Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Giáo án Đại số 7 chương III: Thống kê

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.26 KB, 9 trang )

Chơng III: Thống kê
Tiết 41: Đ1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
I.Mục tiêu:
- HS thấy đợc nhu cầu toán học trong cuộc sống. Sự cần thiết phải biết làm công tác thống
kê, nắm vững các khái niệm liên quan đến công tác thống kê.
- Rèn luyện kỹ năng liên hệ thực tế.
II.Ph ơng pháp và ph ơng tiện dạy học :
+Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ, thớc thẳng.
+Học sinh: Vở ghi, vở nháp, SGK,SBT,đồ dùng học tập.
III.Tiến trình dạy học:
1)Kiểm tra bài cũ:
2)Bài mới:
Nêu vấn đề!
Cô giáo đọc điểm cho hs lập
bảng rồi báo cáo chất lợng?
1, Thu thập số liệu, bảng số liệu ban đầu:
VD1: (SGK)
VD2: Điều tra điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của
mỗi học sinh trong lớp. Lập bảng thống kê ban
đầu. Cho biết số bài đạt điểm giỏi, khá, TB, yếu?
Tổng số bàI kiểm tra?
9 7 9 7 10 8 4 9 7 3 9 6 4
5 9 6 5 6 4 9 5 8 6 8 4 8
4 6 3 7 3 7 6 8 9 8 5 10 5
Điểm giỏi: 9
Điểm khá: 11
Điểm TB : 11
Điểm Yếu: 8
2, Dấu hiệu
a, Dấu hiệu, đơn vị điều tra:
b, Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu:


3, Tần số của mỗi giá trị:
VD: (Phân tích ở hai VD trên)
Chú ý: (sgk)
IV.Củng cố bài:
V.H ớng dẫn học ở nhà :
- Học bài theo SGK và vở ghi, xem alij các bài tập đã làm.
- Làm bài tập trong SBT.
Điều tra về điểm tổng kết môn
toán của lớp
Em lên bảng làm!
Bài 1:
Bài 2:
Tiết 42: Luyện tập

I.Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng lập bảng điều tra ban đầu và nhân biết các khái niệm chính xác. Biết
báo cáo một vài số liệu cần thiết.
II.Ph ơng pháp và ph ơng tiện dạy học :
1)Phơng pháp: Nêu vấn đề.
2)Phơng tiện:
+Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ, thớc thẳng.
+Học sinh: Vở ghi, vở nháp, SGK,SBT,đồ dùng học tập.
III.Tiến trình dạy học:
1)Kiểm tra bài cũ:
1, Em cho biết ở VD1 Ta tìm hiểu
dấu hiệu gì? các giá trị khác nhau
của dấu hiệu? Số lần lặp lại của mỗi
giá trị dấu hiệu?
1,
2) Tổ chức luyện tập:

Làm bài tập 3!
Làm bài tập 4! (Tơng tự)
Bài 3:
a, Dấu hiệu là thời gian mỗi hs chạy hết 50 m.
b, ở bảng 5:
N = 20, số giá trị khác nhau là 5
ở bảng 5:
N = 20, số giá trị khác nhau là 4
X 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8
n 2 3 8 5 2
X 8,7 9,0 9,2 9,3
n 3 5 7 5
Bài 4:
IV.Củng cố bài- H ớng dẫn học ở nhà:
- Ra thêm bài điều tra về số dân của thôn em ở? điều tra về số điện của mỗi gia đình trong
tháng 12/2005 thôn em ở?
Tiết 43: Đ2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu


I.Mục tiêu:
- HS lập đợc bảng tần số và hiểu đợc ý nghĩa của nó.
- Rèn luyện kỹ năng liên hệ thực tế.
II.Ph ơng pháp và ph ơng tiện dạy học :
1)Phơng pháp: Nêu vấn đề.
2)Phơng tiện:
+Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ, thớc thẳng.
+Học sinh: Vở ghi, vở nháp, SGK,SBT,đồ dùng học tập.
III.Tiến trình dạy học:
1)Kiểm tra bài cũ:
- Trình bày bài điều tra về số con?

