Tải bản đầy đủ (.doc) (8 trang)

De kiem tra 1tiet co ban 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.47 KB, 8 trang )

Trường THPT Yersin Đà Lạt Tổ Tốn – Lý – Tin – CN
KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1
Mơn: Vật lý Thời gian: 45 phút
Ban cơ bản – Mã đề A
(Đề bao gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan, thí sinh lựa chọn câu trả lời đúng)
Câu 1: Đối với dao động tuần hồn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng
thái dao động lặp lại như cũ gọi là
A. Tần số dao động. B. Chu kì dao động.
C. Pha ban đầu. D. Tần số góc.
Câu 2: Biểu thức li độ của dao động điều hoà có dạng x = Acos(ωt + ϕ), vận
tốc của vật có giá trò cực đại là
A. v
max
= A
2
ω. B. v
max
= 2Aω. C. v
max
= Aω
2
. D. v
max
= Aω.
Câu 3: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ
cứng 160N/m. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ
10cm. Vận tốc của vật khi đi qua vò trí cân bằng là
A. 4m/s. B. 2m/s. C. 40 m/s D. 6,28m/s.
Câu 4: Trong dao động điều hồ, giá trị gia tốc của vật
A. Tăng khi giá trị vận tốc tăng. B. Khơng thay đổi.
C. Giảm khi giá trị vận tốc tăng.


D. Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật.
Câu 5: Pha của dao động được dùng để xác định
A. Biên độ dao động. B. Trạng thái dao động.
C. Tần số dao động. D. Chu kì dao động.
Câu 6: Trong dao động điều hồ, vận tốc biến đổi
A. Cùng pha với li độ. B. Sớm pha π/2 so với li độ.
C. Ngược pha với li độ. D. Trễ pha π/2 so với li độ.
Câu 7: Biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x và tần số góc ω của chất
điểm dao động điều hoà ở thời điểm t là
A. A
2
= x
2
+
2
2
ω
v
. B. A
2
= v
2
+
2
2
ω
x
.
C. A
2

= v
2
+ ω
2
x
2
. D. A
2
= x
2
+ ω
2
v
2
.
Câu 8: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về năng lượng trong dao động
điều hồ.
A. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng.
B. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng.
C. Khi vật dao động ở vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất.
D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.
Câu 9: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời
gian là lúc vật đi qua vò trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động
của vật là
A. x = Acos(ωt + π/4). B. x = Acos(ωt - π/2).
C. x = Acosωt. D. x = Acos(ωt + π/2).
Câu 10: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vò trí x=10cm
vật có vận tốc 20π
3
cm/s. Chu kì dao động của vật là

A. 1s. B. 0,5s. C. 0,1s. D. 5s.
Câu 11: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s
2
, một con lắc đơn dao động điều
hoà với chu kì
7
2
π
s. Chiều dài của con lắc đơn đó là
A. 1,4m. B. 2cm. C. 20cm. D. 2m.
Câu 12: Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hồ:
A. Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanh dần đều.
B. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại.
C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại.
D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng khơng.
Câu 13: Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là x
1
= 4cos100πt (cm) và x
2
= 3cos(100πt +
2
π
) (cm). Dao động tổng hợp của hai
dao động đó có biên độ là
A. 5cm. B. 3,5cm. C. 1cm. D. 7cm.
Câu 14: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có
các phương trình dao động thành phần làlà x
1
= 5cos10πt (cm) và x
2

=5cos(10πt
+
3
π
) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là
A. x = 5cos(10πt +
6
π
) (cm). B. x = 5
3
cos(10πt +
6
π
) (cm).
C. x = 5
3
cos(10πt +
4
π
) (cm). D. x = 5cos(10πt +
2
π
) (cm).
Câu 15: Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần:
A. Biên độ dao động giảm dần. B. Cơ năng dao động giảm dần.
C. Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm.
D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.
Câu 16: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà ta đã:
A. Làm mất lực cản mơi trường đối với vật chuyển động.
B. Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hồn theo thời gian vào vật.

