Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp của Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT Huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (206.75 KB, 25 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
********************

Tiểu luận
Hồn thành khố bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục
PTDTNT

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HỒ BÌNH
Người thực hiện: Kiều Thị Nguyệt
Lớp : Bồi dưỡng Cán bộ QLGD PTDTNT - K17
Đơn vị công tác: Trường PTDTN Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hồ Bình


Hà Nội, tháng 11 năm 2011

PHẦN MỞ ĐẦU
I . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Đất nước ta đang phát triển trong tình hình Thế giới có nhiều biến đổi to
lớn, xu thế “Tồn cầu hố” và “ Hội nhập” địi hỏi nguồn nhân lực chất lượng
cao đáp ứng nhu cầu của thời đại. Vì vậy sự nghiệp GD&ĐT đã và đang được
Đảng và Nhà nước ta quan tâm đúng mức và đạt được những thành tựu. Cùng
với sự nghiệp phát triển chung của đất nước thì sự nghiệp Giáo dục và đào tạo
cũng không ngừng phát triển để đáp ứng nguồn nhân lực cho đất nước trong thời
kỳ Cơng nghiệp hố - Hiện đại hoá đất nước, đào tạo ra những con người tồn
diện để phục vụ cho cơng cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đưa đất nước vững
bước trên con đường “ Hội nhập” .
Nghị quyết TƯ II Khoá VIII chỉ rõ: “ Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của


Giáo dục và Đào tạo là nhằm xây dựng con người và thế hệ thiết tha gắn bó
với lý tưởng độc lập dân tộc, và XHCN. Có đạo đức trong sáng, có ý trí kiên
cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tiến lên Cơng nghiệp hố- Hiện đại hố
đất nước, giữ gìn và phát huy hiệu quả giá trị văn hố dân tộc, có năng lực
tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con
người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân.
Làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ
năng thực hành giỏi, có tác phong cơng nghiệp, có tổ chức kỷ luật, có sức
khoẻ, là những người thừa kế xây dựng XHCN vừa hồng vừa chuyên như lời
Bác dặn…”
Trong luật giáo dục của Nhà nước XHCN Việt Nam trong chương I điều 2
cũng ghi:
“ Mục tiêu của giáo dục Việt Nam là phát triển con người tồn diện có đạo
đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc
lập dân tộc và CNXH. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách cho học sinh
phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ
quốc”.
Trong chiến lược giáo dục đào tạo 2001 – 2010 cũng chỉ rõ: “ Mục tiêu
và nhiệm vụ của GD và ĐT là đào tạo con người đáp ứng yêu cầu xây dựng
và bảo vệ tổ quốc. Con người là nguồn nhân lực, là nhân tố quyết định sự
phát triển của đất nước trong thời kỳ cơng nghiệp hố và hiện đại hố đất
nước. Mục tiêu giáo dục và đào tạo là thực hiện giáo dục tồn diện: Đức –
Trí – Thể – Mỹ, cung cấp học vấn phổ thông cơ bản, hệ thống và hướng
nghiệp cho học sinh. Giúp học sinh tiếp cận với trình độ của các nước trong
khu vực và trên toàn thế giới. Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương
2


pháp học tập tích cực, sáng tạo, lịng ham học hỏi, ham hiểu biết, năng lực tự
học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống".

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chính là sự tiếp cận nối tiếp hoạt
động văn hố bằng các hình thức sinh hoạt hấp dẫn, nội dung phong phú góp
phần củng cố khắc sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng bồi dưỡng tình cảm, xây
dựng ý thức độc lập, tinh thần tự chủ phát triển tình đồn kết của học sinh.
Hoạt động ngồi giờ lên lớp còn là một hoạt động phù hợp với yêu cầu của
con người như: Vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ, TDTT…nhất là các em học
sinh trong độ tuổi vị thành niên, hiếu động, hăng say với mọi hoạt động. Hoạt
động giáo dục ngoài lên lớp phong phú đa dạng, khơng có tài liệu hướng dẫn cụ
thể và theo một nội quy nhất định nào. Để tổ chức tốt hoạt động này đòi hỏi
người tổ chức phải năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.
Hiện nay, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động rất được
coi trọng, được triển khai và thực hiện trong tất cả các trường phổ thông trung
học và Trường PTDTNT trong toàn quốc. Nhưng do những lý do khác nhau,
hoạt động này vẫn chưa được tổ chức theo đúng nghĩa giáo dục. Đơi khi tổ chức
cịn tản mạn, chưa thống nhất. Hiệu quả chưa cao, hình thức chưa phong phú
nên chưa cuốn hút đông đảo sự tham gia nhiệt tình của Cán bộ, giáo viên, nhân
viên và các em học sinh.
Là một Phó Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động này, tơi có
nhiều băn khoăn, trăn trở là làm thế nào để Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
được tổ chức thực hiện vừa đúng mục đích, ý nghĩa vừa phát huy tính tích cực,
lịng hăng say, nhiệt tình của giáo viên và học sinh, các lực lượng ngồi nhà
trường. Chính vì vậy, nên tơi mạnh dạn chọn đề tài: “ Một số biện pháp chỉ đạo
hoạt động ngồi giờ lên lớp của Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT Huyện Đà
Bắc - Tỉnh Hịa Bình ”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
Thơng qua đề tài nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng,
hiệu quả của hoạt động ngoài giờ lên lớp. Một số hoạt động bổ ích bổ trợ cho
các hoạt động giáo dục trên lớp và rèn luyện đạo đức học sinh trong nhà trường.
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.
Thông qua đề tài nghiên cứu xác định cơ sở lý luận của việc tổ chức hoạt

động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Xác định vai trị, vị trí, nhiệm vụ và tác dụng giáo dục ngoài giờ lên lớp của
Trường PTDTNT Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hịa Bình ”.
Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và áp dụng vào thực tiễn nhà trường để
có hiệu quả trong hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp.
IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
Tập trung nghiên cứu vào các biện pháp quản lý, chỉ đạo Hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp.
V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
3


Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trường PTDTNT Huyện Đà BắcTỉnh Hồ Bình.

VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các văn bản , tài liệu, sách báo,
giáo trình quản lý giáo dục và đào tạo.
2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Từ thực tiễn các Hoạt động ngoài giờ lên
lớp của nhà trường trong các năm học 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 –
2011. Tổng hợp kinh nghiệm cho hoạt động ở cơ sở cho các năm học tiếp
theo.
3. Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ, phương pháp tổng kết, biểu đồ, sơ đồ.

