Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

skkn biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi– học sinh năng khiếu ở trường tiểu học trường yên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (256.41 KB, 29 trang )

Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOA LƯ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỞNG YÊN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
HỌC SINH NĂNG KHIẾU

Người thực hiện : Phạm Thị Thúy Lệ
Chức vụ : Hiệu trưởng
Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Trường Yên, huyện Hoa Lư

Tháng 4, năm 2014
1


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Bước sang thế kỉ XXI đất nước ta bước vào thời kì đẩy mạnh sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Trong đường lối đổi mới toàn dịên của
đất nước ta về giáo dục và đào tạo, Đảng ta xác định: “Cùng với khoa học và
công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài...”
Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo
đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và


năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
Điều 2 - Luật Giáo dục năm 2005
Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho
sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ
năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.
Điều 27 - Luật Giáo dục năm 2005
Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết
về tự nhiên, xã hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính
toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát,
múa, âm nhạc, mỹ thuật.
Điều 28 - Luật Giáo dục năm 2005
Cùng với việc thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu của giáo
dục tiểu học nói riêng, việc bồi dưỡng học sinh giỏi-học sinh năng khiếu
2


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

(BDHSG - HSNK), ươm trồng những hạt giống nhân tài cho đất nước là một
nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết vì những người tài bao giờ cũng là nhân tố
quan trọng để thúc đẩy xã hội phát triển. Việc Bồi dưỡng HSG-HSNK cần phải
được tiến hành ngay từ bậc học đầu tiên- bậc Tiểu học.
Đã từ lâu việc phát hiện và bồi dưỡng HSG - HSNK là nhiệm vụ trọng tâm
trong trường Tiểu học. Trong vài năm gần đây ở trường tiểu học Trường Yên
đã có được những thành tích đáng kể trong công tác bồi dưỡng HSG-HSNK.
Song nhà trường cũng gặp những khó khăn nhất định, kết quả thực sự chưa đáp
ứng với mục tiêu đề ra. Đây cũng là một lĩnh vực cần được nghiên cứu một
cách nghiêm túc và đề xuất các biện pháp hữu hiệu, khả thi để đạt kết quả cao
hơn.

Xuất phát từ những vấn đề trên, bản thân tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài:
“Biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi– học sinh năng khiếu ở
trường tiểu học Trường Yên”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu lí luận của việc bồi dưỡng HSG - HSNK.
- Tìm hiểu thực trạng việc bồi dưỡng HSG - HSNK trong những năm qua
ở trường tiểu học Trường Yên.
- Hệ thống hoá và đề xuất các biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng HSG-HSNK
nhằm nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn của nhà trường.
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG - HSNK ở trường tiểu học
Trường Yên.
IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Do điều kiện thời gian và phạm vi của đề tài, tôi chỉ nghiên cứu việc chỉ
đạo bồi dưỡng HSG - HSNK ở Trường tiểu học Trường Yên từ năm học 2010-

3


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

2011 cho đến nay.

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.Phương pháp nghiên cứu lí thuyết
- Nghiên cứu các chỉ thị của Đảng, nhà nước, của ngành giáo dục chỉ đạo

công tác bồi dưỡng năng khiếu, phát hiện nhân tài.
- Tham khảo các tạp chí, các tài liệu có liên quan đến việc chỉ đạo
BDHSG - HSNK.
2.Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp toạ đàm trao đổi.

4


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1. Mục đích của việc BDHSG – HSNK

Hội nghị lần thứ hai BCH TW Đảng khóa VIII đã có nghị quyết 02NQ/HNTW ngày 24/12/1996 về định hướng chiến lược phát triển GD&ĐT trong
thời kì CNH, HĐH đã khẳng định “Không tổ chức lớp chọn ở các cấp học, không
tổ chức trường chuyên ở TH và THCS”.
Tuy nhiên trong thực tiễn chúng ta không nên hiểu đồng nhất hai khái
niệm: “mở trường chuyên, lớp chọn” với việc “phát triển và bồi dưỡng HSG
-HSNK”. Việc phát hiện và bồi dưỡng HSG -HSNK là một nhiệm vụ trọng tâm
của mỗi nhà trường nói chung, trường Tiểu học nói riêng.
Việc tổ chức BDHSG - HSNK và thi chọn nhằm động viên khuyến khích
những học sinh giỏi được các giáo viên dạy giỏi góp phần thúc đẩy việc cải tiến
chất lượng dạy và học, chất lượng của việc quản lí chỉ đạo của các nhà trường
đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng ở cấp học cao
hơn nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước
2.Tầm quan trọng của việc chỉ đạo BDHSG – HSNK:

Việc phát hiện và BDHSG - HSNK là nhiệm vụ của từng nhà trường mà cụ
thể là từng nhà quản lí, từng giáo viên giảng dạy. Năng khiếu của học sinh nếu
được phát hiện và bồi dưỡng sớm sẽ định hướng phát triển và dần định hình trở
thành những học sinh giỏi. Ngược lại, mầm móng năng khiếu của các em bị thui
chột và ít có khả năng trở thành học sinh giỏi. Tiến sĩ Đào Duy Huân đã viết:
“Chất xám là một tài nguyên quan trong bậc nhất của đất nước nhưng thứ tài
nguyên quan trọng này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định của một

