Tải bản đầy đủ (.ppt) (8 trang)

Hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (555.39 KB, 8 trang )

Bài 40:
Bài 40:
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH
CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH
NGHI
NGHI
Quá trình hình thành các đ
ặc điểm thích nghi
2
I.Giải thích sự hình thành đặc điểm
I.Giải thích sự hình thành đặc điểm
thích nghi
thích nghi


1.Sự hoá đen của các loài bướm ở vùng công nghiệp
1.Sự hoá đen của các loài bướm ở vùng công nghiệp
Quan sát hình dưới em có nhận xét gì? Dựa vào
Quan sát hình dưới em có nhận xét gì? Dựa vào
vai trò của các quá trình đột biến, giao phối và
vai trò của các quá trình đột biến, giao phối và
CLTN hãy giải thích?
CLTN hãy giải thích?
Quá trình hình thành các đ
ặc điểm thích nghi
3
Quá trình hình thành các đ
ặc điểm thích nghi
4Trước đây loài bướm này vốn có màu
Trước đây loài bướm này vốn có màu
trắng đốm đen, do sống trong môi trường
trắng đốm đen, do sống trong môi trường
bụi than làm xuất hiện một đột biến trội đa
bụi than làm xuất hiện một đột biến trội đa
hiệu vừa chi phối màu đn ở thân và cánh
hiệu vừa chi phối màu đn ở thân và cánh
vừa làm tăng sức sống của bướm. Giao
vừa làm tăng sức sống của bướm. Giao
phối làm cho những cá thể mang đột biến
phối làm cho những cá thể mang đột biến
trong quần thể này tăng lên.Chọn lọc tự
trong quần thể này tăng lên.Chọn lọc tự
nhiên giữ lại những cá thể mang các đặc
nhiên giữ lại những cá thể mang các đặc
điểm có lợi.
điểm có lợi.Kết quả là con cháu ngày một đông và
Kết quả là con cháu ngày một đông và
thay thế dần dạng ban đầu.
thay thế dần dạng ban đầu.
Quá trình hình thành các đ
ặc điểm thích nghi
5


Hãy nêu một vài ví dụ và giải thích?
Hãy nêu một vài ví dụ và giải thích?

Sự hình thành đặc điểm thích nghi là một
Sự hình thành đặc điểm thích nghi là một
quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3
quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3
nhân tố chủ yếu: quá trình đột biến, quá
nhân tố chủ yếu: quá trình đột biến, quá
trình giao phối và quá trình chọn lọc tự
trình giao phối và quá trình chọn lọc tự
nhiên.
nhiên.

×