Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Toán lớp 1 - Năm học 2015 - 2016 (có ma trận)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.83 KB, 4 trang )

BẢNG DỰ KIẾN KIỂM TRA HỌC SINH CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 1B
Câu
1
2
3
4
5
6
7

Trường: ……..………………………………

Nội dung kiến thức kiểm tra
Đọc viết số
Viết số theo thứ tự
Kĩ năng đặt tính, tính
Tính kèm theo đơn vị đo
So sánh giá trị số
Giải toán
Kĩ năng tìm hình

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 1

Họ và tên HS: ……..……………………………………………
Lớp:………………

Điểm
1
1
2


1
2
2
1

NĂM HỌC: 2015-2016
MÔN: TOÁN

THỜI GIAN: 40 PHÚT


Ngày kiểm tra: ………. tháng … năm 2016 .
Nhận xét của thầy cô

Điểm

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Bài 1 : (1 điểm) Viết số và đọc số vào chỗ chấm :
Tám mươi bảy :……………
Sáu mươi chín :……………

89 :………………………………………
93 :……………………………………….

Bài 2: (1 điểm) Viết các số :
2; 4; …….; …….; 10
Bài 3 : (2 điểm). Đặt tính rồi tính.
20 + 40


70 – 20

19 – 6

11 + 8

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….


Bài 4: (1 điểm). Tính
19 cm – 9 cm = ………..

20 cm + 40 cm = ………..

Bài 5 : (2 điểm) : Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm.
12 + 3 ……..14

16 + 3………18

16 – 7 ……..10

19 – 9 ………10

Bài 6 (2 điểm)
Trong vườn có 10 cây cam và 5 cây bưởi. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây?

Tóm tắt
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Bài giải
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………


……………………………………………


……………………………………………

Bài 7 : (1 điểm). Điền số thích hợm vào chỗ chấm ?

Hình trên có………………hình vuông
Hình trên có……………… hình tam giác

CÁCH ĐÁNH GIÁ
Câu1: Viết ,đọc đúng mỗi ý được 0,5điểm.
Câu2: Viết , đúng mỗi số được 0,5điểm
Câu3: Đặt tính ,tính đúng mỗi phép tính dược:0,5điểm


Câu4:Tính đúng mỗi phép tính dược:0,5điểm
Câu5: Điền dấu đúng mỗi phép tính dược:0,5điểm
Câu6:
- Tóm tắt đúng dược: 0,5điểm
- Lời giải đúng dược: 0,5điểm
- Phép tính đúng dược: 0,5điểm
- Đáp số đúng dược: 0,5điểm
Câu7: Tìm được:1 hình vuông dược: 0,5điểm
Tìm được:4 hình vuông dược: 0,5điểm×