Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (119.25 KB, 2 trang )

Lớp 3
Tiết PPCT 1

BÀI 1: ÔN GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH – TRÒ CHƠI “NHANH
LÊN BẠN ƠI !”
I - MỤC TIÊU:
- Giới thiệu ND chương trình môn học  Biết được những điểm CB của chương trình và
một số nội quy tập luyện.
- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”  Bước đầu biết được cách chơi và tham gia chơi được
các trò chơi.
II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Đòa điểm: chọn nơi thoáng mát, bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ sân tập, đảm bảo an toàn
tập luyện.
- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.
III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Phần – Nội Dung
1/. Phần mở đầu:
- GV tập trung lớp khoảng 3 – 4
hàng dọc, sau đó quay phải hoặc
quay trái nghe phổ biến nội dung,
yêu cầu giờ học.
- GV nhắc lại những nội dung cơ
bản, những quy đònh tập luyện ở
lớp dưới.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo
nhòp và hát.
2/. Phần cơ bản:
- Phân công tổ nhóm tập luyện,
chọn cán sự môn học.
+ Có thể dùng biên chế tổ của


lớp học và quy đònh khu vực tập.
+ Cán sự môn học nên chọn em
nhanh nhẹn hoạt bát, học tập
khá hoặc cán bộ lớp.
- Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ
biến nội dung yêu cầu giờ học.
+ Những nội quy tập luyện đẫ
được rèn luyện ở các lớp dưới
cần tiếp tục được củng cố và
hoàn thiện.

Định lượng
Số Lần

Thời Gian

1 lần

(6’ – 8’)
1’ – 2’

‘’

‘’

‘’

‘’

1 – 2 lần


(18’ – 20’)
10’ – 12’

Phương Pháp
Tổ Chức














-


+ HS phải tích cực tham gia tập
luyện, bảo đảm an toàn và kỉ
luật trong học tập.
Chỉnh đốn trang phục, vệ sinh
tập luyện.
Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi !”.
+ GV nêu tên, nhắc lại cách chơi,
sau đó cho HS chơi thử rồi chơi
chính thức.
+ Có nhận xét, tuyên dương.

3/. Phần kết thúc:
- Đứng vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học và giao bài tập
về nhà.





2 – 3 lần

6’ – 7’1 lần
‘’
‘’


(4’ – 6’)
1’ – 2’
‘’
‘’






×