Tải bản đầy đủ (.pdf) (21 trang)

SKKN kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong giảng dạy LỊCH sử 8 trung học cơ sở

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (923.28 KB, 21 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THCS & THPT HUỲNH VĂN NGHỆ
Mã số: ................................
(Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 8

Người thực hiện: HÀ THỊ HUỆ
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Quản lý giáo dục- Phương pháp dạy học bộ môn:- Lĩnh vực khác: Lịch sử 8

Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
Mô hình
Phần mềm
Phim ảnh
Hiện vật khác
Năm học: 2011-2012

1SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên: HÀ THỊ HUỆ
2. Ngày tháng năm sinh: 20/10/1980
3. Nam, nữ: Nữ
4. Địa chỉ: Ấp 1 Phú Lý - Vĩnh Cửu - Đồng Nai
5. Điện thoại: 0987670024
6. Fax:

E-mail:

7. Chức vụ: Giáo viên
8. Đơn vị công tác: Trường THCS&THPT Huỳnh Văn Nghệ - Phú Lý - Vĩnh Cửu
- Đồng Nai
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- Học vị ho c tr nh độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nh t: Cử nh n Cao đ ng sư
phạm Địa - Sử
- Năm nhận bằng: 2004
- Chuyên ngành đào tạo: Địa - Sử
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: giảng dạy
- Số năm có kinh nghiệm: 7 năm
- Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đ y:
+ Những thuận lợi và khó khăn trong giảng dạy Địa lý
+ Khai thác kiến thức từ bảng thống kê, bản đồ, biểu đồ Địa lý 9
+ Khai thác kiến thức trên kênh h nh khi dạy lịch sử 9
+ Kinh nghiệm n ng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong giảng dạy Lịch sử 8

2I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
- Để n ng cao ch t lượng giảng dạy môn lịch sử, việc đổi mới phương pháp giảng dạy
và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho giáo viên là điều r t cần thiết. Nhưng trong
thực tế, không ít giáo viên chưa chú trọng lắm việc tích hợp các phương pháp trong
quá tr nh giảng dạy nên ch t lượng bộ môn chưa cao.
- L u nay có một thực tế đáng buồn là t m lí xem nhẹ bộ môn tồn tại trong không ít
người, nh t là ở học sinh, thường cho lịch sử là môn học bài, không quan trọng như
những môn khác, chỉ cần học thuộc bài là được cho nên lơ là trong việc học tập bộ
môn, dẫn đến ch t lượng bộ môn lịch sử ngày càng th p ở t t cả các cuộc thi ở các
c p học. T nh trạng học sinh học sử nhưng mù sử ngày càng phổ biến, ho c biết
nhưng mơ hồ, nhầm lẫn kiến thức lịch sử cũng không phải là hiếm.
- Việc dạy và học lịch sử trong trường Trung học cơ sở có nhiệm vụ vô cùng quan
trọng cho việc giáo dục con người, từ những kiến thức lịch sử, học sinh hiểu biết quá
khứ, hiểu biết cội nguồn lịch sử, truyền thống đ u tranh chống ngoại x m của d n tộc.
Bên cạnh đó là truyền thống x y dựng đ t nước.
- Để giáo dục học sinh trở thành con người phát triển một cách toàn diện, trong đó có
sự hiểu biết một cách đúng đắn về lịch sử, ngoài nổ lực tự học của học sinh th vai trò
của người thầy là vô cùng quan trọng.
- Học theo nhóm là một trong những phương pháp học tập có hiệu quả trong công
việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trung học.
- Khi học theo nhóm hoc sinh sẽ được thảo luận theo từng v n đề của bài học. Đó là
cơ hội cho mọi học sinh tham gia hoạt động học tập. Học theo nhóm cũng là cơ hội
cho học sinh học h i lẫn nhau, h trợ nhau về cách t m kiếm những giải pháp để giải
quyết những t nh huống trong bài học. Khi học theo nhóm, học sinh có thể cùng nhau
đạt được những điều mà các em không làm được một m nh mà phải giải bằng cách là
mọi người trong nhóm đóng góp một phần hiểu biết của m nh rồi cả nhóm tập hợp
thành một cách giải quyết tốt nh t nhiệm vụ nhận thức mà giáo viên giao cho. Qua đó
tính tích cực, chủ động của học sinh được phát huy đến cao độ.
-Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy hiện nay, phương pháp học theo nhóm vẫn còn

một số giáo viên chưa nắm vững, ít khi thực hiện ho c có thực hiện th cũng mang
tính h nh thức, chưa phát huy được hiệu quả tích cực của nó.V vậy nhiều năm qua
bản thân tôi t m hiểu thực trạng về phương pháp học nhóm để t m những giải pháp
nhằm n ng cao hiệu quả của phương pháp này, góp phần n ng cao ch t lượng giáo
dục ở nhà trường phổ thông. Với nhiệm vụ là giáo viên giảng dạy lịch sử trung học cơ
sở, tôi đã đúc kết những g đã tích lũy được thành “ Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả
hoạt động nhóm trong giảng dạy LỊCH SỬ 8 trung học cơ sở”

3


II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận:
- Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng
ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động
hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy
tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của
người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải n lực
nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động. (PGS.TS Vũ Hồng Tiến)
- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bộ môn lịch sử trong nhà trường là cung c p
cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử d n tộc và lịch sử thế giới, giúp cho
học sinh nhận thức được một cách rõ ràng, s u sắc sự phát triển của loài người, của
d n tộc. Thông qua những kiến thức lịch sử giáo viên ph n tích các sự kiện lịch sử,
làm cho học sinh nhận thức rõ động lực phát triển của xã hội, th y rõ vai trò của quần
chúng nh n d n và của cá nh n trong lịch sử. Bằng những sự kiện lịch sử, giáo viên
chọn lọc, ph n tích, tái hiện lại quá khứ đúng như nó đã từng tồn tại nhằm khắc sâu
kiến thức lịch sử nơi học sinh.
Nhưng hiện nay việc dạy học theo phương pháp thảo luận còn g p một số hạn chế đó
thể hiện như sau:

