Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Một số phương pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 8b trường THCS nga trường nga sơn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (941.11 KB, 26 trang )

MỤC LỤC
Nội dung
1. Mở đầu
1.1- Lí do chọn đề tài
1.2- Mục đích chọn đề tài
1.3- Đối tượng nghiên cứu
1.4- Phương pháp nghiên cứu
2. Nội dung sáng kiến
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.3. Các phương pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
2.3.1.Thu thập và sử lí thông tin đa dạng về lớp chủ nhiệm để xây
dựng hồ sơ học sinh và lập kế hoạch phát triển tập thể.
2.3.2. Với chức năng quản lí, GVCN phải biết xây dựng kế hoạch
hoạt động giáo dục của lớp chủ nhiệm trong suốt năm học và kế
hoạch ngắn hạn:
2.3.3. Tăng cường công tác bồi dưỡng và hướng dẫn học sinh trong
lớp về việc xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp:
2.3.4. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt giờ sinh hoạt lớp - Thực
hiện tốt các khâu tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
2.3.5. Nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong nhà trường:
2.3.6. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp.
2.3.7. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế
hoạch, đánh giá kết quả quá trình tiến hành các hoạt động
2.3.8. Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ về hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp và hoạt động đội trong nhà trường theo đúng qui định
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo
dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường
3. Kết luận, kiến nghị


3.1- Kết luận
3.2- Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

Trang
1
1
1
2
2
2
2
3
5
5
5
7
8
13
13
14
14
15
19
19
20


1. Mở đầu
1.1- Lý do chọn đề tài:

Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động
ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể
chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng
động và sáng tạo, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học
sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động [1]. Muốn vậy thì giáo viên
phải thể hiện hết vai trò của mình, không ngừng nghiên cứu và tìm ra các
phương pháp giáo dục đạt hiệu quả cao.
Nhân cách của học sinh được hình thành qua hai con đường cơ bản : Con
đường dạy học và con đường hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp [2].
Có thể nói việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp là xây dựng cho
các em các mối quan hệ đa dạng, phong phú, một cách có mục đích, gắn giáo
dục trong nhà trường với cộng đồng, tạo sự thân thiện trong mọi tình huống.
Thông qua các hoạt động GDNGLL các em mở rộng thêm hiểu biết, được rèn
luyện thói quen sống trong cộng đồng và phát huy tối đa năng lực, sở thích của
từng cá nhân. Làm thế nào để giúp học sinh cân bằng giữa việc học tập và vui
chơi, giúp học sinh giảm bớt sự mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ học trên lớp,
tạo hứng thú trong học tập, trong tư duy, trong nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện và
phát triển thể chất, tinh thần cho học sinh,…
Từ những lý do nêu trên, là giáo viên chủ nhiệm nên tôi đã chọn, nghiên
cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm dưới đề tài “Một số phương pháp tổ chức
hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện cho học sinh lớp 8B trường THCS Nga Trường - Nga Sơn”
Việc tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường sẽ giải
quyết được vấn đề nêu trên. Bởi chính hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là
một sân chơi bổ ích và lí thú nhất trong nhà trường giúp các em vừa được học
tập ôn luyện củng cố, mở mang kiến thức đã học trên lớp vừa được vui chơi, giải
trí lành mạnh và thể hiện được chính mình. Đây là động lực thúc đẩy giúp các
em ứng dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tế từ đó
các em học tốt hơn các môn học văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường.

1.2- Mục đích nghiên cứu:
Bản thân chọn đề tài này nghiên cứu là qua việc khảo sát thực trạng hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp của lớp 8B ở trường THCS Nga Trường từ đó
tôi áp dụng một số kinh nghiệm về phương pháp tổ chức HĐNGLL có hiệu quả
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL nói riêng, chất lượng giáo dục
toàn diện cho học sinh trong lớp nói chung từ đây rút ra những ưu điểm cần phát
huy và khuyết điểm cần khắc phục, để từng bước cải tiến, hoàn thiện các
phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong thời gian tới đạt
kết quả cao hơn.
Đồng thời giúp ban cán sự lớp hiểu được định hướng chung về phương
pháp tổ chức HĐGDNGLL, những yêu cầu và biết được một số phương pháp tổ
chức hoạt động GDNGLL phù hợp với đặc điểm HS THCS, với nội dung hoạt
2


động cụ thể. Phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức hoạt động của lớp
và nhà trường [2;3].
1.3- Đối tượng nghiên cứu:
Việc thực hiện hoạt động GDNGLL của HS lớp 8B tại Trường THCS Nga
Trường – Nga Sơn – Thanh Hóa. Từ đó tìm hiểu vị trí, mục tiêu và vai trò của
hoạt động GDNGLL để đưa ra các phương pháp tích hợp những nội dung kiến
thức có liên quan đến việc giáo dục nhân cách cho học sinh
1.4- Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp đọc sách:
Mục đích: Để nghiên cứu, thu thập tài liệu có liên quan đến công tác hoạt
động GDNGLL.
Cách thức tiến hành: Tìm đọc, phân tích các văn bản, văn kiện, chủ
trương, sách báo và các tài liệu, sáng kiến về công tác hoạt động GDNGLL
trong trường học phổ thông.
+ Phương pháp trò chuyện:

Mục đích: Nhằm nghiên cứu thực trạng và thu thập tư liệu, thông tin về
công tác hoạt động GDNGLL tại trường.
Cách thức tiến hành: Trò chuyện trực tiếp với HS trong lớp, ban cán sự
lớp, giáo viên bộ môn, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể
trong nhà trường và địa phương.
+ Phương pháp điều tra viết
Mục đích: Thu thập ý kiến chủ quan của đối tượng được điều tra về công
tác hoạt động GDNGLL tại trường để có cơ sở nhận xét một cách tổng quát về
vấn đề cần nghiên cứu.
Cách tiến hành: Điều tra thăm dò bằng hệ thống câu hỏi mở đối với ban
cán sự và học sinh trong lớp về hoạt động GDNGLL tại trường.
Điều tra đi sâu bằng câu hỏi đóng đối với Hội CMHS, các đoàn thể trong
và ngoài nhà trường về biện pháp phối hợp hoạt động GDNGLL trong nhà
trường.
+ Phương pháp thống kê: Sử dụng thống kê để xử lí các tài liệu, số liệu thu
thập được.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm.
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Do yêu cầu thực tiễn giáo dục và đào tạo, hoạt động giáo dục, dạy học
trong trường học ngày càng phức tạp, đa dạng. Hơn nữa, từ năm 2008 đến nay,
Bộ Giáo dục và Đào tạo ra chỉ thị số 40/CT BGDĐT về thực hiện phong trào
“xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”[4]; để thực hiện tốt phong
trào này đòi hỏi phải thực hiện tốt tất cả các mặt giáo dục trong nhà trường theo
5 nội dung của trường học thân thiện, học sinh tích cực mà điều cần quan tâm là
việc nâng cao chất lượng giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh mà từ trước
đến nay chúng ta còn xem nhẹ.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động ngoại khoá về
khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ
nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục
kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động