4


PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Cơ sở lý luận.
Sự nghiệp giáo dục đào tạo ngay từ khi ra đời: Bác Hồ - vị lãnh tụ, nhà giáo

mẫu mực của chúng ta đã đặt nền móng cho sự nghiệp phát triển giáo dục với
phương châm: "Dân tộc - Khoa học - Đại chúng". Chủ trương trong việc giáo
dục là phải chú trọng: "Đạo đức cách mạng, giác ngộ XHCH, giáo dục văn
hoá, kỹ thuật và lao động sản xuất".
Qua các giai đoạn phát triển khác nhau, tư tưởng giáo dục tồn diện của Hồ
Chí Minh và của Đảng ta đã chính thức là kim chỉ nam cho hành động phát triển
giáo dục. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời chiến hay thời bình, thời kỳ giáo dục
khó khăn nhất hay hưng thịnh nhất thì sự nghiệp phát triển giáo dục vẫn luôn
phải chú trọng đến giáo dục tồn diện cho học sinh. Những tư tưởng đó được thể
hiện rõ ràng trong nguyên lý: “ Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực
tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội”. Đặc biệt trong giai đoạn đổi mới hiện
nay, tư tưởng giáo dục toàn diện cũng được thể hiện qua việc ở các mặt: Đức –
Trí – Thể – Mỹ- Lao động. Nhằm hoàn thành và phát triển nhân cách học sinh.
Dựa trên cơ sở Luật giáo dục, điều lệ trường THPT, Quy chế Tổ chức và hoạt
động Trường PTDTNT, chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010
của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chỉ thị năm học 2010 - 2011, hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Bộ và Sở GD - ĐT Hồ Bình ban hành
để làm căn cứ tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nhằm giáo dục học
sinh trong trường PTDTNT phát triển toàn diện.
1.1. Nhận thức chung về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
1.1.1. Khái niệm.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động giáo dục được thực
hiện, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực thi quá trình đào tạo học sinh
đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội.
Hoạt động này do nhà trường quản lý, tiến hành ngoài giờ học trên lớp. Nó
được tiến hành xen kẽ hoặc nối tiếp chương trình dạy học trong phạm vi nhà
trường hoặc trong đời sống xã hội được diễn ra trong suốt năm học và trong cả
thời gian nghỉ hè để khép kín q trình giáo dục, làm cho q trình đó có thể
thực hiện được ở mọi nơi, mọi lúc.
1.1.2. Vị trí của hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp

* Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận cấu thành trong hoạt
động giáo dục.
5


Ngày nay người ta phân chia hoạt động giáo dục trong nhà trường ra làm 2
bộ phận:
- Hoạt động dạy học trên lớp.
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Cả 2 bộ phận ấy đều nhằm mục đích là giáo dục nhân cách của học sinh.
Mỗi hoạt động đều có chức năng nhiệm vụ riêng nhưng chúng đều góp phần tích
cực vào thực hiện mục tiêu giáo dục. Nó thực sự là một bộ phận quan trọng
trong hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông.
* Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là cầu nối tạo ra mối liên hệ hai
chiều giữa nhà trường với xã hội.
a. Thơng qua hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp nhà trường có điều kiện phát
huy vai trị tích cực của mình với cuộc sống xã hội.
Ở mỗi địa phương Quận, Huyện, Thị xã đều có một hoặc nhiều trường
THPT. Nhà trường thơng qua hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp như lao động
xã hội, văn hoá , văn nghệ, lao động sản xuất…để phục vụ cuộc sống xã hội, gắn
nhà trường với địa phương.
b. Mặt khác, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là điều kiện, phương tiện để
huy động sức mạnh cộng đồng cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm thúc đẩy sự
phát triển của nhà trường và sự nghiệp giáo dục nói chung.
1.2. Chức năng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Củng cố, bổ sung kiến thức các mơn văn hố, khoa học. Trong trường
THPT, việc dạy học trên lớp được tiến hành theo chương trình kế hoạch của Bộ
GD - ĐT ban hành. Vì thế trong khn khổ thời gian có hạn, việc mở rộng, khắc
sâu kiến thức gặp nhiều khó khăn. Nhưng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
như: Sinh hoạt tổ, nhóm, học tập, dạ hội, câu lạc bộ…sẽ góp phần củng cố, mở

rộng những kiến thức đã học trên lớp.
- Trực tiếp rèn luyện phẩm chất, nhân cách, tài năng và thiên hướng nghề
nghiệp cá nhân, hình thành các mối quan hệ giữa con người và đời sống xã hội,
thiên nhiên và môi trường sống.
- Thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, tạo điều kiện cho học
sinh hoà nhập vào đời sống xã hội.
- Phát huy tác dụng của nhà trường đối với đời sống, tạo điều kiện để huy
động cộng đồng tham gia xây dựng trường học và phát huy tác dụng trong cơng
tác giáo dục.
1.3. Tính chất hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp.
1.3.1. Bình diện hoạt động rộng.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động phong phú đa dạng.
Nó diễn ra trong nhà trường với những hoạt động: Hoạt động vệ sinh hàng ngày,
hàng tuần trong nhà trường, hoạt động của đội cờ đỏ theo dõi hoạt động của mỗi
lớp, hoạt động thể dục giữa giờ giúp các em thư giãn cơ bắp, thay đổi hoạt động,
tư thế, trạng thái để các em có tâm thế tiếp thu kiến thức các môn học tốt hơn.
Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp cũng có thể diễn ra ngoài nhà trường
như sinh hoạt câu lạc bộ, nhà văn hoá, hoạt động các lễ hội, tham quan các loại
6


hình nghệ thuật, vệ sinh đường phố, lao động cơng ích…nhằm giúp học sinh
củng cố, khắc sâu, mở rộng tri thức có điều kiện giao lưu, hồ nhập với đời sống
xã hội, gắn “ Học đi đôi với hành”.
Mặt khác, thời gian cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khá phong
phú cho nên phải sử dụng thời gian sao cho hợp lý. Các cán bộ quản lý nên nắm
đặc điểm này để hướng dẫn cho các em có nhiều hoạt động bổ ích.
1.3.2. Mang tính quy luật đặc thù của q trình giáo dục học sinh.
Giáo dục ngồi giờ lên lớp là một hoạt động xã hội đặc biệt của con người
nó là một q trình biến đổi phức tạp bên trong tâm lý và tính cách học sinh.

Nhà trường, hoạt động giáo dục phải được tiến hành ở mọi nơi, mọi lúc. Thơng
qua giáo dục ngồi giờ lên lớp, qua các hoạt động vui chơi, thông qua việc
hướng nghiệp. Tức là phải thống nhất giữa Trí - Đức; giữa tình cảm và lý trí;
giữa nhận thức và hành động. Muốn hình thành và phát triển nhân cách học sinh
không chỉ đơn thuần trong những giờ lên lớp mà cịn phải thơng qua các hoạt
động đa dạng như hoạt động xã hội, lao động sản xuất, hoạt động văn nghệ - thể
dục thể thao, văn hoá thẩm mỹ, vui chơi, thăm quan, du lịch...
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có khả năng to lớn làm nảy sinh các
năng lực, phẩm chất, tình cảm mới của học sinh. Thông qua việc luyện tập, học
sinh không chỉ hiểu mà còn biết làm, biết tự điều chỉnh hành vi của mình sao
cho phù hợp với yêu cầu chung của xã hội.
Ví dụ 1 : Tổ chức Hoạt động Ngoại khoá về Sức khoẻ sinh sản vị thành
niên(SKSSVTN) và Dân số kế hoạch hố Gia đình(DSKHHGĐ)
- Trang bị cho Học sinh những kiến thức cơ bản về S KSSVTN
- Giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi tế nhị do các em đặt ra, từ đó các
em nhận thức ra rằng SKSSVTN là vốn quý cần được bảo vệ.
Ví dụ 2: Tổ chức hoạt động ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng11 hàng năm.
- Sẽ giúp cho học sinh hiểu về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Lòng tôn sư trọng đạo.
- Tinh thần : "Uống nước nhớ nguồn".
- Thể hiện tình cảm của mình với các thầy cơ giáo...
Ví dụ 3: Tổ chức lễ kỷ niệm " Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt
Nam 22/12" và "Ngày Quốc phịng tồn dân" sẽ giúp học sinh hiểu được :
- Ý nghĩa to lớn của ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
và ngày Quốc phòng toàn dân.
- Học tập tác phong, noi gương phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ.
- Bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
- Lòng biết ơn những người đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và
bảo vệ tổ quốc.
- Ý thức trách nhiệm của người học sinh đối với việc đền ơn đáp nghĩa những

người đã có cơng với cách mạng.
- Hình thành kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể như: Xây dựng ý tưởng,
kế hoạch, triển khai công việc, tự đánh giá kết quả công việc ...
- Giúp các em hiểu nhau, thông cảm cho nhau, xây dựng và gắn bó tình đồn
kết trong tập thể...
1.3.3 . Tính đa dạng về mục tiêu.
Kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt tới các mục tiêu:
7


