Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

De kiem tra 1tiet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.14 KB, 3 trang )

Phòng giáo dục Vĩnh Linh
Trờng THCS Bến Quan

Họ và tên:.......................................
Lớp: .................
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Vật lý 9
Thời gian: 45 phút
Đề Lẻ
Điêm
Lời phê của thầy, cô giáo
I. Trắc nghiệm: (6 điểm)
1. Trên cùng một dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện
tăng gấp 4 lần thì công suất hao phí do toả nhiệt sẽ thay đổi nh thế nào ?
A. Tăng 4 lần B. Giảm 4 lần
C. Tăng 16 lần D. Giảm 16 lần
2. Trên mặt một dụng cụ đo có ghi kí hiệu (A ~). Dụng cụ này đo đại lợng nào sau đây:
A. Đo hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều
B. Đo hiệu điện thế của dòng điện một chiều
C. Đo cờng độ dòng điện của dòng điện xoay chiều
D. Đo cờng độ dòng điện của dòng điện một chiều
3. Vật AB đặt trớc thấu kính hội tụ cho ảnh A
/
B
/
, ảnh và vật nằm về cùng một phía đối
với thấu kính. Thông tin nào sau đây là sai?
A. ảnh là ảnh ảo B. ảnh cùng chiều với vật
C. ảnh cao hơn vật D. ảnh vuông góc với vật
4. Khi truyền tải một công suất điện P bằng một dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đ-
ờng dây một HĐT U, công thức nào trong các công thức sau xác định công suất hao phí


P
hp
do toả nhiệt ?
A.
2
.
U
RP
P
hp
=
B.
2
2
.
U
RP
P
hp
=
C.
U
RP
P
hp
.
2
=
D.
2

2
.
U
RP
P
hp
=
5. Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì. ảnh A
/
B
/
của
AB qua thấu kính có tính chất gì ?
A. ảnh ảo, cùng chiều với vật B. ảnh thật, cùng chiều với vật
C. ảnh thật, ngợc chiều với vật D. ảnh ảo, ngợc chiều với vật
6. Khi tia sáng truyền từ không khí vào nớc, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Kết
luận nào sau đây luôn luôn đúng ?
A. i > r B. i < r C. i = r D. i = 2r.
7. Vì sao phim của máy ảnh phải lắp trong buồng tối ?
A. Vì phim ảnh dễ bị hỏng B. Vì phim ảnh là bằng nhựa
C. Vì phim ảnh sẽ bị hỏng khi gặp ánh sáng chiếu vào nó
D. Vì phim ảnh phải nằm sau vật kính
8. Đặt vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự f = 16cm,
điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một khoảng OA.ảnh A
/
B
/
của AB cách
thấu kính 6 cm. Khoảng cách OA có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau ?
A. OA

/
= 9,6 cm B. OA
/
= 1,6 cm
C. OA
/
= 22 cm D. OA
/
= 2,2 cm
9. Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính và nằm trong khoảng
tiêu cự của TK hội tụ. ảnh A
/
B
/
của AB qua thấu kính có tính chất gì ?
A. ảnh thật, ngợc chiều với vật B. ảnh thật, cùng chiều với vật
C. ảnh ảo, cùng chiều với vật D. ảnh ảo, ngợc chiều với vật
10. Vật AB đặt trớc TK hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA và cho ảnh
A
/
B
/
ngợc chiều và cao bằng vật AB . Điều nào sau đây là đúng
A. OA = f B. OA = 2f C. OA > f D. OA < f
11. Khi chiếu một tia sáng SI từ không khí vào nớc, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng
nào ?
A. Mặt phẳng chứa tia tới B. Mặt phẳng chứa pháp tuyến tại điểm tới
C. Mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới
D. Mặt phẳng vuông góc với mặt nớc.
12. Vật AB đặt trớc thấu kính hội tụ cho ảnh A

/
B
/
. Hỏi ảnh của điểm M là trung điểm
của AB nằm ở đâu ?
A. Nằm trên ảnh A
/
B
/
. B. Nằm trên ảnh A
/
B
/
và gần với điểm A
/
hơn
C. Nằm tại trung điểm của ảnh A
/
B
/
. D. Nằm trên ảnh A
/
B
/
và gần với điểm B
/
hơn
13. Một tia sáng đi từ không khí vào một khối chất trong suốt. Khi góc tới i = 45
0
thì góc

khúc xạ r = 30
0
. Hỏi khi tia sáng đi từ khối chất trong suốt đó ra ngoài không khí với góc
tới là 30
0
thì góc khúc xạ có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
A. Góc khúc xạ bằng 45
0
. B. Góc khúc xạ lớn hơn 45
0
.
C. Góc khúc xạ nhỏ hơn 45
0
. D. Một giá trị khác
14. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đờng đi của một tia sáng qua TK hội tụ.
A. Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm F
/
.
B. Tia tới đi qua quang tâm O của thấu kính sẽ truyền thẳng
C. Tia tới đi qua tiêu điểm F cho tia ló vuông góc với trục chính
D. Tia tới đi qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính
15. Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì. ảnh A
/
B
/
của
AB qua thấu kính có độ cao nh thế nào ?
A. Lớn hơn vật B. Nhỏ hơn vật
C. Bằng vật D. Chỉ bằng một nữa vật.
16. Vật AB đặt trớc một thấu kính cho ảnh A

/
B
/
, ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với
thấu kính. Điều kiện thêm nào sau đây cho phép khẳng định thấu kính đó là thấu kính
phân kì ?
A. ảnh là ảnh ảo B. ảnh cao hơn vật
C. ảnh thấp hơn vật D. ảnh bằng vật
17. Dùng máy ảnh để chụp một vật vuông góc với trục chính của vật kính, khoảng cách
từ vật đến vật kính là 3 m, khoảng cách từ vật kính đến phim là 5 cm. Gọi AB và A
/
B
/

chiều cao của vật và ảnh. Hệ thức nào sau đây là đúng .
A. AB = 15 A
/
B
/
B. AB = 60 A
/
B
/
C. AB = 5 A
/
B
/
D. AB = 300A
/
B

/
18. Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 4cm để chụp ảnh một ngời đứng cách máy
2,4m. Khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh là bao nhiêu ? Chọn kết quả gần
đúng nhất trong các kết quả sau:
A. Là 4,068 cm B. Là 4,168 cm
C. Là 4,268 cm D. Là 4,368 cm
II. Tự luận: ( 4 điểm)
Đặt vật AB trớc một TK phân kì có tiêu cự f = 20cm. Biết AB vuông góc với trục
chính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d= 30 cm.
a. Xác định vị trí, tính chất của ảnh.
b. Biết AB = 6cm. Tính chiều cao của ảnh .
Bài làm
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Đáp án - Biểu điểm
Mã đề: 002
I. Trắc nghiệm: (6 điểm)
1. B 2. C 3. D 4. B
5. A 6. A 7. C 8. A
9. C 10. B 11. C 12. C
13. A 14. C 15. B 16. C
17. B 18. A
II. Tự luận: ( 4 điểm)
a.
d
d
f

111
/
=

12
2030
20.30.
/
=
+
=
+
=
fd
fd
d
(cm)
Vậy ảnh A
/
B
/
là ảnh ảo cách thấu kính
12cm.
b.
4,26.
30
12
==

BA

(cm)
B
A F O

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×