C. Kích thích lại dao động khi dao động bị tắt dần
Trang 1
Trường THPT Yersin Đà Lạt Tổ Tốn – Lý – Tin – CN
D. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một
phần của từng chu kì.
Câu 17: Độ to của âm thanh phụ thuộc vào
A. Cường độ và tần số của âm. B. Biên độ dao động âm.
C. Mức cường độ âm. D. Ngưỡng nghe.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Dao động âm có tần số trong niền từ 16Hz đến 20kHz.
B. Sóng âm, sóng siêu âm và sóng hạ âm đều là sóng cơ.
C. Sóng âm là sóng dọc.
D. Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai người không nghe được.
Câu 19: Một sóng lan truyền với vận tốc 200m/s có bước sóng 4m. Tần số và
chu kì của sóng là
A. f = 50Hz ; T = 0,02s. B. f = 0,05Hz ; T = 200s.
C. f = 800Hz ; T = 1,25s. D. f = 5Hz ; T = 0,2s.
Câu 20: Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3cos(20πt) cm. Vận tốc truyền
sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường
truyền sóng cách nguồn 20cm là
A. u = 3cos(20πt -
2
π
) cm. B. u = 3cos(20πt +
2
π
) cm.
C. u = 3cos(20πt - π) cm. D. u = 3cos(20πt) cm.
Câu 21: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố đònh, đầu A
gắn với cần rung dao động điều hoà với tần số 50Hz theo phương vuông góc

với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng.
Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 10m/s. B. 5m/s. C. 20m/s. D. 40m/s.
Câu 22: Khoảng cách giữa hai điểm phương truyền sóng gần nhau nhất trên và
dao động cùng pha với nhau gọi là
A. bước sóng. B. chu kì. C. vận tốc truyền sóng. D. độ lệch pha.
Câu 23: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo
phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 7,8cm. Biết bước sóng là
1,2cm. Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn AB là
A. 14. B. 12. C. 13. D. 11.
Câu 24: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng
pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới
các nguồn là (k = 0, ± 1, ±, …)
A. d
2
– d
1
= kλ B. d
2
– d
1
= 2kλ.
C. d
2
– d
1
= (k +
2
1
)λ. D. d

2
– d
1
= k
2
λ
.
Câu 25: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút
sóng liên tiếp bằng
A. một phần tư bước sóng. B. hai lần bước sóng.
C. một nữa bước sóng. D. một bước sóng.
Câu 26: Hai thanh nhỏ gắn trên cùng một nhánh âm thoa chạm vào mặt nước
tại hai điểm A và B cách nhau 4cm. Âm thoa rung với tần số 400Hz, vận tốc
truyền sóng trên mặt nước là 1,6m/s. Giữa hai điểm A và B có bao nhiên gợn
sóng và bao nhiêu điểm đứng yên ?
A. 10 gợn, 11 điểm đứng yên. B. 19 gợn, 20 điểm đứng yên.
C. 29 gợn, 30 điểm đứng yên. D. 9 gợn, 10 điểm đứng yên.
Câu 27: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết
hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số f = 16Hz. Tại một điểm M trên mặt
nước cách các nguồn A, B những khoảng d
1
= 30cm, d
2
= 25,5cm, sóng có biên
độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Tíùnh vận
tốc truyền sóng trên mặt nước.
A. 34cm/s. B. 24cm/s. C. 44cm/s. D. 60cm/s.
Câu 28: Để có sóng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi với hai đầu dây là hai
nút sóng thì
A. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây.

