholders)  là nhng c ng
 gm ngân hàng, qu 
c (strategic investors). Thông qua nghiên cu mu
d liu g trên
rút ra nhn xét:
- Nh
dng hoá quá mc và có hiu qu hong kém, và hot ng
 i và giá tr c phn;
- 
nhng công ty có hiu qu hong không cao, m ng hoá không cao.
iu qu hong cc ci thin.
Morck và cng s (1988)  có nhng trong nghiên cu
v cu trúc s hu và giá tr doanh nghip. Trong nghiên cu này h u tra mi

12

quan h gia quyn s hu hành công ty và giá tr th ng ca doanh
nghip. Ch s  ng b u
c lc t 500 công ty ln nht  M. H ng mi liên h 
Ch s m xung và cui  khi
quyn s hu ca hng qun tr ng kt qu i vi
s hu cá nhân co cp cao ca doanh nghip và ca thành viên ngoài
hng qun tr. S gii thích cho nhng kt qu này là via ch s
i quyn s hu phn ánh s hi t ca li ích gia nhà qun tr và c
c gin ánh s c th ca ban qun tr.  
ra ri vi nhi, có bng chng cho rng ch s 
thp khi doanh nghiu hành bi thành viên c
u hành bi mt thành viên không có liên quan tp.


nhng  , s s hu tp trung 


s làm gim thii din gia ch s hi qun lý ti th ng
Ving tích cc lên giá tr doanh nghip.
2.3.2. S hc và hiu qu hong, .
Mng nghiên cu v a cu trúc s hu và hiu qu hot
ng,  ng ca cu trúc s hn hiu qu
hong  c

 có phn vn chi phi ca
c.
Doanh nghic hiu là t chc kinh t c s
hu toàn b vu l hoc có c phn, vn góp chi phc t chi hình

thc công ty c phn, công ty trách nhim hu hn.
m cng phái kinh t hc c n do A. Smith khng,
c không trc tip can thip vào nn kinh t vì kinh t th ng có
kh  u chnh. Tuy nhiên, cui suy thoái 1929   nhn lý
thuyt nà   i vm ch o là dùng
13

 un nu chnh nhng khuyt tt
ca kinh t th ng. Mt trong nhng công c can thip trc tip cc
vào nn kinh t n vào các doanh nghip, hình thành nên nhng
doanh nghip có vc. Phn ln DNNN hong trong
c quan trng, thit yu ca nn kinh t quc gia.
Mi quan h gia cu trúc s hu, can thip chính tr và hiu qu hong
ca CTCP có phn vn chi phi cc mt s nghiên cu
khoa hc thc hin. Chng hn, bên c      ng phái
Keynes, các nhà nghiên cu Sapplington và Stiglitz (1987), Shleifer (1998),
Boycko và các cng s    xut gi thit v    
a can thip chính tr, gây ra s khác bit v hiu qu hong
gia CTCP có phn vn chi phi cc và các doanh nghip mà nhà
c không s hu (NSOEs  non-state-owned enterprises), xut phát t vic các
nhà chính tr và các quan chng s dng CTCP có phn vn chi phi
ca nhà nu phc v các mc tiêu chính tr ca h.
V ma cu trúc s hu và hiu qu hong ca các DNNN,
Sami  (2009ng s n hiu qu
hong  ca các công ty niêm yt Trung Qu
quan âm vi t l s hc.
2.3.3.  , 


.



(1983), 
 . 







 

, 





















 .








 , 














 , 















.








 , 













14

. 
















thông tin 























 (1990). 





















, c. 





công ty. 







 , 













.
Nhiu nghiên cc thc hi tìm hi





, tuy nhiên kt qu
li rt khác nhau. Mt s nghiên cu ca Fosberg (1989), Bhagat và Black (2002)
cho thy r





 ng ln lên ch s ROE
hay ROA. Trong khi các nghiên cu ca Cho và Rui (2007), Bonn (2004), cho thy
rng t l  ng lên ROE và P /B. Theo Rosenstein và
Wyatt (1990),   công ty và gim chi
.


 o Sami  (2009), 









 , ROE, 






















.

2.3.4.  











 , 
.






























 (duality). 

















 c. 





 , 



































 . 























 . Hiu
 xut hi
có t l s hu c ph quyn l i nhng mc tiêu
 b trng pht bi các c  
hc quyn, mà trong nhing hp có th hy sinh quyn li
15

ca c Hiu ng này làm cho vic kim soát hong c nên khó
 

, 



















 







 . Tuy nhiên, nghiên cu ca


(1994) 









, hai tác gi 


























công ty. V

























, 


.
Morck, Shleifer và Vishny (1988), trong mt bài nghiên cc trích dn rng
rãi, gii quyt các mi quan h gia quyn s hu ni b và giá tr doanh nghip
i din bi th ng M. H nhn thy có mi quan h gia
giá tr doanh nghip và s hu c phn ca nhà qun lý. Khi các nhà qun lý nm
gi mt phn ln c phn ca các doanh nghip,  có th i quyn li ca
cá nhân h và tr giá bng li ích ca các c 
thêm bng chng b sung cho mi quan h này, h nh mng s hu ti
 a nhà qun lý nên vào khong 40% cho các công ty M. Short và Keasey
(1999) tìm thy kt qu   th nh mm un quyn
s hu ca nhà qun lý nên là 12%. V mt lý thuyc s hu ca nhà
qun lý s dn mt mc gim chi phí phát sinh t s tách bit gia quyn s

hu và kim soát, hiu qu mang li li ích v hiu qu ho ng ca doanh
nghip. Tuy nhiên, các c n có th s dng v trí kim soát ca mình trong
 khai thác li ích cá nhân mình là làm tn hi n li ích ca c 
thiu s. S  hu c phn ca nhà qun lý khi nhà qu hu mt
m va phi c phn ca doanh nghi i các
quyn li cho các c u s. Quyn s hu ni b có th
dn ti v t v mt qun lý, khi mà quyn biu quyt ci qun lý
ng và h có th cng c quyn lc ca riêng
mình dù vi  i tr giá bng li ích ca các c     
Jensen, (1983)). Khi y, th buc nhà qun lý ri kh

×