Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (43.12 KB, 3 trang )

đề kiểm tra học kì I
Môn Lịch sử - Địa lí lớp 4
Năm học 200 -20
I. Lịch sử (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Nối sự kiện lịch sự ở cột A với thời gian xảy ra các sự kiện đó ở cột B cho thích hợp
A B
Câu 2: (1 điểm)
Đánh dấu x vào ô trớc ý đúng
Thời nhà Lý lấy kinh đô nớc ta đặt tại:
Hoa L
Thăng Long
Hà Nội
Câu 3: (2 điểm)
Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa nh thế nào đối với nớc ta?
II. Địa lí: (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng.
Hoàng Liên Sơn là dãy núi:
A. Cao nhất nớc ta, có đỉnh tròn, sờn thoải.
B. Cao nhất nớc ta, có đỉnh nhọn, sờn dốc.
C. Cao thứ hai nớc ta, có đỉnh nhọn, sờn dốc.
D. Cao nhất nớc ta, có đỉnh tròn, sờn dốc.
Câu 2: ( 1 điểm)
ý nào dới đây không phải là điều kiện để Đà Lạt trở thành thành phôs du lịch và nghỉ
mát? Đánh dấu x vào ô trớc ý em chọn.
Không khí trong lành mát mẻ
Nằm trên vùng đồng bằng bằng phẳng
Phong cảnh đẹp
Nhiều công trình phục vụ cho nghỉ ngơi, du lịch
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trng
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền


lãnh đạo
Cuộc kháng chiến chông quân Tống xâm l-
ợc lần thứ nhất
Nhà Trần thành lập
Năm 981
Năm 1226
Năm 40
Năm 938
Câu 3: ( 1 điểm)
Dân tộc ít ngời sống ở Hoàng Liên Sơn là:
A. Dao, Mông, Thái
B. Thái, Tày, Nùng
C. Ba-na, Ê-đê, Gia-rai
D. Chăm, Xơ-đăng, Cơ-ho
Câu 4: (2điểm)
Những điều kiện thuận lợi nào để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lú thứ hai của
cả nớc?

Hớng dẫn chấm
I. Lịch sử
Câu 1 : ( 2 điểm)
Nối đúng mỗi sự kiện lịch sử ở cột A với thời gian xảy ra các sự kiện đó ở cột B (0,5
điểm).
- Năm 40: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trng
- Năm 1226: Nhà Trần thành lập
- Năm 981: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lợc lần thứ nhất
- Năm 938: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo
Câu 2: (1 điểm)
Đáp án: Thăng Long
Câu 3: (2 điểm) Trả lời đợc mỗi ý cho 1 điểm

Đáp án: - Kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phơng Bắc.
- Mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của đất nớc.
II. Địa lí
Câu 1: (1 điểm)
Đáp án: Khoanh vào B
Câu 2: (1 điểm)
Đáp án: Nằm trên vùng đồng bằng bằng phẳng
Câu 3: (1 điểm)
Đáp án: khoanh vào A
Câu 4: ( 2 điểm) Trả lời đợc mỗi ý cho 1 điểm
Đáp án: - Đất phù sa màu mỡ, nguồn nớc dồi dào.
- Ngời dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.

×