Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (154.21 KB, 13 trang )

sở GDĐT tỉnh lao cai
trờng thpt số 2 MK
Đề kiểm tra học kì lớp 11
môn : vật lí
thời gian :60 phút
Đề I
Họ và tên:............................................Lớp:........
Phần I: Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng(3 điểm)
1/ in tr ca bỏn dn cú tớnh cht no
a nh hn in tr ca kim loi b bng in tr ca cht in phõn
c ln hn in tr ca in mụi d nh hn in tr ca in mụi
2/ Cõu no di õy núi v tớnh cht ca tia catt l
KHễNG NG
a Mang nng lng ln cú th lm en kớnh nh...
b L dũng cỏc ion õm bay t catt n ant
c Phỏt ra t catt truyn ngc chiu in trng
d L dũng cỏc electron t do bay t catt n ant
3/ Chn cõu ỳng nhõt .Dũng in trong cht in phõn cú khi lng vt cht c gii
phúng in cc
a t l nghch vi in lng chuyn qua bỡnh in phõn
b t l vi in lng chy qua bỡnh in phõn
c t l nghch vi ng lng in hoỏ ca cht c gii phúng in cc
d t l vi thi gian dũng in chy qua
4/ Dũng in trong chõn khụng cú tớnh cht gỡ khi U
AK
vụ cựng ln
a dũng in tng rt nhanh b dũng in cú giỏ tr khụng i
c tuõn theo nh lut ụm d khụng cú dũng in
5/ Cụng ca lc in trng khi di chuyn1 in tớch q theo mt ng trũn bỏn kớnh r l?
a A=q. 2r b A=0 c A= 2. r.q d A= .r
2


.q
6/ in trng u cú cỏc ng sc in trng
a Cựng phng, cựng chiu v cú ln bng nhau
b Tp trung ti 1 im
c Cựng phng, cựng chiu v cỏch u nhau
d Luụn ct nhau
7/ Lc tng tỏc gia hai in tớch s thay i th no nu vo gia hai in tớch 1 tm kớnh
trong sut
a Phng, chiu v ln khụng i b Phng chiu khụng i, ln tng
c Phng, chiu v ln u thay i d Phng chiu khụng i, ln gim
8/ Biu thc no di õy biu din1 i lng cú n v l vụn
a E.d b q/E c qEd d q.E
9/ n v o sut in ng l
a Oỏt (W) b Culụng (C) c Vụn (V) d Ampe (A)
10/ im khỏc nhau ch yu gia pin vụnta v ỏcquy l
a phn ng hoỏ hc cquy cú th xy ra thun nghch
b s tớch in khỏc nhau hai cc
c cht lm hai cc khỏc nhau
R
2
A
B
E
1
E
2
r
2
r
1

R
3
R
1
A
d s dng cỏc cht hoỏ hc khỏc nhau
11/ hin tng on mch ca ngun in xy ra khi
a dựng pin hay cuy mc mt mch in kớn
b khụng mc cu chỡ cho mch in kớn
c s dng cỏc dõy dn ngn mc mch in
d Ni hai cc ca ngun in bng mt dõy dn cú in tr rt nh
12/ khi mc song song hai ngun in ging nhau thỡ b ngun tng ng vi hai ngun trờn cú
a sut in ng tng ng bng mt na sut in ng mt ngun riờng
b sut in ng tng ng bng hai l sut in ng mt ngun riờng
c in tr trong tng ng bng hai ln in tr trong ca mi ngun in
d in tr trong tng ng bng mt na in tr trong ca mi ngun in
Phần II. Bài tập tự luận(7 điểm)
Câu 1. cho hai điện tích có độ lớn là q
1
=-5.10
-6
C, q
2
=8.10
-6
C, đặt tại A, B cách nhau 5cm trong
chân không
A, tính lực điện tơng tác giữa chúng
B, tính cờng độ điện trờng tại trung điểm của đoạn AB
Câu2. Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphát()CuSO

4
) với hai điện cực bằng đồng.
Khi cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong thời gian 30 phút thì thấy khối lợng của
catôt tăng thêm 1,143g. Khối lợng mol nguyên tử của đồng là A=63,5g/mol. Lờy
F=96500C/mol. Dòng điện chạy qua bình điện phân có cờng độ bằng bao nhiêu,
Câu3. cho mạch điện nh hình vẽ
Cho E
1
=15V, E
2
=5V, r
1
=1

