Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.05 KB, 10 trang )

Sở GDĐT Tỉnh Laocai
Trờng THPT số II
Mờng Khơng
đề kiểm tra học kì Lớp 12
Môn : Vật lí
Thời gian 60 phút
ĐềI
Họ Và Tên:.-Lớp.
1/ Mỏy bin th cú s vũng dõy cun s cp ln hn s vũng dõy cun th cp. Bin th ny cú tỏc
dng:
a Tng u, gim i b Gim c u v i c Tng c u v i
d Tng i, gim u
2/ mỏy tng ỏp cú in ỏp cun th cp gp 5 ln in ỏp cun s cp thỡ
a s vũng dõy cun th cp bng 1/5 s vũng dõy cuụn s cp
b cng dũng in cun th cp bng 5 cng dũng in cun s cp
c tit din dõy dn ca cun th cp ln gp 5 ln tit din dõy ca cun s cp
d cng dũng in cun th cp bng 1/5 cng dũng in cun s cp
3/ Vn tc ca cht im dao ng iu ho cú ln cc i khi:
a Li cú ln cc i b Pha cc i
c Li bng khụng d Gia tc cú d ln cc i
4/ Trong on mch xoay chiu R, L, C mc ni tip. Cụng sut on mch cú biu thc no sau
õy:
a P = I.R b P = I.Z
c P = U.I.cos d P = U.I
5/ Khi no cú hin tng cng hng in trong mch RLC mc ni tip
a khi R rt ln b khi cos

=1 c khi R=Z
C
d khi R=ZL
6/ Chu kỡ dao ng iu ho ca con lc lũ xo ph thuc vo:


a Cỏch kớch thớch dao ng bC ba ỏp ỏn trờn u ỳng
c Cu to ca con lc d Biờn dao ng
7/ Th no l dao ng t do?
a L dao ng tun hon b L dao ng iu ho
c L dao ng ph thuc vo cỏc c tớnh riờng ca h, khụng ph thuc vo cỏc yu t bờn
ngoi
d L dao ng khụng chu tỏc dng ca lc cn
8/ Súng dc l súng cú phng dao ng:
a Nm ngang b Trựng vi phng truyn súng
c Thng ng d Vuụng gúc vi phng truyn súng
9/ cho con lc n co chiu di 2m t ni gia tc trng trng bng 10m/s
2
. chu kỡ dao ng ca
nú l:
a 2s b 3s c 2,8s d 4s
10/ Mt ngi quan sỏt thy mt cỏnh hoa trờn h nc nhụ lờn 11 ln trong khong thi gian
30s. Khong cỏch gia hai nh súng k tip l 12m. Tớnh vn tc truyn súng trờn mt h.
a 2m/s b 3m/s c 5m/s d 4m/s
11/ Pha ca dao ng c dựng xỏc nh:
a Trng thỏi dao ng b Chu kỡ dao ng c
Biờn dao ng
d Tn s dao ng
12/ Hai ngi ng cỏch nhau 4m v quay mt si dõy nm gia h. Hi bc súng ln nht ca
súng dng m hai ngi cú th to nờn l bao nhiờu?
a 7m b 9m c 6m d 8m
II. PHN T LUN:
B i 1:
Cho lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 100 N/m, chiều dài tự nhiên 30cm. Đầu dới treo vật nặng
100g.
a. Tính độ biến dạng của lò xo và chiều dài lò xo khi vật ở vị trí cân bằng?

b. Từ vị trí cân bằng kéo vật thẳng đứng xuông dới 5 cm rồi thả nhẹ. Viết phơng trình dao
động của vật?
c. Tính chu kì và tần số dao động?
Bài 2:
Cho sợi dây 2 đầu cố định có chiều dài 3m, trên dây xuất hiện sóng dừng với tần số 100 Hz và
hình thành 4 bó sóng.
a. Tính vận tốc sóng?
b. Muốn trên dây xuất hiện 2 bo sóng thì tần số của sóng phải có giá trị bằng bao nhiêu?
Bài 3:
Cho mạch R,L,C nối tiếp có R = 30

, L =

10
6
(H), C =

2000
1
(F).
Điện áp tức thời 2 đầu mạch là: u = 200
2
cos(100

t) V.
a. Tính tổng trở của mạch?
b. Viết biểu thức dòng điện tức thời?
c. Tính công suất và hệ số công suất của mạch?
d. Cho điện dung C thay đổi. Hãy xác định C để điên áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện đạt giá trị
cực đại? Tìm giá trị cực đại đó?

