Tải bản đầy đủ (.doc) (64 trang)

Giáo án : Đại số và giải tích 11ơ bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (563.54 KB, 64 trang )

GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU



!"#$
 !"#
$%&!"%'( 
)*'+,-(+,(./0 123(
45678""9:( 
2;%<(=>&3,($67?.@1%<A2;%<1!
%#&%'( )*+
B%C7DEB(,%?+,'"9
B%C7DFGH7I"-J7.2K
,*
L7/M;NOOPF3Q"R(,-J!S=>
,-%
T

FUDFG FUDE E7/.'%
GM;N(<$!V7/(
(.123(D(%V
7AW>X%/
1SI
$
Y
π
!
Y
π
Z


['. 


9'7\%;\% ]^
.82T._-(-
!-

F2K;`1a%7

JW%A"N
"./1T(6A
^b 6-W^
.82T._cE>
 !%]^1--(
%=D^.8
'Z
⇒E(.-
[Hàm số sin và hàm
số côsin
[Hàm số sinGEd
FG1J!<8%&%
e\%;\(.D-.8
.N!'(.D
-.8.N%.8'
Z
F'"9.f
g

FG,(7W% -
J!+(a

h%(1.81-(
 -Fi<8%
(A -Z
FG8%(A 
B(12L62
'!=D^Z
⇒E(.!-
2L6'(.D
!-.8.N%.8'
7Z
7[Hàm số côsinGEd
F'"9.fg
EjklOFm^FnF]Fo .
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
KDi?Q1K,p
F -1=
 23-(7Q#

-q

!
x
x
[Hàm số tang và hàm
số côtang

[Hàm số tang1
 -(7Q#


<q

!
x
x
r!-sp[
$A%<q-
!-sp⇔-s

π
tπ
r∈u[
'+,-(D
 -Z
Pqvw


k k Z
π
π
 
+ ∈
 
 
7[Hàm số côtang
1 -(7Q
#<q
!

x

x

r-sp[
d$A%<q!-

G-sp⇔-sπr∈u[
'+,-(D
 !-Z
Pqvw
{ }
k k Z
π

j,;Ni?W-5
$x19Z
4($x19
( Z +-5g.Y
,%W(A 
%&!%'Dy 
F2K;`FU
[Tính tuần hoàn của
hàm số lượng giác
<q-<q!-
1 %&!%
'π
<q-<q!-
1 %&!%
'π
K1S"./1T z{8%&%?
1S4UED 

-
zF 1 
|<1}
z$%&!D
 -
$/01234516378
9:45;<=><?<58@AB
CDE3FF1?<$
$8@ABGHA13I
EjklOFm^FnF]Fo .
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
'J"1A"N
+-5""97/78
z9'
zcR<:6

 xx



p

π
≤≤≤
xx
z{8%&%?+
-5

x

"

x

cR<-

-
0
!!
π
π
≤≤≤
0

xx
z{8%&%?+
-5-

~-
0
%><8%
&%?+-56
78D .!
!S•p~π€%>"9:

[G678":
D <q
-.8!S
•p~π€
ER<v#

97/
zP! <q-%&
!"K%•1π8
% "9:D 
<.8!.N ‚
&:<J!
"JL
v
rπ~p[z
v
qrzπ
~p[ƒ""
7[U: <q
-.8v
ER<v#
+-5"2.+,(.D
 <q-
zB! X%(:

[+,(.D
 
<q-
+-5""97/78
D <q!-
+,(.D 
<q!-
zB!?1S
 !-4U$x1}
%•%&!
zB!?+-5

r-t

π
["!-
z^% "9: 
!-:
 <q-J!
v
qrz

π
~
p[
v
r

π
~p[
J$8@ABGH<KAI
K1S"./1Ta%„ zB!?1S
4U$x1}%•
%&!D -
zP! -%&
!"K%•π8
&-5.8
rz

π
~


π
[
L$:45;<=>58@ABG
H4>3I$
EjklOFm^FnF]Fo .
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
O(7W%…
8%+-5"678D
 <.8M!/
•p~

π
[
GM;N'†((!
!Fi<!(-


-


[G678":
D <q-
.8‡!/•p~

π
€
"9'†r[
+-5"+,(.D <
q-

P! <q-1
 1}81R< -
X%ap:D
.8M!/•p~z

π
[
23:.8M!/
rz

π
~p€
9 -%&
!"K%•π8
: .8
!/
rz

π
~

π
[J!
v
q
rπ~p[~
v

qrzπ~p[23:
 <q-.8P

7[U:D <
q-.8PrPqvwˆ

π
t

u‰[
K",(7W% B!?1S4U
$|1}"%•%&
!D !-
M$58@ABGH<K4I
97/78
B! 