- Phần lớn các tiết có tổ chức thảo luận nhóm đều vượt quá thời gian một tiết dạy
(cháy giáo án , ho c để đảm bảo thời gian th giáo viên cắt xén thời gian của các
phần, các kh u khác dẫn đến ph n phối thời gian trong tiết dạy không hợp lí.
- Thực hiện không đầy đủ các bước quy tr nh thảo luận nhóm như chỉ nêu c u h i cho
học sinh thảo luận rồi cho các nhóm báo cáo. Sau đó giáo viên nhận xét đúng, sai, đầy
đủ hay chưa đầy đủ nội dung của các nhóm và chuẩn xác kiến thức rồi ghi bảng cho
học sinh ghi theo. Làm như vậy sẽ thiếu một bước quan trọng là cho học sinh trong
nhóm ho c các nhóm khác nhận xét, bổ sung làm rõ v n đề. V thế m i nhóm chỉ
quan t m đến c u h i của nhóm m nh mà không cần biết đến c u h i của nhóm khác
dẫn đến kết quả là học sinh nhận thức không đầy đủ nội dung bài học.
- Một số giáo viên lại có quan niệm là tổ chức bao nhiêu nhóm th phải đưa ra b y
nhiêu c u h i nên khi tổ chức 6 nhóm th đưa ra 6 c u h i thảo luận. Khi các nhóm
thảo luận và lần lượt báo cáo xong 6 c u trả lời, tiếp đến học sinh các nhóm nhận xét,
bổ sung chéo lẫn nhau và cuối cùng giáo viên nhận xét, chuẩn xác xong 6 đơn vị kiến
thức th cũng sắp hết thời gian tiết học. Phần thảo luận nhóm kéo quá dài như vậy sẽ
g y nên t m lí nhàm chán trong học sinh, làm cho tiết học lẽ ra sinh động nhưng lại
trở nên buồn tẻ.
- Có giáo viên muốn rút ngắn thời gian thảo luận nhóm để đảm bảo thời gian tiết dạy
bằng cách đưa ra những c u h i r t đơn giản ở dạng “c u h i đóng” dạng đúng, sai,
có, không ho c nh n vào sách giáo khoa hay nh n ảnh là đã biết được nội dung trả
lời, làm cho hoạt động thảo luận trở nên tẻ nhạt, mang tính h nh thức. Học sinh trong
nhóm không cần đóng góp ý kiến, chỉ cần một m nh thư ký ho c nhóm trưởng mở
4


sách giáo khoa, ghi lại nội dung trả lời là xong, không cần phải xin ý kiến các bạn
trong nhóm.
- Chưa có h nh thức biện pháp kích thích những học sinh lười biếng ho c học sinh yếu
tham gia thảo luận. V vậy trong nhóm chỉ có một số ít học sinh hoạt động.
- Tổ chức quy mô nhóm không hợp lí: một lớp học có khoảng 40 học sinh quá đông

mà chỉ tổ chức 4 nhóm th r t khó thảo luận, nhiều học sinh không có ch ngồi, phải
đứng v y quanh g y m t trật tự và chỉ mang tính h nh thức …
2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài
a. Chuẩn bị hoạt động nhóm:
Trước khi hoạt động nhóm vào một bài dạy giáo viên cần phải nắm được:
- Mục tiêu của hoạt động nhóm trong bài này là gì ?
- Liệu có phù hợp với các mục tiêu tổng thể của bài giảng không ?
- Hoạt động này cần bao nhiêu thời gian ?
- Thời gian còn lại đủ để hoàn thành bài dạy không ?
- Hoạt động này yêu cầu giáo viên và học sinh chuẩn bị những phương tiện, thiết bị g
- Học sinh cần phải tham khảo trước những tài liệu g ?
- Liệu những yêu cầu đó thầy và trò có đáp ứng được không ?
b. Chọn câu hỏi (nêu vấn đề) cho học sinh thảo luận
- Việc chuẩn bị c u h i cho các nhóm thảo luận là một kh u quan trọng. Nếu như c u
h i quá đơn giản sẽ làm cho thời gian thảo luận buồn tẻ và r t dễ đi đến t nh trạng thờ
ơ của nhiều học sinh. Do đó, nên chuẩn bị những “c u h i mở” tức là c u h i có nhiều
hướng phát triển, nhiều cách lí giải, đòi h i học sinh phải tư duy và tr nh bày nhiều ý
kiến, thậm chí có phần tranh luận để t m ra kết quả đúng nh t th mới lôi cuốn được
nhiều học sinh tham gia.
- M t khác khi chọn v n đề thảo luận cần chú ý xem xét, nghiên cứu xem học sinh đã
biết g , cảm th y g suy nghĩ g về v n đề giáo viên đưa ra để tránh trường hợp quá
sức học sinh th hoạt động thảo luận cũng m t đi ý nghĩa.
- Nội dung thảo luận có thể l y từ các c u h i khó trong sách giáo khoa ho c khi khai
thác t nh huống m u thuẫn trong lúc giảng bài để cho học sinh thảo luận t m phương
án giải quyết.
- Ví dụ: Khi giảng về h ng
h
ng
ản
i n gi o vi n ó hể khai

h ình h ống ó vấn ề ho họ inh hảo l ận nh : “ T i ao
h ng H an
l
h ng
ản
i n n h gi i
- Các câu h i thảo luận nên c n nhắc kỹ và chuẩn bị trong phiếu học tập, ho c tiện
nh t là viết sẵn trong bảng phụ. Những c u h i cần phải tham khảo nhiều tài liệu mới
trả lời được th giáo viên nên phổ biến ở cuối tiết trước trong phần hướng dẫn học ở
nhà và giới thiệu tên tài liệu tham khảo. Cần lưu ý là mức độ và dung lượng kiến
thức trong m i c u h i phải tương đối đồng đều với nhau, tránh trường hợp giao cho
nhóm này c u h i quá dễ trong khi nhóm kia lại c u h i quá khó.
c. Cách xếp nhóm:
- V n đề cần đ t ra là xếp bao nhiêu học sinh vào một nhóm là vừa ?
5


