Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (320.47 KB, 2 trang )

Lớp 3
Tiết PPCT 3

BÀI 3: ÔN ĐI THƯỜNG THEO NHỊP – TRÒ CHƠI
“NHÓM BA NHÓM BẢY”
I - MỤC TIÊU:
- Đi theo nhòp 1 – 4 hàng dọc à Biết đầu biết cách đi 1 – 4
hàng dọc theo nhòp ( nhòp 1 bước chân trái, nhòp 2 bước
chân phải, biết cách dóng hàng cho thẳng trong khi đi.
- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”à Bước đầu biết được cách
chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẻ, đảm bảo an
toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bò còi.
III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Phần – Nội Dung

Định lượng
Thời
Số lần
gian
(6’ – 8’)
1 lần
1’ – 2’

1/. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ
biến nội dung, yêu
cầu giờ học.


- Chạy nhẹ nhàn theo
hàng dọc ở sân
trường.
- Đứng tại chỗ xoay các
khớp.
- Trò chơi khởi động.
2/. Phần cơ bản:
- Tập đi thường theo 1 –
2–
4 hàng dọc.
+ GV làm mẫu, sau đó
cho lớp
tập đi
thường theo nhòp. GV
quan sát, sửa sai
+ Cán sự hô nhòp, GV
quan
sát, sửa sai cho
HS.
2–

‘’

‘’

‘’
‘’

‘’


3 lần

Chơi trò chơi “Nhóm
ba, nhóm bảy”.
+ GV nêu tên, giải
thích cách chơi, sau đó
cho cả lớp chơi thử
rồi chơi chính thức.

€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€

€
(18’ –
20’)
8’ – 10’

3 lần
8’ – 10’

-

Phương Pháp
Tổ Chức


+ Có thi đua thưởng
phạt.

+ Có nhận xét,
tuyên dương.
3/. Phần kết thúc:
- Thả lỏng các khớp.
- GV cùng HS hệ thống
bài, nhận xét và giao
bài tập về nhà.

1 lần
‘’

(4’ – 6’)
1’ – 2’
‘’

€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€

€×