Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Tuan 25- du mon - co TG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (372.44 KB, 26 trang )

Gi¸o ¸n kú II- Líp 5B - Trêng TiĨu häc Chỵ Míi
Tuần 25 Thứ Hai, ngày ... tháng ..... năm
2009

Tiết1: Chào cờ: Tập trung đầu tuần
+ Đánh giá hoạt động tuần qua:
- .....................................................................................
+ Triển khai kế hoạch tuần:
- .................................................................................................
TiÕt 2: M«n: TỐN
TiÕt 121: KiĨm tra
* MỤC TIÊU:
Kiểm tra HS về:
- Tỉ số phần trăm và giải bài tốn có liên quan đến tỉ số phần trăm.
- Thu thập và xử lí thơng tin đơn giản từ biểu đồ hình quạt.
- Nhận dạng, tính diện tích, tính thể tích một số hình đã học.
+ §Ị cđa trêng(Phßng GD)
TiÕt 3: ¢m nh¹c(§/c Ch©u d¹y)
TiÕt 4: TËp ®äc- TiÕt : 49- Tn : 25
Bµi : Phong c¶nh ®Ịn Hïng
A – mơc ®Ých, yªu cÇu :
1. §äc lu lo¸t diƠn c¶m toµn bµi víi giäng trang träng, tha thiÕt .
2. HiĨu ý chÝnh cđa bµi: Ca ngỵi vỴ ®Đp tr¸ng lƯ cđa ®Ịn Hïng vµ ®Êt tỉ, ®ång thêi
bµy tá niỊm thµnh kÝnh, thiªng liªng cđa mçi con ngêi ®èi víi tỉ tiªn.
B - ®å dïng d¹y häc :
- Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK, Tranh ¶nh vỊ ®Ịn Hïng
C – c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
TG Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
5’
I – KiĨm tra bµi cò:
- Gäi 2 HS ®äc diƠn c¶m mét ®o¹n bµi Hép th mËt vµ


tr¶ lêi c©u hái :
+ Nªu c¸ch lÊy th vµ gưi b¸o c¸o cđa chó Hai Long.
V× sao chó lµm nh vËy ?
+ Ho¹t ®éng trong vïng ®Þch cđa c¸c chiÕn sÜ t×nh
b¸o cã ý nghÜa nh thÕ nµo ®èi víi sù nghiƯp b¶o vƯ
Tỉ qc?
- GV ®¸nh gi¸.
II - D¹y bµi míi :
- 2 HS ®äc vµ tr¶
lêi.
GV: §Ỉng ThÞ T©n NH: 2008 – 2009 Tn 25- trang:
1
Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới
2
10
10
10

3
1. Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài học và ghi đầu bài.
2. H ớng dẫn HS luyện đọc :
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- Cho HS luyện đọc nối tiếp nhau 2 lợt 3 phần của bài.
+ Lợt 1 : phát âm từ dễ đọc sai : dập dờn, sừng sững,
xâm lợc, lng chừng,
+ Lợt 2 : giải nghĩa các từ ở mục Chú giải.
- Yêu cầu HS đọc theo cặp và gọi 1 cặp đọc trớc lớp.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
3. H ớng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi:

+ Hãy kể những điều em biết về các vua Hùng.
+ Tìm những từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của thiên
nhiên nơi đền Hùng ?
+ Bài văn đã gợi cho em nhớ đến một số truyền
thuyết về sự nghiệp dựng nớc và giữ nớc của dân
tộc. Hãy kể tên các truyền thuyết đó.
+ Em hiểu câu ca dao sau nh thế nào ?
Dù ai đi ngợc về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mời tháng ba.
- GV chốt sau mỗi ý trả lời của HS.
4. H ớng dẫn HS luyện đọc diễn cảm :
- GV mời 3 HS nối tiếp nhau đọc lại bài văn.
- GV hớng dẫn HS nêu giọng đọc của bài.
- Tổ chức cho HS luyện và thi đọc diễn cảm đoạn 2.
III- Củng cố, dặn dò:
- Bài văn cho biết điều gì và gợi cho em suy nghĩ gì ?
- Nhận xét giờ học dặn dò.
- HS nghe và ghi
vở.
- HS theo dõi.
- Mỗi lợt 3 HS đọc.
- HS đọc theo cặp
- HS lắng nghe.
- HS đọc thành
tiếng, đọc thầm và
trả lời câu hỏi.
- 3 HS đọc nối tiếp.
- HS trả lời và thể
hiện
- HS luyện đọc.