- Cần phải suy nghĩ cẩn thận khi chia học sinh thành nhóm. Nếu chia nhóm không
hợp lí th hoạt động nhóm sẽ th t bại ngay từ đầu v giáo viên bị m t khả năng kiểm
soát lớp.
- Kinh nghiệm thực tiễn cho th y xếp từ 6 đến 8 học sinh vào một nhóm là hợp lí, có
hiệu quả nh t và nhanh nh t v khi giáo viên yêu cầu thảo luận nhóm th từng c p bàn
loại bàn 4 ch ngồi tương ứng với một nhóm 8 học sinh) quay lại với nhau là xong, ít
tốn thời gian di chuyển và không g y m t trật tự. M t khác nhóm có ít học sinh th
càng có ít học sinh “ăn theo”, nên m i học sinh đều phải hoạt động, không có học
sinh đứng xớ rớ bên ngoài và có ít học sinh th sự thống nh t ý kiến càng nhanh, đỡ
tốn thời gian.
- Số lượng nhóm ít nh t phải g p đôi số lượng c u h i thảo luận. Nghĩa là một c u h i
th phải có ít nh t hai nhóm cùng thảo luận c u h i đó th mới thực hiện được kh u
quan trọng tiếp theo là nhận xét đánh giá lẫn nhau giữa các nhóm. Nhóm này có ý

kiến thảo luận khác nhóm bạn, ho c t m ra đáp án hợp lí hơn nhóm bạn th hoạt động
thảo luận mới sôi nổi.
d. Các bước thực hiện khi tiến hành thào luận nhóm:
- Cử nhóm trưởng điều khiển hoạt động thảo luận và thư kí ghi những ý kiến của các
thành viên trong nhóm.
- Phổ biến rõ các c u h i thảo luận cho từng nhóm đã được chuẩn bị sẵn trong bảng
ho c phiếu học tập, giải thích rõ yêu cầu thực hiện cho từng c u h i để học sinh đi
đúng hướng và qui định thời gian thảo luận sao cho hợp lí. Tuyệt đối không được phát
các dụng cụ tr nh bày kết quả thảo luận như phim trong, gi y khổ to, bảng phụ, viết
lông … trước khi hướng dẫn thảo luận v nếu khi làm như vậy học sinh sẽ tiến hành
hoạt động chứ không nghe hướng dẫn nữa.
- Trong thời gian các nhóm thảo luận, giáo viên nh t thiết không được làm việc khác
mà phải thường xuyên đi kiểm tra hoạt động của từng nhóm để nắm được em nào hoạt
động, em nào không hoạt động, em nào dành nói suốt và lắng nghe các em trao đổi có
đúng hướng không để hướng dẫn kịp thời, còn nếu phát hiện có thành viên trong
nhóm không tham gia hoạt động, giáo viên có thể yêu cầu em đó tham gia phát biểu.
Ví dụ: “E A,
hãy n ý ki n ủa
ho ả nhó ngh về vấn ề
nhó
ang hảo l ận ”.
Nếu th y nhóm nào g p khó khăn, giáo viên không giải đáp thắc mắc ngay mà chỉ nên
giúp học sinh hướng tư duy ho c cung c p các nguồn dữ liệu, tư liệu cần thiết cho
việc làm sáng t v n đề.
Ví dụ: Để giúp họ inh giải h h
vì ao
h ng
ản H an l
h
ng

ản
i n n h gi i, gi o vi n ó hể g i ý ho họ inh nh l i
nh ng y ố nh : h i gian i n a
h ng,
h ng
h nh
ả gì ?
họ inh h a i p ận
vấn ề, gi o vi n ó hể a a
v ig i
ý i p h o. V n n gi nh ự giúp ỡ ho
nhó l nh nha , không n n gi nh
nhiề h i gian ho
nhó hay
nhân n o.
- Giáo viên nên có lời cảnh báo trước khi hết thời gian thảo luận.
Ví dụ: Chúng a hỉ òn
phú n a,
hống nhấ ý ki n i.
6


- Khi hết thời gian thảo luận, giáo viên có thể yêu cầu b t k em nào trong nhóm tr nh
bày kết quả thảo luận. Tùy nội dung c u h i, tùy điều kiện từng trường học sinh có
thể tr nh bày bằng nhiều cách khác nhau như dùng đèn chiếu, bảng phụ, gi y khổ to
ho c kết hợp với chỉ lược đồ, sơ đồ, mô h nh … Khi học sinh các nhóm lên tr nh bày
giáo viên không nên đưa ra c u h i ch t v n ho c nhận xét đúng, sai ngay lập tức sẽ
làm cho học sinh lúng túng, mà phải để ng cho cả lớp cùng nhận xét.
- Nếu bài dài, để tiết kiệm thời gian, m i c u h i thảo luận giáo viên chỉ yêu cầu một
vài nhóm tr nh bày nếu các nhóm cùng thảo luận một c u h i , các nhóm không được

