Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Bai 1 Mon Lich su va Dia li lop 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (513.07 KB, 15 trang )HOẠT ĐỘNG 1 :
HOẠT ĐỘNG 1 :
CẢ LỚP
CẢ LỚP
:
:
HS đọc tìm hiểu bài SGK
HS đọc tìm hiểu bài SGK


Giới thiệu vò trí của đất nước ta và
Giới thiệu vò trí của đất nước ta và
các cư dân ở mỗi vùng .
các cư dân ở mỗi vùng .

HOẠT ĐỘNG 1 :
HOẠT ĐỘNG 1 :
CẢ LỚP
CẢ LỚP
:
:
HS đọc tìm hiểu bài SGK
HS đọc tìm hiểu bài SGK


Nước Việt Nam bao gồm phần đất liền ,
Nước Việt Nam bao gồm phần đất liền ,
các hải đảo , vùng biển và vùng trời bao
các hải đảo , vùng biển và vùng trời bao


trùm lên các bộ phận đó . Phần đất liền
trùm lên các bộ phận đó . Phần đất liền
nước ta có hình chữ S , phía bắc giáp Trung
nước ta có hình chữ S , phía bắc giáp Trung
Quốc , phía tây giáp Lào và Cam - pu – chia
Quốc , phía tây giáp Lào và Cam - pu – chia
phía đông và phía nam là vùng biển rộng
phía đông và phía nam là vùng biển rộng
lớn.Vùng biển Việt Nam là một bô phận của
lớn.Vùng biển Việt Nam là một bô phận của
Biển Đông . Trong vùng biển nước ta có
Biển Đông . Trong vùng biển nước ta có
nhiều đảo và quần đảo .
nhiều đảo và quần đảo .

HOẠT ĐỘNG 1 :
HOẠT ĐỘNG 1 :
CẢ LỚP
CẢ LỚP
:
:
HS đọc tìm hiểu bài SGK
HS đọc tìm hiểu bài SGK


Toàn đất nước Việt Nam có 54 dân tộc
Toàn đất nước Việt Nam có 54 dân tộc
anh em chung sống . Có dân tộc sống ở miền
anh em chung sống . Có dân tộc sống ở miền
núi hoặc trung du ; có dân tộc sống ở đồng

núi hoặc trung du ; có dân tộc sống ở đồng
bằng hoặc ở các đảo , quần đảo trên biển .
bằng hoặc ở các đảo , quần đảo trên biển .

HOẠT ĐỘNG 1 :
HOẠT ĐỘNG 1 :
CẢ LỚP
CẢ LỚP
:
:
HS đọc tìm hiểu
HS đọc tìm hiểu
bài SGK
bài SGK


Em hãy xác đònh vò trí của nước ta
Em hãy xác đònh vò trí của nước ta
trên bản đồ đòa lý tự nhiên Việt Nam?
trên bản đồ đòa lý tự nhiên Việt Nam?

HOẠT ĐỘNG 1 :
HOẠT ĐỘNG 1 :
CẢ LỚP
CẢ LỚP
:
:
HS đọc tìm hiểu
HS đọc tìm hiểu
bài SGK

bài SGK


Nêu và chỉ vò trí tỉnh, thành phố em
Nêu và chỉ vò trí tỉnh, thành phố em
đang sống ?
đang sống ?

HOẠT ĐỘNG 2: Thảo luận nhóm 6
HOẠT ĐỘNG 2: Thảo luận nhóm 6


Yêu cầu các nhóm sưu tầm tranh ảnh
Yêu cầu các nhóm sưu tầm tranh ảnh
về cảnh sinh hoạt của một dân tộc và
về cảnh sinh hoạt của một dân tộc và
mô tả tranh ảnh đó .
mô tả tranh ảnh đó .Mỗi dân tộc sống trên đất Việt Nam
Mỗi dân tộc sống trên đất Việt Nam
có nét văn hóa riêng song đều có cùng
có nét văn hóa riêng song đều có cùng
một Tổ quốc , một lòch sử Việt Nam ,
một Tổ quốc , một lòch sử Việt Nam ,
một truyền thống Việt Nam .
một truyền thống Việt Nam .Kết luận
Kết luận
:
:

HOẠT ĐỘNG 3: Thảo luận nhóm 4
HOẠT ĐỘNG 3: Thảo luận nhóm 4


Để Tổà quốc ta tươi đẹp như ngày hôm
Để Tổà quốc ta tươi đẹp như ngày hôm
nay , ông cha ta đã trải qua hàng ngàn
nay , ông cha ta đã trải qua hàng ngàn
năm dựng nước và giữ nước . Các nhóm
năm dựng nước và giữ nước . Các nhóm
có thể kể được một vài sự kiện chứng
có thể kể được một vài sự kiện chứng
minh điều đó ?
minh điều đó ?

HOẠT ĐỘNG 3: Thảo luận nhóm 4
HOẠT ĐỘNG 3: Thảo luận nhóm 4


Nước Văn Lang do vua Hùng Vương cai trò .
Nước Văn Lang do vua Hùng Vương cai trò .

Khởi nghóa Hai Bà trưng .
Khởi nghóa Hai Bà trưng .
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền
lãnh đạo ….
lãnh đạo ….Môn Lòch sử và Đòa lý giúp các em
Môn Lòch sử và Đòa lý giúp các em
biết những điều trên và từ đó các em
biết những điều trên và từ đó các em
thêm yêu thiên nhiên , yêu con người
thêm yêu thiên nhiên , yêu con người
và yêu Tổ quốc ta .
và yêu Tổ quốc ta .


Kết luận
Kết luận
:
:

HOẠT ĐỘNG 4: Cả lớp :

HOẠT ĐỘNG 4: Cả lớp :


Để học tốt môn Lòch sử và Đòa lý các em cần
Để học tốt môn Lòch sử và Đòa lý các em cần
phải làm gì ?Nêu ví dụ chứng minh ?
phải làm gì ?Nêu ví dụ chứng minh ?
-
-
Để học tốt môn Lòch sử và Đòa lý các em cần
Để học tốt môn Lòch sử và Đòa lý các em cần
phải tập quan sát sự vật , hiện tượng ; thu
phải tập quan sát sự vật , hiện tượng ; thu
thập tìm kiếm tài liệu lòch sử , đòa lý ; mạnh
thập tìm kiếm tài liệu lòch sử , đòa lý ; mạnh
dạn nêu thắc mắc . Đặt câu hỏi và cùng tìm
dạn nêu thắc mắc . Đặt câu hỏi và cùng tìm
câu hỏi trả lời . Tiếp đó các em nên trình
câu hỏi trả lời . Tiếp đó các em nên trình
bày kết quả học tập bằng cách diễn đạt của
bày kết quả học tập bằng cách diễn đạt của
chính mình .
chính mình .

Ghi nhớ
Ghi nhớ


Môn Lòch sử và Đòa lý ở lớp 4 giúp các
Môn Lòch sử và Đòa lý ở lớp 4 giúp các

em hiểu biết thiên nhiên và con người
em hiểu biết thiên nhiên và con người
Việt Nam , biết công lao của cha ông ta
Việt Nam , biết công lao của cha ông ta
trong một thời kỳ dựng nước và giữ nước
trong một thời kỳ dựng nước và giữ nước
từ thời Hùng Vương – An Dương Vương
từ thời Hùng Vương – An Dương Vương
đến buổi đầu thời Nguyễn .
đến buổi đầu thời Nguyễn .Môn Lòch sử và Đòa lý lớp 4 giúp các em
Môn Lòch sử và Đòa lý lớp 4 giúp các em
hiểu biết gì ?
hiểu biết gì ?
Củng cố
Củng cố

Baứi sau
Baứi sau
Laứm quen vụựi baỷn ủo
Laứm quen vụựi baỷn ủo

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×