- 3 HS thi đọc.
- 1 HS trả lời.
Tiết 5: Thể dục(PPCT: 49)
Phối hợp và bật nhảy
Trò chơi chuyển nhanh, nhảy nhanh
I. Mục tiêu:
-Học sinh ôn di chuyển tung và bắt bóng, ôn nhảy dây kiểu chân trớc, chân sau.. - -
Ôn bật cao. Yêu cầu biết thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Làm quen trò chơi Chuyển nhanh, nhảy nhanh.Yêu cầu biết cách chơi và bớc đầu
tham gia chơi đúng quy định.
- Giáo dục HS ham tập luyện TDTT.
II. Chuẩn bị:Sân trờng, còi, bóng cao su.
III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Nội dung TG Phơng pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. ổn định tổ chức: Tập hợp lớp, báo
6-10
x x x x x x x x x x x x
GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 2009 Tuần 25- trang:
2
Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới
cáo sĩ số, chúc sức khoẻ GV.
2. GV nhận lớp, phổ biến nội dung,
nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
KĐ: Xoay các khps cổ chân, cổ tay,
khớp gối.
- Chơi trò chơi: Lăn bóng.
B. Phần cơ bản:
1.Hớng dẫn học sinh ôn di chuyển và
tung bắt bóng. Ôn nhảy dây kiểu chân

trớc, chân sau. Tập bật cao.
2. Cho học sinh chơi trò chơi Chuyển
nhanh, nhảy nhanh
C. Phần kết thúc:
- Thả lỏng: Hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập.
- Giao bài tập về nhà.
- Giải tán.
18-22
5-6
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x xx x x x x x
GV
- GV điều khiển HS chơi.
Các tổ tập theo khu vực đã quy
định. Tổ ttrởng chỉ huy.
HS thi di chuyển và tung bắt bóng
theo từng đôi.
Nhảy dây kiểu chân trớc, chân
sau, tập bật cao.
HS thi nhảy cao với tay lên cao
chạm vật chuẩn.
- GV nêu tên trò chơi, hớng dẫn
cách chơi và nội quy chơi.
- Cho HS chơi thử 1-2 lần.
- HS chơi, GV lu ý HS đảm bảo an
toàn khi chơi.
GV

x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x xx x x x x x
- HS hô : Khỏe.
Thứ Ba, ngày.... tháng ... năm 2009
Tiết 1: TON
Tiết 122: Bảng đơn vị đo thời gian
I. MC TIấU: Giỳp HS:
- ễn li cỏc n v thi gian ó hc v mi quan h gia mt s n v o thi gian
thụng dng.
- Quan h gia th k v nm, nm v ngy, s ngy trong cỏc thỏng, ngy v gi, gi
v phỳt, phỳt v giõy.
II. DNG DY HC:
+ Bng n v o thi gian (phúng to) cha ghi kt qu.
III. CC HOT NG DY - HC:
T
G
Hot ng ca thy Hot ng ca trũ
5 1. Gii thiu bi: Bng n v o thi
GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 2009 Tuần 25- trang:
3
Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới
10
gian.
2. Ging bi: H thng hoỏ cỏc n v
o thi gian v mi quan h.
a) Bng n v o thi gian
+ Yờu cu HS vit ra giy nhỏp tờn tt c
cỏc n v o thi gian ó hc.