B. chiều dài dây bằng một phần tư lần bước sóng.
C. bước sóng luôn đúng bằng chiều dài dây.
D. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nữa bước sóng.
Câu 29: Các trưng nào sau đây khơng phải là đặc trưng sinh lý của âm :
A. Độ to B. Độ cao C. Cường độ âm D.Âm sắc
Câu 30: Tại cùng một vò trí đòa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu
kì dao động điều hoà của nó
A. giảm 2 lần. B. giảm 4 lần.C. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần.
Trang 2
Trường THPT Yersin Đà Lạt Tổ Tốn – Lý – Tin – CN
KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1
Mơn: Vật lý Thời gian: 45 phút
Ban cơ bản – Mã đề B
(Đề bao gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan, thí sinh lựa chọn câu trả lời đúng)
Câu 1: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà ta đã:
A. Làm mất lực cản mơi trường đối với vật chuyển động.
B. Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hồn theo thời gian vào vật.
C. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một
phần của từng chu kì.
D. Kích thích lại dao động khi dao động bị tắt dần
Câu 2: Độ to của âm thanh phụ thuộc vào
A. Cường độ và tần số của âm. B. Biên độ dao động âm.
C. Ngưỡng nghe. D. Mức cường độ âm.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai người không nghe được.
B. Dao động âm có tần số trong niền từ 16Hz đến 20kHz.
C. Sóng âm, sóng siêu âm và sóng hạ âm đều là sóng cơ.
D. Sóng âm là sóng dọc.
Câu 4: Một sóng lan truyền với vận tốc 200m/s có bước sóng 4m. Tần số và
chu kì của sóng là

A. f = 0,05Hz ; T = 200s. B. f = 50Hz ; T = 0,02s.
C. f = 800Hz ; T = 1,25s. D. f = 5Hz ; T = 0,2s.
Câu 5: Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3cos(20πt) cm. Vận tốc truyền
sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường
truyền sóng cách nguồn 20cm là
A. u = 3cos(20πt -
2
π
) cm. B. u = 3cos(20πt +
2
π
) cm.
C. u = 3cos(20πt - π) cm. D. u = 3cos(20πt) cm.
Câu 6: Hai thanh nhỏ gắn trên cùng một nhánh âm thoa chạm vào mặt nước tại
hai điểm A và B cách nhau 4cm. Âm thoa rung với tần số 400Hz, vận tốc
truyền sóng trên mặt nước là 1,6m/s. Giữa hai điểm A và B có bao nhiên gợn
sóng và bao nhiêu điểm đứng yên ?
A. 19 gợn, 20 điểm đứng yên. B. 29 gợn, 30 điểm đứng yên.
C. 9 gợn, 10 điểm đứng yên. D. 10 gợn, 11 điểm đứng yên.
Câu 7: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết
hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số f = 16Hz. Tại một điểm M trên mặt
nước cách các nguồn A, B những khoảng d
1
= 30cm, d
2
= 25,5cm, sóng có biên
độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Tíùnh vận
tốc truyền sóng trên mặt nước.
A. 24cm/s. B. 34cm/s. C. 44cm/s. D. 60cm/s.
Câu 8: Để có sóng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi với hai đầu dây là hai nút

sóng thì
A. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây.
B. chiều dài dây bằng một phần tư lần bước sóng.
C. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nữa bước sóng.
D. bước sóng luôn đúng bằng chiều dài dây.
Câu 9: Các trưng nào sau đây khơng phải là đặc trưng sinh lý của âm :
A. Độ to B. Cường độ âm C. Độ cao D.Âm sắc
Câu 10: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố đònh, đầu A
gắn với cần rung dao động điều hoà với tần số 50Hz theo phương vuông góc
với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng.
Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 20m/s. B. 5m/s. C. 10m/s. D. 40m/s.
Câu 11: Khoảng cách giữa hai điểm phương truyền sóng gần nhau nhất trên và
dao động cùng pha với nhau gọi là
A. chu kì. B. vận tốc truyền sóng. C. bước sóng. D. độ lệch pha.
Câu 12: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo
phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 7,8cm. Biết bước sóng là
1,2cm. Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn AB là
A. 14. B. 13. C. 12. D. 11.
Câu 13: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng
pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới
các nguồn là (k = 0, ± 1, ±, …)
A. d
2
– d
1
= 2kλ B. d
2
– d
1

