Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

Nghiên cứu chiến lược xúc tiến sản phẩm tại các khách sạn bốn sao ở thành phố hải phòng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (318.59 KB, 12 trang )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

-----------------------------------------------

NGÔ THỊ GIANG

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN SẢN PHẨM
TẠI CÁC KHÁCH SẠN BỐN SAO
Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH

Hà Nội, 2015

1


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

-----------------------------------------------

NGÔ THỊ GIANG

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN SẢN PHẨM TẠI
CÁC KHÁCH SẠN BỐN SAO Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Chuyên ngành: Du lịch
(Chương trình đào tạo thí điểm)


LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ MẠNH HÀ
Hà Nội, 2014


MỤC LỤC
Trang

1.

Lý do chọn đề tài ...................................................................................................... 7

2.

Lịch sử nghiên cứu vấn đề ....................................................................................... 8

3.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................... 10

4.

Đối tƣợng và pha ̣m vi nghiên cứu .......................................................................... 10

5.

Phƣơng pháp nghiên cứu........................................ Error! Bookmark not defined.

6.


Cấu trúc của luận văn ............................................. Error! Bookmark not defined.

NỘI DUNG ....................................................................... Error! Bookmark not defined.

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC XÚC TIẾN SẢN PHẨM Error! Bookmark n
TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN .......................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Sản phẩm ................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Sản phẩm trong kinh doanh khách sạn.................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Chiến lƣợc xúc tiến sản phẩ m trong kinh doanh khách sa ̣n Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Xúc tiến .................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Các công cụ xúc tiến cơ bản.................................... Error! Bookmark not defined.

1.2.3. Chiến lƣợc xúc tiến và vai trò của nó trong kinh doanh khách sạnError! Bookmark not d
1.3.

Quá trình xây dựng và thực hiện chiến lƣợc xúc tiến trong kinh doanh khách sạnError! Book

1.3.1. Xác định công chúng mục tiêu ............................... Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Xác định mục tiêu xúc tiến .................................... Error! Bookmark not defined.
1.3.3. Thiết kế thông điệp ................................................ Error! Bookmark not defined.
1.3.4. Lựa chọn kênh truyền thông .................................. Error! Bookmark not defined.
1.3.5. Xây dựng tổng ngân sách dành cho chiến lƣợc xúc tiếnError! Bookmark not defined.
1.3.6. Quyết định hệ thống công cụ xúc tiến ................... Error! Bookmark not defined.
1.3.7. Đánh giá và đo lƣờng kết quả xúc tiến .................. Error! Bookmark not defined.


Tiểu kết chƣơng 1.............................................................. Error! Bookmark not defined.
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC XÚC TIẾN SẢN PHẨM CỦA CÁC
KHÁCH SẠN BỐN SAO Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Error! Bookmark not defined.


2.1. Khái quát chung về các khách sạn 4 sao tại thành phố Hải PhòngError! Bookmark not de
2.1.1. Ngành khách sạn ở thành phố Hải Phòng ............... Error! Bookmark not defined.

2.1.2. Điều kiện kinh doanh của các khách sạn 4 sao ở Thành phố Hải PhòngError! Bookmark no

2.1.3. Kết quả kinh doanh của các khách sạn 4 sao ở thành phố Hải PhòngError! Bookmark not de
2.2. Ba khách sạn Avani Hải Phòng Harbour View, Camela và Làng quốc tế hƣớng
Dƣơng – quá trình hình thành, phát triển và hệ thống sản phẩmError! Bookmark not defined.
2.2.1. Khách sạn Avani Hải Phòng Harbour View ........... Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Khách sạn Camela ................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Khách sạn Làng quốc tế Hƣớng Dƣơng .................. Error! Bookmark not defined.
2.3. Thực trạng chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm của ba khách sạn: Avani Hải Phòng
Harbour View, Camela và Làng quốc tế Hƣớng Dƣơng .. Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Xác định công chúng mục tiêu của ba khách sạn ... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Xác định mục tiêu xúc tiến sản phẩm của ba khách sạnError! Bookmark not defined.
2.3.3. Thiết kế thông điệp của ba khách sạn ..................... Error! Bookmark not defined.
2.3.4. Lựa chọn kênh truyền thông của ba khách sạn ....... Error! Bookmark not defined.
2.3.6. Xác định công cụ xúc tiến sản phẩm của ba khách sạnError! Bookmark not defined.