yêu cầu tr nh bày kết quả th có nhiệm vụ nhận xét, bổ sung phần tr nh bày của nhóm
bạn nhằm đảm bảo t t cả có cơ hội đóng góp ý kiến trong tiết học, qua đó giáo viên
cũng đánh giá được kết quả làm việc của các nhóm. Khi học sinh các nhóm khác nhận
xét, bổ sung, giáo viên phải lắng nghe cẩn thận và ghi tóm tắt lên bảng những điểm cơ
bản của m i ý kiến phát biểu để phát hiện những m u thuẫn giũa các ý kiến, nếu có ý
kiến khác nhau th kịp thời nêu v n đề cho học sinh giải quyết, tuy nhiên không nên
để cuộc thảo luận đi sai mục đích ban đầu v một v n đề quá nh .
- Khi các nhóm không còn ý kiến bổ sung, giáo viên nên dành đủ một khoảng thời
gian thích đáng trong giờ giảng để nhận xét các ý kiến của học sinh và thực hiện một
quá tr nh phản hồi đầy đủ và hoàn chỉnh các thông tin mà học sinh cần ghi nhớ, giáo
viên nên chuẩn bị sẵn trong bảng phụ ho c phim trong, sau đó đ t c u h i kiểm tra
một số em, xem các em đã nắm được v n đề hay chưa. Cuối cùng, giáo viên cũng nên
khuyến khích, động viên học sinh tiếp tục tham gia phát biểu trong những lần sau
bằng cách t thái độ hài lòng, thích thú, khen gợi kịp thời những c u trả lời của học
sinh, ho c cho điểm những học sinh xu t sắc.
e. Biện pháp khuyến khích mọi thành viên trong nhóm tham gia thảo luận
- Trong các tài liệu hướng dẫn yêu cầu giáo viên cho m i nhóm tự bầu nhóm trưởng,
thư ký. Tuy nhiên qua thực tế áp dụng tôi th y không hiệu quả bằng việc giáo viên chỉ
định và bồi dưỡng lần lượt từng học sinh trong nhóm lu n phiên theo thứ tự làm nhóm
trưởng ho c thư ký. Làm như vậy để m i học sinh đều có khả năng hướng dẫn thảo
luận trong nhóm m nh. Kinh nghiệm này theo tôi là có thể ch p nhận được v nó giúp
cho mọi học sinh đều có điều kiện để bồi dưỡng cho m nh năng lực tổ chức, điều
khiển hoạt động học tập và n ng cao hứng thú t m tòi, nghiên cứu, tránh được thói
quen cả nhóm chỉ trông chờ, ỷ lại vào một vài thành viên nổi trội trong nhóm m nh.
- Đối với những lớp chưa có phong trào và thói quen học tập tốt, giáo viên cũng
không nên để cho nhóm tự cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận mà giáo viên chỉ
định b t k một thành viên trong nhóm chú ý những học sinh có thái độ lơ là đứng
lên báo cáo kết quả thảo luận của nhóm và giáo viên có thể đ t thêm một số c u h i
phụ yêu cầu học sinh đó lí giải những nội dung vừa tr nh bày để kiểm tra xem học
sinh đó có tham gia thảo luận không, có hiểu v n đề không, qua đó giáo viên có thể

cho điểm tùy theo mức độ. Có như vậy th mọi thành viên trong nhóm mới tập trung
tham gia thảo luận, khắc phục được t nh trạng chỉ có nhóm trưởng và thư kí làm việc,
còn các học sinh khác đa số là những học sinh yếu ho c lười biếng cứ ngồi làm việc
7


riêng ho c có thái độ ỷ lại, b t hợp tác, chờ đến khi nào giáo viên đưa ra kết quả
chuẩn xác rồi ghi vào vở mà không hiểu g cả.
- Để phần nào làm rõ hơn phần tr nh bày ở trên, tôi xin nêu một vài ví dụ cụ thể sau :
Ví dụ 1: Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
- Đối với bài này tôi cho học sinh thảo luận ở mục I: Cách mạng công nghiệp.
- Ở mục này cần phải đạt được hai mục tiêu :
- Kiến thức: Cuộc cách công nghiệp: nội dung và hệ quả của cách mạng công nghiệp.
- Kĩ năng: Học sinh có khả năng tư duy, so sánh, t m kiến thức từ kênh h nh.
- Để đạt hai mục tiêu trên, tôi chọn phương pháp thảo luận theo nhóm.
- Ở bước chuẩn bị:
+ Trước tiên giáo viên và học sinh t m hiểu về nội dung cách mạng công nghiệp Anh.
+ Mục 3 hệ quả của cách mạng công nghiệp tôi thiết kế hoạt động nhóm ở phần này
bằng c u h i:
? Quan sát hình 17 và 18 SGK/22 và phát phiếu học tập :
? Em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp,
từ đó rút ra kết luận về sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp đối với nước Anh.

Hình 17: Lược đồ nước Anh giữa TK XVIII

Hình 18: Lược đồ nước Anh nửa đầu TK XIX

8PHIẾU HỌC TẬP
Nội dung
- Số trung tâm sản xu t
thủ công.
- Số thành phố trên 50
000 dân.
- Hệ thống giao thông
vận tải:

Nước Anh giữa TK XVIII
…………………………..
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Nước Anh giữa TK XIX
………………………
………………………
………………………
………………………

…………………………
…………………………
Kết luận: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

+ Phương thức thực hiện: Giáo viên cho học sinh quan sát kênh hình trong sách giáo
khoa, c u h i viết trên bảng phụ ho c đưa cả c u h i và h nh lên máy vi tính cho học

sinh quan sát.
+ Dự kiến thời gian thích hợp cho hoạt động nhóm: 3 phút
+ Chuẩn bị phương tiện thực hiện gồm: bảng phụ, phiếu học tập, bút dạ
+ Tổ chức nhóm: Tôi chia 6 nhóm, m i nhóm 2 bàn
-Tiến hành hoạt động:
+ Giáo viên đ t v n đề.
+ Giáo viên treo bảng phụ có c u h i và hướng dẫn học sinh quan sát t m kiến thức và
rút ra kết luận
+ Giáo viên ph n nhóm theo dự kiến, cử nhóm trưởng, thư kí.
+ Giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm
+ Yêu cầu các nhóm ngồi vào vị trí Từng c p bàn quay lại với nhau
+ Phát phiếu học tập, bút, quy định thời gian hoàn thành hoạt động
+ Giáo viên đi quan sát hoạt động của từng nhóm để uốn nắn kịp thời.
+ Nhắc sắp hết thời gian.
- Kết thúc hoạt đông:
+ Giáo viên gọi học sinh quay về vị trí ban đầu.
+ Gọi các nhóm treo kết quả thảo luận của nhóm m nh.
+ Giáo viên gọi học sinh nhóm này nhận xét bài làm của nhóm bạn cho cả lớp nghe
+ Nhóm khác có ý kiến bổ sung, nhận xét ho c ngược lại .
+ Giáo viên yêu cầu cả lớp bổ sung nếu th y chưa đủ. Các ý kiến bổ sung giáo viên
ghi tóm tắt nhanh lên bảng.
+ Sau khi các nhóm tr nh bày xong và học sinh không còn ý kiến, giáo viên treo kết
quả hoàn chỉnh và đối chiếu lại với kết quả thảo luận của từng nhóm để nhận xét,
khen gợi những ý kiến bổ sung đúng.
+ Cuối cùng giáo viên có thể chốt phần này bằng c u h i:
? Vậy cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ m t nước Anh như thế nào?
+ Học sinh trả lời được c u h i này xem như các em đã nắm được kiến thức của phần
này, thảo luận đạt kết quả.
Ví dụ 2: i 8 S 8): Sự phát ti n của khoa học k thuật v n học v nghệ thuật
thế k V – XIX