= kλ.
C. d
2
– d
1
= (k +
2
1
)λ. D. d
2
– d
1
= k
2
λ
.
Câu 14: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút
sóng liên tiếp bằng
A. một phần tư bước sóng. B. một nữa bước sóng.
C. hai lần bước sóng. D. một bước sóng.
Trang 3
Trường THPT Yersin Đà Lạt Tổ Tốn – Lý – Tin – CN
Câu 15: Tại cùng một vò trí đòa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu
kì dao động điều hoà của nó
A. tăng 2 lần. B. giảm 4 lần.C. giảm 2 lần. D. tăng 4 lần.
Câu 16: Đối với dao động tuần hồn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng
thái dao động lặp lại như cũ gọi là
A. Pha ban đầu. B. Tần số góc.
C. Tần số dao động. D. Chu kì dao động.
Câu 17: Biểu thức li độ của dao động điều hoà có dạng x = Acos(ωt + ϕ), vận

tốc của vật có giá trò cực đại là
A. v
max
= A
2
ω. B. v
max
= 2Aω. C. v
max
= Aω. D. v
max
= Aω
2
.
Câu 18: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ
cứng 160N/m. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ
10cm. Vận tốc của vật khi đi qua vò trí cân bằng là
A. 4m/s. B. 2m/s. C. 40 m/s D. 6,28m/s.
Câu 19: Trong dao động điều hồ, giá trị gia tốc của vật
A. Tăng khi giá trị vận tốc tăng. B. Khơng thay đổi.
C. Giảm khi giá trị vận tốc tăng.
D. Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật.
Câu 20: Pha của dao động được dùng để xác định
A. Tần số dao động. B. Chu kì dao động.
C. Biên độ dao động. D. Trạng thái dao động.
Câu 21: Trong dao động điều hồ, vận tốc biến đổi
A. Trễ pha π/2 so với li độ. B. Cùng pha với li độ.
C. Sớm pha π/2 so với li độ. D. Ngược pha với li độ.
Câu 22: Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hồ:
A. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại.

B. Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanh dần đều.
C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại.
D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng khơng.
Câu 23: Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là x
1
= 4cos100πt (cm) và x
2
= 3cos(100πt +
2
π
) (cm). Dao động tổng hợp của hai
dao động đó có biên độ là
A. 3,5cm. B. 5m. C. 5cm. D. 7cm.
Câu 24: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có
các phương trình dao động thành phần làlà x
1
= 5cos10πt (cm) và x
2
=5cos(10πt
+
3
π
) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là
A. x = 5cos(10πt +
6
π
) (cm). B. x = 5
3
cos(10πt +
6

π
) (cm).
C. x = 5
3
cos(10πt +
4
π
) (cm). D. x = 5cos(10πt +
2
π
) (cm).
Câu 25: Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần:
A. Biên độ dao động giảm dần. B. Cơ năng dao động giảm dần.
C. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.
D. Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm.
Câu 26: Biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x và tần số góc ω của chất
điểm dao động điều hoà ở thời điểm t là
A. A
2
= x
2
+
2
2
ω
v
. B. A
2
= v
2

+
2
2
ω
x
.
C. A
2
= v
2
+ ω
2
x
2
. D. A
2
= x
2
+ ω
2
v
2
.
Câu 27: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về năng lượng trong dao động
điều hồ.
A. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng.
B. Khi vật dao động ở vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất.
C. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng.
D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.
Câu 28: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời

gian là lúc vật đi qua vò trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động
của vật là
A. x = Acos(ωt - π/2). B. x = Acos(ωt + π/4).
C. x = Acosωt. D. x = Acos(ωt + π/2).
Câu 29: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vò trí x=10cm
vật có vận tốc 20π
3
cm/s. Chu kì dao động của vật là
A. 5s. B. 0,5s. C. 0,1s. D. 1s.
Câu 30: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s
2
, một con lắc đơn dao động điều
hoà với chu kì
7
2
π
s. Chiều dài của con lắc đơn đó là
A. 1,4m. B. 0,2m. C. 20m. D. 2m.
Trang 4
Trường THPT Yersin Đà Lạt Tổ Tốn – Lý – Tin – CN
KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1
Mơn: Vật lý Thời gian: 45 phút
Ban cơ bản – Mã đề C
(Đề bao gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan, thí sinh lựa chọn câu trả lời đúng)
Câu 1: Đối với dao động tuần hồn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng
thái dao động lặp lại như cũ gọi là
A. Chu kì dao động. B. Tần số dao động.
C. Pha ban đầu. D. Tần số góc.
Câu 2: Biểu thức li độ của dao động điều hoà có dạng x = Acos(ωt + ϕ), vận
tốc của vật có giá trò cực đại là

A. v
max
= A
2
ω. B. v
max
= Aω. C. v
max
= Aω
2
. D. v
max
= - 2Aω.
Câu 3: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ
cứng 160N/m. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ
10cm. Vận tốc của vật khi đi qua vò trí cân bằng là
A. 2m/s. B. 2cm/s. C. 40 m/s D. 6,28m/s.
Câu 4: Trong dao động điều hồ, giá trị gia tốc của vật
A. Tăng khi giá trị vận tốc tăng. B. Khơng thay đổi.
C. Giảm khi giá trị vận tốc tăng.
D. Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật.
Câu 5: Pha của dao động được dùng để xác định
A. Tần số dao động. C. Chu kì dao động.
B. Biên độ dao động. D. Trạng thái dao động.
Câu 6: Trong dao động điều hồ, vận tốc biến đổi
A. Ngược pha với li độ. B. Trễ pha π/2 so với li độ.
C. Cùng pha với li độ. D. Sớm pha π/2 so với li độ.
Câu 7: Biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x và tần số góc ω của chất
điểm dao động điều hoà ở thời điểm t là
A. A

2
= x
2
+
2
2
ω
v
. B. A
2
= v
2
+
2
2
ω
x
.
C. A
2
= v
2
+ ω
2
x
2
. D. A
2
= x
2

+ ω
2
v
2
.
Câu 8: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về năng lượng trong dao động
điều hồ.
A. Khi vật dao động ở vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất.
B. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng.
C. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng.
D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.
Câu 9: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời
gian là lúc vật đi qua vò trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động
của vật là
A. x = Acosωt. B. x = Acos(ωt + π/2).
B. x = Acos(ωt + π/4). D. x = Acos(ωt - π/2).
Câu 10: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vò trí x=10cm
vật có vận tốc 20π
3
cm/s. Chu kì dao động của vật là
A. 0,5s. B. 1s. C. 5s. A. 0,1s.
Câu 11: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s
2
, một con lắc đơn dao động điều
hoà với chu kì
7
2
π
s. Chiều dài của con lắc đơn đó là
A. 20cm. B. 0,2cm. C. 20m. D. 2m.

Câu 12: Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hồ:
A. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại.
B. Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanh dần đều.
C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại.
D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng khơng.
Câu 13: Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là x
1
= 4cos100πt (cm) và x
2
= 3cos(100πt +
2
π
) (cm). Dao động tổng hợp của hai
dao động đó có biên độ là
A. 3,5cm. B. 5cm. C. 1cm. D. 7cm.
Câu 14: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có
các phương trình dao động thành phần làlà x
1
= 5cos10πt (cm) và x
2
=5cos(10πt
+
3
π
) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là
A. x = 5cos(10πt +
6
π
) (cm). B. x = 5
3

cos(10πt +
6
π
) (cm).
C. x = 5
3
cos(10πt +
4
π
) (cm). D. x = 5cos(10πt +
2
π
) (cm).
Câu 15: Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần:
A. Biên độ dao động giảm dần. B. Cơ năng dao động giảm dần.
C. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.
D. Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm.
Câu 16: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà ta đã:
A. Làm mất lực cản mơi trường đối với vật chuyển động.
B. Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hồn theo thời gian vào vật.
C. Kích thích lại dao động khi dao động bị tắt dần
Trang 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×