Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (946.89 KB, 10 trang )

Nhóm 3
Bài Thuyết Trình
Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ
Chủ đề: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân


1: Khái niệm
-Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành
chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành
vi đó
là tráikhiếu
pháp nại,
luật,tốxâm
quyền
, lợi
íchcơ
hợp
pháp
mình

Quyền
cáophạm
là quyền
dân
chủ
bản
củacủa
công
dân
⇒Nhằm


khôi
phục
quyền
và lợi
ích là
hợp
pháp
người dân
khiếuthực
nại hiện
đã
được quy
định
trong
Hiến
pháp,
công
cụcủa
để nhân
bịdân
xâmchủ
hạitrực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và
- Quyền tố cáo là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức,
lợi

thẩm
quyền
vềtổhành
vibị
vi hành

phạmvi
pháp
củaluật
bất xâm
cứ
íchnhân
hợp có
pháp
của
côngbiết
dân,
chức
tráiluật
pháp

hại.
quan, tổ chưc, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến
lợi ích của Nhà nước, đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ
quan, tổ chức.
=> Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm hại
đến lợi ích của nhà nước , tổ chức và công dân.


Ví dụ: 70% các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến đất


2: Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Người có quyền khiếu nại,
tố cáo


Quyền khiếu
nại, tố cáo
của công dân

Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải
quyết khiếu nại, tố cáo
Người có thẩm quyền giải quyết
khiếu nại, tố cáo


2: Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Nội dung

1: Người
có quyền

Khiếu nại

Tố cáo

Gồm các nhân, tổ chức.
Chỉ có công dân có
Cá nhân được hiểu là
quyền tố cáo
công dân nói chung và
cán bộ, công chức nói
riêng. Cơ quan nhà
nước,các tổ chức chính
trị, xã hội, đơn vị cũ trang

nhân dân, tổ chức kinh
tế…


2: Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Nội dung
2: Người
có thẩm
quyền giải
quyết

Khiếu nại

Tố cáo

Người đứng đầu cơ quan
hành chính có quyết định,
hành vi hành chính bị khiếu
nại; người đứng đầu cơ
quan cấp trên trực tiếp của
cơ quan hành chính có quyết
đinh, hành vi hành chính bị
khiếu nại;Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, bộ
trưởng,Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, Tổng thanh tra
Chính phủ ,Thủ trướng
Chính phủ


Người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, cá nhân, có thẩm
quyền quản lí người bị tố
cáo;người đứng đầu cơ
quan, tổ chức cấp trên của
cơ quan, tổ chức có người bị
tố cáo; Chánh thanh tra các
cấp, Tổng thanh tra Chính
phủ, Thủ tướng chính phủ.
Nếu hành vi bị tố cáo có dấu
hiệu tội phạm hình sự thì
các cơ quan tố tụng (điều
tra, kiểm sát, tòa án) giải
quyết


2: Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Nội dung

3: Quy
trình và
giải quyết

Khiếu nại

Bước 2:1:Người
giảikhiếu
quyết
Bước

Người
khiếu nại xem xét, giải quyết
nại
khiếuquyền
nại và
khiếunộp
nại đơn
theo thẩm
đến
tổ luật
chức,
trongcơ
thờiquan,
gian do
định
cá nhân có thẩm quyền
giải quyết khiếu nại.

Tố cáo
Trong
quá
trìnhthời
tiếphạn
nhận,
Bước 2:
Trong
luật
giải
quyết
tốgiải

cáo,quyết
nếu
thấy
định,
người
tố cáo
Bước
1: Người
tố cáo

dấu
hiệu
phạm
tooij
thig
phải
tiến
hành
xác
minh

gửi
đơn
tố
cáo
đến


quan,
tổ chức

phải
ra quyết
địnhtiếp
về nhận,
nội
quan,
tổ
chức,

nhân
giải
tố xác
cáo định
phải trách
dungquyết
tố cáo,
chuyển
tinquyền
báo, chuyển
hồvi

thẩm
giải
nhiệm
của
người

hành

cgo Cơ

quan
điều
tra,pháp
quyết
tố, áp
cáo
vi phạm
dụng
biện
Viện
kiểmthẩm
sát đểquyền
giải quyết
xử lí theo
hoặc
theo
quy định
của pháp
luật
kiến nghị
cơ quan,
tổ chức,
tố
sự. quyền xử lí
cá tụng
nhânhình
có thẩm
đối với người vi phạm2: Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Nội dung

Khiếu nại

3: Quy
trình và
giải quyết

Bước 4: Người giải quyết khiếu
nạilần
không
đồng
ý giải
với quyết
kết quả
nại
hai
xem
xét,
Bước
3: Nếu
người
khiếu
=> quyết
Như
vậy,họmọi
quá
trình

giải

quyền
yêu
củathì
người
khiếu
nại.
Nếucầu
người
khiếu
nại
vẫnlựa
khiếu
nạitrong
con
đường
nại
đồng
ýtheo
với
kết
quả
chọn
một
hai
cách:
Nếu
quyết
định

dung
khiếu
không
đồng
ýnội
với
quyết
hành
chính
đều
kết
thúc
Hoặc
tiếp quyết
tục
lên
nại
làquyết
đúng,
đúng
một
phần
giải
thìkhiếu
quyết
định
định
giải
lần nại
hai

thì
sau
quyết
đinh
giải
quyết
hoặc
saiđứng
toànhạn
bộ, người
khiếu
người
đầu

quan
trong
thời
do
luật
của
người
giải
quyết
khiếu
nạiralần
hai.
Tuy
nại
lầnchính
hai

quyết
định
yêutiếp
hành
cấp
trên
trực
định,

quyền
khởi
kiện
ra
khiếu
nại
cầu
người

quyết
định
hành
nhiên,
người
khiếu
nại
vẫn
của

quan
đã bịthuộc

khiếuTòa
nại
Tòa
hành
Chính
chính,
hành viyêu
hànhcầu
chính
còn
quyền
Tòabịán
lần
đầu;
án
nhân
dân
khiếu
phảiviệc
sửa khiếu
đổi, hủy
bỏ
giải nại
quyết
nại
Hoặc
kiện
ra
Tòa
hành

Chính
một
phần
haytheo
toànthủ
bộ quyết
của
mình
tục tố
thuộc
tòa
án
nhân
dân(
định hành chính, chấm dứttrong
tụng.hợp này, vụ kiện sẽ
tường
hành
vi hành chính bị khiếu
đượcbồigiải
quyết
theo
Pháp
nại,
thường
thiệt
hại(nếu
lệnh Thủ tục giải quyết các vụ
có).


Tố cáo

Nếu người giải quyết khiếu

án hành chính).

Bước
quan,
tổ chức
, cá
Bước4:3:Cơ
Nếu
người
tố cáo
nhân
giải
cáoviệc
lần hai
có căn
cứquyết
cho tố
rằng

nhiệm
giảikhống
quyết
giảitrách
quyết
tố cáo
trong thời hạn luật định


đúng pháp luật hoặc quá
thời hạn quy định mà tố
cáo không được giải quyết
thì người tố cáo có quyền
tố cáo với cơ quan, tổ
chức, cấp trên trực tiếp của
người giải quyết tố cáo


3: Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
-Là quyền dân chủ quan trọng trong đời sông của công dân,
thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân
-Quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lí để
công dân thực hiện một cách có hiệu quả quyền công dân của
mình trong một xã hội dân chủ, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của công dân, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật ,
xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân
-Quyền công dân được bảo đảm, bộ máy nhà nước ngày càng
được củng cố vững mạnh để thực sự là bộ máy của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân
×