3


vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường; hoạt động từ
thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học
sinh[1]. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy
học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành(Khoản 2- Điều 26 Điều lệ
trường học).
Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động giáo dục cơ bản được thực
hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm thực thi quá trình đào
tạo nhân cách học sinh, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của đời sống xã hội.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường quản lí, tiến hành
ngoài giờ dạy học trên lớp theo chương trình, kế hoạch dạy học. Nó được tiến
hành xen kẽ hoặc nối tiếp chương trình dạy học trong phạm vi nhà trường hoặc
trong đời sống xã hội do nhà trường chỉ đạo, diễn ra trong suốt năm học và cả
thời gian nghỉ.
2. 2 Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
a. Tình hình địa phương :
Trường THCS Nga Trường nằm trên địa bàn vùng chiêm trũng nền kinh
tế thuần nông, nghề phụ chưa phát triển, thu nhập bình quân tính trên nhân khẩu
còn thấp. Do kinh tế khó khăn nhiều phụ huynh phải đi kiếm việc làm lúc nông
nhàn ở xa quê và làm công ty nên không còn thời gian để quan tâm đến điều
kiện học tập của con em, việc dạy dỗ con chưa chu đáo, còn giao phó cho nhà
trường. Tỉ lệ hộ đói nghèo chiếm nhiều nên điều kiện đầu tư cho con ăn học
chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của xã hội ta hiện nay.
Chính quyền địa phương chưa có biện pháp hữu hiệu để chấm dứt số ít
học sinh bỏ học.
b. Thực trạng trường THCS Nga Trường :
- Thuận lợi:

Về phía nhà trường: Chi bộ Đảng - Ban Giám Hiệu thường xuyên triển
khai các văn bản của pháp luật cũng như các văn bản về quản lý giáo dục giúp
GV nhận thức đúng đắn vai trò và nhiệm vụ của công tác hoạt động GDNGLL.
Các tổ chức đoàn thể như: công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, hội chữ
thập đỏ trong trường hoạt động có hiệu quả.
Trường THCS Nga Trường được công nhận trường THCS Đạt chuẩn quốc
gia năm 2010. Trong các năm học gần đây nhà trường luôn được sự quan tâm,
chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý giáo dục, sự quan tâm của các đồng chí lãnh
đạo đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, nhân dân trong xã
đến sự nghiệp giáo dục, sự quan tâm của chi bộ Đảng nhà trường, các tổ chức
đoàn thể, đã tạo điều kiện tốt cho việc tổ chức các hoạt động GDNGLL. Chính
vì vậy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Nga Trường trong
những năm qua đã có nhiều sự chuyển biến rõ nét. Việc đầu tư cho Hoạt động
ngoài giờ, gắn giáo dục với cộng đồng đã được chú trọng nhiều hơn.
Nhà trường có đội ngũ giáo viên sư phạm đảm bảo chuẩn hóa, đồng đều
về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tay nghề sư phạm vững vàng. Tất cả GV
giảng dạy, GVCN đã được tập huấn chuyên đề về cách tổ chức giờ sinh hoạt và
tổ chức HĐNGLL.
4


Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, sạch sẽ, trường lớp đã có nề nếp,
cơ sở vất chất tương đối đảm bảo cho công tác dạy học và tổ chức các hoạt động
ngoài giờ lên lớp.
Về phía bản thân: Là giáo viên trực tiếp dạy môn Toán, đã làm công tác
chủ nhiệm và công tác đoàn đội nhiều năm, nên đã tích luỹ được một số kinh
nghiệm trong công tác chủ nhiệm. Mặt khác là giáo viên nữ và là người địa
phương nên sự am hiểu hoàn cảnh của học sinh trong lớp có nhiều thuận lợi.
Về phía học sinh: Hầu hết các em là con nhà nông thuộc địa phương, có
tinh thần kỷ luật cao, ngoan, lễ phép, các em đã quen với trường, lớp, thầy, cô,

bạn bè. Nhiều em có năng khiếu hoạt động xã hội.
- Khó khăn:
Do đặc điểm tâm lý của lứa tuổi nên các em còn ham chơi, hay bắt chước
đua đòi, tập làm "người lớn", ý thức học tập kém, nặng tính ỷ lại người khác.
Một số học sinh do nhà ở xa điều kiện đến trường gặp nhiều khó khăn;
một số học sinh còn ngại khi tham gia các hoạt động hoặc hoạt động chưa sôi
nổi, một số bộ phận nhân dân chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con
em mình, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp.
Kinh phí để tổ chức các hoạt động GDNGLL còn hạn chế.
Khả năng sáng tạo, tìm tòi những hình thức hoạt động mới, hấp dẫn ở một
số HS trong lớp còn hạn chế.
Về việc tổ chức và chỉ đạo lớp của ban cán sự còn có nhiều hạn chế, giờ
sinh hoạt, HĐNGLL còn đơn điệu và nặng về phê bình, khiển trách các bạn
không hoàn thành nhiệm vụ, chưa đi xâu vào nội dung của giờ HĐNGLL.
Các khó khăn trên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục lớp của giáo
viên chủ nhiệm.
c. Kết quả của thực trạng ở lớp 7B năm học 2015 - 2016 (trước khi áp dụng đề tài).
Trong năm học 2015 - 2016 lớp đạt được kết quả như sau:
- Vai trò tự quản của ban cán sự lớp chưa được phát huy.
- Kỹ năng sống của các em còn hạn chế.
- Hoạt động đội xếp thứ 7 trên tổng số 8 chi đội.
- Văn nghệ và thể thao xếp thứ 3, viết vẽ báo tường xếp thứ 5.
- Lao động xếp thứ 4.
Kết quả hai mặt giáo dục:
Tổng
số

Tốt (giỏi)
SL

17

%
60,7

Khá
SL %
7
25

Trung
Yếu
bình
SL %
SL %
3
10,7 1
3,6

Kém
SL
0

%
0

Học lực
28
Hạnh
28

3 10,7 9
32,1 12 42,8 4
14,4
0
0
kiểm
- Học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa đạt 1 giải khuyến khích môn
Ngữ văn.
2.3. Các phương pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
5