 xx
!!
pŠ-

Š-

Šπ
>
!-

!-

q




[r
xx
xx

‹p
"+< <q!-
7.8rp~π[
[G678":
 .8!/
rp~π[
U:'pr[
+-5"+,(.D 
!-
P! !-%&!
"K%•π8
:D<q!-.8
!/rp~π[J!
v
qrπ~
p[23: <q
!-.8P
7[U: <q
!-.8P
4J'r[
Củng cố bài
Ba%h%7?#;%$1'Z
Ba%8%('+,-(D -"!-Z
Ba%B(-($|1}y Z
Ba%01S678D0123(
e+,r[Fi<-(((.D-.8!S•zπ~π
€W <q-+(.7Œ
p 

124NOP$%
$!"#$
EjklOFm^FnF]Fo .0
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
$QR12345S<zFW%('AD(OcEL7/
z"‡(#AD(OcEL7/
J$QRT3U3Fz+;NS!(#AD(OcEL7/
ze(7W%;\AD(OcEL7/.82T._123(
L$Q4DVWG45?19XB>&3,($67?.@1%<A2;%<1!
%$#&%'( )*+
$5W30;<=>B(,%?+,7/,Nr07/"9'0fY†[
J$5W30;<=>H7I2T._cE(.cED= %r>[V7A%'%&
_D(FGcEƒ-J.2K7OcEL7/
$,*
L7/M;NOOPF3Q"R(,-J!S=>
,$-%
5Y1
F1>3
<=> <=> 510Z3F[\]35<512W
 ]@F1?4\;<=>IA>K
<5KJA13I[H^_`a
FW%  A  "N  "
./1T(a%„

zB>7!8%(.D-„
7>
zE+-5a%./1TD
FGq‹8%+-5>"# (
.  D  -  „  7  >  -q
 
Y
5
v x=
6
k k
π π
π π
+ +
 !V
-qp
p
Yp
p
r

u[
>#(.-„r•[1
=ADr•[r•[1=
,2L.'123(
zLưu ý1R<A,2L
.'123(8;ŽL"
.;%+13L.!"A
$>‚8;ŽL"=
 /   ( ?*  .!

,2L.'i!;ŽL"
=
gO2L.'123(
c ,2L  .'  >  C    Œ
.!( 123(
zE/,cE1'R/((
.D& „Oi!(
(.<1 !D(%
r>[$7Œ.;!V7Œ
=
zOcEL7/1(O>;S
G-q~!-q
-q~!-q
K1=Œ
J./1Ta%„ 9JA13IH><b3F51c@7d1
F1?4\;38K<=>>e
zE"+-5./1TD?
"1%+,r[>A
z
a≤ ≤
zPŽ7/,Nr'0[
W/$"A'AD
,-q"K••


zB•….!#A
,/ R=L"!
%r>[
z  +  ;N  "!  7  +,  ,(
,%?+,!

g  O2L  .'  123 (  L
7/
O-q
• -qq
αx k
x k
α π
π α π
= +


= − +



u
• -qq
o
α
p p
p p p
Yp
‘p Yp
x k
x k
α

α

= +


= − +

r

u[
• % 6
α
„
 

π π
α
α α

− ≤ ≤=

'"
arcsina
α
=
EjklOFm^FnF]Fo .f

GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
d>AO-q23
"1 
. 
. 
x a k
x a k
π
π π
= +


= − +

 

u
 B•…r%C.
p[
c2%…!';Ž.
c 7J!>
S  ;A  >  18
7//r0>
b  >  ‚  /
=7y

0["
7f
zE/(,%

g-qg-qp
g-q


0g-qr-tYp
p
[qz


fg-qz
zE(!"8+-57/D
?"$-(>1S
zE(!"82K;`7\%
;\(W% D(%
A D  y , 18  yL
._cE
zChú ýz
α
qrz
α
[
124J
Lf4<KAIH><b3F51c@7d1
F1?4\;38K<=>>e
FJ'"./
1T(a%„

FŽ
/(";
<
B(L;`'#
A2L62.!FU
PŽ7/,N'fGEd
• Chú ýrGEdE
%C.[
!r
α
[q!r
π α

[q!r
π α
+
[
7gVh/7;.!";
r[
O2L.'!-qr[
!-qq!
α
••


  Zx k k
α π
⇔ = ± + ∈
!V!-qq!
p

α
p p
Yp x k Z
α
⇔ = ± + ∈
• % 6
α
„
p
! a
α π
α
≤ ≤


=

'"
α
q.!
d>,r[>A1
-q
±
.!t
π
r

u[
Mf5?4f512W5i<4jf<5KM
35b@5A

F  1  "A  J!
>  b  >
1=a%%>
S  ;A  >  18
/.87/
f4
g!-qz


~g!-q


g!r-tp
p
[q


~
0g!-qz
EjklOFm^FnF]Fo .Y
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
E(!"8+-5"$-(
>7/D 2K;`
( 7W%;\A % %
A.82T._cE
c2%…!';Ž.!
k=3F<B5>1f5l3_78Ja
F  J  W%  a%
„%<"./

