Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

Đánh giá hiệu quả của một số biện pháp can thiệp tăng cường chất luợng đối với hồ sơ bệnh án khối nội tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lắk - năm 2012

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (24.28 MB, 110 trang )

×