PhiÕu tr¶ lêi tr¾c nghiÖm
M«n: vËt lÝ
Sở GDĐT Tỉnh Laocai
Trờng THPT số II
Mờng Khơng
đề kiểm tra học kì Lớp 12
Môn : Vật lí
Thời gian 60 phút
ĐềII
Họ Và Tên:.-Lớp.
1/ Súng dc l súng cú phng dao ng:
a Vuụng gúc vi phng truyn súng b Thng ng
c Trựng vi phng truyn súng d Nm ngang
2/ Th no l dao ng t do?
a L dao ng iu ho
b L dao ng ph thuc vo cỏc c tớnh riờng ca h, khụng ph thuc vo cỏc yu t bờn
ngoi
c L dao ng khụng chu tỏc dng ca lc cn
d L dao ng tun hon
3/ cho con lc n co chiu di 2m t ni gia tc trng trng bng 10m/s
2
. chu kỡ dao ng ca
nú l:
a 2,8s b 2s c 3s d 4s
4/ Vn tc ca cht im dao ng iu ho cú ln cc i khi:
a Li cú ln cc i b Pha cc i
c Gia tc cú d ln cc i d Li bng khụng
5/ Mỏy bin th cú s vũng dõy cun s cp ln hn s vũng dõy cun th cp. Bin th ny cú
tỏc dng:
a Gim c u v i b Tng u, gim i

c Tng c u v i d Tng i, gim u
6/ Hai ngi ng cỏch nhau 4m v quay mt si dõy nm gia h. Hi bc súng ln nht ca
súng dng m hai ngi cú th to nờn l bao nhiờu?
a 7m b 9m c 6m d 8m
7/ Khi no cú hin tng cng hng in trong mch RLC mc ni tip
a khi R=Z
C
b khi R=ZL c khi cos

=1 d khi R rt ln
8/ Pha ca dao ng c dựng xỏc nh:
a Biờn dao ng b Tn s dao ng
c Chu kỡ dao ng d Trng thỏi dao ng
9/ Chu kỡ dao ng iu ho ca con lc lũ xo ph thuc vo:
a C ba ỏp ỏn trờn u ỳng b Cu to ca con lc
c Biờn dao ng dCỏch kớch thớch dao ng
10/ Trong on mch xoay chiu R, L, C mc ni tip. Cụng sut on mch cú biu thc no sau
õy:
a P = U.I.cos b P = I.Z
c P = I.R d P = U.I
11/ mỏy tng ỏp cú in ỏp cun th cp gp 5 ln in ỏp cun s cp thỡ
a cng dũng in cun th cp bng 1/5 cng dũng in cun s cp
b s vũng dõy cun th cp bng 1/5 s vũng dõy cuụn s cp
c cng dũng in cun th cp bng 5 cng dũng in cun s cp
d tit din dõy dn ca cun th cp ln gp 5 ln tit din dõy ca cun s cp
12/ Mt ngi quan sỏt thy mt cỏnh hoa trờn h nc nhụ lờn 11 ln trong khong thi gian
30s. Khong cỏch gia hai nh súng k tip l 12m. Tớnh vn tc truyn súng trờn mt h.
a 2m/s b 3m/s c 5m/s d 4m/s
II. PHN T LUN:
B i 1:

Cho lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 100 N/m . Đầu dới treo vật nặng 100g. Tại vị trí cân bằng
lò xo có chiều dài 40 cm.
a. Tính độ biến dạng của lò xo và chiều dài lò xo khi không treo vật?
b. Từ vị trí cân bằng nâng vật thẳng đứng lên trên 4 cm rồi thả nhẹ. Viết phơng trình dao
động của vật?
c. Tính chu kì và tần số dao động?
Bài 2:
Cho sợi dây 1 đầu cố định, một đầu tự do có chiều dài 3m, trên dây xuất hiện sóng dừng với tần
số 100 Hz và hình thành 4 bó sóng.
a. Tính vận tốc sóng?
b. Muốn trên dây xuất hiện 8 bó sóng thì tần số của sóng phải có giá trị bằng bao nhiêu?
Bài 3:
Cho mạch R,L,C nối tiếp có R = 80

, L =

10
8
(H), C =

2000
1
(F).
Điện áp tức thời 2 đầu mạch là: i = 5
2
cos(100

t) V.
a. Tính tổng trở của mạch?
b. Viết biểu thức điện áp tức thời?

c. Tính công suất và hệ số công suất của mạch?
d. Cho hệ số tự cảm L thay đổi. Hãy xác định L để điên áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm đạt
giá trị cực đại? Tìm giá trị cực đại đó?

×