1T
Ba%„O-q!-q
>A„'Z
d>b,>>7!8%
AZ#A
Db,>
Ba%„d/,!-q-q
±
Yp
p
t
π


u
A"+<>•#Z
J!J,/"!K
•Z
Ba%„
EO-z!f-qp923
/!Z
E+-5"$-(>1S
(a%./1TD
PV    1  7  Q    0
r.‘%C[
124m$%

$!"#$
$QR12345S<zFW%('AD(OcEL7/-q!-q
z"‡(#AD(OcEL7/-q!-q
J$QRT3U3FzE/23(OcEBe.8
ze(7W%;\AD(OcEL7/.82T._123(
L$Q4DVWG45?19XB>&3,($67?.@1%<A2;%<1!
%$#&%'( )*+
$5W30;<=>B(,%?+,7/,N7W%:r[W"9(2T0._cE.8
J$5W30;<=>H7IO-q!-q(-(-!-.82T._cE
$,*
L7/M;NOOPF3Q"R(,-J!S=>
,$-%
-L
5$F1>3 <=> <=> 510Z3F[\]35<512W
R1n@4\>081<o
F187//7+, E?187// E/(,%
gr-t
Y
π
[qz


g!-q
0
f
J4>3IH> L$44>3IH>
EjklOFm^FnF]Fo .†
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
zJ"./1T

zc87//7?*
>
zUd4UDOZ
z+,(.D-Z
z.8.N1R<W
!!
AT
q
   k  "  5!  ;  
2T._cES^

^

rk]k^

[
d…A%
α
q.
J!;’"+-5
-q

-q.t
π

r

u[
 $;N E/O123(
g-q

f
π
7g-qz


gr-tf
!
[q

L<K4IH>
./1Ta%„ 2L62O-q
zUd4U
z+,(.D!-
zKv7!TI
> 
α
!!!
α
q
d$A%
α
q.!
Mo3F<B
z  B#   J!  A
DO-q!-q
zeGEd

EjklOFm^FnF]Fo .‘
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
L$pq
-OJ
$!"#$
$QR12345S<E•,FG"‡(/= OcE%=",5,7“L/>
W2"OcEBeU>1O7+R"7+ "K=FGcE
J$QRT3U3FE•,FG+7"/S!(;SO.!7
L$Q4DVWG45?19XB>&3,($67?.@1%<A2;%<1!
%$#&%'( )*+
$5W30;<=>B(,%?+,7/,N!,%J.,.!”J!.
J$5W30;<=>H7I"?7K
$,*
L7/M;NOOPF3Q"R(,-J!S=>
,$-%
5$
F1>3
<=> <=> 510Z3F[\]35<512W
r34jfCs1R12345S<<o
J"6AA
"N
z8%(/(OcEBe
zB(FUcEBe#=
#a#B7“
$“ƒ
zK1SI"
./1Ta%„
z+-5a%./1TD
7S

B!7!'O
-q!-q>A!V
"#A
c7+,"187/./
1T
+;N"!7+,
B%<W"W2Or[r0["
OcEBe.:/
E/(O%
[-q0gr[
7[-qz

r[
[!-qzr[
;[!r-tp
p
[qr0[
+-5"$-(>1Sa%
./1TDFG
J1Z3Ff5l3 0j<35t49u7

zJ"W%A"N
z./1Ta%„
zO(7W%%+-5
23
z•i<+;S0O.8
zB!7(72K/
;353F5v>GEd
?<5F1Z1GEd
+-5a%./1TDFG

U?GEd.–zp {8%&%FG?GEd,&
B(>1e B0>"<8%&%b>
1=a%J!67;"
/7 >1a%J
E/(O%
[-qp
7[

-tqp
[!-tfqp
;[

!-qp
J[†--qp
FG.'7<1T/ zE?S;A>18.'7<
(a%7;
zB!FG>(+-5
zE?=FG.!1K,8%(
/a%J
J[†--qp

†-0-!-qp

-r†z0!-[qp
EjklOFm^FnF]Fo .–
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
z+-5(a%./1TDFG
$-(>=;%


 p
† 0! p
x
x
=


− =

L1Z3Ff5l3L O2"O7+R 
"K=FGcE
FG./1Ta%„ zB!7(72K/
a%J
z+-5a%./1TDFG
.J!7/,N.’(
72K/a%J
zBFG10>"<8%&%
>17>01
77
zB/0>Ž1a%
E/(O%
[f!--qp
7[‘-!-!-qz
[