- Trí dục: Nhằm mở rộng khắc sâu kiến thức khoa học cơ bản cho học sinh.
- Đức dục: Giáo dục tư tưởng đạo đức, tác phong tình cảm, ý trí nghị lực
cho học sinh.
- Sức khoẻ: Rèn luyện sức khoẻ.
- Thẩm mỹ: Bồi dưỡng khả năng tri giác thẩm mỹ cho học sinh như: Thị
hiếu thẩm mỹ được nâng cao, sáng tạo ra cái đẹp, biết thưởng thức cái đẹp và
biết đưa cái đẹp vào cuộc sống.
- Lao động: Rèn luyện thói quen lao động, ý thức lao động, tình u lao
động.
1.3.4 .Tính năng động của chương trình kế hoạch.
Tính năng động của hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp phải xuất phát từ:
- Mục tiêu cấp học.
- Tình hình cụ thể của địa phương.
- Nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn.
- Tâm lý, đặc điểm của học sinh địa phương.
Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải được xây dựng trên cơ sở kế
hoạch chung của nhà trường, có sự liên kết chặt chẽ giữa các đoàn thể trong nhà
trường. Đồng thời biết tranh thủ sự ủng hộ, đóng góp ý kiến của Ban đại diện
cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.
1.3.5 Tính phong phú đa dạng của nội dung và hình thức, tính phức tạp của

của việc kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mang tính tự giác, tự quản cao, khơng
áp đặt.Vì thế, người cán bộ quản lý phải chú ý đến nguyện vọng, sở trường,
hứng thú của các em học sinh. Hướng các em vào những hoạt động có tính sáng
tạo, hướng dẫn cách làm để nâng cao hiệu quả trong cơng tác tổ chức. Muốn đạt
được mục đích đề ra của hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp thì nội dung hoạt
động phải phong phú, đa dạng, các hoạt động phải phù hợp với điều kiện thực
tế, phát huy được tính nội lực, óc sáng tạo của bản thân học sinh. Dựa trên cơ sở
đó cần học hỏi thêm kinh nhiệm trường bạn, có sự sáng tạo các loại hình hoạt
động mới tránh rập khn máy móc để thu hút sự hứng thú của học sinh và các
lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
Việc đánh giá kết quả hoạt động của học sinh địi hỏi sự chính xác, công
bằng và tế nhị. Đây là một việc làm phức tạp, tuy nhiên mỗi hoạt động trong
trường khi đã tổ chức thì phải có kiểm tra đánh giá, có khen thưởng, có phê
bình. Có như vậy mới kích thích sự hứng thú của học sinh, mới tạo đà cho các
hoạt động tiếp theo. Đồng thời có hướng phát huy những mặt tốt và điều chỉnh
những mặt chưa tốt cho các hoạt động sau đạt kết quả.
Trong quá trình đánh giá có thể bàn định những chỉ tiêu cụ thể để đánh giá
hoặc cũng có thể đánh giá ở từng khâu, từng hoạt động ở từng giai đoạn khác
nhau sau đó tổng hợp kết quả vào cuối đợt thi đua hoặc cuối học kỳ, cuối năm
học để rút kinh nghiệm và tiến hành khen thưởng.
1.4. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
1.4.1. Đảm bảo tính mục đích, tính tổ chức, tính kế hoạch.
- Tính mục đích:
8


Bất kỳ hoạt động nào cũng đều có mục tiêu nhất định. Hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp cũng vậy, người cán bộ quản lý phải đề ra những mục đích,
yêu cầu cho từng hoạt động, từng thời điểm, học kỳ, năm học cụ thể.

- Tính tổ chức: Cần kết hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà
trường theo một sự thống nhất cụ thể để đem lại hiệu quả.
- Tính kế hoạch: Mọi hoạt động nên có kế hoạch cụ thể, tránh tuỳ tiện.
Cơng tác kế hoạch sẽ giúp các nhà quản lý chủ động trong việc chỉ đạo.
1.4.2. Đảm bảo tính tự quản, tự giác.
Nếu hoạt động trên lớp là bắt buộc thì hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
là một dạng hoạt động mang tính tự nguyện, tự giác. Có hoạt động tự nguyện, tự
giác thì mới pháp huy được sở trường, khả năng sáng tạo của học sinh. Trên
thực tế, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rất đa dạng và phong phú, học
sinh nào có sở thích - sở trường về lĩnh vực nào thì tham gia vào lĩnh vực ấy. Từ
đó duy trì hứng thú, phát huy tính tự quản của các em.
1.4.3. Đảm bảo tính tập thể.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuy là hoạt động mang tính tự
nguyện, tự giác theo sở thích, sở trường nhưng không phải là kiểu hoạt động
đơn lẻ cá nhân mà phải đảm bảo tính tập thể theo một mục đích chung. Bởi lẽ,
kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sản phẩm của sự phối hợp tập
thể, nó địi hỏi sự cộng tác tích cực của các thành viên trong tập thể. Nhà trường
còn tổ chức chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trở thành phong trào
thi đua sôi nổi, thu hút sự tham gia nhiệt tình của tất cả học sinh một cách hợp
lý, cân đối giữa các hoạt động.
1.4.4. Đảm bảo tính đa dạng phong phú.
Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp đa dạng phong phú như cuộc sống.
Vì thế, một mặt nhà trường nên tìm những hoạt động hấp dẫn để học sinh phát
huy năng lực của bản thân. Mặt khác, nhà trường nên để các em tự hoạt động
theo sáng kiến phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Người cán bộ quản lý phải biết
tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức khác nhau thật phong phú, thật đa
dạng mới đem lại hiệu quả giáo dục.
Ví dụ:
Các em Đội viên đề xuất một buổi lao động giúp đỡ một gia đình có hồn
cảnh rất khó khăn đóng trên địa bàn gần nhà trường. Khi các em xin ý kiến

của giáo viên chủ nhiệm, Tổng Phụ trách. Ban giám hiệu nhà trường nên
biểu dương tinh thần giúp đỡ “Tương thân tương ái” “ Lá lành đùm lá rách”
của các em trước tồn trường để từ đó nhân rộng hoạt động đầy tình thương
yêu , nhân ái này trong lớp, giữa các khối lớp và trong toàn trường tạo tình
đồn kết, tương thân tương ái trong nhà trường. Hoạt động này thực chất
mang tính nhân văn - nhân đạo sâu sắc.
1.4.5. Đảm bảo tính hiệu quả.
Trước khi tiến hành một cơng việc gì đó, người ta cần tính đến hiệu quả
của nó. Hiệu quả ấy có thể mang lại lợi ích xã hội hoặc lợi ích giáo dục.
Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp sẽ góp phần tuyên truyền chủ trương
chính sách của Đảng, chính sách của địa phương, hoặc giáo dục đạo đức, củng
cố kiến thức khoa học đã được học trong nhà trường.Vì vậy, có thể khẳng định:
Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp là con đường thứ hai để hình thành và phát
9