9


- Khi thiết kế bài này tôi cho học sinh thảo luận ở mục 2: Những tiến bộ về khoa học
tự nhiên và khoa học xã hội
- Ở mục này cần phải đạt được hai mục tiêu :
- Kiến thức: Học sinh tr nh bày được những thành tựu về khoa học tự nhiên của thế kỷ
V , các nhà khoa học, phát minh của họ, ý nghĩa và tác dụng của những phát
minh đó trong cuộc sống xã hội loài người.
- Kĩ năng: Biết ph n tích giữa m t hạn chế và tích cực của các phát minh này
- Để đạt hai mục tiêu trên, tôi chọn phương pháp thảo luận theo nhóm.
- Ở bước chuẩn bị:
+ Tôi thiết kế hai phiếu học tập phục vụ cho hoạt động nhóm
Phi họ ập ố 1: Thi k
ng bảng ổng h p ể họ inh ựa v o ình b y
ph
inh,
nh khoa họ
ng ng, l nh vự
Phi họ ập ố 2: ngh a v
ng ủa nh ng ph
inh ó ong
ống ã
h i lo i ng i.
PHIẾU HỌC TẬP S 1
Th i gian
T n nh b họ
Ph
inh khoa họ
nh vự

Đầu thế kỉ
Niu-tơn Anh
Thuyết vạn vật h p dẫn
Vật lí
XVII
…………….
……..... ……………………… …………………………………………
.....
……………..
……………..

………………………
………………………

…………………………………………

……………………………………

…………….
…………….

PHIẾU HỌC TẬP S 2
hó :
..
ngh a:
.
- T
ng :
T h ự :
.

Ti
ự :
...............
+ Phương thức thực hiện là tổ chức hai hoạt động nhóm cùng lúc
+ Dự kiến thời gian thích hợp cho hoạt động nhóm: 4 phút
+ Chuẩn bị phương tiện thực hiện gồm: bảng phụ, hai phiếu học tập, bút dạ
+ Tổ chức nhóm: Tôi chia 6 nhóm, m i nhóm 2 bàn
-Tiến hành hoạt động:
+ Giáo viên đ t v n đề.
+ Giáo viên treo bảng phụ có phiếu học tập số 1 + số 2 và hướng dẫn học sinh thu
thập thông tin kênh chữ mục 2 SGK điền vào các ô trống của phiếu học tập.
+ Giáo viên ph n nhóm theo dự kiến, cử nhóm trưởng, thư kí.
+ Giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm nhóm 2, 4, 6 làm phiếu học tập số 1,
nhóm 1,3,5 làm phiếu học tập số 2)
+ Yêu cầu các nhóm ngồi vào vị trí Từng c p bàn quay lại với nhau )
10


+ Phát phiếu học tập, bút, quy định thời gian hoàn thành hoạt động
+ Giáo viên đi quan sát hoạt động của từng nhóm để uốn nắn kịp thời.
+ Nhắc sắp hết thời gian.
- Kết thúc hoạt đông:
+ Giáo viên gọi học sinh quay về vị trí ban đầu.
+ Gọi các nhóm treo kết quả thảo luận của nhóm m nh nếu các nhóm cùng thảo lu n
một nội dung th giáo viên chỉ cần treo 2 tới 3 kết quả thôi)
+ Giáo viên gọi học sinh nhóm làm phiếu học tập số 1 lên báo cáo kết quả thảo luận
của nhóm m nh cho cả lớp nghe.
+ Nhóm khác có ý kiến bổ sung, nhận xét ho c ngược lại .
+ Giáo viên yêu cầu cả lớp bổ sung nếu th y chưa đủ. Các ý kiến bổ sung giáo viên
ghi tóm tắt nhanh lên bảng.

+ Đến đ y học sinh mới dừng lại ở mức độ nhận biết và thu nhập các thông tin từ sách
giáo khoa mà chưa hiểu rõ v n đề:
? T ong
ph
inh n ph
inh n o ó ý ngh a an ọng nhấ . Vì sao ?
+ Giáo viên treo nội dung chuẩn xác về kết quả thảo luận của phiếu học tập số 1 khen
gợi những ý kiến bổ sung đúng.
+ Để rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức, giáo viên tiếp tục nhận xét phiếu học tập
số 2.
+ Các nhóm tr nh bày xong và học sinh không còn ý kiến, giáo viên treo kết quả hoàn
chỉnh và đối chiếu lại với kết quả thảo luận của từng nhóm để nhận xét.
Nếu cả 6 nhóm đều thực hiện đúng các sơ đồ như ph n công th coi như hoạt động
nhóm đã có hiệu quả.
Ví dụ 3:
i 9: Ấn Độ từ giữa thế kỉ
đến đầu thế kỉ XX.
- Khi thiết kế bài này tôi cho học sinh thảo luận ở mục 1: Sự â l
v hống ị
ủa hự ân Anh.
- Ở mục này cần phải đạt được hai mục tiêu :
- Kiến thức: Học sinh tr nh bày được quá trình xâm lược và chính sách thống trị của
thực d n Anh.
- Kĩ năng: Có kỹ năng sử dụng bảng số liệu thống kê.
- Để đạt hai mục tiêu trên, tôi chọn phương pháp thảo luận theo nhóm.
- Ở bước chuẩn bị:
+ Trước tiên tôi cho học sinh t m hiểu quá tr nh x m lược Ấn Độ của thực d n Anh.
+ Phần chính sách cai trị tôi tiến hành cho học sinh thảo luận
+ Tôi cho tiến hành hoạt động nhóm ở phần này bằng c u h i:
Câ hỏi: Qua các thông tin trong bảng thống kê em có nhận xét gì về chính sách trống trị

của thực dân Anh và hậu quả của nó ối v i Ấn Đ ?