--tqp
w E?S;A(>18/
a%7
zB!FG>(+-5
UVq-Udz





U2O—"O7+
J!.:/
G!(Ud"q-
"/'-
zE3…"?FG8%(
/a%
z+-5(a%./1TDFG
$-(->=;%
M1Z3Ff5l3 0j<J9u7
zFG./1T(a%„ zF<+;SOQa%D
FU
zB(72K/a%Q
.8
z+-5a%./1TDFG2
.U"(/
;353F5v>GEd
?<5F1Z1GEd
U?GEd.,&

{8%&%FG?GEd.
B0>"<8%&%b>
1=a%J!67;"
/7 >1a%J
E/(O%
[!


-f!-tqp
7[

-z

-tq
p
[

    p
 
x x
+ − =
;[0!

-!-tqp
J[Y!

-tf-qp
J[Y!

-tf-qp

Yrz

-[tf-zq
p

zY


-tf-t0qp
zE?S;A>18.'7<
(a%7;
zB!FG>(+-5
E3…PŽB'W2OJ
";SO7+g"FGcE.:
?FG./1T
z+-5a%./1TDFG$
-(>=;%
FUfE/,& O2";SO7+
g"=FGcE
ze/aOJ2,/1O
7+DFGcE2X%
,5,7“L/><
O7+g"FGcE
EjklOFm^FnF]Fo .p
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
[!-qg-
7[!

Y-q

Y-
Y-q-!-
[!-#1A
DO+<!-

p
B"DO!

!

-2"O7+J!
-
;[
 
  !
 
x x
= −
z  B  0  >  "  <8%  &%  b
>1=a%J!67
;
zE?S;A>18/
zB!FG>(+-5
zE+-5a%./1TDFG
$-(>(=;%
E/(O%
[

-Y!-t

z
qp
7[!

Y-t‘-!-z
0qp
[


-zf-!-
!

-qz
;[

 !  p
 
x x
− + =
ce0.Y
†
N=3F<B4x>3081
z•i<!77?"y.:
>‡=;%$'Z
J!JX%7?<&S
%'Z
Ti2t: 13,14
§3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC THƯỜNG GẶP
( tiếp theo )
A. MỤC TIÊU .
- Nắm được công thức biến đổi biểu thức asinx + bcosx
- Biết vận dụng công thức biến đổi đưa phương trình dạng asinx + bcosx = c về phương trình
lượng giác cơ bản.
- Giáo dục tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, biết quy lạ về quen.
B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ.
1. Chuẩn bò của thầy : Các phiếu học tập, bảng phụ.
2. Chuẩn bò của trò : Kiến thức đã học về công thức cộng, phương trình lượng giác cơ bản.
C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.
Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp, đan xen hoạt động nhóm.

D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC.
HĐ 1 : Ôn tập lại
kiến thức cũ
Thòi
gian
HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng
- Nhớ lại các kiến
thức và dự kiến câu
trả lời.
- Nhận xét kết quả
của bạn
- Nhận xét chứng
minh của bạn và bổ
sung nếu cần.
Giao nhiệm vụ
HĐTP 1 : Nhắc lại công thức cộng đã học
(lớp 10)
HĐTP 2 : Giải các phương trình sau :
a) sin (x -

π
) =


b) cos ( 3x -
0

π
) =
0


HĐTP 3 : Cho cos
0
π
=sin
0
π
=


Chứng minh :
a) sinx + cosx =

cos (x-
0
π
)
b) sinx - cosx =

sin (x-
0
π
)
EjklOFm^FnF]Fo .
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
- Yêu cầu học sinh khác nhận xét câu trả
lời của bạn và bổ sung nếu có.
- Đánh giá học sinh và cho điểm.
HĐ 2 : Xây dựng

công thức
asinx + bcosx
Thòi
gian
HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng
- Nghe, hiểu và trả
lời từng câu hỏi
- Dựa vào công thức
thảo luận nhóm để
đưa ra kết quả nhanh
nhất
Giao nhiệm vụ cho học sinh.
HĐTP 1 : Với a
2
+ b
2
≠ 0
- Biến đổi biểu thức asinx + bcosx thành
dạng tích có thừa số

ba
+

- Nhận xét tổng





+
+
+ ba
b
ba
a
- Chính xác hóa và đưa ra công thức (1)
trong sgk.
HĐTP 2 : Vận dụng công thức (1) viết
các BT sau :
a)