5


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

đời người. Không sử dụng nó, không phát huy nó rồi tự nó cũng biến mất”
3.Quan niệm về học sinh giỏi của tiểu học
3.1 Quan niệm về “Năng lực”
Năng lực là những đặc điểm tâm lí cá biệt ở mỗi con người, tạo quy định
tốc độ, chiều sâu, cường độ của việc lĩnh hội tri thức, kĩ năng , kĩ xảo để đáp ứng
yêu cầu hoàn thành xuất sắc một hoạt động nhất định. Năng lực chỉ tồn tại trong
quá trình phát triển vận động của hoạt động cụ thể.
3.2 Quan niệm về “Tài năng”
Tài năng là trình độ cao của năng lực, đạt được trình độ tột đỉnh gọi là thiên
tài.
3.3 Quan niệm về “Năng khiếu”
Năng khiếu là mầm mống của tài năng, là tín hiệu của tài năng trong tương
lai. Nó chưa là bậc nào của năng lực nhưng nếu được phát hiện bồi dưỡng kịp
thời, có phương pháp và hệ thống thì sẽ phát triển tới đỉnh cao của năng lực.
Ngược lại mầm móng ấy không được phát hiện và bồi dưỡng thì sẽ bị thui chột.
3.4 Quan niệm về học sinh giỏi của tiểu học
Theo cơ quan giáo dục Hoa Kỳ miêu tả học sinh giỏi: “Học sinh giỏi đó là

học sinh có khả năng thể hiện xuất sắc hoặc năng lực nổi trội trong trí tuệ, sự
sáng tạo, khả năng lãnh đạo, nghệ thuật hoặc các lĩnh vực lý thuyết chuyên biệt.
Những học sinh này thể hiện tài năng đặc biệt của mình từ tất cả các bình diện
xã hội, văn hóa, kinh tế”.
Nhiều nước trên thế giới cũng đưa ra khái niệm về học sinh giỏi: “HSG là
những đứa trẻ có năng lực trong các lĩnh vực trí tuệ, sáng tạo, nghệ thuật và
năng lực lãnh đạo hoặc lĩnh vực lí thuyết. Những học sinh này cần có sự phục
vụ và những hoạt động không theo những điều kiện thông thường của nhà

6


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

trường nhằm phát triển đầy đủ các năng lực vừa nêu trên”.
Ở Việt Nam, học sinh giỏi tiểu học cần được hiểu là:
- Học sinh giỏi về một môn nào đó là sự đánh giá ghi nhận kết quả học tập
mà các em đạt ở mức độ cao với mục tiêu của môn học ở trường lớp và ở cả bậc
học ở tiểu học. Kết quả mỗi môn học của học sinh được thể hiện qua kiến thức và
kĩ năng mà các em có được, đồng thời còn thể hiện ở trình độ tư duy, thể hiện ở
thái độ và cách ứng xử, qua cách vận dụng kiến thức và kĩ năng vào cuộc sống
hàng ngày.
- Nhà nước ta yêu cầu các trường tiểu học dạy đủ các môn, tạo điều kiện để
các em học tập đạt kết quả cao trong tất cả các môn theo quy định trong mục tiêu
và kế hoạch giáo dục.
- Học sinh giỏi phải đạt trình độ (đạt chuẩn):
+ Đối chiếu theo quy định, học sinh đạt trình độ tiểu học (đạt chuẩn) là
những học sinh từ trung bình trở lên trong đó có những em vượt yêu cầu (trên
chuẩn) được phân định hai mức độ: khá và giỏi. Những em trong độ tuổi chưa
được đi học và học sinh học tập chưa đạt chuẩn quy định thì gia đình, nhà trường,

xã hội phải có biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện để các em đi học và học đạt kết
quả, đạt trình độ tiểu học.
+ Học sinh giỏi tiểu học theo Thông tư 32/2009/QĐ-BGD&ĐT: Đó chính là
những HS đạt 100% các môn đánh giá bằng điểm số và nhận xét đạt điểm giỏi (từ
9 điểm trở lên), các môn đánh giá bằng nhận xét đạt loại hoàn thành, thực hiện đầy
đủ 5 nhiệm vụ của người học sinh.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Cơ sở thực tế của nhà trường
Trường tiểu học Trường Yên là trường nằm ở phía Bắc của Huyện Hoa Lư
là xã thuần nông nên giáo viên giảng dạy ở đây đa số là giáo viên của địa phương.

7


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Năm học 2013 -2014 nhà trường có 37 cán bộ giáo viên và nhân viên. Trong đó:
- Cán bộ quản lý: 4; Giáo viên cơ bản: 24; GVTiếng Anh: 02; GV Mĩ thuật:
01; GV Âm nhạc : 01; GV Tin học: 01; GV Thể dục : 01; Nhân viên 03.
- Trình độ của cán bộ quản lý và giáo viên: Đại học: 22; Cao đẳng: 10;
Trung cấp: 02.
Điểm nổi bật về đội ngũ nhà trường có sự thống nhất cao, một tập thể đoàn
kết nhiệt tình, có trách nhiệm cao. Nhà trường luôn quan tâm đến công tác bồi
dưỡng HSG- HSNK. Do vậy trong những năm qua chất lượng giáo dục học sinh
luôn duy trì và nâng cao theo các tiêu chí của trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
mức độ II và đạt nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG-HSNK.
Trường tiểu học Trường Yên trong năm học 2013-2014 có 20 lớp với số
học sinh là 649 em.
2. Những việc đã làm trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng HSG- HSNK ở