Trên cơ sở thực trạng về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của lớp 8B
ở trường THCS Nga Trường trong năm học vừa qua, để nâng cao chất lượng dạy
học ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học
sinh trong nhà trường, là một giáo viên chủ nhiệm tôi đã mạnh dạn ứng dụng
một số phương pháp cụ thể sau:
2.3.1.Thu thập và sử lí thông tin đa dạng về lớp chủ nhiệm để xây dựng hồ sơ
học sinh và lập kế hoạch phát triển tập thể.
GVCN cần tìm hiểu đặc điểm các nhân, đặc điểm phát triển trí tuệ, xã hội,
xúc cảm – tình cảm và thể chất của học sinh, hoàn cảnh học sinh lớp mình phụ
trách để hiểu rõ đặc điểm chung về tập thể lớp chủ nhiệm cũng như những đặc
điểm riêng, nhu cầu của từng cá nhân HS. Trên cơ sở đó tìm ra những cách tiếp
cận, để thiết kế nội dungvà chiến lược giáo dục, phương pháp phù hợp cũng như
khuyến khích kỉ luật tích cực và ý thức tự giáo dục ở mỗi HS. Đây là một trong
những biểu hiện của quan điểm trong giáo dục “Hướng vào học sinh” hay là
“Học sinh làm trung tâm”[3].
Để làm được việc này có hiệu quả, GVCN cần có kĩ năng sử dụng các
phương pháp thu thập và sử lí thông tin đa dạng đảm bảo tính khách quan.
Chính vì vậy, chuẩn nghề nghiệp GV trung học đã yêu cầu “giáo viên phải có

năng lực tìm hiểu đối tượng, có phương pháp thu thập và sử lí thông tin thường
xuyên về nhu cầu và đặc điểm của học sinh, sử dụng các thông tin thu được vào
dạy học, giáo dục” ( Tiêu chí 6) [5].
2.3.2. Với chức năng quản lí, GVCN phải biết xây dựng kế hoạch hoạt động
giáo dục của lớp chủ nhiệm trong suốt năm học và kế hoạch ngắn hạn:
Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy
học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành[1;7] nên khi xây dựng kế hoạch
phải bám sát kế hoạch chỉ đạo chung của liên đội và nhà trường, “Xây dựng kế
hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo
dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều
kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh”[1;7], khi
tổ chức thực hiện, phải được quán triệt đến tất cả học sinh trong lớp, phát hiện
năng khiếu của HS và bồi dưỡng năng khiếu.
- Tất cả các hoạt động giáo dục theo chủ điểm đều phải được xác định rõ
thời gian triển khai, mục tiêu giáo dục, xây dựng kế hoạch cho một hoạt động,
phải chọn lựa hình thức hoạt động thật cụ thể, mang tính khả thi.
Sau mỗi hoạt động đều phải tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cụ thể trong
chỉ đạo quản lí và tổ chức thực hiện.
Ví dụ: Mẫu kế hoạch HĐGDNGLL trong năm học nên trình bày cụ thể:
Tháng –

Nội dung

Mục đích

Biện pháp

Phân công
6Chủ điểm

Hoạt động
- Ổn định tổ
chức
- Học tập nội
quy
- Bầu cán bộ lớp

Tuần 1
Từ 2227/ 08
/ 2016

Từ ngày
22 tháng 8
- Tháng
9/2016
“TRUYỀN
THỐNG
NHÀ
TRƯỜNG”

Tuần 2
Từ
29/0803/09 /
2016

Tuần 3

Từ
5/9/12/9
/2016

- Tuyên truyền
giáo dục truyền
thống của nhà
trường
(Giới
thiệu về đội ngũ
cán bộ giáo viên
của nhà trường).
- Trao đổi về vị
trí, nhiệm vụ
của người học
sinh lớp 8.
-Thi các bài hát
về nhà trường,
nhi đồng.
- Rèn KNS cho
HS THCS.
- Tổ chức lễ
khai giảng, ngày
hội toàn dân đưa
trẻ đến trường
- Trao đổi, thảo
luận về truyền
thống
nhà
trường

(Giới
thiệu về đội ngũ
cán bộ giáo viên
của nhà trường
- Hoạt động
hướng tới và
chào mừng Đại
hội

Yêu cầu
- Đánh giá kết quả
hoạt động của lớp,
của Đội trong năm
học trước.
- Học nội quy trường
học.
- Xây dựng các quy
định hoạt động của
lớp (trên cở sở nội
quy của trường).
- Lên kế hoạch năm
học.
- Giúp HS có tinh
thần phê và tự phê
cao; Nắm vững nội
quy của trường lớp,
trường.
- Bầu ban cán sự lớp
dựa trên năng lực và
kết quả học tập

-Hiểu vị trí, nhiệm vụ
quan trọng của mình
trong năm học lớp 8.
- Tự giác, quyết tâm
lớn trong học tập.
- Biết giúp nhau thực
hiện tốt nhiệm vụ.
- Có kỹ năng tự nhận
thức về vị trí, vai trò
của người học sinh
lớp 8.

Thực hiện
-Trao đổi,
thảo luận
- Nghe báo
cáo và thảo
luận
- Bỏ phiếu
bầu

- Hiểu được truyền
thống của lớp và của
trường sau 2 năm học
tập và rèn luyện
- Biết trân trọng
những truyền thống
đó
- Biết xây dựng kế
hoạch phấn đấu của

cá nhân, của lớp để
phát huy truyền thống
tốt đẹp của lớp, của
trường
- Có kỹ năng tìm
kiếm và xử lý thông

- Nghe báo
cáo và thảo
luận
- Trò chơi
giáo dục
-Một số câu
hỏi
thảo
luận.
-Các
tiết
mục
văn
nghệ.
- Các phiếu
học tập

thực hiện
- GVCN
- GV toàn
trường
- TPT
- HS lớp

8B

-Trao đổi,
thảo luận
- Nghe báo
cáo và thảo
luận

- GVCN
- GV toàn
trường
- TPT
- HS lớp
- Bản đồ tư 8B
duy

- Phiếu làm
việc

nhân.
- Biểu đạt
sáng tạo.
chuyện.
- Trình bày
1 phút.
- GVCN
- GV toàn
trường
- TPT
- HS lớp

8B

7


Tuần 4
Từ
14/919/ 09
/ 2016

Tuần 5
Từ
21/926/09
/ 2016

Tháng
10/2016
“CHĂM
NGOAN
HỌC
GIỎI”

Tuần 6
Từ
28/93/10
/2016

-HS THCS Nga
Trường với
ATGT

-Đại hội chi đội
-Xây dựng kế
hoạch phát huy
truyền thống
của lớp và nhà
trường

- Thi các bài hát
về nhà trường,
nhi đồng.
-Rèn KNS cho
Học
Sinh
THCS.

-Toạ đàm về chủ
đề năm học
-Thảo luận chủ
đề “Làm thế nào
để học tập tốt
theo lời Bác Hồ
dạy”.
-Rèn KNS cho
HS THCS.
...........

tin về truyền thống
nhà trường
- Giúp HS có tinh
thần phê và tự phê

cao; Nắm vững nội
quy của trường lớp,
trường.
- Kỹ năng tự nhận
thức về vị trí, vai trò
của người học sinh
THCS.
- Kỹ năng xác định,
tìm kiếm các lựa chọn
hợp lý nhất để giới
thiệu hoặc bình bầu
đội ngũ cán bộ liên
đội.
- Khắc sâu tình nghĩa
mái trường, thầy trò,
về quê hương.
- Biết cách ứng xử,
giao tiếp với các thầy,
cô giáo, có trách
nhiệm hơn.
- Kính trọng, yêu quý,
lễ phép và tin tưởng
với thầy, cô giáo, tự
hào về quê hương.
- Có kỹ năng ứng xử
với thầy cô giáo, bạn
bè, quê hương.
- Làm thế nào để thực
hiện tốt 5 điều Bác
Hồ dạy, giao ước thi

đua giữa các tổ, cá
nhân.
- HS hưởng ứng cuộc
vận động học tập và làm
theo tư tưởng đạo đức
Hồ Chí Minh.
..............

