Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

Tiết 16: Hình chữ nhật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (628.95 KB, 23 trang )

Kiểm tra bài cũ
Phát biểu các tính chất của hình bình hành,
hình thang cân
Tính chất Hình bình hành Hình thang cân
Cạnh
Góc
Đường
chéo
Đối xứng
Các cạnh đối bằng
nhau
Hai cạnh bên bằng
nhau
Các góc đối bằng
nhau
Hai đường chéo bằng
nhau
Hai đường chéo, cắt
nhau tại trung điểm của
mỗi đường
Có 1 trục đối xứng
Có 1 tâm đối xứng
A B
CD
Tứ giác ABCD trên hình vẽ có gì đặc biệt?
Tiết 16
µ
µ µ
µ
0
A=B=C=D=90⇔


TiÕt 16 : H×NH ch÷ nhËt
A B
C
D
Tứ giác ABCD là
hình chữ nhật
Hình chữ nhật có là hình bình hành
không? Vì sao?
Có là hình thang cân không? Vì sao?
Hình chữ nhật có các tính chất gì?
I. Định nghĩa
- Có 1 trục đối xứng
- Các cạnh đối bằng nhau
- Các góc đối bằng nhau
- 2 đường chéo cắt nhau tại
trung điểm mỗi đường
- Có 1 tâm đối xứng
- 2 cạnh bên bằng nhau
- 2 đường chéo bằng nhau
* Hình chữ nhật có các tính
chất của hình thang cân:
* Hình chữ nhật có các tính
chất của hình bình hành:
µ
µ µ
µ
0
A=B=C=D=90⇔
TiÕt 16 : H×NH ch÷ nhËt
A B

C
D
Tứ giác ABCD là
hình chữ nhật
I. Định nghĩa
II. Tính chất
* Hình chữ nhật có tất cả các
tính chất của hình bình hành,
của hình thang cân
* Tính chất đặc trưng:
Tính
chất
Hình chữ nhật
Cạnh Các cạnh đối bằng
nhau
Góc Các góc bằng nhau
Đường
chéo
Hai đường chéo
bằng nhau, cắt nhau
tại trung điểm của
mỗi đường
Đối
xứng
Có 1 tâm đối xứng.
Có 1 trục đối xứng
Trong hình chữ nhật hai đường
chéo bằng nhau, cắt nhau tại
trung điểm của mỗi đường
A B

C
D
d
1
d
2
d
2
d
1
Gấp hình
1. Có một tấm bìa hình chữ nhật
- Gấp hình theo d
1
, d
2
.
- d
1
, d
2
là 2 đường thẳng đi qua
2 trung điểm các cạnh đối
2. Có nhận xét gì về d
1
, d
2

d
1

, d
2
là 2 trục đối xứng
của hình chữ nhật
µ
µ µ
µ
0
A=B=C=D=90⇔
TiÕt 16 : H×NH ch÷ nhËt
A B
C
D
Tứ giác ABCD là
hình chữ nhật
I. Định nghĩa
II. Tính chất
* Hình chữ nhật có tất cả các
tính chất của hình bình hành,
của hình thang cân
* Tính chất đặc trưng:
Tính
chất
Hình chữ nhật
Cạnh Các cạnh đối bằng
nhau
Góc Các góc bằng nhau
Đường
chéo
Hai đường chéo

bằng nhau, cắt
nhau tại trung điểm
của mỗi đường
Đối
xứng
Có 1 tâm đối xứng.
Có trục đối xứng
Trong hình chữ nhật hai đường
chéo bằng nhau, cắt nhau tại
trung điểm của mỗi đường 1
2
µ
µ µ
µ
0
A=B=C=D=90⇔
TiÕt 16 : H×NH ch÷ nhËt
A B
C
D
Tứ giác ABCD là hình
chữ nhật
I. Định nghĩa
II. Tính chất
* Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của
hình bình hành, của hình thang cân
* Tính chất đặc trưng:
Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng
nhau, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
III. Dấu hiệu nhận biết

1. Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật
2. Hình thang cân có 1 góc vuông là hình
chữ nhật
3. Hình bình hành có 1 góc vuông là hình
chữ nhật
4. Hình bình hành có 2 đường chéo
bằng nhau là hình chữ nhật
Hướng CM
ABCD là hình chữ nhật
A B
C
D

ABCD là hình bình hành, = 90
0

·
·
ADC=BCD

CD chung
AD = BC; AC = BD

·
ADC
ABCD là hình
bình hành (gt)

ABCD: hình bình
hành, AC = BD

ABCD là hình chữ nhật
GT
KL
CM dấu hiệu 4
ADC = BCD

∆ ∆
(gt)

(c.c.c)
III. DÊu hiÖu nhËn biÕt:
H×nh
b×nh hµnh
tø gi¸c
TiÕt 12 : H×NH ch÷ nhËt
H×nh
thang c©n
Cã 3 gãc vu«ng
Cã 1 gãc vu«ng
Cã 1 gãc vu«ng
Cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau
H×nh ch÷ nhËt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×