trường tiểu học Trường Yên.
Xác định rõ tầm quan trọng và vai trò của công tác bồi dưỡng HSG -HSNK
trường tiểu học Trường yên những năm qua đã có những bước đi phù hợp và tạo
ra kết quả ban đầu khả thi. Nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục đại trà làm
nền tảng vững chắc trên cơ sở đó mà nâng cao chất lượng mũi nhọn. Đội ngũ học
sinh giỏi, học sinh năng khiếu ngày càng nhiều về số lượng và về chất lượng. Đội
ngũ giáo viên nhiệt tình năng động và đều xác định việc bồi dưỡng học sinh giỏi
rất quan trọng, nó khẳng định uy tín của nhà trường đối với phụ huynh học sinh,
với địa phương và với các cấp quản lý và xã hội.
Những giáo viên được lựa chọn giảng dạy đội tuyển là những giáo viên có
uy tín, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Trước khi giảng dạy mỗi giáo
viên phải lên kế hoạch giảng dạy và tiến hành hội thảo về nội dung phương pháp
giảng dạy. Nội dung hội thảo làm rõ số lượng tiết dạy, phương pháp đặc trưng

8


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

từng mảng kiến thức. Những giáo viên còn gặp khó khăn, đội ngũ quản lí từng
bước giúp đỡ họ hướng dẫn họ làm quen đến thành thạo việc. Chính từ đó mà mọi
giáo viên rất phấn khởi và quyết tâm cao, không e dè, tự ti. Mọi giáo viên đều thấy
rõ nhiệm vụ của mình và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình giảng dạy, hàng tháng đều có rút kinh nghiệm. Ban Giám
hiệu nhà trường cùng tổ trưởng chuyên môn, thường xuyên giám sát việc giảng
dạy ở các lớp, nhắc nhở giáo viên quan tâm hơn tới học sinh yếu kém và học sinh
giỏi. Sự quan tâm đó thể hiện rõ trong từng bài soạn của giáo viên. Nhà trường
thường xuyên theo dõi chất lượng của học sinh thông qua kiểm tra định kì và kiểm
tra thường xuyên, khảo sát chất lượng học sinh giỏi thường xuyên. Qua đó BGH
thường xuyên nắm bắt kịp thời và điều chỉnh nếu thấy cần thiết đối với giáo viên

và học sinh.
3. Một số vấn đề đặt ra trong bồi dưỡng HSG – HSNK
- Công tác bồi dưỡng HSG - HSNK của trường Tiểu học Trường Yên cũng
gặp không ít khó khăn, tuy tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn về
trình độ đào tạo cao nhưng không đồng đều về chất lượng, một số giáo viên hạn
chế về phương pháp, về kiến thức các môn, về kinh nghiệm dạy học.
- Một số học sinh cóa năng lực nhưng chưa tích cực trong học tập, chưa nổ
lực trong quá trình tham gia các đội tuyển. Việc bồi dưỡng học sinh để dự thi các
cấp quá nặng nề vì tính chất thời vụ mà gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của
học sinh.
- Quá trình bồi dưỡng HSG - HSNK chưa thực sự đặt trên cơ sở vững chắc
là nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh và phát triển sâu rộng công tác ngoại
khóa một cách toàn diện.
- Việc thống nhất nội dung, phương pháp, giới hạn bồi dưỡng HSG - HSNK
còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn về tài liệu và các văn bản hướng dẫn.

9


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

- Việc huy động các nguồn lực cho công tác bồi dưỡng HSG - HSNK còn
chưa đạt yêu cầu mong muốn.
- Việc thi đua khen thưởng chưa đủ mạnh để khuyến khích cho học sinh và
giáo viên quyết tâm cao trong công việc.
- Tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ cho công tác bồi
dưỡng HSG - HSNK.
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HSG -HSNK
CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG YÊN


Từ cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn và thực trạng của công tác bồi dưỡng HSGHSNK ở trường tiểu học Trường Yên, tôi xin đưa ra những biện pháp chỉ đạo như
sau:
1.Quán triệt và nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng HSGHSNK.
Chúng ta đã và đang kế thừa truyền thống dân tộc Việt Nam, coi những
người tài giỏi là cái “gốc” để làm nên sự nghiệp và con người là mục tiêu và động
lực phát triển kinh tế - xã hội . Trong công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay thì
việc bồi dưỡng và sử dụng nhân tài càng quan trọng hơn.
Việc bồi dưỡng HSG-HSNK ở trường Tiểu học là cần thiết và quan trọng. Ở
bậc học này có đầy đủ điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện và bồi dưỡng ban đầu
về học sinh giỏi vì nhà trường tiểu học có mục tiêu giáo dục toàn diện. Thực hiện
nhiệm vụ này là góp phần nuôi dưỡng và phát triển nhân tài để tạo ra nguồn lực con
người quý báu có chất xám cao, trí tuệ cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Chính từ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng HSG-HSNK mà BGH và
mỗi giáo viên giảng dạy phải hiểu được và phân biệt các khái niệm như: Năng lực,

