Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

tiet 16. hinh chu nhat

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.68 KB, 14 trang )


Điền cụm từ thích hợp vào dấu để hoàn thiện tính chất
của hình bình hành , hình thang cân
1*Trong hình thang cân , hai cạnh bên............
bằng nhau
bằng nhau
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
bằng nhau
2*Trong hình thang cân , hai đường chéo............
5*Trong hình thang cân đường thẳng nối trung điểm
hai đáy là ......................
4*Trong hình bình hành ......cắt nhau tại
.của mỗi đường
3*Trong hình bình hành các cạnh đối
6*Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là
của hình bình hành
hai đường chéo
trung điểm
trục đối xứng
tâm đối xứng

chứng minh rằng hình chữ
nhật cũng là hình bình hành, hình
thang cân
?1
1/định nghĩa :
Hình chữ nhật là tứ giác có bốn
góc vuông.
tứ giác abcd


có gì đặc biệt?
a. Định nghĩa:
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
b. Nhận xét : Hình chữ nhật cũng
là hình bình hành ,hình thang cân.
A
B
C
D

A =

B =

C =

D = 90
0
=>
<=>
A
B
C
D
Hình học Tiết 16: Đ9.HìNH chữ nhật

1/định nghĩa :A
Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc
vuông.
a. Định nghĩa:

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
b. Nhận xét : Hình chữ nhật cũng là hình
bình hành ,hình thang cân.

A =

B =

C =

D = 90
0
A
B
C
D
=><=>
2/ tính chất:
* Các cạnh đối song song
* Các cạnh đối bằng nhau
* Bốn góc bằng nhau (mỗi góc bằng 90
0
)
Trong hình chữ nhật có:
* Đường thẳng nối trung điểm hai cạnh
đối là trục đối xứng.
d
2
A
B

C
D
d
1
O
* Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau
tại trung điểm của mỗi đường.
* Giao điểm hai đường chéo là tâm đối
xứng.
Hình học Tiết 16: Đ9.HìNH chữ nhật

1/định nghĩa :A
Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc
vuông.
a. Định nghĩa:
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
b. Nhận xét : Hình chữ nhật cũng là hình
bình hành ,hình thang cân.

A =

B =

C =

D = 90
0
A
B
C

D
=><=>
2/ tính chất:
* Các cạnh đối song song
* Các cạnh đối bằng nhau
* Bốn góc bằng nhau (mỗi góc bằng 90
0
)
Trong hình chữ nhật có:
* Đường thẳng nối trung điểm hai cạnh
đối là trục đối xứng.
* Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau
tại trung điểm của mỗi đường.
* Giao điểm hai đường chéo là tâm đối
xứng.
Hình học Tiết 16: Đ9.HìNH chữ nhật
3/ dấu hiệu nhận biết:
1. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ
nhật.
2. Hình thang cân có một góc vuông là
hình chữ nhật.
3. Hình bình hành có 1 góc vuông là hình
chữ nhật.
4. Hình bình hành có hai đường chéo bằng
nhau là hình chữ nhật.

Đ
4/ Bài tập:
Bài 1: Điền đúng (Đ), sai (S) thích hợp vào ô vuông:
a) Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau

b) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
c) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại
trung điểm của mỗi đường là hình chữ nhật.
d) Hình bình hành là hình chữ nhật
S
Đ
S

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×