triển nhân cách học sinh, củng cố kiến thức cho học sinh. Việc tổ chức hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo các chủ đề, qua thực tế đã dẫn dắt các em
từng bước tiếp thu, lĩnh hội nền văn hoá- xã hội của dân tộc và nền văn minh
chung của nhân loại. Từ các hoạt động đó, giúp các em có ý thức giữ gìn bản sắc
văn hố dân tộc, học tập những cái hay, cái đẹp mà cả nước, cả thế giới đã để lại
cho thế hệ sau, các em có tinh thần tự phấn đấu, rèn luyện mình để trở thành
người có ích cho đất nước.
2. Cơ sở thực tiễn.
Hiện nay, tại trường PT DTNT Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hồ Bình là một đơn
vị trường nhỏ, non trẻ được đóng trên địa bàn vùng nơng thơn miền núi, giáp
biên giới. Nơi đây thường xuyên xảy ra các tệ nạn xã hội. Vậy phải làm như thế
nào để nhà trường thu hút các em ở lứa tuổi vị thành niên vào nhà trường để
giáo dục, giảm tỷ lệ tiêu cực cho xã hội. Đây là một vấn đề nan giải khi điều
kiện nhà trường cịn khó khăn về mọi mặt ( đặc biệt là cơ sở vật chất, kinh phí,

khâu tổ chức hoạt động...). Tuy nhiên nhà trường vẫn mạnh dạn xây dựng những
chương trình, kế hoạch cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách sôi
nổi để thu hút học sinh đến trường và ở lại trường tiếp tục được học tập.
- Về nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và của nhân dân địa
phương còn chưa đầy đủ, đúng nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Thiếu về cơ sở vật chất:
+ Trường PT DTNT Huyện Đà Bắc, Hồ Bình được đầu tư xây dựng từ
những năm 1992 nên hiện nay cơ sở vật chất đã xuống cấp, phòng làm việc của
nhà trường còn thiếu nhiều, nhất là các phòng chức năng chưa đáp ứng được yêu
cầu của giáo dục.
+ Sân chơi, bãi tập các thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động giáo dục
nói chung và hoạt động ngồi giờ lên cịn hạn chế.
- Thiếu về kinh phí: Chi phí cho hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp q
ít, nên việc tổ chức các hoạt động với quy mơ lớn cịn ít.
- Yếu về khâu tổ chức:
+ Đội ngũ giáo viên đủ theo biên chế nhưng chưa đồng bộ, thiếu “ cục bộ”,
vẫn có giáo viên phải dạy chéo môn, kiêm nhiệm nhiều. Đặc biệt giáo viên phụ
trách các Hoạt động GDNGLL là giáo viên kiêm nhiệm.
+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phần lớn đang ở độ tuổi sinh con
hoặc còn trẻ mới hợp đồng. Do đó hiệu quả của hoạt động giáo dục nói chung và
hoạt động ngồi giờ lên lớp nói riêng cịn thấp.
- Học sinh của trường 100% là con em các dân tộc thiểu số. Các em bị
hổng nhiều về kiến thức, nhận thức chậm, còn nhút nhát, thiếu tự tin trong học
tập cũng như trong mọi hoạt động. Vốn tiếng Việt còn hạn chế, phong tục tập
quán còn lạc hậu, việc học chưa được sự quan tâm chu đáo của Gia đình, phần
lớn phó mặc cho nhà trường.Đó là những rào cản lớn cho các hoạt động giáo
dục trong đó có Hoạt động GDNGLL.
Từ tình hình thực tiễn ấy, nhà trường cũng đã tăng cường tổ chức các hoạt
động GDNGLL để thực hiện đúng mục tiêu của giáo dục mà Đảng và Nhà nước
đề ra. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn ở mức khiêm tốn, cần phải học hỏi và rút

10


kinh nghiệm nhiều hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu giáo dục đã đề
ra.

CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HỒ BÌNH.

1. Một số đặc điểm tình hình của nhà trường.
1.1 Thuận lợi:
Là đơn vị Trường theo chương trình 7 của Đảng và Nhà nước đầu tư tạo nguồn
đào tạo cán bộ cho vùng sâu, vùng xa , vùng đồng bào các Dân tộc miền núi đặc
biệt khó khăn Huyện Đà Bắc Vì vậy trường ln được sự ưu ái của các cấp
,trực tiếp là là sự giúp đỡ chỉ đạo của Tỉnh Uỷ , UBND Tỉnh , Sở Giáo Dục và
Đào tạo, các ban ngành hữu quan trong Tỉnh cũng như trong Huyện.
Trường có bề dày về truyền thống và nền nếp dạy và học , nhiều năm đạt
danh hiệu thi đua Trường Tiên tiến cấp cơ sở và cấp Tỉnh ,đã được Thủ tướng
chính phủ , Tỉnh Uỷ , UBND Tỉnh , Bộ trưởng Bộ GD & ĐT tặng Bằng khen .
Trường có đội ngũ Cán bộ, Giáo viên , Cơng nhân viên đồn kết nhất trí,
phần lớn số Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên phục vụ là những người đã được bồi
dưỡng rèn luyện tích luỹ được một số kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực công
tác tại trường PTDTNT Huyện và Liên xã, có trình độ chun mơn vững vàng
trong số 20 giáo viên có tới : 18 Đ/C là Đảng viên, cịn lại là Cơng đồn viên
và Đồn TNCS Hồ Chí Minh.
Nhà trường đã xây dựng được phong trào và nền nếp Dạy và Học , Giáo dục đạo
đức cho học sinh , hoạt động Văn hoá văn nghệ, thể thao , lao động sản xuất ,
hoạt động Nội trú, hoạt động xã hội ,đồn thể Các Tổ Chun mơn như Tổ
Khoa học Tự nhiên , Tổ khoa học Xã hội cũng có nhiều thành tích, liên tục

nhiều năm được khen tặng Danh hiệu Tổ Lao động Tiên tiến
1.1.1 Danh sách Giáo Viên hai tổ CM - năm học 2011 - 2012:
* Tổ KHXH : Tổng số 11 Đ/C - Tổ trưởng : Lê Thị Hạnh
Năm
TT
Họ và tên
Ngày sinh
Trình độ CM
CT
1 Lê Thị Hạnh
12.03. 1981
ĐH Văn
7
2 Bùi Thị Hoa
03.10. 1976
ĐH Văn
12
3 Nguyễn Thị Ngà
29.06. 1978
ĐH Văn
12
4 Nguyễn Thị Bính
08.01. 1978
ĐH Anh
13
5 Đinh Thị Hằng
09.06. 1975
CĐVăn
15
6 Nguyễn Văn Vương 01.01. 1971

ĐH CD
21
7 Ng. Thị Thảo
04.06. 1977
ĐH Anh
11
8 Phạm Thị Trang
02.09. 1986
TC Họa
4
9 Xa Thị Thúy Hiền
10.05. 1984
ĐH Văn
3
11

Ghi chú
TT CM
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
GVHĐ
Giáo viên


10 Quách Thị Phương


07.06.1987

CĐ Nhạc

11 Ngô Thu Trang

26.08. 1985

CĐ Văn- Sử


năm
đầu
4

Giáo viên
Giáo viên

* Tổ KHTN: Tổng số 10 Đ/C - Tổ trưởng : Đào Thị Oanh
TT

Họ và tên

Ngày sinh

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Đào Thị Oanh
Nguyễn Thị Hà
Xa Thị Nơ
Phạm Thị Tơ Hồi
Nguyễn Thị Trang
Ngơ Đức Chính
Đặng Thị Lan
Trần Thị Thuỷ
Lê Xuân Nhật