10


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

tài năng... BGH cần phải xây dựng cho được những biện pháp thích hợp để đưa
công tác này đạt kết quả cao. Muốn như vậy thì BGH phải nắm vững các chế độ
chính sách, các văn bản hướng dẫn về việc bồi dưỡng nhân tài của Đảng và Nhà
nước ta.
Nhà trường cần tuyên truyền trong cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội để tạo
ra môi trường giáo dục lành mạnh, thuận lợi, thống nhất về mục tiêu giáo dục..
BGH cần phải đưa hoạt động chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi-học sinh
năng khiếu vào Nghị quyết của nhà trường. Tăng cường làm ảnh hưởng sâu rộng

của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tới các tổ chức Đảng, Chính quyền và các tổ
chức đoàn thể, tổ chức kinh tế và cộng đồng xã hội ở địa phương. Tranh thủ sự ủng
hộ của mọi tầng lớp nhân dân và sử dụng các nguồn vốn ủng hộ có hiệu quả.
BGH phải biết tạo ra uy tín, dư luận tốt về công tác bồi dưỡng HSG-HSNK
của trường mình với xã hội bằng chính kết quả học sinh giỏi các cấp quan mỗi
năm. Từ đó xây dựng một truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
2. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG-HSNK
Việc phát hiện và bồi dưỡng HSG-HSNK ở nhà trường là nhiệm vụ quan
trọng và cấp thiết vì vậy BGH cần phải xây dựng kế hoạch chung và kế hoạch cụ
thể về công tác này ngay đầu mỗi năm học.
Trong kế hoạch cụ thể cần làm rõ quy trình bồi dưỡng, đối tượng bồi dưỡng,
nội dung, phương pháp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng,
có chế phối hợp, huy động cộng đồng, các nguồn tài chính...
Để kế hoạch khả thi, có bước đi thích hợp, hiệu trưởng cần căn cứ vào chỉ thị
năm học, vào văn bản hướng dẫn, tình hình thực tế nhà trường, truyền thống nhà
trường, xu thế chung của giáo viên, yếu tố mang tính chất đột phá... Kế hoạch cần
có sự đóng góp của đội ngũ giáo viên, được thông qua tập thể sư phạm nhà trường.
Kế hoạch chi tiết cần phải là những dự kiến kết quả bằng số liệu, những việc làm cụ

11


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

thể và đặc biệt nó phải mang tính khả thi.
3. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà
Trong thực tiễn nhà trường nào có chất lượng giáo dục đại trà tốt thì thường
có chất lượng mũi nhọn tốt. Chất lượng giáo dục chung toàn trường sẽ là nền tảng
vững chắc để từ đó xây dựng cái đỉnh, cái đỉnh đó rõ ràng cũng phụ thuộc nhiều ở
nền móng. Vì vậy để có chất lượng HSG-HSNK cao thì nhà trường phải nâng cao

chất lượng giáo dục đại trà.
Để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà thì nhà trường phải xây dựng cho
được các nề nếp chính như:
- Nề nếp hành chính
- Nề nếp chuyên môn
- Nề nếp hội họp và hoạt động ngoài giờ
BGH tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, coi đây là nhiệm vụ
trọng tâm của công tác chuyên môn và phải làm có quy trình, huy động nhiều
nguồn lực để làm. Bên cạnh đó phải chú trọng trong công tác tổ chức, tham gia các
hội thi, qua các hội thi là dịp để học sinh thể hiện năng lực của mình đồng thời là
dịp để tiếp tục tìm nhân tố mới cho bồi dưỡng HSG-HSNK.
Tích cực đổi mới công tác kiểm tra và đánh giá giáo viên, học sinh. Tăng
cường kiểm tra việc thực hành của học sinh để từ đó rút ra kinh nghiệm trong việc
dạy của thầy, trong việc học của trò. Cũng từ đó nhà quản lý ra những quyết định
quản lý phù hợp.
Quá trình bồi dưỡng HSG-HSNK phải đặt trên một cơ sở vững chắc và nâng
cao chất lượng dạy và học. Coi đây là nền tảng xuyên suốt quá trình năm học có
như vậy việc bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ có nhiều thuận lợi.
4. Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

12


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Vì giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục cho nên bồi dưỡng
đội ngũ giáo viên cũng đặt ra hàng đầu trong nhà trường Tiểu học. Trong thực tiễn
giáo dục cho thấy ở đâu có thầy giỏi thì ở đó có trò giỏi. Dân gian có câu: “Thầy
nào trò ấy”. Với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thì càng đòi hỏi những giáo viên
có kiến thức rộng, toàn diện, tinh thông nghiệp vụ, có phương pháp giảng dạy tốt,

có lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ. Để có một đội ngũ giáo viên đều tay, vững
vàng tay nghề là cả một quá trình bồi dưỡng lâu dài phải có từng biện pháp thích
hợp.
4.1. Nội dung bồi dưỡng
a. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức
Bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp là hết sức cần thiết và quan trọng nó
chính là bồi dưỡng lòng yêu nghề, mến trẻ, tinh thần kỷ cương, tình thương trách
nhiệm. Thầy giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh và cả cộng đồng xã hội noi
theo.
Với những giáo viên được tham gia bồi dưỡng đội tuyển thì càng đòi hỏi sự
kiên trì, thầm lặng làm việc nghiêm túc và quy cũ mới hy vọng gặt hái kết quả cao.
b. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
Năng lực chuyên môn của một giáo viên được thể hiện ở những mặt sau:
+ Nắm vững chương trình, sách giáo khoa, từng môn, từng lớp nắm vững
chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học.
+ Xác định đúng, đầy đủ mục tiêu bài dạy.
+ Truyền thụ kiến thức rõ ràng, đầy đủ, chính xác, có hệ thống và trọng tâm.
+ Tổ chức dạy học, sử dụng phương pháp, phương tiện phù hợp nội dung bài
học, đặc trưng môn học.
+ Đánh giá đúng khả năng của học sinh. Chấm bài cho điểm , đánh giá xếp