Trao đổi,
thảo luận
- Nghe báo
cáo và thảo
luận
- Bỏ phiếu
bầu

- GVCN
- GV toàn
trường
- TPT
- HS lớp
8B

- Bản đồ tư
duy

- Trao đổi,
thảo luận
- Trò chơi
giáo dục

- Biểu đạt
sáng tạo
- Trình bày
1 phút

- GVCN
- GV toàn
trường
- TPT
- HS lớp
8B

- Trao đổi,
thảo luận
- Nghe báo
cáo và thảo
luận

- GVCN
- GV toàn
trường
- TPT
- HS lớp
8B

.............

............

......


2.3.3. Tăng cường công tác bồi dưỡng và hướng dẫn học sinh trong lớp về việc
xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
Bồi dưỡng giáo dục Ban cán sự lớp, Ban chỉ huy Đội để các em có nhận
thức đúng về việc tham gia các hoạt động ngoại khóa. Học sinh phải hiểu được
tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp chính là quyền lợi và cũng trách nhiệm của
mỗi học sinh. Qua các hoạt động ngoại khóa giúp các em phát triển về nhận thức
8


về các kĩ năng cần thiết. Từ đó các em tuyên truyền, vận động phụ huynh, các
bạn trong lớp, trong trường tích cực tham gia tốt hoạt động này.
Trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành, về năng lực tổ chức, điều hành,
hướng dẫn, quản lí tập thể lớp tổ của đội ngũ cán bộ lớp.
Bồi dưỡng về kĩ năng tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể. Rèn tính
chủ động, tự giác, tính tập thể, tính sáng tạo trong tham gia hoạt động ngoài giờ
lên lớp.

Ảnh buổi bồi dưỡng Ban cán sự lớp, chỉ huy Đội hướng dẫn đội viên trong
chi đội về việc xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động GDNGLL của lớp
8B trường THCS Nga Trường
2.3.4. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt giờ sinh hoạt lớp - Thực hiện tốt các
khâu tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
-Thực hiện tốt giờ sinh hoạt lớp:
Giáo viên phải thực hiện đúng nội dung PPCT giáo dục HĐNGLL, qui
trình giờ sinh hoạt. Rèn được kĩ năng tự quản của học sinh. “Thực hiện các hoạt
động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng”[1]
Phát huy vai trò năng lực tổ chức và điều hành lớp của ban cán sự lớp.Tạo
không khí vui tươi, cởi mở giữa giáo viên và học sinh, khuyến khích học sinh tự
đưa ra những đánh giá nhận xét về bản thân, về bạn bè, về tổ lớp với việc tham

gia vào hoạt động học tập và sinh hoạt ngoại khóa trong tuần.
GV dành thời gian cuối giờ để tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ
thuật, trò chơi học tập, vui chơi thư giãn,… để học sinh được giao lưu tư tưởng,
trao đổi tâm tư, nguyện vọng,…

Một số hình ảnh tổ chức tốt trong tiết sinh hoạt với chủ đề mừng ngày Quốc
tế phụ nữ 8/3 của lớp 8B
9


- Thực hiện tốt các khâu tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
+ Khâu chuẩn bị:
Chuẩn bị là khâu quan trọng quyết định sự thành công của hoạt động. Nếu
chuẩn bị tốt thì hoạt động giáo dục sẽ đạt hiệu quả giáo dục cao, ít sơ suất. Quá
trình chuẩn bị, người tổ chức thực hiện phải xác định rõ: Làm cái gì? Ai làm? Và
làm như thế nào?
+ Khâu tiến hành hoạt động:
Khi tiến hành các hoạt động cần chú ý đến việc phát huy tốt vai trò chủ
động tích cực của học sinh. Các hoạt động phải vừa sức với học sinh, phù hợp
với lượng thời gian định tổ chức, đảm bảo được tính tập thể, tính sư phạm trong
suốt quá trình của hoạt động.
Trong quá trình tiến hành hoạt động cần lưu ý khả năng tự điều khiển của học
sinh để giáo viên hỗ trợ giúp đỡ khi cần thiết và giảm bớt được sự lúng lúng của
học sinh khi điều khiển các hoạt động.
Trong quá trình tổ chức hoạt động cần chú ý động viên khích lệ học sinh kịp
thời cho dù đó chỉ là một cố gắng, một tiến bộ rất nhỏ của các em. Luôn hòa
đồng và gần gũi với các em, tạo không khí cởi mở, sự tự tin, hứng thú của các
em trong tham gia hoạt động. Đồng thời mọi hoạt động khi tổ chức đều phải dự
tính để đảm bảo thời gian hợp lí.
+ Khâu kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động:

Đây là khâu quan trọng không những để chúng ta đánh giá lại kết quả
tham gia hoạt động, tinh thần thái độ,…của các em học sinh. Từ đó động viên
khuyến khích được các em khi tham gia hoạt động. Mặt khác, giáo viên còn có
thể đưa ra những nhận xét, rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho chính bản
thân mình ở các lần tổ chức hoạt động kế tiếp. Vì vậy nhất định không được bỏ
qua khâu này dù là thời gian có hạn hẹp đến đâu.
Ví dụ: Tiến trình một tiết dạy hoạt động GDNGLL cụ thể (TLTK là[6]):
Tháng 9: Chủ điểm: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần 2: TRAO ĐỔI VỀ VỊ TRÍ – NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỌC SINH
Ngày soạn: 29/ 08/ 2016
Ngày dạy: 03/ 09/ 2016
I. Mục tiêu, yêu cầu giáo dục:
1. Kiến thức: Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
2. Kĩ năng:
- Kĩ năng tự nhận thức về vị trí, vai trò của người HS lớp 8.
- Kĩ năng tự tin trong học tập và rèn luyện.
- Kĩ năng trình bày ý tưởng, suy nghĩ về học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm
vụ năm học.
3. Thái độ:
- Tự giác, quyết tâm cao trong học tập.
- Biết giúp đỡ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
II. Nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động:
1. Nội dung:
- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8.
- Những nhiệm vụ của năm học này.
10


- Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2. Hình thức: Trao đổi, thảo luận

3. Phương pháp – kỹ thuật dạy học:
- Biểu đạt sáng tạo.
- Thảo luận.
- Kể chuyện.
- Trình bày 1 phút.
III. Chuẩn bị hoạt động:
1. Về phương tiện hoạt động:
- Chuẩn bị một số câu hỏi thảo luận.
* Câu 1: Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8? (Vị trí, vai trò và trách
nhiệm của người HS 8…)
* Câu 2: Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?
* Câu 3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, bạn phải có những biện pháp nào?
- Phiếu làm việc cá nhân:
Mẫu phiếu học tập:
1. Để học tập tốt bạn phải làm gì?
- Ở lớp.
- Ở nhà.
- Luyện tập thêm.
2. Để đạt được đạo đức tốt, bạn cần phải làm gì?
- Ở lớp.
- Ở nhà.
- Ngoài xã hội.
3. Để có được hoạt động tốt, bạn cần phải có thái độ và hành động như thế
nào?
4. Những đề nghị của bạn đối với lớp và trường.
- Giấy khổ lớn, 4 bút dạ.
- Tiết mục văn nghệ về chủ đề bạn bè, trường lớp, thầy cô.
2. Về tổ chức:
- GVCN phổ biến cho cả lớp về yêu cầu, nội dung hoạt động họp với cán bộ lớp
phân công chuẩn bị các công việc cụ thể

