Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 4 năm học 2017 2018_sưu tầm_Có ma trận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.46 KB, 6 trang )

Thư viện Tài liệu học tập_ />MA TRẬN MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4
Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Mạch kiến
thức, kĩ
năng

Số
câu

số
điể
m

TN
K
Q

Buổi đầu
dựng nước
và giữ nước

Số


câu

1

1

0,5

0,5

Số
điể
m
Hơn một
nghìn năm
đấu tranh
giành lại độc
lập
Nước Đại
Việt thời Lý

Số
câu
Số
điể
m

TL

HT

khác

TN
KQ

TL

HT
khác

TN
KQ

1

1

0,5

0,5

TL

HT
kh
ác

TN
K
Q


TL

HT
khác

TN
K
Q

TL

HT
khác

1

1

1

2

4

1

1

2


1

2

7

4

1

2
1
1

Số
câu

1
1,0

Số
điể
m
Nước Đại
Việt thời
Trần

Số
câu

Số
điể
m

Địa lí Việt
Nam

2,0

1

1
0,5

0,5
1

Số
câu

2

2

1
1,0

Tổng

Số

điể
m
Số
câu
Số
điể
m

1,0

1,0

4

3

2,0
1

1

1

2
4,0

2,0

1,5


1,0

0,5

1,0

3.5 5,5

1,0


Thư viện Tài liệu học tập_ />Mạch kiến thức, kĩ năng
Lịch sử
Địa lí

Số câu
và câu
số
Số câu
Câu số
Số câu
Câu số

Mức 1

Mức 2 Mức 3 Mức 4

2
1,2
2

7,8

2
3,4
2
9,10

1
5
1
11

Cộng

1
6
1
12

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I
Năm học 2017- 2018
Môn: Lịch sử- Địa lí - Lớp 4

A. PHẦN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1(0,5 điểm): Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?
A. Âu Lạc.

B. Văn Lang.


C. Đại Cồ Việt.

D. Đại Việt.

Câu 2(0,5 điểm): Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào?
A. 40.

B. 179.

C. 938.

D. 968.

Câu 3 (0,5 điểm): Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, vua
tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?
A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt
B. Cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng
C. Chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long
D. Giảng hòa với quân Mông Nguyên
Câu 4 (0,5 điểm): Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì?
A. Để phòng chống lũ lụt.
B. Để phòng chống hạn hán.
C. Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.
D. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang.
Câu 5 (2 điểm): Hãy nối sự kiện ở cột A với tên một số nhân vật lịch sử ở cột B
sao cho đúng.


Thư viện Tài liệu học tập_ />A


B

A. Xây thành Cổ Loa

1. An Dương Vương

B. Xây dựng phòng tuyến sông
Như Nguyệt

2. Nhà Trần

C. Chống quân xâm lược Mông Nguyên.

3. Lý Công Uẩn

D. Dời kinh đô ra Thăng Long

4. Lý Thường Kiệt

II. TỰ LUẬN:
Câu 6 (1 điểm): Vì sao Lí Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?

B. PHẦN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 7(0,5 điểm): Hoàng Liên Sơn là dãy núi:
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.
Câu 8 (0,5 điểm):Trung du Bắc Bộ là vùng:

A. Có thế mạnh về đánh cá.
B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.
C. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.
D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.
Câu 9 (0,5 điểm): Khí hậu ở Tây Nguyên có đặc điểm là:
A. Có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
B. Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai


Thư viện Tài liệu học tập_ />Câu 10 (0,5 điểm): Thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm
mát mẻ, có rừng thông, có nhiều hoa quả và rau xanh là:
A.Thành phố Cần Thơ
B. Thành phố Đà Lạt
C. Thành phố Nha Trang
D. Thành phố Đà Nẵng
Câu 11(2 điểm): Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:

\

A
Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên
dân
ở Tây 1.
Nguyên
Có các cao nguyên được
phủ đất đỏ Ba-dan.

B

Hoạt động sản xuất của ngườidân
ở Tây Nguyên
A. Khai thác sức nước.

2. Có nhiều loại rừng.

B. Khai thác gỗ và lâm sản.

3. Là nơi bắt nguồn nhiều con sông.

C. Chăn nuôi gia súc.

4. Có nhiều đồng cỏ lớn.

D. Trồng cây công nghiệp lâu năm.

II. TỰ LUẬN:
Câu 12(1 điểm): Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp? Nêu đặc điểm
địa hình của đồng bằng Bắc Bộ.
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 4
A: PHẦN I: LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM: (2 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (0,5 điểm) ý B
Câu 2: (0,5 điểm) ý C
Câu 3: (0,5 điểm) ý C
Câu 4: (0,5 điểm) ý C
Câu 5( 2 điểm): Hãy nối sự kiện ở cột A với tên một số nhân vật lịch sử ở cột B
sao cho đúng.Thư viện Tài liệu học tập_ />A

B

A. Xây thành Cổ Loa

1. An Dương Vương

B. Xây dựng phòng tuyến sông
Như Nguyệt

2. Nhà Trần

C. Chống quân xâm lược Mông Nguyên.

3. Lý Công Uẩn

II. TỰ
(2đ ) Long
D. Dời
kinhLUẬN:
đô ra Thăng

4. Lý Thường Kiệt

Câu 6( 1 điểm): Vì sao Lí Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
Trả lời: Vì Đại La là vùng đất trung tâm của đất nước, đất đai bằng phẳng, màu mỡ,
dân cư không khổ vì ngập lụt.
B. PHẦN ĐỊA LÍ

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 7: (0,5 điểm) ý B
Câu 8: (0,5 điểm) ý C
Câu 9: (0,5 điểm) ý B
Câu 10: (0,5 điểm) ý B
Câu 11: (2 điểm) Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:
A
Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên
dân

Nguyên
1. Tây
Có các
cao nguyên được phủ đất
đỏ Ba-dan.

B
Hoạt động sản xuất của ngườidân
ở Tây Nguyên
A. Khai thác sức nước.

2. Có nhiều loại rừng.

B. Khai thác gỗ và lâm sản.

3. Là nơi bắt nguồn nhiều con sông.

C. Chăn nuôi gia súc.

4. Có nhiều đồng cỏ lớn.


D. Trồng cây công nghiệp lâu năm.


Thư viện Tài liệu học tập_ />
II. TỰ LUẬN:
Câu 12: (1 điểm) Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp? Nêu đặc điểm
địa hình của đồng bằng Bắc Bộ.
Trả lời:
- Đồng bằng Bắc Bộ do Sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp
- Đặc điểm của ĐBBB: ĐBBB có dạng hình tam giác, với đỉnh Việt Trì, cạnh đáy là
đường bờ biển, ĐB có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi bồi đắp, ven sông có
đê để ngăn lũ.×