+ Gi vi HS nờu kt qu
* GV: treo tranh bng ph
+ Yờu cu HS lun nhúm v thụng tin
trong bng.
+ HS ni tip tr li ming theo cỏc cõu
hi sau:
- Mt th k gm bao nhiờu nm?
- Mt nm cú bao nhiờu thỏng?
- Mt nm thng cú bao nhiờu ngy?
- Nm nhun cú bao nhiờu ngy? My nm
mi cú 1 nm nhun?
+ 2 HS nhc li ton bng n v o.
* GV: 1 nm thng cú 365 ngy, cũn
nm nhun cú 366 ngy, c 4 nm lin thỡ
cú 1 nm nhun, sau 3 nm thng thỡ n
1 nm nhun
+ Cho bit nm 2000 l nm nhun thỡ cỏc
nm nhun tip theo l nm no?
+ Hóy nờu c im ca nm nhun (s ch
nm nhun cú c im gỡ?)
+ Nờu tờn cỏc thỏng trong nm.
+ Hóy nờu tờn cỏc thỏng cú 31 ngy?
+ Hóy nờu tờn cỏc thỏng cú 30 ngy?
+ Thỏng 2 cú bao nhiờu ngy?
* GV hng dn HS nh cỏc ngy ca
tng thỏng da vo 2 nm tay hoc 1 nm
tay.
+ HS thc hnh nhúm ụi
b) Vớ d v i n v o thi gian.
* GV treo bng ph, mi t gii quyt 1

nhim v
+ Mt nm ri l bao nhiờu nm? Nờu
cỏch lm.
+ 2/3 gi l bao nhiờu phỳt? .Nờu cỏch
lm.
- HS vit
- HS c
- 1 th k = 100 nm
1 nm = 12 thỏng
1 nm = 365 ngy
1 nm nhun = 366 ngy
C 4 nm li cú 1 nm nhun
- 1 tun l = 7 ngy
1 ngy = 24 gi
1 gi = 60 phỳt
1 phỳt = 60 giõy
- 2004, 2008, 2012
- S ch nm nhun l s chia ht
cho 4.
- HS nờu
- HS thc hnh nhúm ụi
- Mt nm ri = 1,5 nm
= 12 thỏng x 1,5 = 18 thỏng
- Ly s thỏng ca mt nm nhõn
vi s nm.
- 2/3 gi = 60 phỳt x 2/3 = 40
GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 2009 Tuần 25- trang:
4
Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới
10

5
+ 216 phỳt l bao nhiờu gi ? Nờu cỏch
lm.
* GV: Khi chuyn t n v ln sang n
v nh : ta ly s o ca n v ln nhõn
vi c s (gia n v ln v n v nh).
Khi chuyn t n v nh sang n v ln :
ta ly s o ca n v nh chia cho c s
(gia n v ln v n v nh).
3. Luyn tp:
Bi 1: Yờu cu HS c bi
+ HS tho lun nhúm ụi tỡm cõu tr li
+ HS trỡnh by - Lp nhn xột
* GV nhn xột ỏnh giỏ: Cỏch xỏc nh
th k nhanh nht l ta b 2 ch s cui
cựng ca ch s nm, cng thờm 1 vo s
cũn li ta c s ch th k ca nm ú.
Bi 2: Yờu cu HS c bi
+ HS lm bi vo v
+ HS ni tip c bi lm v gii thớch
cỏch lm
+ HS nhn xột
* GV lu ý HS: Hóy so sỏnh n v mi
cn chuyn sang vi n v ó cho nh th
no?
+ Nờu cỏch lm.
Bi 3: Yờu cu HS c bi
+ HS lm bi vo v
+ Gi HS cha bi trờn bng
* GV nhn xột ỏnh giỏ.

4. Nhn xột - dn dũ:
- Nhn xột tit hc
- Bi sau: V nh xem li bi .
phỳt
- Ly s phỳt ca 1 gi nhõn vi
s gi.
- 216phỳt = 3gi36phỳt = 3,6
gi
- Ly 216 chia cho 60, thng l
s gi, s d l s phỳt hoc
thc hin phộp chia ra s o l s
thp phõn.
- 1 HS
- HS tho lun v trỡnh by
- HS ghi nh
- 1 HS
- HS lm bi
- HS nờu kt qu ni tip
- n v mi nh hn n v ó
cho
- Ly s o ó cho nhõn vi c
s gia 2 n v
- Ly s o ca n v nh chia
cho h s ca 2 n v
Tiết 2: lịch sử- Tiết : 25
Bài : Sấm sét đêm giao thừa
A Mục Tiêu: Sau bài học. HS biết:
- Vào dịp tết Mậu Thân, quân dân miền Nam tiến hành tổng tiến công và nổi dậy,
trong đó tiêu biểu là trận đánh vào sứ quán Mĩ ở Sài Gòn.
- Cuộc tổng tấn công đã gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thế thắng lợi cho quân ta.