13


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

loại học sinh công bằng.
Từ những vấn đề trên người quản lí cần chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên để mỗi
giáo viên làm tốt ba khâu cơ bản sau: Xây dựng kế hoạch bài dạy, tổ chức các hoạt
động lên lớp, đánh giá kết quả học tập. Ba khâu này tạo thành chu trình khép kín

công việc giảng dạy của người giáo viên, vì vậy khâu nào cũng quan trọng không
thể xem nhẹ và thường xuyên giám sát kiểm tra.
Người quản lí căn cứ thực tế đội ngũ giáo viên của trường mình mà tiến
hành bồi dưỡng và chọn một trong những nội dung trên để bồi dưỡng.
c. Bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm thức tế
Để có giáo viên giỏi tham gia vào bồi dưỡng HSG-HSNK thì không chỉ giỏi
về chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải giỏi về kiến thức xã hội và có kinh nghiệm
thực tế. Thực tiễn cho thấy một giáo viên mà có kiến thức, có kinh nghiệm thực tế
thì giáo viên đó rất năng động, quá trình quản lí lớp học, tổ chức tiết học rất phù
hợp với đối tượng học sinh.
Nhà trường cần phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, kinh tế... các tổ
chức Công đoàn để làm tốt khâu bồi dưỡng về kiến thức và kinh nghiệm thực tế
cho giáo viên.
4.2. Hình thức bồi dưỡng
Giao việc cho giáo viên phải đúng người, đúng việc có như vậy mới đạt kết
quả cao trong công việc. BGH phải biết khơi dậy mọi sức mạnh của từng cá nhân.
Mỗi giáo viên phải có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, tham dự các lớp
nâng cao trình độ (Cao đẳng. Đại học) ở các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn
và dài hạn.
Dự giờ thăm lớp là một hoạt động thường xuyên để giáo viên tự nâng cao
chất lượng giờ dạy.

14


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Hình thức tự bồi dưỡng, đây là một hình thức rất quan trọng. Mỗi giáo viên
phải tự bồi dưỡng mình, coi việc tự học là công việc suốt đời, có như vậy mới cập
nhật kiến thức, mới theo kịp sự tiến bộ của xã hội.

Tổ chức mời chuyên gia, tổ chức các hoạt động giao lưu, câu lạc bộ ứng xử
sư phạm...
Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm cho mỗi giáo viên (đặc biệt là những
sáng kiến về bồi dưỡng HSG-HSNK).
Phối hợp với tổ chức Công đoàn cho giáo viên tham quan các danh lam thắng
cảnh, các khu di tích lịch sử...
4.3. Chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên để họ có khả năng phát hiện và bồi
dưỡng HSG-HSNK tại lớp mình phụ trách.
Để làm tốt công tác bồi dưỡng HSG-HSNK tại lớp mình phụ trách người
giáo viên cần làm tốt 3 khâu cơ bản sau:
- Xây dựng kế hoạch bài dạy là kết quả của các hoạt động:
Giáo viên phải nghiên cứu kỹ, sách giáo khoa, chuẩn bị kiến thức, kỹ năng
của môn học, lớp, chương ... tình hình chất lượng học sinh. Vận dụng các phương
pháp phù hợp với các đối tượng học sinh, chú ý đến học sinh giỏi. BGH yêu cầu
giáo viên soạn bài theo sự chỉ đạo của Phòng, Sở. Mỗi bài soạn của giáo viên phải
rõ các nội dung sau: Mục tiêu bài học, nội dung kiến thức cơ bản, phương pháp chủ
yếu, hình thức tổ chức học tập.
Đặc biệt trong bài soạn phải chứa đựng các tình huống, các câu hỏi làm phát
triển tư duy học sinh, đòi hỏi học sinh phải sáng tạo, phải làm việc và cứ nhiều lần
sẽ tạo ra nhiều tình huống để học sinh rèn luyện.
Ban giám hiệu kiểm tra giáo án của giáo viên hàng ngày, hàng kỳ.
- Tổ chức các hoạt động lên lớp:

15


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Ở Tiểu học, vấn đề quan trọng đối với giáo viên là phương pháp giảng dạy ,
là các kỹ năng sư phạm, là sự lựa chọn, phối hợp các phương pháp sao cho linh

hoạt, sinh động làm cho tiết học nhẹ nhàng , tự nhiên, chất lượng.
Trong một giờ lên lớp giáo viên phải bao quát và quan tâm đến các đối tượng
học sinh, trong đó chú trọng học sinh giỏi, học sinh yếu kém.
Rèn luyện kỹ năng giảng dạy trên lớp là rèn luyện những nội dung trên, BGH
chỉ đạo bồi dưỡng nội dung này thông qua các hình thức như thiết kế một giờ dạy
mẫu, bài soạn điển hình, thao giảng...
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh:
Đối với nội dung này, BGH chỉ đạo sát sao tới giáo viên trên các mặt sau:
+ Biết thiết kế một bài kiểm tra gồm cả đáp án, biểu điểm (đề phải đánh giá
được các đối tượng học sinh).
+ Chấm bài chính xác, biết phát hiện những năng lực của học sinh qua bài
làm.
+ Đánh giá đúng khả năng của từng học sinh
+ Cho kiểm tra chéo bài chấm của từng giáo viên cùng khối, lớp và kiểm tra
chéo công việc cộng điểm xếp loại học sinh.
+ Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra các nội dung trên.
Một vấn đề quan trọng nữa là Ban Giám hiệu phải làm cho giáo viên chủ
nhiệm, giáo viên dạy đội tuyển liên hệ chặt chẽ với nhau, phối hợp với nhau để
cùng bồi dưỡng.
5. Chỉ đạo tốt khâu tuyển chọn học sinh và xây dựng đội tuyển HSGHSNK.
Tuyển chọn học sinh và xây dựng đội tuyển HSG-HSNK để dự thi các kỳ thi
các cấp là một việc làm quan trọng của mỗi nhà trường. Trước hết phải làm tốt từ