15.10. 1973
13.03. 1961
22.08. 1976
20.10. 1978
13.08. 1978
19.08. 1982
02.07. 1982
20.06. 1983
04.05. 1987

Trình độ
chun mơn
ĐH Hố
ĐH Địa
CĐ Tốn-Lý

ĐH Tốn-Lý
CĐ Tốn-Lý
ĐH TD
CĐ Lý
ĐH Hố
CĐ Tin

Số năm
cơng tác
18
29
14
12
9
6
7
6
2

Ghi chú
TT CM
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên


1.1.2. Chất lượng học sinh năm học 2010 - 2011
* Xếp loại hạnh kiểm:
KHỐI
SỐ HỌC
6
70
7
72
8
63
9
54
Cộng
259
* Xếp loại học lực:
Khối
lớp
6
7
8
9
Cộng

Số
học
70
72
63
54
259


Giỏi
5
5
3
8
21

Tốt
63
56
52
50
221

%
7
7
5
15
34

K
39
42
25
29
135

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

%
K
% TB %
90
2
3
5
7
78
16
22
0
0
83
9
14
2
3
93
4
7
0
0
85
31
12
7
3
Xếp loại học lực
%

TB
%
56
22
31
58
20
28
40
35
56
54
17
31
208 94 146

Y
2
5
0
0
7

Y
0
0
0
0
0


%
0
0
0
0
0

%
3
7
0
0
10

1.2. Khó khăn:
- Khâu tổ chức hoạt động còn rất yếu, giáo viên phụ trách hoạt động này
chưa có nhiều kinh nghiệm.
- Cơ sơ vật chất: Còn hạn chế nên việc tổ chức các hoạt động còn bị động
về thời gian, về sân bãi và các phịng chức năng.
- Kinh phí: chủ yếu từ nguồn quỹ Đội nên rất han chế.
12


- Học sinh còn nhút nhát, chưa thực sự tự tin vào hành động của mình. Học
sinh cịn bỏ học nhiều, giáo viên mất nhiều thời gian vào công tác duy trì số
lượng ...
- Mặt bằng kinh tế, chính trị của dân cư nơi đây cịn thấp, do đó nên chưa
nhận thức hết được ý nghiã và tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp .


2. Thực trạng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường PT
DTNT Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hồ Bình.
Khi được phân cơng về trường PT DTNT Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hồ Bình,
được giao nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp, tơi cũng mạnh
dạn lập kế hoạch hoạt động một cách cụ thể dựa trên điều kiện thực tế mà nhà
trường có. Cũng như phần lý luận ở trên đã nói: mục đích hoạt động giáo dục
ngồi giờ lên lớp khơng ngồi việc xây dựng và ổn định nền nếp, tạo ra một sân
chơi lành mạnh, bổ ích, cho học sinh ; phát huy tính tích cực, chủ động trong
việc tiếp thu, lĩnh hội tri thức khoa học đã được học ở nhà trường. Xây dựng tình
bạn, tình đồn kết, tương thân tương ái cho các em học sinh... Nêu cao tinh thần
trách nhiệm của giáo viên, học sinh trước công việc.
2.1 Những công việc đã làm của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .
a. Hoạt động xen kẽ với chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn trên lớp.
- Hàng ngày:
+ Mười lăm phút truy bài đầu giờ: Truy bài, đọc báo, văn nghệ ( ơn những
bài truyền thống của Đội), có sự tổ chức, kiểm tra của đội cờ đỏ.
+ Mười phút ra chơi giữa giờ: Thể dục giữa giờ được tiến hành đồng loạt
tồn trường, vệ sinh sân trường, có sự giám sát của đội cờ đỏ, vui chơi giải trí.
- Hàng tuần:
+ Chào cờ đầu tuần: Lớp trực tuần tổng hợp, nhận xét thi đua trong tuần giữa
các lớp theo quy chế.
+ Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức văn hoá, khoa học.
- Hàng tháng: Hoạt động thi đua theo chủ điểm.
- Hoạt động hè:
+ Hoạt động hè ở địa phương: Văn hoá văn nghệ , TDTT ... do địa phương tổ
chức.
+ Tham gia lao động sản xuất giúp gia đình.
+ Ơn tập hè, chuẩn bị năm học mới.
+ Chăm sóc Nghĩa trang Liệt sỹ, thăm nom các Gia đình Thương binh, Liệt
sỹ.( Xem Phụ lục 2)

b. Hoạt động hàng tháng theo chủ điểm, hướng về các ngày lễ lớn.
- Tháng 9: Ôn lại truyền thống của trường.
- Tháng 10: Chăm ngoan, học giỏi.
-Tháng 11 : Tôn sư trọng đạo.( Phụ lục 2,3,4)
- Tháng 12: Uống nước nhớ nguồn.
- Tháng 1,2 : Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước.
- Tháng 3 : Tiến bước theo đoàn.
13


- Tháng 4 : Hồ bình hữu nghị.
- Tháng 5 : Bác Hồ kính yêu.
- Tháng 6,7,8 : Hè vui, hè khoẻ, hè có ích; mùa hè tình nguyện với cuộc sống
cộng đồng.
Các chủ điểm này được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, hàng ngày, hàng
tuần sẽ được triển khai hoạt động xoay quanh chủ điểm. Hàng tháng ban chỉ đạo
tổ chức ghi nhận kết quả của các tập thể lớp để cuối đợt thi đua hoặc cuối kỳ học
xét thi đua và khen thưởng.
c. Hoạt động xã hội:
- Hoạt động chính trị xã hội :
+ Tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân đi bỏ phiếu bầu cử ...
+ Lao động cơng ích: Vệ sinh đường phố, khu vực chợ, giúp đỡ bà con nông
dân thu hoạch mùa màng, phát nương...( Phụ lục 1,4)
+ Lao động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, các hoạt động cộng đồng vui
chơi giải trí lành mạnh...
+ Hoạt động nhân đạo: làm từ thiện, đền ơn đáp nghĩa: Thăm viếng nghĩa
trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, thăm và tặng quà các gia đình có cơng với cách
mạng ...( Phụ lục 2)
+ Bảo vệ mơi trường: Trồng cây gây rừng, phịng và chống cháy rừng, vệ sinh
công sở, khơi thông cống rãnh khu vực trường sở, khu vực tập trung đông dân

cư... làm cho môi trường xanh sạch đẹp với khẩu hiệu: " Chúng em với môi
trường xanh - sạch - đẹp" ( Phụ lục 1,2)
+ Hoạt động an ninh trật tự xã hội, thơn xóm, giữ gìn pháp luật, phịng và
chống các tệ nạn xã hội...
3. Những kết quả thu được trong năm học 2008- 2009, 2009-2010 , 2010 - 2011.
3.1. Những kết quả đạt được.
- Đã xây dựng được kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cụ thể,
chi tiết. Học sinh và giáo viên nhiệt tình tham gia, tạo hứng thú và phát huy
được tính tích cực trong khi tổ chức các hoạt động.
- Đã triển khai hoạt động một cách đều tay trong các năm học, học sinh đã
đi vào nền nếp, phát huy vai trò của đội tự quản. Có tinh thần trách nhiệm trước
cơng việc .
- Ghi nhận sự nhiệt tình, tích cực của học sinh trong toàn trường, cuối
tháng, cuối đợt thi đua, cuối kỳ học, năm học đều có tổng kết đánh giá, khen
thưởng khích lệ học sinh thi đua.
3.2. Những mặt còn tồn tại .
- Nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp, học sinh còn xem nhẹ .
- Người xây dựng kế hoạch hoạt động còn chưa thực sự bám sát thực tế,
chưa triển khai đầy đủ các hoạt động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Cách tổ chức chỉ đạo hoạt động cịn mang tính cá nhân, độc quyền, sự
phối hợp giữa các tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà trường chưa chặt chẽ,
chưa phát huy được sức mạnh của tập thể.
- Việc kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa
thường xun, chưa có tính tổng hợp. Kết thúc mỗi năm học chưa có sự tổng
14


kết, rút ra bài học kinh nghiệm để năm sau điều chỉnh, sửa chữa. Làm việc còn ở
trên phương diện tự phát, chưa thực sự chủ động.