- Giáo dục lòng tự hào cho HS.
B - Đồ dùng dạy học :T liêu (Tranh ảnh, truyện kể )
GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 2009 Tuần 25- trang:
5
Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới
C Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
5
2
28
5
I, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS trả lời :
+ Ta mở đờng Trờng Sơn nhằm mục đích gì?
+ Vai trò của đờng này đối với cuộc kháng chiến
chống Mĩ cứu nớc của dân tộc?
- GV nhận xét và đánh giá.
II, Bài mới:
1, Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi tên bài
2. Nội dung :
a) Diễn biến của cuộc tổng tiến công và nổi dậy
tết Mậu Thân (1968):
- Yêu cầu HS đọc SGK và thảo luận trả lời các câu
hỏi :
+ Tết Mậu Thân 1968 đã diễn ra sự kiện gì ở miền
Nam nớc ta?
+ Thuật lại cuộc tổng tiến công của quân giải
phóng Sài Gòn, trận nào là trận tiêu biểu nhất
trong cuộc tổng tiến công này?
+ Cùng với cuộc tấn công vào Sài Gòn, quân giải

phóng đã tấn công những nơi nào?
+ Tại sao nói cuộc tổng tấn công của quân và
dân miền Nam vào tết Mậu Thân mang tính bất
ngờ và đồng loạt với qui mô lớn.
- Hỏi : Những yếu tố bất ngờ ở đây là gì? (Thời điểm,
địa điểm : đêm giao thừa, vào thành phố lớn, cơ
quan đầu não của địch.)
- GV kết luận.
b) Kết quả, ý nghĩa của cuộc tổng tiến công:
- Hỏi :
+ Cuộc tổng tiến công đã có tác động nh thế nào
đối với Mĩ và chính quyền Sài Gòn.
+ Nêu ý nghĩa?
- GV tổng kết lại các ý chính của cuộc tổng tiến công
và nổi dâỵ tết Mậu Thân 1968.
III, Củng cố Dặn dò:
- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ thể hiện diễn biến của cuộc
tổng tấn công.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò : Về nhà su tầm t liệu lịch sử.
- 2 HS trả lời. HS khác
nhận xét.
- HS nghe và ghi vở.
- HS đọc SGK và thảo
luận nhóm 4. Đại diện
trình bày.
- HS khác nhận xét.
- HS trả lời.
-
- HS trả lời.

- HS vẽ.
Tiết 3: luyện từ và câu
Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 2009 Tuần 25- trang:
6
Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới
Tiết : 49 Tuần : 25
A mục đích, yêu cầu :
1. Hiểu thế nào là liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ.
2. Hiểu tác dụng của liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ.
3. Biết cách sử dụng cách lặp từ ngữ để liên kết câu.
B - đồ dùng dạy học : Bảng phụ
C các hoạt động dạy học :
TG Hoạt động của GV Hđ của HS
5
2
30
3
I Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi 2 HS lên bảng đặt câu ghép có cặp từ hô ứng.
- Gọi 2 HS đọc phần Ghi nhớ.
- GV đánh giá.
II Dạy bài mới :
1. Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài và ghi đầu bài.
2. Phần nhận xét:
Bài 1 : - Gọi HS đọc nội dung bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài và trả lời.
- GV nhận xét và chốt lời giải đúng: từ đền ở câu sau là
lặp lai từ đền ở câu trớc.
Bài 2 : - Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp : thử thay thế các từ in
đậm vào câu sau, sau đó đọc lại xem hai câu đó có ăn
nhập với nhau không ? Vì sao ?
- Gọi HS trả lời, GV kết luận.
Bài 3 : -Việc lặp lại từ trong đoạn văn có tác dụng gì?
- GV kết luận: Hai câu văn trên cùng nói về một đối tợng
là ngôi đền Thợng. Từ đền giúp ta nhận ra sự liên kết chặt
chẽ về nội dung giữa hai câu trên.
3.Phần Ghi nhớ:
- Gọi HS đọc Ghi nhớ.
- Yêu cầu HS đặt câu ghép để minh họa cho Ghi nhớ.
4. Phần luyện tập
Bài 1: - Gọi 1 HS đọc nội dung bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài : dùng bút chì gạch chân dới từ
ngữ đợc lặp lại để liên kết câu.
- GV nhận xét và chốt lời giải đúng
Bài 2: - Gọi 1 HS đọc nội dung bài.
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV chữa bài và kết luận lời giải đúng:
a) Các từ : Trống đồng, Đông Sơn
b) Các từ : anh chiến sĩ, nét hoa văn.
III- Củng cố, dặn dò:
- Hỏi : Để liên kết một câu với câu đứng trớc nó ta làm thế
nào ?
- 2 HS lên bảng
- 2 HS đọc
- HS nghe và ghi
vở.
- 1 HS đọc
- HS trình bày