2.3.7. Đánh giá và quản lý chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm của ba khách sạnError! Bookmark no
2.4.

Đánh giá chung về thực trạng chiến lƣợc xúc tiến sản phẩ m của các khách

sạn 4 sao ở thành phố Hải Phòng ...................................... Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Những thành công đã đạt đƣợc ............................... Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Những hạn chế cần khắc phục ................................ Error! Bookmark not defined.Chƣơng 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC XÚCTIẾN
SẢN PHẨM CỦA CÁC KHÁCH SẠN BỐN SAO........... Error! Bookmark not defined.
Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.......................................... Error! Bookmark not defined.
3.1. Mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển của các khách sạn bốn sao ở thành phố
Hải Phòng .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển của ba khách sạn Avani Hải Phòng
Harbour View, Camela và Làng quốc tế Hƣớng Dƣơng .. Error! Bookmark not defined.
3.2.

Một số giải pháp nhằ m hoàn thiê ̣n chiế n lƣơ ̣c xúc tiến tại các khách sạn 4 sao

ở thành phố Hải Phòng ...................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định công chúng mục tiêu . Error! Bookmark not defined.
Chú trọng tới hoạt động quảng cáo ................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Duy trì và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên hoạch định và thực hiện
chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm ............................................ Error! Bookmark not defined.

3.2.2. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ, chăm sóc và quan hệ khách hàngError! Bookmark not defin
KẾT LUẬN ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 11


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Tổng số cơ sở lƣu trú tại Hải Phòng giai đoạn 2008 – 2013................. .. 35
Bảng 2.2: Các khách sạn 4 sao trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013 ......... 36
Bảng 2.3: Số lƣợng phòng hội nghị, hội thảo của các khách sạn 4 sao tại
Hải Phòng ................................................................................................................ 38
Bảng 2.4: Thống kê số lƣợt khách du lịch đến Hải Phòng giai đoạn
2007 – 2013 ............................................................................................................ 39
Bảng 2.5: Số lƣợng khách lƣu trú tại các khách sạn 4 sao tại Hải Phòng

năm 2013 ................................................................................................................. 40
Bảng 2.6: Cơ cấu doanh thu của các khách sạn 4 sao tại Hải Phòng năm 2013 ..... 41
Bảng 2.7: Cơ cấu giá cả phòng trong khách sạn Camela ........................................ 45
Bảng 2.8: Cơ cấu giá cả loại căn hộ trong khách sạn Camela ................................. 46
Bảng 2.9: Lƣợng khách du lịch của một số quốc gia thị trƣờng chính của khách sạn
Avani Hải Phòng Harbour View ............................................................................. 51
Bảng 2.10: Cơ cấu khách theo mục đích của khách sạn Avani Hải Phòng
Harbour View ........................................................................................................... 52
Bảng 2.11 : Cơ cấu nguồn khách theo phạm vi lãnh thổ của khách sạn Camela ... 54
Bảng 2.12 : Cơ cấu nguồn khách theo quốc tịch của khách sạn Camela .............. 54
Bảng 2.13 : Cơ cấu khách theo động cơ du lịch của khách sạn Camela .................. 55
Bảng 2.14 : Số lƣợng khách lƣu trú tại Làng quốc tế Hƣớng Dƣơng ..................... 56
Bảng 2.15: Cơ cấu khách tại làng quốc tế Hƣớng Dƣơng, Hải Phòng năm 2013 ... 57
Bảng 2.16: Doanh thu của khách sạn Avani Hải Phòng Harbour View
từ năm 2010 – 2014 .................................................................................................. 78
Bảng 2.17: Doanh thu của khách sạn Camela từ năm 2010 – 2013 ........................ 79
Bảng 2.18: Doanh thu của Làng quốc tế Hƣớng Dƣơng từ 2010 – 2013 ................ 79