Giá trị lương thực xu t khẩu
Năm
Số lượng
1840
858.000 livrơ
1858
3.800.000 livrơ

Số người chết đói
Năm
Số người chết đói
1825-1850
400.000
1850-1875
5.000.000
11


1901

9.300.000 livrơ

1875-1900

15.000.000

PHIẾU HỌC TẬP:
Nhận xét:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
Hậu quả: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
+ Phương thức thực hiện: Giáo viên cho học sinh quan sát bảng số liệu trong sách
giáo khoa, c u h i viết trên bảng phụ ho c đưa cả c u h i và bảng số liệu đưa lên máy
vi tính cho học sinh quan sát.
+ Dự kiến thời gian thích hợp cho hoạt động nhóm: 3 phút
+ Chuẩn bị phương tiện thực hiện gồm: bảng phụ, phiếu học tập, bút dạ
+ Tổ chức nhóm: Tôi chia 6 nhóm, m i nhóm 2 bàn
- Tiến hành hoạt động:
+ Giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh tiến hành thảo luận theo từng bước tương
tự như ví dụ trên
- Kết thúc hoạt đông:
+ Giáo viên gọi học sinh quay về vị trí ban đầu.
+ Gọi các nhóm treo kết quả thảo luận của nhóm m nh.
+ Giáo viên gọi học sinh nhóm này nhận xét bài làm của nhóm bạn cho cả lớp nghe
+ Nhóm khác có ý kiến bổ sung, nhận xét ho c ngược lại .
+ Giáo viên yêu cầu cả lớp bổ sung nếu th y chưa đủ. Các ý kiến bổ sung giáo viên
ghi tóm tắt nhanh lên bảng.
+ Giáo viên treo kết quả hoàn chỉnh và nhận xét, khen gợi những ý kiến bổ sung
đúng.
Ví dụ 4: i 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 -1939
- Bài này tôi tiến hành thảo luận ở mục 2: Ch u Âu trong những năm 1929 – 1939
- Phần kiến thức cần đạt được ở mục này là:
+ Kiến thức: Nguyên nh n, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế
- Phần chuẩn bị:
+ Giáo viên cho học sinh t m hiểu phần nguyên nh n và tác động của cuộc khủng
hoảng đối với nền kinh tế thế giới.
+ Sau khi t m hiểu được nguyên nh n và tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế năm
1929 – 1939.

+ Giáo viên ph n tích thêm về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế.
+ Giáo viên cho học sinh thảo luận ở phần này bằng c u h i:
12


? Tại sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới l cuộc khủng hoảng kinh tế lớn
nhất kéo d i nhất v gây thiệt hại nặng nề nhất
PHIẾU HỌC TẬP:
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1939.:
- Lớn nhất:………………………………………………………………………….
- D i nhất:…………………………………………………………………………..
- Thiệt hại nặng nề nhất: …………………………………………………………
+ Phương thức thực hiện: Giáo viên viết c u h i trên bảng phụ ho c đưa c u h i lên
máy vi tính.
+ Dự kiến thời gian thích hợp cho hoạt động nhóm: 3 phút
+ Chuẩn bị phương tiện thực hiện gồm: bảng phụ, phiếu học tập, bút dạ
+ Tổ chức nhóm: Tôi chia 6 nhóm, m i nhóm 2 bàn
-Tiến hành hoạt động:
+ Giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh thảo luận theo từng bước tương tự như ví
dụ trên
- Kết thúc hoạt đông:
+ Giáo viên cũng làm tương tự như các ví dụ ở trên
+ Cuối cùng giáo viên treo kết quả hoàn chỉnh và đối chiếu lại với kết quả thảo luận
của từng nhóm để nhận xét, khen gợi những ý kiến bổ sung đúng.
Ví dụ 5: Bài 18: Nước M giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
- Đối với bài này tôi cho học sinh thảo luận ở mục 2: Nước Mỹ giữa những năm
1929-1939.
- Ở mục này cần phải đạt được hai mục tiêu:
- Kiến thức: Tác dụng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933) và chính
sách mới nhằm đưa nước Mỹ thoát kh i khủng hoảng.

- Kĩ năng: Học sinh có khả năng tư duy, so sánh, miêu tả tranh ảnh
- Để đạt hai mục tiêu trên, tôi chọn phương pháp thảo luận theo nhóm.
- Ở bước chuẩn bị :
+ Trước tiên giáo viên và học sinh t m hiểu về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế
thế giới tới nền kinh tế của Mỹ, sau đó đ t c u h i:
? Để thoát kh i cuộc khủng hoảng này giới cầm quyền Mỹ đã làm g ?
? Em hãy khái quát nội dung chính của chính sách mới này.
+ Tôi thiết kế hoạt động nhóm ở phần này bằng c u h i:
? Quan sát bức tranh: Nêu nhận xét của em về Chính sách mới của Ru-dơ-ven.