- Còn xem nhẹ công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên
phụ trách công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Việc thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường PTDTNT
Huyện Đà Bắc đã thực hiện được khá nhiều công việc song chất lượng giáo dục
ngồi giờ lên lớp chưa cao, cịn ở diện hẹp.
Vậy làm như thế nào để chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở
trường PT DTNT Huyện Đà Bắc có hiệu quả, huy động được các lực lượng
trong và ngoài nhà trường hứng thú tham gia và ủng hộ nhiệt tình để thực hiện
được mục tiêu giáo dục đề ra: " giáo dục toàn diện cho học sinh". Tôi mạnh
dạn đưa ra một số biện pháp sau đây để chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp ở trường chúng tôi nhằm đạt kết quả.

15


CHƯƠNG III.
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG PT DTNT
HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HỒ BÌNH.

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về hoạt hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Có rất nhiều ý kiến khác nhau về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, vấn
đề nhận thức tư tưởng là một vấn đề hết sức quan trọng. Hiệu trưởng (Phó hiệu
trưởng ) phải có biện phát tốt nhất để tăng cường việc nhận thức đúng đắn của
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các lực lượng ngoài nhà trường về
việc hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp ở trường PTDTNT.
*Một số hình thức thực hiện:
- Tuyên truyền qua nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua họp Hội
đồng sư phạm nhà trường, họp phụ huynh học sinh, sinh hoạt tập thể học sinh,

sinh hoạt lớp, tham gia các cuộc hội họp ở địa phương lên tiếng kêu gọi các lực
lượng ngoài xã hội nhận thức đúng, đầy đủ, về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp của nhà trường...
- Tổ chức hội nghị chuyên đề: Xây dựng các chuyên đề cho giáo viên chủ
nhiệm, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trao đổi, thảo luận nhận thức rõ
tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .
- Đưa kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào việc đánh giá thi
đua của giáo viên chủ nhiệm.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động.
2.1 . Căn cứ vào mục tiêu giáo dục Việt Nam và tình thực tế của nhà
trường để xây dựng kế hoạch.
- Theo mục tiêu giáo dục Việt Nam: Phát triển toàn diện học sinh về Đức
– Trí – Thể – Mỹ- lao động nghề nghiệp, trung thành với với lý tưởng độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành nhân cách, phẩm chất năng lực của
con người để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường: Về đội ngũ, tỉ lệ giáo viên
đứng lớp, lực lượng giáo dục ngoài nhà trường, tình hình học sinh và mặt bằng
kinh tế, chính trị, dân trí của nhân dân địa phương... để xây dựng kế hoạch có
tính khả thi.
- Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của học sinh trong nhà trường để áp
dụng đúng đối tượng giáo dục.
2.2. Xây dựng kế hoạch.
* Kế hoạch hoạt động tuần, tháng, năm.
- Cần chọn lọc những hoạt động cụ thể phù hợp với đối tượng học sinh, xác
định chủ điểm với thời gian nhất định.
16


- Có kế hoạch nhỏ cho từng hoạt động trong nhà trường ứng với từng khối

lớp, thời gian tương ứng.
+ Kế hoạch được triển khai thường xuyên tới lớp thông qua giáo viên chủ
nhiệm.
+ Quy định riêng đối với từng khối lớp.
+ Hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, học kỳ cụ thể.
+ Có ý thức cập nhật thơng tin, phục vụ kịp thời những nhiệm vụ đột xuất.
- Kết hợp khéo léo giữa các hình thức và nội dung sinh hoạt với nhau để
hoạt động trở thành nền nếp.
Cụ thể:
+ Hàng ngày:
. Đội tự quản( đội cờ đỏ) theo dõi chuyên cần, việc thực hiện nội quy nền
nếp của các khối lớp (có sự phân cơng theo dõi cụ thể).
. Thực hiện giờ truy bài: Đội tự quản ngoài việc theo dõi thực hiện nội quy
của nhà trường còn theo dõi về đội cán sự lớp ( cán sự mơn) giúp các bạn trong
lớp giải bài tập khó, triển khai đọc sách, báo, văn nghệ, tìm hiểu pháp luật...
. Thể dục giữa giờ: Đội tự quản theo dõi ý thức thự hiện của các lớp, tác
phong chất lượng giờ thể dục tập chung ...
. Thứ bảy: Giờ sinh hoạt lớp đội tự quản tập hợp các thông tin cho lớp trực
tuần tổng hợp, đánh giá thi đua.
+ Hàng tuần: Lớp trực tuần có nhiệm vụ thơng báo việc tổng kết đánh giá
thi đua của toàn trường, xếp thứ hạng thi đua giữa các lớp về các mặt : Đức - Trí
- Thể - Mỹ - Lao động...
+ Hàng tháng:
. Sinh hoạt theo chủ điểm.
. Sinh hoạt đoàn trường: Tìm hiểu các phương pháp học tập các mơn văn
hố để có kết quả tốt trong học tập, tổ chức các hoạt động : Câu lạc bộ thơ văn,
văn nghệ, TDTT, hoạt động từ thiện: Giúp đỡ những học sinh có hồn cảnh khó
khăn: Tổ chức lao động giúp gia đình gặt hái, phát nương, lấy củi...
. Tổ chúc thi hội diễn văn nghệ, khéo tay hay làm, thi học sinh thanh lịch,
nét đẹp học đường, hành trang xanh...

. Hoạt động thể thao: Đá bóng, đánh cầu, bóng chuyền .....
+ Học kỳ: Tổng hợp các thành tích mà các lớp đã đạt được trong các tháng
được biểu hiện trên số điểm được chấm theo quy định để sơ kết thi đua, khen
thưởng, phê bình.

17


+ Kế hoạch cả năm học.
Thời
gian

Tên hoạt
động theo
chủ điểm

Ôn lại
Tháng truyền thống
9
của nhà
trường

Mục đích
yêu cầu
Học sinh nhớ
về lịch sử,
điều kiện của
nhà trường

- Thực hiện

Tháng Chăm ngoan tốt nội quy.
10
học giỏi
- Thi đua học
tập.

Nội dung
Hình
hoạt
thức tổ
động
chức
Học sinh
sáng tác
Sinh hoạt
thơ, văn
tập thể.
về trường.
- Lao
động
XHCN
- Thi "ơ
chữ bí ẩn"

Thi đua
- Biết ơn
tìm hiểu
người gieo
Tháng Tôn sư trọng
kiến thức

hạt.
11
đạo
khoa học
- Học tập, rèn
- Văn
luyện tốt
nghệ.

-Lao
động theo
khối.
-Thi giữa
các lớp.