sinx + cosx
b) 2sinx + 2cosx
1. Công thức biến đổi
biểu thức : asinx +

bcosx
Công thức (1) : sgk
trg 35
a) 2sin (x +
Y
π
)
b) 2

sin (x +
0
π
)
HĐ 3 : Phương trình
dạng asinx + bcosx =
c (2)
Th.g HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng
- trả lời câu hỏi của
gv
- Xem ví dụ 9, thảo
luận nhóm, kiểm tra
chéo và nhận xét.
Giao nhiệm vụ cho học sinh
HĐTP 1 : - Yêu cầu học sinh nhận xét
trường hợp khi
=

p
p
b
a
hoặc=

p
p
b
a
- Nếu a ≠ 0, b ≠ 0 yêu cầu học sinh đưa
phương trình (2) về dạng phương trình cơ
bản
HĐTP 2 : Xem ví dụ 9 sgk, làm ví dụ
sau :
• nhóm 1 : Giải phương trình :

sin3x – cos3x =

• nhóm 2 : bài 5a
• nhóm 3 : bài 5b
- gv cho học sinh nhận xét thêm : ta có
thể thay công thức (1) bởi công thức : asin
x + bcosx =

ba

+
cos(x - α) với cos α =

ba
b
+
và sin α =

ba
a
+

2. Phương trình
asinx + bcosx = c
(a, b, c ∈ R, a
2
+ b
2

0)
asinx + bcosx = c


ba
+
sin (x +
α) = c
⇔ sin (x + α) =

ba

c
+
EjklOFm^FnF]Fo .
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
HĐ 4 : Củng cố toàn bài
Th.g HĐ của GV
1) Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính gì
?
2) Theo em qua bài học này cần đạt được điều gì ?
BTVN : Bài 5c, d trg 37
EjklOFm^FnF]Fo .
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
y[z#{
$|#*}-
-JwJJwJL
$!"#$
$QR12345S<E•,?23X%="X%a
J$QRT3U3Fe"+;NW/= 7!(
L$Q4DVWG45?19XB>&3,($67?.@1%<A2;%<1!
%$#&%'( )*+
$5W30;<=>e/,N,%./1T.A
J$5W30;<=>
$,*
L7/M;NOOPF3Q"R(,-J!S=>
,$-%
5$F <=> <=> 510Z3F[\]35<512W
Ks49X3Fr34jfCs1R12345S<<o[
~47t39Q

z  J  "  W%
A"N
zK1S
I  "  ./  1T  a%
„
zFi<1A8(,&MD+,3,]e
]q{- ∈v  g  r-z[r-

t-z
0[qp}
q{z0}
eq{-∈ugz˜-Š0}
q{zzp}
w c  7  +,  "
187/./1T
zFi<-(]∩e ]∩eq{}
zB!7 ,&MD+,3,]e]
∩eZ
wEKA%…A% ,&MD+,3,
]e]∩eZ
r][q<•]•q
re[qY
r]∩e[q
zUW ,&MD(+,3,‡%
S>I2W-a<;6(#
.!US “3,2T2T
M;NX%="X%a
Ks49X3FJ1d1451cW•W14€<<X3F
z  J  "  W%
A"N

z./1Ta%„
z  B> 7! 8%  (  ?  = .!  Y
X%<W((%Z
z  B> 7! 8%  (  ?  = .!  0
X%<W"Q(%Z
z+<>7!8%(?.!(
X%<W>Z
$|W14€<<X3F
Ví dụ: B>  Y  X%<W  (
(%"0X%<W"Q
(  %  F„  >  7!
8%(?=.!
(X%<W>Z
Giải: B>  Y  (  ?
X%<W("0(?
X%<W"Q"?(
'#?"Q8>Y
t0qp(?.!
(X%<Wi!
zEKA%X%= Qui tắc: rGEd  B%C
.00[
z6RDX%=1X%
 ,&MD+,3,#!%
r]∪e[qr][tre[
zE/"$;N zF2K;`FG/"$;N $;NrGEd%C.
00[
z{8%&%FG10>17+, BT1:.87>‘a<7•
EjklOFm^FnF]Fo .0
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU

%.87/,N '(%Ya<7•7
(%"pX%<W+,
(%^=FG% 
?=:"+;%<R
!Va<7•'!V
7•7!V% +,'
>7!8%(?Z
zUS;A>.'7<
z+-5a%./
1TD7S"7“
%%&
zB!>(+-5
z+-5a%./1TD(>
z  ,(  7W%  %
+-523
zFG6.•.1%+ Chú ý:h%<=>W
Q  .=  !  %  
=
Ks49X3FL1d1451cW•W14€<35•3
z{8%&%FG?"$;N;ŽL:'
a<2K;`WFG;\';%
$|W14€<35•3
$;NrGEd%C.
00[
zEKA%X%a
z./1Ta%„ zF2K;`FG/eg0fŒD
8…2Q"X%a
z  J  "  W%
A"N
zB10><8%&%FG>