- Phân công người điều khiển ( Lớp trưởng).
- Phân công người chuẩn bị phương tiện hoạt động.
- Phân công tổ trang trí lớp (Phú Thanh)
IV. Tiến trình hoạt động: gồm các bước
1. Ổn định tổ chức lớp: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu ….
Lớp trưởng(LT): Tuyên bố lý do: Mỗi mùa xuân về ta thêm một tuổi mới, mỗi
năm học đến ta thêm trưởng thành cả về tâm hồn lẫn trí tuệ. “Tôi là học sinh lớp
8” như khẳng định trưởng thành đầy tự hào của một con người biết tự làm chủ
mình, ý thức về mình. Vậy “Tôi là học sinh lớp 8” cho ta thấy sự khẳng định
mình như thế nào? Đây chính là lý do của buổi hoạt động ngày hôm nay.
- Giới thiệu đại biểu:
+ GVCN.
+ Tập thể lớp 8B
11


Lớp phó văn thể(PVT): Giới thiệu tiết mục văn nghệ
2. Hoạt động khởi động: hát tập thể, trò chơi ….
Lớp phó văn thể: Bắt bài hát: “Lớp chúng mình rất vui.”
3. Tiến trình hoạt động: các HĐ cụ thể:
Hoạt động của cán bộ lớp
Phương pháp tổ Nội dung ghi bảng
chức
Chủ điểm:
LT: Giới thiệu chương trình:
TRUYỀN THỐNG NHÀ
- Phần 1: Tìm hiểu vị trí và vai
TRƯỜNG
trò, nhiệm vụ của học sinh lớp 8.
Tên hoạt động: NHIỆM

- Phần 2: Bàn biện pháp thực
VỤ CỦA NGƯỜI HỌC
hiện tốt nhiệm vụ năm học
SINH LỚP 8
- Phần 3: Các tiết mục văn nghệ.
Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí và vai trò, nhiệm vụ của học sinh lớp 8.
LT: (người điều khiển): Chúng ta
sẽ thảo luận về vai trò, vị trí,
nhiệm vụ của học sinh lớp 8.
- Trong phần thảo luận này gồm
có 2 câu hỏi:
Câu 1: Bạn có suy nghĩ gì khi
- Trao đổi thảo
mình là học sinh lớp 8?
Câu 2: Bạn thấy mình phải làm luận theo tổ, thư
tốt những nhiệm vụ gì ở năm học ký của tổ ghi kết
quả thảo luận lên
này? Vì sao?
- Sau đây, lớp chúng ta sẽ thảo bảng.
luận theo đơn vị tổ (tổ 1, 2 câu 1; - Đại diện từng tổ
tổ 3, 4 câu 2) trong khoảng 3 lên trình bày kết
quả thảo luận.
phút.
- Góp ý bổ sung
Ghi tóm tắt ý chính vào giấy.
lựa chọn ý kiến
LT: Tổng kết ý kiến.
- Giới thiệu tiết mục văn nghệ thống nhất về vai
trò và nhiệm vụ.
góp vui.

PVT: Điều khiển văn nghệ.
Hoạt động 2: Các biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
LT:- Chúng ta đã hiểu rõ vị trí và
- Hiểu rõ vị trí và vai
Từng
học
sinh
vai trò trách nhiệm cũng như
trò trách nhiệm trong
suy
nghĩ

viết
nhiệm vụ của học sinh lớp 8.
học tập, từ đó có biện
vào
phiếu
của
Nhưng điều quan trọng nhất là
pháp thích ứng để thực
mình
biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ
hiện tốt.
năm học.
- Về học tập: Ở lớp đi
Vậy, sau đây chúng ta sẽ tìm ra
học đều, chăm chú
các biện pháp khách quan và chủ
nghe giảng, ghi chép
quan thông qua phiếu học tập

bài đầy đủ, cẩn thận,
trong thời gian 3 phút.
tích cực phát biểu ý
- Thư ký phát phiếu học tập.
kiến, ở nhà: học bài và
- Sau thời gian hoàn thành phiếu
làm bài đầy đủ, sắp
12


học tập, xin mời một số bạn đại
diện trình bày biện pháp của
mình.
+ Về học tập:
+ Về đạo đức
+ Về các hoạt động khác.
+ Đề nghị các biện pháp khách
quan.
Ghi tóm tắt các ý chính lên bảng.
LT: đề nghị lớp đóng góp ý kiến.
- Tổng kết lại các ý kiến.
LT: Sau đây là các tiết mục văn
nghệ.
PVT: Điều khiển văn nghệ.

- Đại diện tổ 1 trả
lời
- Đại diện tổ 2 trả
lời
- Đại diện tổ 3 trả

lời
- Lớp đóng góp ý
kiến.

xếp thời gian hợp lý.
- Về đạo đức: Kính
trọng và vâng lời thầy
cô, đoàn kết với bạn bè.
- Kính trọng yêu
thương ông bà, cha mẹ.
- Các hoạt động khác:
tham gia tích cực các
hoạt động Đoàn, Đội

- Các tổ tham gia
các tiết mục văn
nghệ

BẢNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM

STT
1
2


Tên
Mai Thế
Mai TiếnCá nhân xếp loại
Đồng
Đạt


Tốt
Tốt


Tổ xếp loại
Tốt
Tốt


GV xếp loại
Tốt
Tốt


V. Kết thúc hoạt động: (5’)
1. Củng cố đánh giá hoạt động
- Đây là năm học thứ 3 của cấp học, là thời điểm quan trọng của quá trình
học tập 4 năm của học sinh THCS. Số lượng môn học và độ khó của chương
trình tăng lên, thời gian dành do học tập bắt buộc phải được sắp xếp hợp lý hơn.
- Sau hai năm học tập và hoạt động, các em đã tích lũy được nhiều kinh
nghiệm trong giao tiếp ứng xử và trong hoạt động tập thể, đây là tuổi có khả
năng tổ chức hoạt động tốt hơn, tự tin hơn, đạt hiệu quả cao hơn.
2. Các kĩ năng đã ứng dụng và rèn luyện:
- Kĩ năng tự nhận thức về vị trí vai trò trách nhiệm của mình trong năm
học, từ đó có bịen pháp thích ứng để thực hiện tốt.