- 1 HS đọc
- HS làm bài
theo cặp và trả
lời.
- HS trả lời
- 2 HS đọc
- HS trả lời.
- 1 HS đọc
- HS tự làm bài
- 1 HS đọc
- HS làm bài vào
vở, 1 HS làm
bảng phụ
- HS trả lời
GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 2009 Tuần 25- trang:
7
Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới
- Nhận xét giờ học
- Dặn dò : Về nhà học thuộc Ghi nhớ.
Tiết 4: O C
Tiết 25: Thực hành kỹ năng giữa kỳ I
I. MC TIấU:
Sau bi hc:
- HS bit yờu quờ hng, t quc, xó phng,.....
- Th hin tỡnh yờu ú bng cỏc hnh vi,vic lm phự hp vi kh nng ca
mỡnh. Thc hin ỳng cỏc quy nh, tham gia tt cỏc hot ng xó hi.
- T ho v quờ hng t nc ca mỡnh.
II. DNG DY - HC:
- Mt s tỡnh hung, tranh nh v quờ hng t nc.
III. CC HOT NG DY - HC:

T
G
Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc
sinh
5 1.Hot ng 1:
- GV yờu cu HS nờu li ni dung ghi nh ca cỏc
bi: Em yờu quờ hng, U ban nhõn dõn xó( phng)
em, Em yờu t quc Vit Nam.
- 1 s hc sinh trỡnh
by.
- Gv nhõn xột.
10

2. Hot ng 2: Xõy dng tỡnh hung
- Gv yờu cu hc sinh t la chn ni dung xõy
dng mt tỡnh hung v cỏc ch ó hc.
- HS tho lun nhúm
4 thc hin nhim
v ny.
- Gv yờu cu cỏc nhúm bỏo cỏo tỡnh hung ó xõy
dng.
- i din bỏo cỏo kt
qu.
15

3. Hot ng 3: úng vai
- Gv chn 4 trong 8 tỡnh hung úng vai. - HS chn tỡnh hung
úng vai.
- GV chia lp thnh 4 nhúm ln v giao cho mi
nhúm mt tỡnh huúng úng vai.

- HS chia nhúm v
úng vai.
- i din cỏc nhúm
lờn úng vai.
- Gv v c lp nhn xột.
5 4. Cng c - dn dũ:
- GV nhc nh hs thc hin tt nhng iu ó hc.
GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 2009 Tuần 25- trang:
8
Gi¸o ¸n kú II- Líp 5B - Trêng TiĨu häc Chỵ Míi
Thø T, ngµy.... th¸ng ... n¨m 2009
TiÕt 1: To¸n
Tiết 123: Céng sè ®o thêi gian
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian.
- Vận dụng giải các bài toán đơn giản.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 2 giờ =… phút; b. 240 phút =… giờ;
4 giờ rưỡi =… phút; 180 giây = … giờ;

3
2
giờ =… phút; 1 ngày 4giờ = … giờ;
- Sửa bài, nhận xét bài cũ.
2. Bài mới
* Giới thiệu bài mới: (1’)
T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
15’

