Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề Kiểm tra 1tiết tin 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (46.59 KB, 1 trang )

Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tin
Lớp 6/ Điểm:
Họ và tên:……………..
I.Hãy chọn phương án trả lời đùng (5đ)
1. Để viết đơn đăng kí tham gia ca lạc bộ, em nên
sử dụng phần mềm nào?
a) Chương trình soạn tháo văn bản
b) Chương trình tập vẽ
c) Chương trình bảng tính
d) Chương trình chơi nhạc
2. Muốn khởi động chương trình word, em nháy
đúp vào biểu tượng nào trên màng hình?
a) b) c) d)
3. Những tính năng nào dưới đây không phải là
tính năng chung của chương trình soạn thảo văn
bản
a) Căn giữa đoạn văn bản;
b) Định dạng với các phông chữ khác nhau
c) Thực hiện tính toán với các chữ số
d) Phân nội dung văn bản thành các trang in
4. Hãy chọn phát biểu đúng về bản chọn trong các
phát biểu dưới đây:
a) Bảng chọn là danh sach các lựa chọn cách thức
xem văn bản trên màn hình
b) Bảng chọn là tập hợp các liên quan có thể sử
dụng để thực hiện các thao tác xử lí các thành phần
của văn bản
c) Tên các bảng chọn có trên thanh bảng chọn của
màn hình soạn thảo; nháy chuột ở tên bảng chọn để
mở danh sách các lệnh có trong bảng chọn đó
d) Bảng chọn là danh sách các lựa chọn cách gõ


văn bản chữ Việt
5. Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dong
em phải
a) Nhấn phím enter; c) Nhấn phím End;
b) Gõ dấu chấm câu; d) Nhấn phím Home;
5.Muốn lưu một văn bản,em có thể sử dụng:
a) Lệnh copy và nút lệnh ;
b) Lệnh save và nút lệnh
c) Lệnh Open và nút lệnh
d) Tất cả đều sai
6. Vưn bản soạn thảo trên máy tính có một số
thành phần cơ bản là
a) đoạn văn, tư,câu, kí tự, dòng;
b) ngữ pháp, từ ngữ, câu, đoạn văn,
c) câu, chủ ngữ, vị ngữ.
d) tất cả a,b,c
7. Nếu phím Caps Lock không được bật, em
nhấn và giữ phím nào để khi gõ một phím chữ
để được một chữ hoa
a) Phím enter b) Phím Tab;
c) Phím Caps Lock d) Phím Shift
e) Phím Ctrl;
8. Có thể gõ chữ Việt bằng bàn phím theo mấy
kiểu cơ bản
a) Có thể gõ được theo cảc hai kiểu Telex và
Vni;
b) Chỉ gõ được theo kiểu Telex;
c) Chỉ gõ được theo kiểu Vni;
9. Muốn soạ thảo được văn bản chữ Việt, chúng
ta phải có thêm các công cụ gì?

a) Chương trình hỗ trợ gõ được chữ Việt bằng
bàn phím
b) Các phồng chữ Việt để hiển thị văn bản trên
màn hình và in trên máy in
c) Chương trình gõ chữ Việt được khởi động và
tính năng gõ chữ Việt được bật
d) Cả a), b) và c)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×