16


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

khâu tuyển chọn.
Năng khiếu thường có ở những học sinh say mê học tập, ham đọc sách

thường xuyên quan sát cuộc sống xung quanh và luôn nghi vấn, thắc mắc về đối
tượng quan sát, nghiên cứu. Những trẻ có năng khiếu luôn thấy mình “thiếu” một
cái gì đó khi tiếp xúc, tìm hiểu đối tượng. Những trẻ như vậy hay “tò mò” vì muốn
biết nhiều hơn, đủ hơn, tìm ra cái mới của đối tượng là một niềm vui, ao ước. Ngay
từ lớp 1 cũng đã có nhiều học sinh tỏ ra thông minh thông qua các câu trả lời cô
giáo hay qua trình bày bài làm của mình. Những em này thường rất tự tin, bình
tĩnh.
* Biện pháp
Ngay từ đầu năm học nhà trường tuyển những em có thông số trả lời cao cần
được đánh dấu và giao cho giáo viên theo dõi, phát hiện và báo cáo BGH về kế
hoạch bồi dưỡng trực tiếp tại lớp để phát hiện tư duy cho học sinh.
Ban Giám hiệu cho giáo viên phối hợp với các lực lượng khác trong và ngoài
nhà trường có trách nhiệm bồi dưỡng học sinh suốt cả năm học . Ban Giám hiệu
thường xuyên kiểm tra , đánh giá chất lượng học sinh theo tháng, theo kỳ.
Đến hết năm học giữa giáo viên chủ nhiệm các khối lớp có sự bàn giao về
chất lượng trong đó chú trọng đội ngũ HSG-HSNK.
Trong quá trình lập đội tuyển, có những em sẽ được phát hiện thêm để không
bỏ sót học sinh giỏi đồng thời phát hiện những học sinh có hạn chế về mặt nào đó
trong đội tuyển để có cách thức bồi dưỡng và phương pháp bồi dưỡng.
Quá trình phát hiện và bồi dưỡng HSG-HSNK cần chú trọng dạy đủ các môn
cho các em, ngoài ra còn chú ý các em ở các môn Thể dục, Nhạc...
6. Phân công giáo viên bồi dưỡng đội tuyển HSG-HSNK
Vì quá trình bồi dưỡng HSG-HSNK là một công việc lâu dài cho nên việc
phân công giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển là một vấn đề mang tính chiến

17


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.


lược; BGH phải xây dựng được một đội ngũ cốt cán tốt , lựa chọn tốt số giáo viên
có đủ khả năng, uy tín để tham gia công tác bồi dưỡng. BGH căn cứ vào điều kiện
cơ sở vật chất, vào đội ngũ mà lực chọn các hình thức phân công lao động sư phạm
hợp lý.
6.1. Phân công chuyên môn
Để bồi dưỡng có tính chất chuyên sâu thì BGH phải phân công giáo viên
dạy chuyên một môn. Có như vậy giáo viên mới đi sâu nghiên cứu vào mảng kiến
thức, phương pháp, đối tượng học sinh, hình thức bồi dưỡng học sinh.
Trong thực tế, ở trường có lực lượng giáo viên đông và vững vàng về chuyên
môn nghiệp vụ BGH có thể phân công chuyên sâu theo mảng kiến thức. Cụ thể là
môn Toán cần hai giáo viên dạy, môn Tiếng Việt hai giáo viên dạy. Phân công như
thế này thì chất lượng dạy và học đội tuyển sẽ tốt hơn, bởi vì trong mỗi môn đó cho
giáo viên lựa chọn mảng kiến thức theo sở trường của mình rồi biên soạn nội dung,
phương pháp theo chuyên đề. Như vậy sẽ phát huy được sở trường của mỗi cá nhân
đồng thời giáo viên sẽ có nhiều điều kiện để đi sâu vào nghiên cứu chuyên đề của
mình dạy.
Sơ đồ phân công giáo viên phụ trách đội tuyển
Môn Toán

GV1 dạy nội
dung số học

Môn Tiếng Việt

GV2 dạy
nội dung có
yếu tố hình
học và giải
toán


GV3 dạy
luyện từ và
câu

18

GV4 dạy hiểu
và cảm thụ
văn học và
viết văn


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

6.2. Phân công luân phiên
Đây là cách phân công hỗ trợ cho cách phân công chuyên nếu như ở cách
phân công chuyên giúp học sinh có điều kiện đi sâu vào nắm chắc kiến thức ở một
khối thì phân công luân phiên giúp giáo viên có được cái nhìn tổng thể xuyên suốt
chương trình của bậc học. Giáo viên có điều kiện hiểu rõ từng em, dạy liền mạch
kiến thức. Phân công giáo viên luân phiên sẽ có nhiều ý nghĩa dự trữ đội ngũ giáo
viên kế cận.
6.3. Hướng dẫn giáo viên dạy đội tuyển và giám sát chặt chẽ việc bồi dưỡng
HSG-HSNK của giáo viên.
Vì phân công giáo viên là công việc quan trọng, sau khi nhận nhiệm vụ BGH
cần chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên đó làm công việc theo một quy trình như: Biên
soạn nội dung, phương pháp giảng dạy, hội thảo nội dung, phương pháp giảng dạy,
tìm hiểu đối tượng học sinh, tiến hành dạy thử, đánh giá rút kinh nghiêm, nghiệm
thu chương trình. BGH phải tiếp tục giám sát và điều chỉnh kịp thời khi cần thiết
đối với giáo viên giảng dạy cũng như học sinh.
7. Chỉ đạo hoạt động dạy và học trong đội tuyển HSG-HSNK