18’
HĐ 1: Thực hiện phép cộng số đo thời gian.
a.Ví dụ 1:
- GV nêu ví dụ 1 (SGK), cho Hs nêu phép tính
tương ứng.
-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4, tìm cách đặt tính và tính vào
vở nháp.
-Yêu cầu 1Hs trình bày trên bảng, các Hs khác nhận xét.
-GV đánh giá, kết luận về cách đặt tính và tính phép cộng
nêu trên.
b. Ví dụ 2:
-GV nêu ví dụ 2, cho Hs nêu phép tính tương ứng.
-Gọi 1Hs lên bảng đặt tính và tính. Cho Hs nhận xét kết
quả rồi đổi: 83 giây = 1 phút 23 giây.
-Yêu cầu Hs nêu nhận xét: Khi cộng các số đo thời gian
cần cộng các số đo theo từng loại đơn vò. Trong trường hợp
số đo theo đơn vò phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần
đổi sang đơn vò hàng lớn hơn liền kề.
HĐ2: Luyện tập.
Bài 1/132:
-Yêu cầu Hs đặt tính và tính vào vở. GV hướng
dẫn Hs yếu cách đặt tính và tính, chú ý phần đổi
đơn vò đo thời gian.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
-Theo dõi, nêu phép tính.
-Thảo luận nhóm 4, đặt tính và
tính.
-1Hs trình bày bảng, lớp theo
dõi, nhận xét.
-Theo dõi.

-Theo dõi, nêu phép tính.
-1Hs đặt tính và tính, lớp nhận
xét.
-Nêu nhận xét.
-Đặt tính và tính vào vở.
GV: §Ỉng ThÞ T©n NH: 2008 – 2009 Tn 25- trang:
9
Gi¸o ¸n kú II- Líp 5B - Trêng TiĨu häc Chỵ Míi
02’
Bài 2/132:
-Gọi Hs đọc đề.
-Yêu cầu Hs nêu phép tính tương ứng để giải bài
toán.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-GV chấm, chữa bài, nhận xét.
HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
-Yêu cầu Hs nêu cách cộng số đo thời gian.
-Nhận xét.
-Đọc đề.
-Hs nêu.
-Làm bài.
-Nhận xét.
-Trả lời.
TiÕt 2: TËp ®äc
Bµi : Cưa s«ng
TiÕt : 50 Tn : 25
A – mơc ®Ých, yªu cÇu :
1. §äc tr«i ch¶y, diƠn c¶m bµi th¬, giäng ®äc nhĐ nhµng, tha thiÕt, giµu t×nh c¶m.
2. HiĨu c¸c tõ ng÷ khã trong bµi
HiĨu ý nghÜa bµi th¬ : Qua h×nh ¶nh cưa s«ng, t¸c gi¶ ngỵi ca t×nh c¶m thủ

chung, ng níc nhí ngn.
3. HTL bµi th¬.
B - ®å dïng d¹y häc : Tranh minh häa bµi ®äc trong SGK.
C – c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
TG Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS
5’
2’
10’
I- KiĨm tra bµi cò :
- GV gäi HS lªn b¶ng ®äc diƠn c¶m mét ®o¹n bµi
Phong c¶nh ®Ịn Hïng vµ tr¶ lêi :
+ T×m nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ c¶nh ®Đp cđa thiªn
nhiªn n¬i ®Ịn Hïng ?
+ Bµi v¨n ®· gỵi cho em nhí ®Õn mét sè trun
thut vỊ sù nghiƯp dùng níc vµ gi÷ níc cđa d©n
téc. H·y kĨ tªn c¸c trun thut ®ã.
- GV ®¸nh gi¸.
II – D¹y bµi míi :
1. Giíi thiƯu bµi : GV giíi thiƯu bµi häc vµ ghi ®Çu bµi.
2. H íng dÉn HS lun ®äc :
- Gäi 1 HS ®äc toµn bµi.
- Cho HS lun ®äc nèi tiÕp nhau 2 lỵt 6 khỉ th¬.
+ Lỵt 1 : ph¸t ©m tõ dƠ ®äc sai : sãng níc, níc lỵ,
n«ng s©u, t«m r¶o, lÊp lãa, nói non,…
+ Lỵt 2 : gi¶i nghÜa c¸c tõ ë mơc Chó gi¶i.
- Yªu cÇu HS ®äc theo cỈp vµ gäi 1 cỈp ®äc tríc líp.
- GV ®äc diƠn c¶m toµn bµi.
3. H íng dÉn t×m hiĨu bµi:
- Yªu cÇu HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái:
- 2 HS ®äc vµ tr¶ lêi.

Líp nhËn xÐt.
- HS nghe vµ ghi vë.
- HS theo dâi.
- Mçi lỵt 6 HS ®äc.
- HS ®äc theo cỈp
- HS l¾ng nghe.
GV: §Ỉng ThÞ T©n NH: 2008 – 2009 Tn 25- trang:
10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×