,r
2
=1

,
R
1
=6

, R
2
=3

. R
3
=1


.
1. khi k mở: a. tính điện trở mạch ngoài
b. tính cờng độ dòng điện qua R
3
c. tính công suất toả nhiệt của 3 điện
trở
d. tính hiệu điện thế giữa hai điểm A,B
2. khi k đóng tính dòng điện qua ampe kế
PhiÕu tr¶ lêi tr¾c nghiÖm
M«n: vËt lÝ
sở GDĐT tỉnh lao cai
trờng thpt số 2 MK
Đề kiểm tra học kì lớp 11
môn : vật lí
thời gian :60 phút
Đề II
Họ và tên:............................................Lớp:........
Phần I: Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng(3 điểm)
1/ i vi mch in kớn gm ngun in vi mch ngoi l in tr thỡ cng dũng in chy
trong mch
a tng khi in tr mch ngoi tng b gim khi in tr mch ngoi tng
c t l thun vi in tr mch ngoi d t l nghch vi in tr mch ngoi
2/ n v o sut in ng l
a Vụn (V) b Culụng (C) c Ampe (A) d Oỏt (W)
3/ hin tng on mch ca ngun in xy ra khi
a s dng cỏc dõy dn ngn mc mch in
b khụng mc cu chỡ cho mch in kớn
c Ni hai cc ca ngun in bng mt dõy dn cú in tr rt nh
d dựng pin hay cuy mc mt mch in kớn

4/ im khỏc nhau ch yu gia pin vụnta v ỏcquy l
a cht lm hai cc khỏc nhau
b s tớch in khỏc nhau hai cc
c phn ng hoỏ hc cquy cú th xy ra thun nghch
d s dng cỏc cht hoỏ hc khỏc nhau
5/ ng lng in hoỏ c gii phúng in cc
a ca mi cht u khỏc nhau vỡ ph thuc vo cng dũng in
b ca cỏc cht u ging nhau
c ph thuc nng ca dung dch in phõn
d ca cỏc cht khỏc nhau thỡ khỏc nhau
6/ in tr ca bỏn dn cú tớnh cht no
a nh hn in tr ca kim loi b ln hn in tr ca in mụi
c nh hn in tr ca in mụi d bng in tr ca cht in phõn
7/ Cõu no di õy núi v tớnh cht ca tia catt l
KHễNG NG
a L dũng cỏc electron t do bay t catt n ant
b Mang nng lng ln cú th lm en kớnh nh...
c L dũng cỏc ion õm bay t catt n ant
d Phỏt ra t catt truyn ngc chiu in trng
8/ Dũng in trong chõn khụng cú tớnh cht gỡ khi U
AK
vụ cựng ln
a khụng cú dũng in b tuõn theo nh lut ụm
c dũng in cú giỏ tr khụng i d dũng in tng rt nhanh
9/ Lc tng tỏc gia hai in tớch s thay i th no nu vo gia hai in tớch 1 tm kớnh
trong sut
a Phng chiu khụng i, ln tng b Phng, chiu v ln khụng i
c Phng chiu khụng i, ln gim d Phng, chiu v ln u thay i
10/ Biu thc no di õy biu din1 i lng cú n v l vụn
60

0
E

M
N
R
2
A
B
E
1
E
2
r
2
r
1
R
3
R
1
A
a q/E b qEd c q.E d E.d
11/ Cụng ca lc in trng khi di chuyn1 in tớch q theo mt ng trũn bỏn kớnh r l?
a A= 2. r.q b A=0 c A=q. 2r d A= .r
2
.q
12/ in trng u cú cỏc ng sc in trng
a Cựng phng, cựng chiu v cú ln bng nhau
b Cựng phng, cựng chiu v cỏch u nhau

c Luụn ct nhau
d Tp trung ti 1 im
Phần II. Bài tập tự luận(7 điểm)
Câu 1. cho 1 điện tích có độ lớn q=8.10
-6
C vào trong một điện trờng đều có cờng độ điện trờng
là 10
3
V/m.
a. tính lực điện từ tác dụng lên điện tích q
b.tính hiệu điện thế giữa hai điểm MN(hình bên).
MN=50cm
c. tính công của lực điện từ khi di chuyển điện tích q
từ M đến N (hình bên). MN=50cm
Câu 2. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat(AgNO
3
) có điện trở là 2,5

. Anốt của
bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình là 10V. Tính thời gian để lợng bạc
bám vào ca tốt là 4,32g. Bạc có khối lợng mol nguyên tử là 108g/mol
Câu3. cho mạch điện nh hình vẽ
Cho E
1
=15V, E
2
=5V, r
1
=1


,r
2
=1

,
R
1
=6

, R
2
=3

.dòng điện đi qua điện trở R
3
là 4A.
1. khi k mở: a. tính điện trở mạch ngoài
b. tính hiệu điện thế đặt vào điện trở R
2
c. tính công suất toả nhiệt của 3 điện
trở
d. tính hiệu điện thế giữa hai điểm A,B
2. khi k đóng tính dòng điện qua ampe kế

×