Chỉ đạo thống nhất nội dung, phương pháp, kế hoạch bồi dưỡng là một công
việc khó nhưng nhà quản lý phải biết khơi ra nguồn lực, chọn việc mà làm, tổ chức
các bước có quy trình phù hợp.
* Chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng đội tuyển HSG-HSNK
Trong bồi dưỡng đội tuyển thì việc cần thiết phải xây dựng nội dung bồi
dưỡng. Đây là một vấn đề nan giải vì tài liệu nhiều nhưng không thống nhất.
Chính vì vậy không chỉ đạo tốt việc xây dựng nội dung thì có thể dẫn đến
một kết quả là đầu óc học sinh căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, buồn chán vì nội dung
quá tải hay nhàm chán. Như vậy không xây dựng cho được một nội dung bồi dưỡng
tốt thì kết quả sẽ bồi dưỡng không cao và việc bồi dưỡng sẽ không theo một định

19


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

hướng nhất định.
Quy trình xây dựng nội dung bồi dưỡng đội tuyển học HSG-HSNK nên tiến
hành như sau:
+ Thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng HSG-HSNK gồm: BGH, các tổ trởng
chuyên môn, khối trưởng, giáo viên dạy đội tuyển.
+ Ban chỉ đạo giao cho giáo viên giảng dạy xây dựng đề cương bồi dưỡng
+ Ban chỉ đạo sơ duyệt.
+ Cho giáo viên xây dựng nội dung chi tiết theo từng chuyên đề.
+ Hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của giáo viên trong trường những người có
kinh nghiệm.
* Ban chỉ đạo bổ sung, nghiệm thu và bàn giao cho giáo viên giảng dạy.
Đồng thời lưu trữ làm tài liệu cho nhiều năm sau và có điều chỉnh qua mỗi năm
học.
Ví dụ: Môn Toán lớp 5 nên dạy những chuyên đề sau:

1. Đọc số - Viết số
2. Dãy số - Chữ số
3. Các dạng toán tính nhanh
4. Các bài toán về chia hết, chia có dư
5. Các bài toán về phân số, số thập phân, phần trăm, tỷ số.
6. Vẽ hình, nhận biết hình học
7. Đếm hình, cắt ghép hình
8. Chu vi, diện tích các hình
9. Một só phương pháp giải toán ở Tiểu học

20


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

* Chỉ đạo việc thống nhất phương pháp dạy học trong đội tuyển bồi dưỡng
học sinh giỏi- học sinh năng khiếu.
Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi bậc tiểu học cũng phải theo quan điểm tích cực
“Lấy học sinh làm trung tâm” của quá trình học. Giáo viên tổ chức và hướng dẫn
học sinh các hoạt động học tập ở trên cơ sở:
+ Huy động mọi khả năng tiềm ẩn của học sinh, để tự học sinh tìm tòi, khám
phá nội dung của bài học.
+ Tạo ra nhiều tình huống cho học sinh tư duy, để các em rèn luyện các thao
tác tư duy như: Phân tích, tổng hợp, so sánh, chứng minh, bác bỏ... học sinh phải là
người giải quyết những vấn đề đặt ra dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
+ Phát huy sở trường, năng lực của từng em( cá biệt hoá học sinh) làm cho
học sinh tự tin, có nhiều niềm vui trong học tập.
+ Giáo viên chủ động tìm ra phương pháp dạy chủ yếu và phối hợp các
PPDH, các hình thức dạy học để các em tự chiếm lĩnh trên cơ sở được thao tác hoá
các hoạt động học tập.

+Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi là dạy cách tự học, tự bồi dưỡng cho các em.
* Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng:
+ Xây dựng thời khoá biểu dạy học của đội tuyển
+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra của đội tuyển.
+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, học kỳ và năm học.
8. Tăng cường, đẩy mạnh công tác ngoại khoá.
Tăng cường, đẩy mạnh công tác ngoại khoá bằng cách chăm sóc cá biệt;
nâng cao chất lượng dạy cả nội khoá và ngoại khoá, giúp học sinh phát triển tư duy
để các em học mà chơi, chơi mà học, thấy việc học là niềm vui, là hấp dẫn. Nói
chung phải rất mềm dẻo, linh hoạt để thích ứng với tính đa dạng của hoàn cảnh.