1"$;N0FG>01"$;N07
GEd%C.0f
z  O(  7W%  %
+-523
z{8%&%FG6.•.1%+ Chú ý:h%a>W
Q  .=  !  %  
=18,
Ks49X3FM=3F<BR12345S<
zUS;A>.'7<,2L(?
D'
zB!FG>(+-5
z+-5(a%./1TDFG
z{8%&%FG.•.+-5!;Ž
X%="!;ŽX%a
ze0GEd.0Y
EjklOFm^FnF]Fo .f
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
J$‚'wƒwy
-JMOJk
$!"#$
$QR12345S<!?W%(A!("
J$QRT3U3F"+;N !(""!7+,"7M;N(<$&<W/!(
L$Q4DVWG45?19XB>&3,($67?.@1%<A2;%<1!
%$#&%'( )*+
$5W30;<=>B(,%?+,7/,N!,%J.,.!”J!.r%&[
J$5W30;<=>H7IX%<=X%<a
$,*
L7/M;NOOPF3Q"R(,-J!S=>
,$-%

5$F <=> <=> 510Z3F[\]35<512W
r34jfCs1R123
45S<<o
zFG./1TX%<
=
z!1X%<=Z
z FG ./ 1TX%<
a
z!1X%<*aZ
zFG+-5a%./
1TD7S
z+-5a%./1TD
?
JE8%
y
q™
q™
q™

rz[q™
uƒrz[q™

L4a<;6
!("
E !   "$  ;N  B>  7!
8%( , -,J
? š ^J4!
"!7".$Zd/* E;(7/,N18
7/

w E?  S  ;A  >
.'7<
z  B!    >  (
+-5
zF„-J_(!
(#Z
z+-5(a%./
1T  D    $  -(
>=;%
uK?37;
u_AFR4\MPaš š ^
J
^
J
4! 4!^
J
4!

š 4!


š ^J4!

^J 4!

š ^J š
z(%?y618
7/1A8
 •5j3I„4F!(",&M‚(%"
6,-,
EjklOFm^FnF]Fo .Y
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
zF?(+
-5
“./1T
“./1T
“./1T
“0%<.X%/
ME/$;N7ŒX%<a
zB>7!8%(-,J"!".$Z
zG%?7S_7SB>7!8%
(-,J"!".$Z
zG%?7S_7SB>7!8%
(-,J"!".$Z
zUW!,-,;%X%<'Z

zA,-,!(">R<(Z
gB<?<5K?37;
[?<5cA8
7[?<5J;%X%<a
y(/"$;N7ŒX%<aE
'1…
•;35C…
O

qrz[rz[ƒq™
k=3F<BK?37;
FG./1T
FG+-5
w Ba%„.!T?#(!;NX% 
,_=W%=?:2T2T
23-,;?F„ >7!8%
(-,Z
g†™B(
7g‘™B(
g–™B(
;gp™B(
EjklOFm^FnF]Fo .†
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
J$‚'wƒwy
-JNOJP
$!"#$
$QR12345S<F?23‚3," (‚3,
J$QRT3U3F?/%3(7!(L/
L$Q4DVWG45?19XB>&3,($67?.@1%<A2;%<1!

%$#&%'( )*+
$5W30;<=>B(,%?+,7/,N!,%J.,.!”J!.
J$5W30;<=>H7I
$,*
L7/M;NOOPF3Q"R(,-J!S=>
,$-%
%81<o
^=>?>*7S]eBP•F„>7!8%(,a#*7S.2+2%
^=X%5=1%7/=,=,7=X%52T
E(!"8"!7
%81@d1
5$F <=> <=> 510Z3F[\]35<512W
PS<
-J"$;NrGEd0–[ B!?,a7A
6       %  "  
(%‡BF"
F
GEd0–
5†…4‡B(,&M,-5,
6
JPS<1$
i<A135-(>7!
8%(,a#.6
+Q"$;N
'(‚3,+,
Df,&My>
,(7W%
1…
G (‚3,+,D
,&M$A%

k
n
A
;35C…
k
n
A
qrz[ƒrzt[
5†…
k
n
A
q
[™r

kn
n


p™q
O

q
n
n
A
F?1"$;N0GEd
EjklOFm^FnF]Fo .‘
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU

-JP
y
$!"#$
$QR12345S<F8%(A#3,%=#$#L,+,D,&M"$
RD“3,
J$QRT3U3Fz$23(#3,7Œ r8/;Ž(<$B![
z+;N“L,W/(7>#2T~.(&1`"K‚3,
zB23= A18X%#3,
L$Q4DVWG45?19XB>&3,($67?.@1%<A2;%<1!
%$#&%'( )*+
$5W30;<=>B(,%?+,7/,N!,%J.,.!”J!.
J$5W30;<=>H7I"'R/(+,!D+,]qˆ~~‰
$,*
L7/M;NOOPF3Q"R(,"-J!S=>
,$-%
$F <=> <=> 510Z3F[\]35
<512W
r34jfCs1R12345S<<o
zJ"W%A"N z8%U"#$ (
‚3,+,D,&M
zK1SI"./
1Ta%„
zFi<1A8R/(‚3,
+,D,&MD+,]q
ˆ~~‰
z+-5a%./1TD7S z.!7(";2Ka<
(!‚‚3,+,D
]Z
g~7gr~[~gˆ~‰


z+;N"!7+, $(‚3,
]


~]
0
–~
]

p
zc7"187/./1T z+-5"$-(>1S
(a%./1TD
JE/(A#3, UrGEd
%a.f[
zJ"W%A"N
z./1Ta%„
zO(7W%%+-5
23
wd8.R/+,!:,&
M  D  +,  ]  .8  a<  >  7!
8%+,!Z
w+-5a%./1TD
z^b+, ! >1=#3,
+,D,&M
zU?UrGEd.f[ w!FG?1KU #3,
rGEd.f[
z.!U ,/„Ud
˜˜2"' +, .b
r#>,&M!<qp[
1+,!D!a,3,8

X%< 2K! +,.b1#3,
+,pD,&M
zce„ B0>"<8%&%> B!+,eqˆp~~~
EjklOFm^FnF]Fo .–
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
1a%>1a%
a%0a%0
‰'(#3,
gB+,D0
gB+,D0
gB+,D0
0gB+,pD0+,0
D0
z+-5 #3,+,
D0!"K ‚3,
+,D04J ‚
3,R,R<1& “3,
w >!-!!187/
.
zB!FG+-5i'D<
_%ZF+,ˆ~‰ˆ~
‰>,/1#3,+,
D0#ZS!Z
zB>7!8%#3,+,D
0Z

J$ #3,
zJ"8%A"N
z./1Ta%„

z8%+-5
wˆ1#3,+,D0.8a<
|  S  ˆ~~‰    .  7!
8%‚3,+,D0Z
zY<™
zFi<8%.2T3,“X%(
#3,+,D.7!
8%‚3,+,DZ
zd$A% #3,+,D
,&  M  1   B

 
  >  #
rGEd.f[
G (#3,rU
1$rGEd%a.f[

[™r™

knk
n
C
k
n

=
p˜
˜
zFG?UcrGEd.f[ w5K9i<_‰4\
kJa

zG ,/„iUd'Z
EjklOFm^FnF]Fo .p
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
zFG187/17+,
zB(FG(17Q
R<(,
zJ"8%A"N
z./1Ta%„
z+-5
wB!FG-(( 
".:(,;N#
$“3,
zFG(;Ž(<$
Wd1SX%/
zdi>dh•!
FG+-5
z›e&12%…FG
$ _S7W%:f
2TS !,/;Ž #
3,    #  ;Ž  ‚
3,
z›a%7rPY[>8?
    .2K  .:      ‡
!V?‡.2K.:

FU$RDB


zy(+-5Qe7

!FG#X%(>
$R
zB!FG?(B
BrGEd.f[
zc2%…UdD
FU0BD
zFG1S(
L7/D7?
zB&12%…!';Ž
‚3,!';Ž
#3,
zeQy77
†GEd.f0"ff
e+,(,;N
g$"+-5
X%/
g B

‘
B
f

7gB
f
p
B
f

t
B

0

gPYrGEd.
f[
$RD(
 B


rGEd.f[
EjklOFm^FnF]Fo .
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
L$rŠ'Š#
-Jm
$ !"#$ 
$ QR12345S< 
• F?W%23B#%L(O-e2K&%
"+;N"!17+,
J$QRT3U3F$
S!.!"A.W%L'. S.!
.W'.A D-

.!.W7$“;6"!#%
L1+,(O-B>M;NS!(O-BW
.W%L
L$Q4DVWGO45?19XB>&3,($67?.@1%<A2
;%<(X%(>
B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ
$5W30;<=>e/,N
J$5W30;<=>H7I

C. OFœ•EOFjOPm{FžB
L7/M;NOOPF3Q"R(,-J!S=>
D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC .
EjklOFm^FnF]Fo .
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU
EjklOFm^FnF]Fo .
5$
F
<=> <=> 510Z3F[\]35<512W
r34jfCs1R12345S<<o
1S
.8"./1Ta%
„
E!  A  "N  !
?
z  1S  (  Œ
|


