Tải bản đầy đủ (.doc) (61 trang)

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường THCS doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (558.68 KB, 61 trang )

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI: “Một số biện pháp chỉ đạo hoạt
động đổi mới phương pháp dạy học của
hiệu trưởng ở trường THCS”

×