- Ý nghĩa của
ngày 22/12

Mừng Đảng,
- Ý nghĩa của
Tháng mừng xuân,
tết trồng cây.
1,2
mừng đất
nước

- Lao
Sinh hoạt
động công
tập thể

sản

Tháng
3

Uống nước
nhớ nguồn

Tiến bước
theo đoàn

-Ý nghĩa, sức
mạnh của
Đoàn TNCS
HCM

-Văn
nghệ,
TDTT,
cắm trại.

18

Sinh hoạt
tập thể.

người
phụ
trách


- Học
sinh
tồn
trường

Tổng
Phụ
trách và
GVCN

- Học
sinh tồn
trường
- Các
GVCN

Tổng
Phụ
trách

- Băng
zơn, khẩu
Học sinh
hiệu.
tồn
- Làm
trường
báo
tường


- Làm báo
ảnh .
- Thăm
các gia
đình có
- Băng
cơng với
zơn, khẩu
cách
hiệu.
mạng- Sinh
hoạt văn
nghệ với
Đơn vị
kết nghĩa

Tháng
12

Lực
lượng
tham gia

- Tổng
Phụ
trách
- Chủ
tịch
Cơng
đồn


Học sinh
tồn
- Tổng
trường,
Phụ
các
trách
CB,GV,N
V

Học sinh

Ban lao
động và
các
GVCN

Đoàn
viên,
thanh
niên học
sinh và
giáo viên

Tổng
Phụ
tráchTháng
4

Hồ bình
hữu nghị

- Bồi dưỡng
lịng u hồ
bình

- Giúp đỡ
- Đội
bạn bè có - Theo
xung
hồn cảnh nhóm học
kích, tập
khó khăn. sinh.
thể lớp.

-Viết báo
tường.
-Lịng biết
Tháng Bác Hồ kính
- Thi viết
ơn, noi gương
5
u
tin, bài
BH
người tốt

việc tốt.
- Tham
gia các
hoạt động
văn hoá,
thể thao
do địa
Mùa hè tình
phương tổ
Tháng nguyện với Hè vui, hè có
chức.
6,7,8
cuộc sống ích.
- Ôn tập
cộng đồng.
chuẩn bị
năm học
mới.
- Bảo vệ
an ninh
làng bản.

-Thi đua
giữa các
lớp.

HS toàn
trường

- Các

Chi đội
trưởng.
Tổng
Phụ
trách
các
GVCN

Học sinh
- Hoạt
được
HS động theo phân chia Nhóm
nhóm.
theo khu trưởng
vực.

3.Tổ chức chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
3.1 Thành lập ban chỉ đạo.
* Thành phần gồm:
+ Hiệu trưởng (Hiệu phó phụ trách Hoạt động GDNGLL)- Trưởng ban
+ Tổng Phụ trách - Phó ban.
+ Đại diện cha mẹ học sinh.- Phó ban.
+ Chủ tịch Cơng đoàn- Uỷ viên.
+ Các giáo viên chủ nhiệm: Uỷ viên.
+ Các bí thư chi đồn: Uỷ viên.
* Nhiệm vụ của ban chỉ đạo:
- Giúp Ban giám hiệu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng
năm và thực hiện chỉ đạo chương trình kế hoạch.
- Phát động tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.
- Tổ chức hướng dẫn GVCN lớp có kế hoạch chủ động trong mọi hoạt

động.
- Giúp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm
cho các hoạt động sau.
3.2. Phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường.
* Lực lượng trong nhà trường.
19


- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng triển khai kế hoạch trong Hội đồng nhà
trường.
- Giao công việc cụ thể cho Đội TNTP HCM, các chi đoàn giáo viên và học
sinh có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dưới sự hướng dẫn của Ban chấp hành
Liên đội.
- Cơng đồn có trách nhiệm phối kết hợp với đoàn thanh niên trong khâu tổ
chức và nguồn lực ( nhân lực và vật lực) .
- Giáo viên chủ nhiệm: Nắm bắt được kế hoạch, thường xuyên cập nhật
thông tin đến các lớp chủ nhiệm để phối hợp quản lý thông qua đội tự quản. Tuy
nhiên phải thường xuyên giám sát, hướng dẫn học sinh thực hiện kế hoạch.
- Cán sự lớp: Tiếp thu kế hoạch hoạt động của đoàn trường, sự hướng dẫn
của giáo viên chủ nhiệm, triển khai và tổ chức cho lớp thực hiện các hoạt động
phong trào.
* Lực lượng ngoài nhà trường: (Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ
chức chính trị xã hội, hội phụ nữ, huyện đồn, ban văn hố, ban cơng an, ...)
- Đối với các tổ chức chính trị xã hội: Trình kế hoạch hoạt động ngoài giờ
lên lớp của nhà trường, kêu gọi các lực lượng tham gia, ủng hộ kinh phí để hoạt
động. Xây dựng mối quan hệ lành mạnh, hữu nghị, hợp tác với các tổ chức này
để nhận được sự giúp đỡ.
- Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh: Kêu gọi sự tạo điều kiện về thời
gian cho con em họ được tham gia vào các hoạt động bổ ích của nhà trường.
Tham mưu cho Ban đại diện cha mẹ học xây dựng quỹ khuyến học để cùng với

nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục: như xây dựng trường sở, mua sắm
trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục chung của nhà trường,...
3.3. Chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp
* Tổ chức các lực lượng theo dõi, giám sát các hoạt động xen kẽ trong
chương trình học tập các mơn văn hố trên lớp.
- Thực hiện cơ chế tuần.
- Thực hiện cơ chế giám sát.
- Cơ chế tự quản của các lực lượng học sinh.
- Hệ thống giáo viên chủ nhiệm theo các khối lớp.
- Lập bảng theo dõi thi đua.
* Chỉ đạo các hoạt động theo chủ điểm.
- Các chủ điểm đã được lập kế hoạch ở (phần 2.2) sẽ được triển khai qua
các phong trào thi đua, kế tiếp nhau, khép kín các hoạt động ngoài giờ lên lớp
trong suốt năm học. Các tổ chức hoạt động này được theo dõi, ghi lại thành tích
để đánh giá, khen thưởng trong cả đợt thi đua, trong học kỳ và trong cả năm học.
- Vào những ngày lẽ lớn: Tổ chức các hoạt động đặc trưng của ngày lễ.
Mỗi hoạt động đều có chuẩn mực đánh giá riêng.
Hoạt động học tập, hoạt động văn nghệ, hoạt động TDTT, cắm trại...Tuỳ
vào mỗi hoạt động Ban chỉ đạo có thể phân cơng cụ thể cho các bộ phận.
Sau mỗi hoạt động đều có nhận xét đánh giá mặt được, mặt chưa được, rút
ra bài học kinh nghiệm cho các hoạt động sau.
20


4. Kiểm tra đánh giá kết quả.
4.1. Định hướng hoạt động.
- Kiểm tra từ trên xuống dưới, từ kế hoạch đến kết quả.
- Tự đánh giá các hoạt động của đội tự quản của học sinh.
Việc kiểm tra đánh giá hoạt động phải căn cứ vào tiêu chí, chuẩn mực cụ
thể cho từng loại hoạt động đã thống nhất.