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngành khách sạn tuy ra đời muộn tại Việt Nam nhƣng đã gặt hái đƣợc nhiều
thành công trong những năm vừa qua. Không chỉ đóng góp một phần vào tổng GDP
của cả nƣớc, hình ảnh các khách sạn đã quảng bá hình ảnh đất nƣớc Việt Nam đến
bè bạn năm châu. Kinh doanh khách sạn đã trở thành một trong những mũi nhọn để
phát triển kinh tế đất nƣớc trong thời kì hội nhập. Đảng và chính phủ Việt Nam đã
luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khách sạn trong và ngoài nƣớc
phát triển. Trong bối cảnh thuận lợi ấy, có nhiều khách sạn ghi dấu trong lòng khách
hàng bằng thƣơng hiệu và đẳng cấp không thể thay thế.
Hải Phòng là một trong những thành phố có định hƣớng rõ ràng cho việc

phát triển du lịch. Du lịch là một hƣớng phát triển đầy tiềm năng mang lại nhiều lợi
ích cho thành phố bên cạnh những ngành kinh tế quan trọng khác nhƣ công nghiệp
đóng tầu, nông nghiệp... Trong những năm gần đây, do chính sách phát triển của
thành phố, lƣợng khách du lịch đến Hải Phòng ngày một tăng lên, tạo điều kiện
thuận lợi để các khách sạn tại Hải Phòng kinh doanh hiệu quả. Những khách sạn đạt
tiêu chuẩn cao xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại thành phố làm thay đổi không nhỏ
hình ảnh của thành phố hoa Phƣợng đỏ.
Để có đƣợc hiệu quả kinh doanh cao , các khách sạn thƣờng áp dụng và thực
hiện các chiến lƣợc kinh doanh , chiến lƣợc marketing đúng đắn , phù hợp với năng
lực của mình . Tuy nhiên , mô ̣t thƣ̣c tra ̣ng dễ nhâ ̣n thấ y tại các khách sạn đạt tiêu
chuẩn bốn sao ở Hải Phòng l à các chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm tại các khách sạn
này chƣa đạt đƣợc kết quả nhƣ mong đợi , chƣa có nhiều hoạt động thúc đẩy công
tác xúc tiến sản phẩm. Một vài khách sạn còn coi nhẹ các hoạt động xúc tiến sản
phẩm hoặc duy trì không đều đặn các hoạt động này dẫn đến tình trạng khách không
có thông tin hoặc ít có thông tin về khách sạn để quyết định lựa chọn và tiêu dùng
sản phẩm dịch vụ.


Xuất phát từ thực trạng trên, tác giả luận văn nhận thấy cần có sự nghiên cứu
nghiêm túc về các chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm trong ngành kinh doanh khách sạn,
đặc biệt tác các khách sạn cao cấp để hoàn thiện hơn chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm
trong những khách sạn này. Với hy vọng sẽ góp phần vào sự phát triển, gia tăng
năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua hoạt động xúc tiến
sản phẩm , hoàn thiện chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm tại các khách sạn bốn sao ở
thành phố Hải Phòng , tác giả đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu chiế n lược xúc tiến
sản phẩm tại các khách sạn bốn sao ở thành phố Hải Phòng” để làm luận văn tốt
nghiệp của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Luận văn tập trung nghiên cứu về chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm của các
khách sạn bốn sao ở thành phố Hải Phòng.

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều khái niệm và quan điểm về xúc tiến.
Thuật ngữ “xúc tiến” trong tiếng Anh gọi là “Promotion” là một hoạt động truyền
thông Marketing. Tuy nhiên, tác giả luận văn sẽ theo quan điểm của Marketing nhƣ
sau: Hoạt động xúc tiến chính là quá trình truyền tin về sản phẩm và về doanh
nghiệp với khách hàng, để thuyết phục họ mua sản phẩm của doanh nghiệp mình
[5, tr. 304].
Chiến lƣợc xúc tiến đã đƣợc nhiều tác giả đề cập trong những công trình
nghiên cứu trong những năm vừa qua. Nhiều công trình nghiên cứu về hoạt động
xúc tiến du lịch Việt Nam tại các thị trƣờng nƣớc ngoài nhƣ công trình luận văn
ThS. Du lịch học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: “Phân tích hoạt động xúc
tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp” của tác giả Đào Ngọc Anh, “Hoạt động
xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Trung Quốc” của tác giả Ngô Minh Châu,
“Nghiên cứu hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của ngành du lịch Việt Nam tại
các nước ASEAN giai đoạn 2001 – 2010” của tác giả Nguyễn Thị Bích Hạnh. Các
công trình trên đã tập trung làm rõ thực trạng hoạt động xúc tiến của du lịch Việt


