Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

PHÒNG GDĐT THÁI THỤY TRƯỜNG THCS THÁI HỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Thái Hồng, ngày 18 tháng 8 năm 2017 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN Môn: TIN HỌC 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.74 KB, 4 trang )

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THÁI HỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Hồng, ngày 18 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN
Môn: TIN HỌC 9
Họ và tên giáo viên: Phạm Văn Chúc
Tổ: Khoa học tự nhiên - Trường THCS Thái Hồng
I. Hướng dẫn thực hiện .
1. Căn cứ thực hiện:
- Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng môn Văn do Bộ GD&ĐT ban hành.
- Căn cứ Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018 của Bộ GDĐT.
- Căn cứ Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Thái Bình, Phòng
GD&ĐT Thái Thụy triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp
trung học cơ sở.
- Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Thái Bình.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều
kiện thực tế và khả năng học tập của học sinh theo Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT
ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT
- Căn cứ công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT
- Căn cứ công văn số
2017 – 2018.

/PGDĐT- HDTHCS v/v HD hoạt động tổ chuyên môn năm học

- Căn cứ kết quả đạt được của năm học 2016 - 2017 và tình hình thực tế của năm học


2017 – 2018 của trường.
2) Về phương pháp dạy học.
- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa vai trò chủ thể của học sinh
trong quá trình dạy học.
- Thực hiện các phương pháp:
* Phương pháp giải quyết vấn đề
* Phương pháp thảo luận nhóm
* Phương pháp kích thích tư duy ( động não)
* Phương pháp tổ chức trò chơi.
.....
3) Về soạn, giảng bài:
- Soạn bài:
* Soạn theo chủ đề.
1


* Soạn giáo án in trên phần mềm word.
* Thiết kế bài giảng phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục
phổ thông, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế của các nhà trường.
- Giảng bài: Theo thời khóa biểu và kế hoạch dạy học.
4) Về thiết bị dạy học.
- Bảng lớp, bảng phụ, giấy A4, bút dạ.
- Phòng học bộ môn
- Máy chiếu, máy tính
5) Về kiểm tra đánh giá
- Đổi mới kiểm tra đánh giá phù hợp với đặc trưng môn Tin học, vận dụng linh hoạt các
hình thức kiểm tra: Kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng, kiểm tra 15 ’), kiểm tra định
kì (kiểm tra 1 tiết, 2 tiết), kiểm tra cuối kì, cuối năm
- Kiểm tra chéo giữa các bàn học sinh
- Đánh giá học sinh cần kết hợp giữa điểm kiểm tra và theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

6) Các loại bài kiểm tra trong một học kỳ
- Kiểm tra thường xuyên: ít nhất 2 bài / 1 học kì.
- Kiểm tra định kì:
* Kiểm tra 1 tiết: Kì I: 2 bài
Kì II: 2 bài
• Kiểm tra học kì: 1 bài ( lí thuyết + thực hành )

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Môn: TIN HỌC 9
Cả năm 70 tiết
Học kì 1: 19 tuần

17 tuần đầu: Mỗi tuần 2 tiết

36 tiết
Học kì 2: 18 tuần

2 tuần sau: Mỗi tuần 1 tiết
16 tuần đầu: Mỗi tuần 2 tiết

34tiết

2 tuần sau: Mỗi tuần 1 tiết

Học kỳ I
TÊN CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI DẠY

Chủ đề 1: Mạng

máy tính và mạng
Internet
(4 tiết)

§1: Từ máy tính đến mạng máy tính

SỐ TIẾT
( LT + TH)
2+0

§2: Mạng Thông tin toàn cầu Internet

2+0

2

2+0

3

0+2

4

0+2

5

§3: Tổ chức và truy cập thông tin
Chủ đề 2: Tổ chức trên Internet

và truy cập thông Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt
tin trên Internet (6 để truy cập web
tiết)
Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin
trên Internet

TUẦN

GHI
CHÚ

1

2


TÊN CHỦ ĐỀ
Chủ đề 3: Thư
điện tử
(5 tiết)
Chủ đề 4: Phần
mềm Kompozer (5
tiết)
Chủ đề 5: Kiểm
tra
(1 tiết)
Chủ đề 6:
Bảo vệ thông tin
máy tính
(4 tiết)

Chủ đề 7: Tin học
và xã hội ( 2tiết)
Chủ đề 8: Kiểm
tra (1tiết)

TÊN BÀI DẠY
§4: Tìm hiểu thư điện tử
Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử

SỐ TIẾT
( LT + TH)
2+0

TUẦN
6

0+3

7+8

3+0

8+9

0+2

10

Kiểm tra thực hành 1 tiết


0+1

11

Bảo vệ thông tin máy tính

2+2

11+12+
13

§7: Tin học và xã hội

2+0

13+14

Kiểm tra 1 tiết lý thuyết

1+0

14

2+0

15

2+0

16


3
1

17,18
19

1+0

20

2+0

20+
21

§5: Tạo trang web bằng phần mềm
Kompozer
Bài thực hành 4: Tạo trang web đơn
giản

1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình
bày
Chủ đề 9: Phần
2. Chức năng cơ bản của phần mềm
mềm trình chiếu
trình chiếu (2- Bài 8)
(2 tiết)
3. Ứng dụng phần mềm trình chiếu
4. Bài trình chiếu và trang chiếu (1bài 9)

1. Màn hình làm việc chính của
Powerpoint
Chủ để 10: Phần
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu
mềm trình chiếu
3. Một số thao tác cơ bản với trang
PowerPoint (2 tiết) chiếu (tạo slide mới, xóa, sao chép,
di chuyển, trình chiếu, đóng...). (3Bài 11)
Chủ đề 11: Ôn tập Ôn tập học kỳ 1
và kiểm tra (4 tiết) Kiểm tra học kỳ I
Học kì II
Chủ đề 12: Tạo
1. Màu nền trang chiếu (1- Bài 10)
nền cho trang
2. Sử dụng mẫu bài trình chiếu (3 chiếu (1 tiết)
Bài 10)
1. Văn bản
- Tạo nội dung văn bản cho trang
chiếu (3- Bài 9)
- Định dạng nội dung văn bản (2- Bài
10)
Chủ đề 13: Các đối
2. Hình ảnh
tượng trên trang
- Chèn hình ảnh vào trang chiếu (1chiếu
Bài 11)
(2 tiết)
- Thay đổi vị trí kích thước hình ảnh
(2- Bài 11)
3. Các đối tượng khác trên trang

chiếu (âm thanh, phim, bảng và biểu
đồ...)

GHI
CHÚ

§6
+
BTH 5

3


TÊN BÀI DẠY

SỐ TIẾT
( LT + TH)

TUẦN

§12: Tạo các hiệu ứng động (1,2,3 Bài 12)
(giới thiệu thêm- Chỉnh sửa thêm bớt
các hiệu ứng cho từng đối tượng)

2+0

21+22

1


22

1

23

3

23+24

8

25
26
27
28

TÊN CHỦ ĐỀ
Chủ đề 14:
Tạo các hiệu ứng
động cho bài trình
chiếu
(2 tiết)
Chủ đề 15:
Ôn tập và kiểm tra
(2 tiết)

Ôn lại lý thuyết cơ bản chủ để
12,13,14
Kiểm tra 1 tiết lý thuyết

1. Các bước tạo bài trình chiều (4Bài 10)
2. Một vài lưu ý khi tạo bài trình
Chủ để 16: Kỹ
chiếu (4 - Bài 12)
năng tạo bài trình
3. Lưu ý chọn đề tài thuyết trình (GV
chiếu
hướng dẫn các em chọn đề tài chuẩn
(3 tiết)
bị cho thực hành)
4. Trình bày những điều cần biết
(Dựa vào bài đọc thêm số 7).
Làm quen phần mềm
Tạo trang tiêu đề
Chủ để 17: Thực
Tạo các trang nội dung
hành
Chèn các đối tượng
(8 tiết)
Tạo hiệu ứng
Trình chiếu chỉnh sửa hoàn thiện bài
Các nhóm báo cáo thuyêt trình bài
Báo cáo thực hành
thực hành (Lấy điểm kiểm tra thực
(2 tiết)
hành 1 tiết)
Chủ đề 18:
Đa phương tiện
Đa phương tiện
(4 tiết)

§14: Làm quen với phần mềm tạo
Chủ đề 19:
Phần mềm tạo ảnh ảnh động
động
Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn
(5 tiết)
giản
Chủ đề 20:
Ôn tập học kì II
Ôn tập và kiểm tra
Kiểm tra học kì II
(5tiết).

GHI
CHÚ

29
§ 13

TỔ PHÓ

2+2

30+31

2+0

32

0+3


33,34

3+0

34+35

1+1

36+37

GIÁO VIÊN

Phạm Văn Chúc
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH
HIỆU TRƯỞNG

4×