4.2. Cách tiến hành.
- Kiểm tra giám sát thường xuyên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng ... có
theo dõi, ghi chép cụ thể.
- Kiểm tra các hoạt động xã hội: Hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp
đỡ người nghèo, người có hồn cảnh khó khăn...
- Kiểm tra cách thức tổ chức của các đoàn thể, việc thực hiện của các tập thể
lớp, kịp thời uấn nắn, điều chỉnh, hướng dẫn, định hướng cho các tập thể, cá
nhân tổ chức hoạt động đúng hướng.
- Kiểm tra sản phẩm hoạt động, thăm dò dư luận, chưng cầu ý kiến của tập
thể, cá nhân có nhiệm vụ trong hoạt động ngồi giờ lên lớp.
4.3. Đánh giá tổng kết thi đua.
- Đánh giá những mặt được, mặt chưa được của mỗi hoạt động, rút ra bài
học kinh nghiệm để làm tiền đề cho các hoạt động sau.
- Tổng kết, khen thưởng ở nhiều mức độ khác nhau. Có thi đua phải có
khen thưởng mới tạo ra hứng thú, sự thu hút và kích thích lịng nhiệt tình, ý thức
trách nhiệm của cá nhân và của tập thể.
4.5. Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý hoạt động
ngoài giờ lên lớp .
- Hàng năm tạo điều kiện cho giáo viên phụ trách mảng hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp để nâng cao nghiệp vụ trong khâu lập kế hoạch và tổ chức các
hoạt động, nhằm đạt tới mục tiêu chung của toàn ngành.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm, xác định đúng vai trò, nhiệm
vụ của GVCN trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
4.6. Xây dựng điều kiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Hội đồng giáo dục trước hết là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phải đóng vị
trí, vai trị chính trong việc xây dựng các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp đối với việc giáo dục toàn diện học sinh.
- Cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp với tâm lý và đáp
ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh. Đổi mới hình thức hoạt động, tránh lặp
lại nhàm chán để học sinh có hứng thú tham gia.

- Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, xây dựng đội ngũ
tự quản của học sinh. Hàng năm có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ này về kỹ
năng và nghiệp vụ tổ chức hoạt động. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu
của các Đội viên Đội TNTPHCM và Đoàn viên Đoàn TNCS HCM.
- Động viên mọi thành viên trong hội đồng tham gia vào hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức tốt đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo hoạt
động này ở lớp. Sử dụng giáo viên có năng lực, kinh nghiệm làm nịng cốt .
- Có sự phối kết hợp với gia đình học sinh, các lực lượng giáo dục ngoài xã
hội để phát huy thế mạnh của họ.
21


- Xây dựng quỹ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp . Chuẩn bị tốt cơ sơ
vật chất để tiến hành hoạt động: Sân bãi, dụng cụ TDTT, sách, báo, các thiết bị
nghe nhìn... để hoạt động này được tổ chức thuận lợi.

22


PHẦN KẾT LUẬN
Giáo dục ngày nay đang hướng tới giáo dục tồn diện: Đức – Trí – Thể –
Mỹ - lao động, có lịng dũng cảm, trung nghĩa, có lý tưởng cách mạng... Vậy
cơng tác hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp được xem là một hoạt động vô
cùng quan trọng trong nhà trường để hình thành và phát triển các mặt trên. Hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp được coi là một hoạt động thứ hai trong giáo
dục ở nhà trường. Giáo dục trong nhà trường có hai bộ phận: Giáo dục trên lớp
và giáo dục ngoài giờ lên lớp . Hai bộ phận này không thể tách rời nhau mà luôn
song hành, bổ trợ cho nhau để giáo dục tồn diện học sinh.
Các em khi cịn ở trên ghế nhà trường, được học tập tất cả các mơn văn
hóa, khoa học; được tham gia tất cả các hoạt động ngoài giờ để nắm bắt kiến

thức rộng hơn, sâu hơn, vừa học vừa vui chơi bổ ích; kỹ năng, kỹ xảo, độ nhanh
nhạy, năng động sáng tạo của các em được hình thành và phát huy ngay trong
nhà trường. Khi rời ghế nhà trường ra ngoài xã hội khơng cịn ngại ngần trước
cuộc sống. Bởi cuộc sống cũng phong phú và đa dạng rất cần con người phải có
sự tinh nhạy, năng động, sáng tạo... để thích ứng. Khi tham gia vào hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp thì ý thức trách nhiệm của cá nhân trước cơng việc,
tinh thần tập thể,... được hình thành từ đây; đạo đức, lối sống cũng được hình
thành. Học sinh sẽ nhận thức được các giá trị của hoạt động này.
Hiện nay, ở trường PT DTNT Huyện Đà Bắc cũng đã nhận thức được điều
đó, song cách thực hiện chưa thuyết phục, chưa hướng các em vào mục đích
chung đó. Có tổ chức các hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp thường xuyên
theo các chủ điểm, đưa các em học sinh vào nền nếp, các hoạt động đó mới chỉ
dừng lại hình thức, vui chơi là chính, chưa bám sát vào mục tiêu chung của toàn
ngành. Qua việc nghiên cứu đề tài này, bản thân tôi nhận thấy: Vai trị của cơng
tác hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp trong nhà trường là vô cùng quan trọng.
Nếu ở nhà trường chỉ đơn thuần là dạy các em về tri thức khoa học thì sản phẩm
giáo dục của chúng ta là một cỗ máy khô cứng, mà phải kết hợp hài hoà, khéo
léo giữa hai bộ phận giáo dục : Giáo dục trên lớp và giáo dục ngoài giờ lên lớp
mới có sản phẩm giáo dục hồn hảo. Tạo điều kiện, cơ hội để các em học sinh tự
chủ trong việc tiếp thu, lĩnh hội tri thức, tự chủ sáng tạo trong học tập, trong
giao tiếp và trong lao động. Có như vậy mới hướng tới giáo dục tồn diện được.
Nhận thức rõ điều đó, sau khi nghiên cứu đề tài này, trở về trường công tác,
tôi sẽ cố gắng nghiên cứu lý luận và thực tế kỹ hơn, áp dụng một số biện pháp ?
ó nghiên cứu để chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tôi cho
đúng đắn hơn, sâu sát hơn để bộ phận giáo dục thứ hai trong nhà trường không
thể xem nhẹ. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ trở thành sức mạnh, đòn
bẩy cho hoạt động thứ nhất (Giáo dục trên lớp) đạt kết quả, nâng cao chất lượng
chung của nhà trường.

23TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết IV- khoá VII của BCHTW Đảng CSVN Về việc: tiếp tục đổi
mới GD&ĐT.
2. Nghị quyết II - Khoá VIII của BCHTW Đảng CSVN, NXB Chính trị quốc
gia 1997.
3. Nghị quyết đại hội Đảng khố IX, NXB chính trị quốc gia- 2001
4. Hỏi và đáp luật giáo dục 2005 - NXB chính trị quốc gia.
5. Giáo trình: Quản lý giáo dục và đào tạo- học phần III của trường CBQLGD&ĐT.

24


MỤC LỤC
Trang
Phần mở đầu: .................................................................................................. 1
Phần nội dung:................................................................................................. 4
Chương I: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý............................................... 4
ChươngII:
Thực trạng HĐGDNGLL ở trường PT DTNT Huyện Đà Bắc...................11
Chương III:
Các biện pháp chỉ đạo tổ chức HĐGDNGLL có hiệu quả ở trường
PTDTNT Huyện Đà Bắc.......................................................................16
Phần kết luận: .................................................................................................23
Tài liệu tham khảo: .........................................................................................24
Phần Phụ lục: Một số hình ảnh về Hoạt động Ngoài giờ lên lớp ở trường
PTDTNT Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hồ Bình.


25


×