Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

đề kiểm tra học kì 1 lớp 12(08-09)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (42.03 KB, 1 trang )

Đề 1
Câu 1
Cho hàm số
2
4)1(2
22
+
++++
=
x
mmxmx
y
(1)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m=-1
b) Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu đồng thời các điểm cực trị của đồ thị
cùng với gốc toạ độ O tạo thành một tam giác vuông tại O.
Câu 2
1. Giải phơng trình:
22)12()12(
=++
xx
2. Giải bất phơng trình: 2log
3
(4x-3) +
+
)32(log
3
1
x
2.
Câu 3


Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật có: AB=a, SA vuông góc với
đáy. Cạnh bên SC hợp với đáy một góc

và hợp với mặt bên (SAB) một góc

.
Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.

Đề 2
Câu 1
Cho hàm số y=-x
3
+3x
2
+3(m
2
-1)x-3m
2
-1. (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=1.
2. Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị cách đều gốc toạ độ.
Câu 2
1. Giải phơng trình
0
32.4
1
log.2)272.154(log
22
=


+++
x
xx
2. Giải bất phơng trình:
222
22121
15.34925
xxxxxx
++
+
.
Câu 3
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA=2a. SA vuông góc
với (ABC). Gọi M,N là hình chiếu vuông góc của A trên SB và SC. Tính thể tích của
hình chóp A.BCMN.

×