2)Bài mới:
Nêu vấn đề!
Làm ?1
1, Lập bảng tần số:
VD1: (SGK)
VD2: (Kiểm tra bài cũ)
2, Chú ý: (sgk)
IV.Củng cố bài:
V.Hớng dẫn học ở nhà: BTVN: Làm BT 8,9 (sgk)
Làm BT 5?
Cô giáo đọc tên, hs báo
tháng sinh, hs lập bảng
thống kê ban đầu! (1HS làm
trên bảng), Lập bảng 10?
Làm BT 5?
Bài 5:
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n 0 1 0 1 0 2 6 4 2 11 10 1 38
Bài 6: (tơng tự)
Bài 7: (tơng tự)
BTVN: Làm BT 8,9 (sgk)
Tiết 44: Luyện tập
Ngày dạy:............../........../.........
Lớp dạy:....................................
I.Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng lập bảng tần số và thấy đợc ý nghĩa của việc lập bảng tần số. Biết
báo cáo một vài số liệu cần thiết.
II.Ph ơng pháp và ph ơng tiện dạy học :
1)Phơng pháp: Nêu vấn đề.
2)Phơng tiện:

+Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ, thớc thẳng.
+Học sinh: Vở ghi, vở nháp, SGK,SBT,đồ dùng học tập.
III.Tiến trình dạy học:
1)Kiểm tra bài cũ:
1, Em cho biết bảng tần số có
mấy dòng ? mấy cột? Nội dung
của từng dòng , cột ? có thể thay
đổi dạng bảng đợc không ?
1, Bảng tần số có hai dòng, hai cột có thể
thay đổi dạng bảng ngang hoặc dọc.
2) Tổ chức luyện tập:
Làm bài tập 3!
Làm bài tập 9! (Tơng tự)
Bài 8:
a, Dấu hiệu là số đIểm của mỗi phát súng.
b,
X 7 8 9 10
n 3 9 10 8
Nhận xét: Xạ thủ bắn tơng đối tốt, số phát
sung bắn đợc điểm 9 là nhiều nhất
Bài 9: (tơng tự)
IV.Củng cố bài- H ớng dẫn học ở nhà::
- Ra thêm bài điều tra về điểm tổng kết các môn học của mỗi bạn trong lớp. Lập bảng
tần số cho biết số bạn học giỏi toán, văn, giỏi cả văn và toán ?
Tiết 45: Đ3. Biểu đồ
I.Mục tiêu:
- HS biết vẽ biểu đồ và đọc đợc các biểu đồ đơn giản.
- Rèn luyện kỹ năng liên hệ thực tế.
II.Ph ơng pháp và ph ơng tiện dạy học :
1)Phơng pháp: Nêu vấn đề.

2)Phơng tiện:
+Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ, thớc thẳng.
+Học sinh: Vở ghi, vở nháp, SGK,SBT,đồ dùng học tập.
III.Tiến trình dạy học:
1)Kiểm tra bài cũ:
- Dựa vào bảng điều tra ban đầu 1 hãy lập bảng tần số?
2)Bài mới:
Nêu vấn đề!
GV làm mẫu Học sinh làm theo!
Biểu đồ này nói lên điều gì?
Hớng dẫn cách đọc và cách vẽ?
Tại sao biết số đo độ của các
góc ?
1, Biểu đồ đoạn thẳng:
VD1: (SGK)
Cách vẽ:
Cách đọc:
Chú ý: Hai bài toán ngợc.
2, Chú ý: (sgk)
a, Biểu đồ hình chữ nhật.
VD: (sgk)
20
4
7
8
0
5
10
15
20

25
1995 1996 1997 1998
Đọc biểu đồ:
Chú ý : Chiều rộng và cao của biểu đồ
b, Biểu đồ hình quạt:
Tần suất:
VD: (ở phần đọc thêm)
Xếp loại học sinh
5%
25%
45%
20%
5%
giỏi
khá
TB
Yếu
kém
Cách đọc:

×