- Kĩ năng tự tin trong học tập và rèn luyện, tự giác phấn đấu rèn luyện
thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con người toàn diện có đủ Đức và
Tài để trở thành con người có thể làm chủ được bản thân, gia đình.
3. Dặn dò và chuẩn bị hoạt động mới:
- Lớp trưởng mời GVCN nhận xét, rút kinh nghiệm tiết hoạt động và dặn
dò chuẩn bị tuần tới: chủ đề: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT HUY TRUYỀN
THỐNG CỦA LỚP, TRƯỜNG.
- Cần chuẩn bị:
+ Tìm hiểu về truyền thống của nhà trường, lớp.
+ Những học sinh tiêu biểu cho các hoạt động của lớp, trường.
+ Dự thảo kế hoạch phát huy truyền thống lớp, trường.
+ Những tiết mục văn nghệ theo chủ điểm.
13


* RÚT KINH NGHIỆM:

2.3.5. Nâng cao chất lượng hoạt động Đội của chi Đội:
Công tác Đội là mảng lớn trong hoạt động GDNGLL. Qua công tác Đội,
học sinh được tham gia nhiều hoạt động tập thể, được trưởng thành về nhận
thức, được rèn luyện về kĩ năng sống,… Chính hoạt động đội đã góp phần to lớn
trong việc tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng HĐGDNGLL.
Vì vậy để nâng cao chất lượng của mảng hoạt động Đội, GVCN phải làm
tốt công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch.
Ban chấp hành chi đội phải làm tốt công tác tham mưu cho GVCN trong
việc tổ chức điều hành các buổi sinh hoạt.
Nâng cao chất lượng của Ban chỉ huy chi đội bằng các hình thức như
bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, về nhân thức, về năng lực chỉ
huy và năng lực tự quản,…
GVCN (phụ trách chi đội) cần sát sao, đôn đốc, động viên, đề xuất các em

hoàn thành tốt nhiệm vụ để BGH tuyên dương khen thưởng điển hình tiên tiến
trong các tiết sinh hoạt dưới cờ.
(minh chứng bằng hình ảnh ở trang 1 phụ lục)
2.3.6. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
a. Mục đích: Tăng tính hấp dẫn của HĐGDNGLL, tạo ra sự hứng thú đối
với học sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động.
b. Nội dung và cách thức thực hiện: Chủ đề, hình thức tổ chức hoạt động
luôn luôn đổi mới, đa dạng hóa các loại hình hoạt động là yếu tố quan trọng để
thu hút học sinh tích cực và yêu các hoạt động. Sự mới lạ bao giờ cũng hấp dẫn
đối với học sinh, khiến cho các em say mê khám phá. Vậy hoạt động phải bao
gồm cả: Hoạt động học tập, hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động vui chơi giải
trí.
Các hoạt động này có thể tiến hành dưới các hình thức: Hội diễn văn
nghệ, câu lạc bộ học tập, các cuộc thi sân chơi trí tuệ, hội khỏe phù đổng, tham
quan học tập kinh nghiệm, tham gia các lễ hội truyền thống ở địa phương, có thể
lồng ghép một dạng hoạt động chủ đạo và ứng dụng công nghệ thông tin khi tổ
chức các hoạt động chẳng hạn:
- Những chuyến về nguồn sẽ giúp học sinh ôn lại truyền thống hào hùng
của dân tộc, hiểu thêm về cuộc chiến đấu gian khổ của cha ông. Để rèn cho các
em những đức tính quý báu như tinh thần nhân ái, ý thức cộng đồng, lòng yêu
cuộc sống, yêu cái đẹp, nhà trường cần tổ chức những hoạt động sau: giao lưu
với bộ đội, những chuyến công tác xã hội như thăm trường nuôi dạy trẻ mồ côi,
trẻ khuyết tật, thăm học sinh trường mù...
- Giáo dục tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”: qua các
hoạt động thăm hỏi chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình neo đơn,
thăm nghĩa trang liệt sĩ, qua các hoạt động từ thiện ...
- Các ngày lễ lớn kỷ niệm trong năm cần tiến hành nghiêm túc và long
trọng
+ Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11: Tổ chức theo hình thức mít tinh kỷ niệm
ngày lễ truyền thống của ngành; tuyên dương khen thưởng các em

có thành tích trong học tập và HĐGDNGLL, trao đổi phương pháp học tập.
14


+ Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2: Tổ chức văn nghệ chủ đề
mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới; tổ chức văn nghệ thi hát các
làn điệu dân tộc, thi các trò chơi dân gian trong lễ hội truyền thống dân tộc ở địa
phương.
+ Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3: Có thể tổ
chức hội trại, trong hội trại tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hội thi học
sinh thanh lịch, các trò chơi dân gian, vẽ tranh chủ đề vì một môi trường thân
thiện.
- Đưa các trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy dây và các loại hình hoạt
động nghệ thuật dân gian như múa ô, múa quạt, vào nhà trường thông qua các
buổi hoạt động ngoại khóa, các buổi giao lưu văn nghệ với mục đích nhằm duy
trì và bảo tồn những giá trị văn hóa của địa phương, giáo dục học sinh lòng tự
hào về những truyền thống tốt đẹp của quê hương mình.
Trong quá trình giáo dục việc đẩy mạnh các hoạt động GDNGLL của lớp
theo định hướng xây dựng trường học thân thiện là một biện pháp cần thiết, cần
làm ngay đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Giúp học sinh có hứng thú và niềm tin
trong quá trình tiếp thu kiến thức và rèn luyện ở trường. Bản thân học sinh được
tôi luyện và sẽ trưởng thành qua phong trào hoạt động thực tiễn, lĩnh hội kiến
thức văn hóa xã hội nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
c. Điều kiện thực hiện:
GVCN cần thông qua kế hoạch với các nguồn lực khác nhau để huy động
tiềm lực từ cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể hỗ
trợ về kinh phí để chi đội và nhà trường có điều kiện tổ chức thực hiện hoạt
động có hiệu quả.
Khi tiến hành hoạt động phải phải thiết kế các chương trình hành động
một cách chu đáo, có nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ học tập và mang tính

giáo dục cho học sinh. Nếu làm qua loa đại khái, nghiêng về thành tích thôi thì
không những mất thời gian, sức lực mà còn mất niềm tin và khó thân thiện.
2.3.7.Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, đánh giá
kết quả quá trình tiến hành các hoạt động:
Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả là khâu quan trọng trong quá trình
quản lí tổ chức thực hiện hoạt động GDNGLL của GVCN. Qua kiểm tra giúp
GVCN đánh giá lại những gì mà chi đội đã làm được và những gì còn tồn tại so
với mục tiêu đề ra. Từ đó đưa ra những biện pháp điều chỉnh kịp thời trong quản
lí nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tồn tại, yếu kém và góp phần thực
hiện tốt các mục tiêu giáo dục.
Việc kiểm tra cần tiến hành kiểm tra thường xuyên theo định kì tuần,
tháng, về tiến độ thực hiện kế hoạch. Kiểm tra toàn diện trực tiếp một số hoạt
động: từ khâu xác định mục đích yêu cầu, chỉ đạo hướng dẫn đến tổ chức thực
hiện và hiệu quả.
2.3.8. Thực hiện đầy đủ các buổi giao ban rút kinh nghiệm, các loại hồ sơ về
hoạt động GDNGLL và hoạt động đội trong nhà trường theo đúng qui định:
Việc thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ của các bộ phận trong hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp GVCN dễ dàng hơn trong quản lí, điều hành tổ
chức thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả chung của từng hoạt động.
15


Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ giúp GVCN có khả năng đánh giá, so sánh tổng
kết việc tổ chức quản lí chỉ đạo, thực hiện hoạt động GDNGLL giữa các giai
đoạn phát triển giáo dục của các em.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản
thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Trong năm học 2016 - 2017, dưới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, BGH mà chi
đội đã kết hợp với liên đội tổ chức được nhiều hoạt động GDNGLL phong phú,
bổ ích, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh cụ thể như:

- Hoạt động xã hội: Trong năm học, chi đội đã kết họp với đoàn, đội, nhà
trường tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ở địa phương, tuyên truyền
cho học sinh nhân các ngày lễ lớn. Thi tìm hiểu về truyền thống nhà trường, địa
phương, đất nước, về truyền thống Đội TNTPHCM, về Bác Hồ, về anh bộ
đội…, tổ chức các ngày lễ lớn (ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 8/3, ngày
thành lập Đảng 3/2, Đoàn 26/3, thành lập Đoàn TNTPHCM 15/5…), qua đó để
giáo dục công tác tư tưởng cho học sinh.
(minh chứng bằng hình ảnh ở trang 1-2 phụ lục)
- Các hoạt động từ thiện: Chi đội cùng phối kết hợp với nhà trường giúp đỡ
các bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong lớp, trong trường với số tiền
310.000đ và 7 áo ấm. Mua tăm ủng hộ người mù 320.000đ, nghĩa tình biên giới
hải đảo + vòng tai nhân ái + kế hoach nhỏ 360.000đ, mỗi học sinh gắn với một
địa chỉ nhân đạo là 217.000đ, ủng hộ hội khuyết tật 175.000đ .....
- Các hoạt động khác: Thi vẽ tranh, sưu tầm được 75 ảnh về các chủ đề: “ An
toàn thực phẩm - Bảo vệ môi trường”, “Chúng em tham gia phòng chống tội
phạm”, “An toàn giao thông”,“Yêu hòa bình”, Biển đảo Việt nam, làm được 1
báo tường, 1 báo ảnh...100% học sinh tham gia viết thư quốc tế UPU lần thứ 46
năm 2017, tham gia cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng bộ Huyện và 130
năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2016), “Em yêu Lịch sử xứ Thanh” lần thứ nhất
năm học 2016-2017.

Một số hình ảnh thi viết vẽ báo tường, tập san, hội thi khéo tay bạn gái chào
mừng ngày nhà giáo Việt Nam và ngày 8/3 của học sinh lớp 8B
16


Tờ báo tường của chi đội 8B đạt giải nhất trong hội thi nhân ngày 20/11

Tranh vẽ về các chủ đề: “An toàn giao thông” đạt giải cao của chi đội 8B
17Tranh vẽ về các chủ đề: “An toàn thực phẩm - Bảo vệ môi trường” đạt giải
cao của chi đội 8B
- Hoạt động vui chơi:
Trong giờ dạy thể dục, tiết hoạt động ngoài giờ, tiết sinh hoạt tập thể giáo
viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi nhỏ, trò chơi dân gian, sinh hoạt theo
chủ điểm tháng...
Trong những giờ ra chơi GVCN đã hướng dẫn các em một số trời chơi
dân gian để các em tự chơi như: nhảy dây, nhảy lò cò, rồng rắn lên mây, trò chơi
đi xe đạp chậm, kéo co, trò chơi cướp cờ…
Một số hình ảnh hs lớp 8B tham gia thi các trò chơi dân gian nhân các
ngày lễ tại trường THCS Nga Trường.

Đi xe đạp chậm

Trò chơi cướp cờ

- Hoạt động văn hóa văn nghệ:

Trò chơi nhảy dây

Trò chơi kéo co
18


Trong năm học chi đội cùng nhà trường đã tổ chức một số hoạt động như: hát,
múa, kể chuyện theo sách, vẽ tranh. Tham gia hội thi tiếng hát học đường, giao
lưu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.
(minh chứng bằng hình ảnh ở trang 1 - 2 phụ lục)

- Hoạt động thể dục thể thao:
Các em thực tốt giờ học chính khóa trong chương trình của lớp và tập thể dục
giữa giờ vào buổi sáng có chất lượng. Thành lập các câu lạc bộ bộ môn trong
lớp: cầu lông, cờ vua, bóng bàn…
(minh chứng bằng hình ảnh ở trang 2 phụ lục)
- Hoạt động lao động công ích: GVCN tổ chức cho học sinh lao động vệ
sinh toàn trường, vệ sinh lớp học; hướng dẫn các em biết giữ gìn vệ sinh nơi
công cộng, ở gia đình và lớp học; hướng dẫn cho các em biết cách sử dụng nhà
vệ sinh an toàn, sạch đẹp, trồng và chăm sóc các bồn hoa cây cảnh và vườn
thuốc nam đạt yêu cầu đề ra…
Vệ sinh chăm sóc tượng đài Liệt sĩ tại xã theo kế hoạch hàng tháng của liên
đội có hiệu quả.
(minh chứng bằng hình ảnh ở trang 3 phụ lục)
Sau thời gian thực hiện những biện pháp tổ chức HĐNGLL có hiệu quả,
tập thể lớp 8B đã có nhiều chuyển biến các em đã chủ động trong các hoạt động
như sinh hoạt, chữa bài tập, các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội khác
nhiệt tình đầy tâm huyết, được hội đồng nhà trường đánh giá cao và đang áp
dụng vào các lớp khác ở học kỳ II của năm học 2016 - 2017.
Những kết quả cơ bản đã đạt được của công tác chủ nhiệm lớp 8B sau gần
một năm thực hiện các biện pháp trên là:
Lớp có chuyển biến rõ rệt về tinh thần tập thể, biết yêu thương và giúp đỡ
nhau hơn trong học tập và rèn luyện đạo đức.
Hoạt động đội trong nhà trường liên tục lớp 8B dẫn đầu.
Thi văn nghệ (thể hiện các làn điệu dân ca) chào mừng năm học mới,
chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11, mừng Đảng quang vinh 3/2 được xếp
thứ nhất toàn trường.
Thi đồng diễn thể dục giữa giờ xếp thứ nhất, thi cờ vua đạt giải nhì, cầu
lông giải nhì, bóng bàn giải ba.
Thi viết vẽ báo tường, tập san chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam xếp
thứ nhất.