21


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Thông qua tham quan, du lịch để rèn cho học sinh hiểu biết thêm về lịch sử,
địa lý, về con người, đất nước Việt Nam.
Thông qua giao lưu, kết nghĩa các trường học, các tổ chức ngoài nhà trường
để tăng cường sự hiểu biết , giao lưu, giao tiếp cho học sinh.
Thông qua các hội thi để rèn luyện tính tự tin, bình tĩnh, thông minh, tháo
vát, ứng xử, năng động, sáng tạo.
Thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ thơ văn, toán học, nghệ thuật, để các em
được thực hành. Đây là một môi trường thực hành, ứng dụng lý tưởng cho học sinh
Tiểu học. Thông qua Câu lạc bộ Toán học chẳng hạn các em được đọc thêm sách
báo Toán tuổi trẻ, Toán tuổi thơ, tham gia giải các bài toán hay, bình luận cách giải
các loại toán... ở đó các em tự do trình bày , tự do huy động. Nhìn chung thì học
sinh Tiểu học việc thực hành còn yếu các nhà trường chưa thực sự quan tâm đúng
mức. Vì vậy phải tăng cường, đẩy mạnh công tác ngoại khoá trong nhà trường Tiểu
học.

9. Tăng cường cơ sở vật chất- thiết bị dạy học phục vụ cho công tác bồi
dưỡng HSG-HSNK.
* Xây dựng phòng học, thư viện, mua sắm trang thiết bị.
Mỗi nhà trường phải xây dựng các phòng học dành riêng cho bồi dưỡng và
tăng cường mua sắm trang thiết bị như đèn chiếu, đầu video, ti vi...
Xây dựng thư viện dùng chung là công việc mang lại hiệu quả cao trong việc
học tập và nghiên cứu của giáo viên và học sinh. Trong thư viện cần có tủ sách
nâng cao dùng chung cho học sinh và giáo viên, giúp cho giáo viên và học sinh có
tài liệu tham khảo.
* Xây dựng ngân hàng đề bằng cách mỗi tháng giáo viên tham gia bồi dưỡng
phải ra 1 đề kiểm tra thang điểm 20. Dùng đề kiểm tra học sinh và lưu trữ tạo ra
một ngân hàng để giúp cho giáo viên và học sinh tham khảo hàng năm.

22


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

10. Huy động cộng đồng cùng tham gia công tác.
Việc huy động cộng đồng cùng tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là
một việc làm cần thiết theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” hơn
nữa đây là công việc lâu dài, tốn nhiều thời gian và công sức cho nên rất cần sự
đóng góp quý báu về vật chất lẩn tinh thần của các lực lượng trong và ngoài nhà
trường. Chỉ đạo xây dựng qũy Khuyến học, qũy học sinh nghèo vượt khó... để khen
thưởng động viên khuyến khích giáo viên và HSG-HSNK.
11. Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng về việc bồi dưỡng HSG-HSNK.
Ngoài việc khen tưởng về vật chất cho giáo viên và học sinh giỏi, nhà trường
cần xây dựng các tiêu chí thi đua về công tác này. Giáo viên giỏi cấp nào thì phải
có học sinh giỏi cấp đó, khuyến khích có nhiều giáo viên giỏi và học sinh giỏi.
Nhà trường gặp mặt động viên HSG-HSNK trước khi đi thi và tuyên dương

khen thưởng học sinh đạt giải, giáo viên phụ trách. Những học sinh giáo viên đạt
giải cao các hội thi sẽ được ghi trong sổ vàng truyền thống của nhà trường.
IV. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi áp dụng một số biện pháp dạy như đã nêu ở trên, tôi thấy chất lượng
bồi dưỡng HSG-HSNK nâng lên qua từng năm học. Dưới đây là bảng thống kê học
sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp Huyện, cấp Tỉnh như sau:
*Về phía học sinh
Năm học: 2011-2012

Năm học: 2012-2013

Năm học: 2013-2014

Huyện

Huyện

Huyện

SL
9

%

Tỉnh
SL
4

%


SL

%

Tỉnh
SL

22

3

* Về giáo viên:

23

%

SL

%

Tỉnh
SL

%


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.


Năm học 2011-2012 có 5 giáo viên đạt danh hiệu GVCN Giỏi cấp Huyện,
1giáo viên đạt danh hiệu GVCN Giỏi cấp Tỉnh.
Năm học 2012-2013 có 2 giáo viên đạt danh hiệu GVCN Giỏi cấp Huyện.
(Không tổ chức thi cấp Tỉnh)
Năm học 2013-2014 có 1 giáo viên đạt danh hiệu GVCN Giỏi cấp Huyện;
02giáo viên đạt danh hiệu GVCN Giỏi cấp Tỉnh.

24


Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ

1. Ý nghĩa quan trọng của đề tài
Từ thực tiễn áp dụng công tác bồi dưỡng HSG-HSNK trong những năm
qua tôi đã đúc rút lại ngắn gọn thành các biện pháp sau:
+ Quán triệt và nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng
học sinh giỏi.
+ Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cụ thể ngay
từ đầu năm học;
+ Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà;
+ Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ;
+ Chỉ đạo tốt khâu tuyển chọn học sinh và xây dựng đội tuyển;
+ Phân công giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển;
+ Chỉ đạo hoạt động dạy và học trong đội tuyển;
+ Tăng cường, đẩy mạnh công tác ngoại khoá;
+ Tăng cường cơ sở vật chất , thiết bị dạy học phục vụ công tác bồi dưỡng
học sinh giỏi;
+ Huy động cộng đồng cùng tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi;

+ Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng về việc bồi dưỡng học sinh giỏi.
2. Kết luận và khuyến nghị
Tìm hiểu và phát hiện học sinh giỏi là công việc quan trọng của mỗi nhà
trường, nhất là giai đoạn hiện nay. Việc bồi dưỡng nhân tài mang tính chiến lược
của ngành GD&ĐT nhằm tạo ra lớp người mới năng động, sáng tạo, đáp ứng công

25


×