[r ba
+
~

[r ba
+
  1S    
"  $  R  D  “
3,
GEd

FU‹3F45S<35;45S<1WŒ3
z
P6"! I
D7.!
.WW,(
A.VW
%
z
GM;N^UW
$( “3,
c8A‡ “
3,"A 
.W
P6#
.W“
X%(rt7[

1>K<?<351c@7hA>W<5K
5i<A13545/<51c3
+-5" ID7
.!    .W 

[r ba
+
~

[r ba
+
B!  7  (  “  3,  7Œ
7!  8%B!  7p

p

 CCCCCCC
B( “3,<>18A
'"KA D.W
E3…;`;?2
.#
n
ba [r
+
B$  -(  >  "  2  .
#.!GEd
8%#.!GEd
B!%.J%
Ÿk
kknk
n
n

k
n
baCba

=
∑=+
p
[r
nn
n
nn
n
kknk
n
n
n
n
n
n
bCabC
baC
baCaCba
+++
+
++=+
−−



p


[r
rX%2K
!
q7
p
q7
1‡ 6‚(,
;N.W<!7
(p[
L=3F<BR12345S<
P6"!X%<1%+
D.W2
.a%./1T
F;2.(
"(D
%L
E!  A  "N  !
?    ./  1T  (
a%„
d  .W
n
ba [r
+
 >
7!  8%    S
V  W  %  (
 S>
'    S  “
X%(

E" !   + -5
rt7[

"r7t[

•G S“X%(
=
+
k
T
kknk
n
baC

r S
t[
•G (SM1t
•B( SMD/;&y
p ID7*;&yp
2“ ID"
7.!bSM%7ŒrX%<
2K
p
q7
p
q[
•B(A DbSM%
SM&%"% '7Œ
%
P6"!#

.W
%L.!
“/!1%+(
7S.!>W
z{8%&%?./
1Ta%„
z4J  P  GEd  "
#   .W
    %L  W
1P%
z>  d  .W
f
[r ba
+

U(,(
f
[r ba
+
q
Y
[r
+−
x
q

[r

x
q

GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU


F!S=?

F!S=" =;%12%7/

FG./1!
],;N
.W
n
ba [r
+
"K
q7q
• ],;N
.W
n
ba [r
+

"K
q~7qz
B!?
.W
n
ba [r
+
"K

q7q
t+-5…
( S.!
.W
t' +,!D
+,3,,&M
Trường hợp đặc biệt
• q7q
nn
n
kknk
n
n
n
n
n
n
CC
CC

[r
p
+++
++=+


n
n
k
nnn

C
CCC
++
+++=


p
p
n
C
G!,!!,%%,
!,%
k
n
C
G!,!!,%%,
!,%
• q~7qz
nn
n
kknk
n
n
n
n
n
nn
CC
C
C

[r


[[rrp

p
+−
++

=−+=


n
n
k
n
k
nn
C
C
CC
++

++−=

[r

p
‚pz•*,Ž  z  z 
P6"!#

.W
%
L7Œ “
3,;Ž(<
$$. 
1A%N"
J!"
;("!7/
J!%%!
;%
E+-5
7/D
>7S
FG;%#
+
+=
k
n
k
n
k
n
CCC
G%<.X%<1%+
D
F?8%

PWA
$R
E"!!A
"N!?
5b@$A 
D.W
0
[r ba
+
5b@J$A 
D.W
f
[r ba
+
5b@L$A 
D.W
Y
[r ba
+
B!?,(7
W%(
-a<;6(
O]4B]
e/A D(O]4B]
p
p
C

p


C


C

p

C


C


C

p

CCC


C


p
0
C


0
C


0
C


0
C

0
0
C
p
f
C

f
C


f
C


f
C

0
f
C

f
f
C
+
+=
k
n
k
n
k
n
CCC
qp
q
q
q
q00Y0
qffppf
t1+,

(O]4B]
{B?.
W
p
[r

x
e/,NWAXD
EjklOFm^FnF]Fo .0
GIÁO ÁN I S V Á GII TÍCH LP 11 (Chun) TRNG THPT HUNH NGC
HU

tP6"!(
 .!
(W2.
XD
tG!(X
D
Ks49X3F‰• 
F?;6
"!
i?2.
XD
B!?1
a%„
d.W
f
[r

x

1


]-
f
t‘p-
0
t‘p-

t
0p-

tp-t
eY-
f
t0p-
0
tp-

t
p-

tf-t
B-
f
z‘p-
0
t‘p-

z

0p-

tp-z
PY-
f
z0p-
0
tp-

z
p-

tp-z
e/,N(,(
‚p•,‘%’“
B(7+,
fY†‘rGEd[
e+,1J' S#-.!.W
Y
[


r
x
x
+

EjklOFm^FnF]Fo .f

×