Đóng góp các khoản thu kết thúc trong học kỳ I xếp thứ nhất toàn trường.
Lao động vệ sinh chuyên và đại trà: Các em rất tự giác và có trách nhiệm
cao, thường xuyên được xếp loại A.
Các hoạt động từ thiện nhân đạo dưới sự chỉ đạo của ban cán sự lớp và sự
gương mầu của các em được tập thể lớp hưởng ứng nhiệt tình và được nhà
trường và liên đội công nhận là lớp dẫn đầu phong trào này trong nhà trường.
19


Kết quả hai mặt giáo dục giữa học kỳ II năm học 2016 - 2017:

Hạnh kiểm
Học lực

Tổng
số
28
28

Tốt (giỏi)
sl
%
25 89,3
5
17,9

Khá
Trung bình
Yếu
sl

%
sl
%
sl
%
3 10,7
0
0
0
0
14
50
7
25
2
7,1

Kém
sl %
0
0
0
0

Kết quả học sinh giỏi huyện các môn văn hóa cấp huyện đạt: 1 giải 3 môn
ngữ văn, 1giải 3 môn giáo dục công dân, 1giải 3 môn Địa lý, 1 giải khuyến
khích môn Toán, 2 giải nhì môn Lịch sử.
Danh hiệu thi đua của học kỳ I đạt lớp tiên tiến và giữa học kỳ II đạt lớp
tiên tiến xuất sắc. Chi đội vững mạnh.
3. Kết luận, kiến nghị

3.1 Kết luận:
Hoạt động GDNGLL là một bộ phận cấu thành của hoạt động giáo dục
trong nhà trường, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của bậc học. Ngoài
ra hoạt động GDNGLL còn là chiếc cầu nối quan trọng giữa nhà trường, gia
đình và xã hội. Muốn hoạt động GDNGLL đạt chất lượng tốt nhà trường phải
quan tâm đầu tư đúng mức, tạo mọi điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nguồn
lực con người, kinh phí, thời gian,… cho hoạt động thật tốt và tổ chức thực hiện
các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong suốt cả năm học song song cùng
với hoạt động dạy học trên lớp. Cụ thể:
+ Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời.
+ Gắn bó chặt chẽ việc dạy các môn học khác với các hoạt động
GDNGLL trong và ngoài nhà trường. Phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình,
nhà trường và cộng đồng nhằm tạo ra môi trường giáo dục khép kín, tạo bầu
không khí làm mạnh xung quanh trẻ để hình thành và phát triển tư tưởng tình
cảm hành vi và thói quen cho các em. Các em biết vận dụng vào cuộc sống hàng
ngày.
+ Giáo viên chủ nhiệm phải thật nhiệt tình, bám lớp, bám trường; thật sự
là người thầy, người cô, người chị, người mẹ và thậm chí là người bạn của các
em, cùng học, cùng vui chơi với các em để tạo nên một môi trường thật thân
thiện, để thật sự “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Tóm lại: Hoạt động GDNGLL trong những năm gần đây đã được sự quan
tâm từ cấp lãnh đạo đến tất cả giáo viên, học sinh, các đoàn thể trong và ngoài
nhà trường. Nội dung hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia.
Kết quả hàng tháng kể cả các hoạt động ở trường và tham gia các hoạt động do
cấp trên tổ chức thành tích cao hơn năm trước.Nhất là từ khi triển khai thực hiện
đề tài, kết quả hoạt động GDNGLL của lớp nói riêng và kết quả các hoạt động
trong trường nói chung tiến triển và đạt kết quả trông thấy, các thành tích ngày
càng cao thể hiện các biện pháp vận dụng khả thi. Phát huy những thành tích đã
đạt được và tiếp tục vận dụng tốt các biện pháp đã nêu trên tôi tin tưởng rằng kết
quả hoạt động GDNGLL của chi đội nói riêng và kết quả các mặt hoạt động của

liênđội nói chung ngày càng cao, năm sau sẽ cao hơn năm trước, điều đó cho ta
thấy khả năng phát triển của sáng kiến tốt, thể hiện tính khả thi cao.
20


3.2 Kiến nghị.
Mặc dù đã thực hiện giảm tải chương trình song thực tế học sinh hiện nay
đang “quá tải” bởi nhiều cuộc thi của hoạt động đội và ôn thi HSG các môn
văn hóa kéo dài và ôn thi vào trường THPT chất lượng ngày càng nhiều dẫn đến
một số học sinh chỉ tập trung vào việc luyện tập để đi thi, không còn thời gian để
đầu tư cho việc tham các hoạt động GDNGLL do chi đội và nhà trường tổ chức.
Cần có hướng dẫn cụ thể nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp cho từng
khối lớp để GVCN dễ triển khai và kiểm tra đánh giá.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Nga Sơn, ngày 13 tháng 4 năm 2017.
ĐƠN VỊ
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người
khác.

Lê Thị Hà

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2. Tài liệu tập huấn về công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS,
THPT (Quyển 1 – Bộ Giáo dục và Đào tạo – năm 2011).

3. Tài liệu tập huấn về công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS,
THPT ( Quyển 2 – Bộ Giáo dục và Đào tạo – năm 2011)
4. Chỉ thị số 40/CT BGDĐT về thực hiện phong trào “xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực”, năm 2008.
5. Chuẩn nghề nghiệp GV THCS, giáo viên THPT (Ban hành kèm theo
thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo)
6. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp – lớp 8
7. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên – Phát triển năng lực tổ chức các hoạt
động của giáo viên dành cho GV THCS, modunle THCS 34.
8. Văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động Giáo dục NGLL của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Nga Sơn ; Sở Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua

22


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD & ĐT, CẤP SỞ GD & ĐT
VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Lê Thị Hà
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Nga Trường

TT

1
2

3


Tên đề tài SKKN
Một số biện pháp nhằm phát
huy tính chủ động sáng tạo của
học sinh trong giờ học Vật lý
Một số biện pháp trong công
tác chủ nhiệm(Phần xây dựng
nề nếp)
Một số biện pháp giáo dục học
sinh cá biệt nhằm nâng cao
chất lượng đạo đức học sinh
lớp 6A trường THCS Nga
Trường

Cấp đánh giá
xếp
loại(Phòng,
Sở, Tỉnh…)

Kết quả
đánh giá
xếp loại(A,B
hoặc C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

SGD &ĐT
Thanh Hóa


C

2007 - 2008

Phòng
GD&ĐT

B

2010 -2011

Phòng
GD&ĐT

B

2013 -2014

23


PHỤ LỤC
Một số hình ảnh HS lớp 8B thực hiện tốt các nội dung HĐNGLL được tuyên
dương, tặng thưởng trong tiết sinh hoạt cuối tuần của lớp và dưới cờ

Một số hình ảnh biểu diễn văn nghệ và múa hát sân trường của HS lớp 8B
đạt giải cao trong hội thi văn nghệ của trường tổ chức khai giảng năm học
mới, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày QTPN 8/3, ngày thành
lập Đảng 3/2, Đoàn 26/3,thành lập Đoàn TNTPHCM 15/5…


1
1

24


Một số sản phẩm của hội thi bạn gái khéo tay chào mừng nhà giáo Việt
Nam và ngày 8/3 của HS nữ lớp 8B

Một số hình ảnh HS lớp 8B giao lưu TDTT tại trường THCS Nga Trường

Một số hình ảnh HS lớp 8B lao động vệ sinh môi trường, chăm sóc tượng
đài Liệt sĩ và vườn thuốc nam tại trường THCS Nga Trường.

HS lớp 8B chăm sóc vườn thuốc nam
225


×