Nam tại các thị trƣờng nƣớc ngoài và đƣa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động xúc tiến tại các thị trƣờng trên.
Bên cạnh đó, nhiều tác giả tập trung tìm hiểu chiến lƣợc xúc tiến của điểm
đến du lịch của các tỉnh, thành phố nhƣ công trình luận văn ThS. Du lịch học, Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn “Xây dựng chiến lược xúc tiến du lịch MICE cho
điểm đến Hà Nội”của tác giả Nguyễn Thu Thủy; “Nghiên cứu hoạt động xúc tiến
của điểm đến du lịch Ninh Bình cho thị trường khách quốc tế” của tác giả Đinh Thị
Hà, “Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005 – 2010”
của tác giả Đào Thị Ngọc Lan, “Hoạt động xúc tiến điểm đến cấp tỉnh ở Việt Nam.
Nghiên cứu trường hợp du lịch Nghệ An” của tác giả Trần Thị Thủy. Các công trình
nghiên cứu trên đều tập trung làm rõ vấn đề xúc tiến cho hoạt động du lịch tại các
điểm đến trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phát triển không ngừng.
Để làm rõ vai trò và tầm ảnh hƣởng của chiến lƣợc xúc tiến trong hoạt động

kinh doanh khách sạn, nhất là những khách sạn hạng sang thì hiện tại còn rất hạn
chế. Gần đây, công trình nghiên cứu luận văn ThS. Du lịch học, Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn: “Hoạt động xúc tiến dịch vụ bổ sung của các khách sạn Sofitel
thuộc tập đoàn Accor tại Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thị Bích Phƣợng là một
hƣớng đi mới mẻ nghiên cứu về hoạt động xúc tiến tại những khách sạn hạng sang.
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của công trình mới chỉ nêu ra những giải pháp nhằm
thúc đẩy hoạt động xúc tiến các dịch vụ bổ sung tại hai khách sạn thuộc tập đoàn
Accor mà chƣa đề cập đến các sản phẩm dịch vụ chính trong khách sạn nhƣ thế nào.
Xét trong bối cảnh thành phố Hải Phòng, hoạt động kinh doanh của các
khách sạn đang diễn ra rất sôi nổi. Tuy nhiên, việc đi sâu tìm hiểu và đánh giá một
cách toàn diện về chiến lƣợc xúc tiến của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải
Phòng để từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cũng nhƣ đề xuất một số giải
pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc xúc tiến cho các khách sạn ở Hải Phòng vẫn là
vấn đề mới mẻ và hữu ích thực sự cho các khách sạn trên địa bàn thành phố Hải
Phòng cũng nhƣ các khách sạn 4 sao trên các địa bàn tỉnh và thành phố lân cận.


3.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích
Luận văn đƣợc thực hiện với mục đích nhằm đƣa ra nhƣ̃ng giải pháp nhằ m hoàn
thiê ̣n chiế n lƣơ ̣c xúc tiế n sản phẩ m ta ̣i các khách sa ̣n bố n sao ở thành phố Hải òng.
Ph
3.2.

Nhiê ̣m vụ

Để đạt đƣợc nội dung nghiên cứu, luận văn đặt ra những nhiệm vụ nghiên

cứu chính nhƣ sau:
- Hê ̣ thố ng cơ sở lý luâ ̣n về chiế n lƣơ ̣c xúc tiế n sản phẩ m trong kinh doanh
khách sạn.
- Đánh giá thƣ̣c tra ̣ng chiế n lƣơ ̣c xúc tiế n sản phẩm tại các khách sạn bốn sao
ở thành phố Hải Phòng.
- Đƣa ra các giải pháp nhằ m hoàn thiê ̣n chiế n lƣơ ̣c xúc tiế n sản phẩ m ta ̣i các
khách sạn bốn sao ở thành phố Hải Phòng.
4. Đối tượng và pha ̣m vi nghiên cứu
4.1.

Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là chiế n lƣơ ̣c xúc tiế n sản phẩ m trong các

khách sạn.
4.2.

Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Luận văn chỉ nghiên cứu vấn đề xúc tiến trong

các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn.
Phạm vi về không gian: Tác giả luận văn dựa vào 3 căn cứ đó là hình thức sở
hữu, công suất buồng phòng, và tầm ảnh hƣởng của các khách sạn bốn sao tại thành
phố Hải Phòng, tác giả xin lựa chọn 3 trong tổng số 6 khách sạn 4 sao ở nội thành
thành phố Hải Phòng làm nghiên cứu điển hình.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng Việt

1. Trịnh Xuân Dũng (1999), Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn,

NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội
2. Trịnh Xuân Dũng, (2004), Giáo trình nghiệp vụ lễ tân khách sạn, NXB Văn
hóa thông tin, Hà Nội
3. Trần Minh Đạo (2006), Marketing căn bản, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân,
Hà Nội.
4. Phạm Xuân Hậu (2001), Quản trị chất lượng dịch vụ Khách sạn-Du lịch,
NXB Đại học Quốc gia
5. Nguyễn Đình Hòa và Nguyễn Văn Mạnh (2009), Giáo trình Marketing Du
lịch, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
6. Vũ Hƣơng Lan và Nguyễn Ngọc Dung (2010), Bài giảng “Kinh doanh dịch
vụ bổ sung”, Đại học KHXH và NV
7. Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hƣơng (đồng chủ biên) (2008), Giáo
trình quản trị kinh doanh khách sạn, NXB ĐH kinh tế quốc dân, Hà Nội
8. Vũ Tiến Phúc (2008), Tiếp thị phá cách: Kỹ thuật mới để tìm kiếm những ý
tưởng đột phá (Sách dịch từ tác phẩm “Lateral Marketing: New Techniques for
Finding Breakthrough Ideas” của Philip Kotler và Fernando Trias de Bes),
NXB Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn
9. Vũ Tiến Phúc và Trần Ngọc Châu (2006), Quảng cáo thoái vị & PR lên ngôi
(Sách dịch từ tác phẩm The Fall of Advertising & The Rise of PR của Al Ries và
Laura Ries), NXB Trẻ và Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dƣơng

10. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Phòng (2010), báo cáo tổng kết hoạt
động du lịch năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Hải Phòng.
11. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Phòng (2011), báo cáo tổng kết hoạt
động du lịch năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Hải Phòng.


12. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Phòng (2012), báo cáo tổng kết hoạt
động du lịch năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, Hải Phòng.
13. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Phòng (2013), báo cáo tổng kết hoạt

động du lịch năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, Hải Phòng.
14. Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng (2006), Đề án đẩy mạnh phát
triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến 2020.
15. Nguyễn Thu Thủy (2008), Tập bài giảng “Xúc tiến Du lịch”, Đại học
KHXH và NV.
Tài liệu tiếng nước ngoài
16. Christopher Lovelock and Jochen Wirtz (2007), Services marketing,
Charpter 3
17. John Wiley & Sons (1999), Intenational Journal of Tourism Research Marketing practice in small tourism and hospitality firms, p. 97-109
Tài liệu internet
18.

Cổng thông tin thƣơng mại điện tử thành phố Hải Phòng, Công ty cổ

phần Harbour View, 12/3/2011.
19.

Ngày vàng giảm sốc cho kỳ nghỉ lễ 30-4 1-5,

20/3/2014.
20.

Hải Phòng - thành phố công nghiệp,

/>&ContentID=15544
21. Thƣơng hiệu Avani giới thiệu khách sạn thứ hai tại Việt Nam, Thứ Năm,
13/03/2014 - 22:30, />22. Hải Phòng cần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực phục vụ du

lịch 11/8/2014, ttp://www.vietnamhotels.gov.vn/index.php?cat=01&itemid=375
×