13


+
Phương
thức
thực
hiện: Giáo viên cho học sinh quan sát tranh trong sách giáo khoa, c u h i viết trên
bảng phụ ho c đưa cả c u h i và tranh lên máy vi tính cho học sinh quan sát.
+ Dự kiến thời gian thích hợp cho hoạt động nhóm: 3 phút
+ Chuẩn bị phương tiện thực hiện gồm: bảng phụ, hai phiếu học tập, bút dạ
+ Tổ chức nhóm: Tôi chia 6 nhóm, m i nhóm 2 bàn
-Tiến hành hoạt động:
+ Giáo viên đ t v n đề.
+ Giáo hướng dẫn các bước như ví dụ trên
- Kết thúc hoạt đông:
+ Giáo viên hướng dẫn học sinh tiến hành thảo luận như các ví dụ trên
+ Giáo viên yêu cầu cả lớp bổ sung nếu th y chưa đủ. Các ý kiến bổ sung giáo viên
ghi tóm tắt nhanh lên bảng.
+ Giáo viên đưa kết quả hoàn chỉnh và nhận xét, khen gợi những ý kiến bổ sung đúng.

Ví dụ 6: Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế
kỷ XIX
- Đối với bài này tôi cho học sinh thảo luận ở mục 2: Những cuộc khởi nghĩa lớn
trong phong trào Cần Vương.
- Ở mục này cần phải đạt được hai mục tiêu:
- Kiến thức: T m hiểu cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương: khởi
nghĩa Hương Khê thời gian, người lãnh đạo kết quả, ý nghĩa .
- Kĩ năng: Sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh; kĩ năng đánh giá sự kiện.
- Để đạt hai mục tiêu trên, tôi chọn phương pháp thảo luận theo nhóm.
- Ở bước chuẩn bị :
- Trước tiên giáo viên và học sinh t m hiểu về diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê
+ GV xác định trên lược đồ địa bàn hoạt động và căn cứ của cuộc khởi nghĩa.
14


+ Miêu tả công sự phòng thủ, điểm mạnh, yếu của cuộc khởi nghĩa Hương Khê.
- Sau khi t m hiểu đầy đủ về cuộc khởi nghĩa Hương Khê tôi thiết kế hoạt động nhóm
ở phần này bằng c u h i:
? T i sao nói cu c khởi ngh a H ng Kh l i biểu nhất trong phong trào C n
V ng?
PHIẾU HỌC TẬP:
Nội dung
Đặc điểm tiêu biểu
1. Lãnh đạo
2. Thành phần tham gia
3. Thời gian tồn tại
4. Quy mô
5. Tính ch t ác liệt
6. Chiến công lập được
+ Phương thức thực hiện: Giáo viên viết c u h i trên bảng phụ ho c đưa c u h i lên

máy vi tính.
+ Dự kiến thời gian thích hợp cho hoạt động nhóm: 5 phút
+ Chuẩn bị phương tiện thực hiện gồm: bảng phụ, phiếu học tập, bút dạ
+ Tổ chức nhóm: Tôi chia 6 nhóm, m i nhóm 2 bàn
- Tiến hành hoạt động:
+ Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận theo từng bước như ví dụ trên
- Kết thúc hoạt đông:
+ Giáo viên gọi học sinh quay về vị trí ban đầu.
+ Gọi các nhóm treo kết quả thảo luận của nhóm m nh.
+ Giáo viên làm từng bước tương tự như trên
+ Cuối cùng giáo viên sẽ treo kết quả chuẩn xác, khen gợi những ý kiến bổ sung
đúng.
III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
- Khi sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nh trong những ngày đầu thử
nghiệm , tôi r t lúng túng. Trong lớp học chỉ có khoảng một nửa số học sinh làm việc,
lớp chưa có thể gọi là thảo luận mà có thể coi là m t trật tự. Kết quả đạt được không
thoả mãn mục tiêu của bài.
- Khi đó tôi đã điều tra học sinh của 4 lớp 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 Trường THCS & THPT
Huỳnh Văn Nghệ bằng c u h i:
Em có thích học môn Lịch s không ?
Tôi thu được kết quả như sau:

15


70
60
50
Không thích học


40

Hơi thích

30

Thích học

20

10
0
Lớp 8/1

Lớp 8/2

Lớp 8/3

Lớp 8/4

- Từ những hạn chế nêu trên tôi đã dần t m ra được những giải pháp phù hợp với t nh
h nh thực tế giảng dạy để n ng cao hiệu quả hoạt động nhóm, góp phần n ng cao ch t
lượng của bộ môn.
- Những biện pháp trên giúp cho những lần tổ chức thảo luận nhóm có hiệu quả rõ rệt
- Hoạt động thảo luận diễn ra nhanh, gọn, đúng thời gian dự kiến.
- T t cả các thành viên trong nhóm đều tích cực tham gia thảo luận và mạnh dạn tranh
luận với các nhóm khác, các em còn tham gia “hợp tác” tích cực, các em đã tự giác
không còn ỷ lại cho những bạn có lực học khá, gi i và việc xử lí thông tin của giáo
viên sau khi học sinh hoạt động nhóm đã linh hoạt hơn và hiệu quả hơn; ngoài ra tỉ lệ
học sinh thích hoạt động nhóm cao hơn trước

- Các thành viên trong nhóm đều có khả năng điều khiển cả nhóm thảo luận ho c tổng
hợp ý kiến thảo luận của nhóm với vai trò là nhóm trưởng hay thư kí.
- Đ c biệt là khả năng tư duy của học sinh tiến bộ. Các em không còn thói quen chép
lại toàn bộ những nội dung trong sách vở có liên quan đến c u h i vào bài kiểm tra,
m c dù đó là những c u h i đòi h i học sinh phải tư duy ph n tích, giải thích, so sánh
…).
- Những hiệu quả nói trên phần nào được chứng minh qua bảng thống kê trên:

16


- Từ lí luận vận dụng vào thực tiễn, đã cho th y tổ chức một hoạt động thảo luận
nhóm có hiệu quả sẽ đem lại hiệu quả r t lớn cho một tiết dạy.
- Vận dụng phương pháp dạy học này đã làm cho lưu lượng thông tin trao đổi giữa
thầy - trò, giữa trò - trò được tăng cường nhiều hơn h n so với các phương pháp
truyền thống. Phương pháp dạy học này cùng với phương pháp đ t và giải quyết v n
đề đang chiếm ưu thế trong dạy lịch sử hiện nay ở THCS, đòi h i học sinh làm nhiều
hơn, nghĩ nhiều hơn kéo theo giáo viên làm việc với cường độ cao hơn để dự kiến các
hoạt động trên lớp. Đổi lại hiệu quả giáo dục tăng lên nhiều so với trước.
Tuy nhiên, để tạo ra một hoạt động nhóm có kết quả như mong muốn là một việc
tương đối khó, việc này xu t phát từ lí do khách quan cũng có mà chủ quan cũng có.
Nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng làm được với điều kiện là giáo viên phải yêu nghề, tâm
huyết với nghề th mới dành nhiều thời gian đầu tư, suy nghĩ, lập kế hoạch cụ thể,
phải chu đáo và phải mạnh dạn thực hành.
VI. ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG:
1. Đề xuất:
Muốn n ng cao hiệu quả thảo luận nhóm, giáo viên phải dốc hết nhiệt t nh, t m
hồn cho nghề nghiệp, t m ra những giải pháp tốt nh t, phù hợp với điều kiện thực tế
giảng dạy ở cơ sở, tạo ra cho học sinh có nề nếp, có thói quen làm việc theo nhóm.
Thầy tổ chức hoạt động tốt, trò học tốt, chắc chắn là hiệu quả của một hoạt động

thảo luận theo nhóm sẽ đạt được hiệu quả cao.
Hoạt động thảo luận nhóm được xem như là một phương pháp mới mà thời gian
thực hiện cũng chưa nhiều, do đó những g mà tôi tích lũy được và tr nh bày trên đ y
cũng là kinh nghiệm bước đầu, r t mong sự góp ý của đồng nghiệp.
2. Khuyến nghị:
- Giáo viên phải luôn cập nhật thông tin để bổ sung cho bài giảng.
17


- Thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để học h i kinh nghiệm.
- Đề nghị nhà trường trang bị thêm đồ dùng dạy học tranh ảnh, lược đồ, biểu đồ…
để phục vụ cho công tác dạy học tốt hơn.
- Mua thêm các tài liệu tham khảo để bổ sung kiến thức mới
3. Phạm vi áp dụng:
- Phương pháp thảo luận là một trong những phương pháp dạy học mới, nó mang lại
hiệu quả cao, tạo cho học sinh thói quen làm việc theo hướng tập thể. Tạo sự đoàn kết
trong học sinh.
- Phương pháp này áp dụng cho t t cả các khối lớp, trong các tiết học: Lý thuyết, ôn
tập, t t cả các môn học chứ không riêng g bộ môn lịch sử. Phương pháp này còn dành
cho t t cả các đối tượng học sinh có lực học yếu, trung bình, khá, gi i.. Điều quan
trọng là phải vận dụng thích hợp: vào thời điểm nào, phần nào, bài nào, phương tiện
chuẩn bị ra sao.
- Mong rằng những kinh nghiệm ít i mà tôi tích luỹ được có thể giúp thầy, cô tham
khảo. Bên cạnh đó tôi r t muốn nhận được sự nhận xét, góp ý của bạn bè, đồng
nghiệp để kinh nghiệm này hoàn thiện hơn và được áp dụng rộng rãi hơn nhằm n ng
cao hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Phú Lý, ngày 10 tháng 10 năm 2011
Người thực hiện


HÀ THỊ HUỆ

18


V. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa lịch s 8 - Bộ giáo dục và đào tạo - Nhà xuất bản giáo dục năm
2007
2. Sách giáo viên lịch s 8 – Bộ giáo dục và đào tạo - Nhà xuất bản giáo dục năm
2007
2. Chu n kiến th c k n ng lịch s trung học cơ sở - Bộ giáo dục và đào tạo
- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam năm 2010
4. T i liệu giảm tải chương trình lịch s 8 – Bộ giáo dục và đào tạo
3. T i liệu b i dư ng lịch s - Nhà xuất bản giáo dục Đ ng Nai
Các trang web:

/>
19


MỤC LỤC
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.…………………………………………………………..3
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI …….………………………………………..4
1. Cơ sở lý luận ............................................................................................................ .4
2. Nội dung và biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài ..................................... .5
III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI .................................................................................. 15
IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ............................ 17
1. Đề xu t..................................................................................................................... 17
2. Khuyến nghị ............................................................................................................ 17

3. Phạm vi áp dụng …………………………………………………………………. 17
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 18

20


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học:2011-2012
–––––––––––––––––
Tên sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm n ng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong

giảng dạy Lịch sử 8
Họ và tên tác giả: Hà Thị Huệ. Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường THCS&THPT Huỳnh Văn Nghệ - Phú Lý – Vĩnh Cửu – Đồng Nai.
Lĩnh vực: (Đ nh ấ X v o

ô

ng ng, ghi õ n b

ôn hoặ l nh vự kh )

- Quản lý giáo dục

- Phương pháp dạy học bộ môn: ............................... 

- Phương pháp giáo dục

- Lĩnh vực khác: ........................................................ 


Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị 

Trong Ngành 

1. Tính mới
-

Có giải pháp hoàn toàn mới-

Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có2. Hiệu quả:
- Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao 
- Có tính cải tiến ho c đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng
trong toàn ngành có hiệu quả cao

- Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao- Có tính cải tiến ho c đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại
đơn vị có hiệu quả
3. Khả năng áp dụng:
- Cung c p được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách:

Tốt 
Khá 
Đạt 
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ
đi vào cuộc sống:
Tốt 
Khá 
Đạt 
- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả ho c có khả năng áp dụng đạt hiệu quả
trong phạm vi rộng:
Tốt 
Khá 
Đạt 
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Ký n v ghi õ họ n)

21

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký n, ghi õ họ n v óng ấ )×